Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Balbalakad iti Iglesya - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Pakaammo

  Panagsagsagana a Sumabat ken Kristo.

  Ur-urayen a siiiliw amin nga Albentista del Septimo Dia ti tiempo inton umay ni Jesus a mangala kadakuada tapno ipanna ida iti napintas a pagtaengan a napanna insagana nga agpaay kadakuada. Iti dayta nailangitan a pagtaengan awanton ti basol, awan pannakaup-uppapay, awan bisin, awan kinapanglaw, awan sakit, ken awan ti patay. Idi inut-utob ni apostol Juan dagiti gundaway nga agur-uray kadagiti matalek dina nateppelan ti imkis: “Kitaenyo no ania a kita ti ayat ti insagut kadatayo ti Ama, tapno managantay annak ti Dios. ... Ita annaknatay ti Dios, ket saan pay a maiparangarang no aniatayto; ammotayo nga no Isu maiparangarangto, umaspingtayto Kenkuana.”—1 Juan 3:1, 2.BI 9.1

  Ti panagbalin a pumada ken Jesus iti kababalin ti kalikaguman ti Dios kadagiti taona. Nanipud idi damo gakat ti Dios a patanayen dagiti kamkameng ti kaamaan ti tao, a naparsua iti ladawanna, dagiti kababalin a kapadpad ti na-Diosan. Tapno maaramid daytoy rebbeng nga awaten idi dagidi immuna a nagannak kadatayo dagiti sursuro nga aggapu ken Kristo ken kadagiti anhel iti rupanruna a pannakissao. Ngem kalpasan ti panagbasol ti tao saanna a nabalinen ti siwawayawaya a nakisao kadagiti nailangitan a nabiag iti kastoy a pamayan.BI 9.2

  Tapno saan a mabaybay-an ti tao nga awanan mangidalan, pinili ti Dios dagiti sabsabali a wagas a panangipalkagna iti pagayatanna kadagiti taona, a ti kangrunaan isu ti pannakaaramat dagiti mammadto — lal-laki ken babbai a nangyeg kadagiti tao ti Dios kadagiti damag a tarigagayanna kadakuada nga ipan. Iti Israel inlawlawag ti Dios, “No adda maysa a mammadto kadakayo, Siak a Jehova ipakaammokto kenkuana ti bagik iti maysa a parparmata, makisaoakto kenkuana iti tagtagainep.”—Numeros 12:6.BI 9.3

  Panggep ti Dios a mapakaammoan, malawagan dagiti taona, a maammoan ken maawatanda saan laeng a dagiti tiempo a pagbibiaganda no di pay ket ti sumungsungad. “Kinapudnona awanto ti aramiden ni Apo Jehova a dinto maipalgak ti palimedna kadagiti adipenna, dagiti mammadto.” (Amos 3:7) Daytoy ti pakaigiddiatan dagiti tao ti Dios, nga annak “ti lawag,” (1 Tesalonika 5:5) kadagiti tao ti lubong.BI 9.4

  Iranian ti trabaho ti mammadto ti ad-adu ngem ti agipadpadto. Insurat ni Moises, a mammadto ti Dios a nangisurat iti innem a pag-basaan iti Biblia, ti bassit maipapan iti umay iti masakbayan. Ilaw- lawag ni Oseas iti nalawlawa a kaipapanan ti trabahona, “Ket iti pannakaaramat ti maysa a mammadto ni Jehova inaonna ti Israel iti Egipto, ket babaen iti maysa a mammadto isu naaywanan.” (Oseas 12:13)BI 9.5

  Ti maysa a mammadto isut’ maysa a saan a tinudingan dagiti padana a tao, ket saanna met a tudtudingan ti bagina. li pannakapili ti maysa a tao nga agbalin a mammadto mamimpinsan nga adda kadagiti ima ti Dios a maymaysa a makakita ken makaammo iti puso ti tao. Adda kaipapananna nga iti pakasaritaan dagiti tao ti Dios, no manen pilyen ti Dios dagiti lal-laki ken babbai nga agpada nga agsao nga agpaay Kenkuana.BI 10.1

  Insao ken insurat dagitoy a mammadto, dagitoy a lal-laki ken babbai a pinili ti Dios kas kalasugan ti panagipakpakaammo, ti imparangarang ti Dios kadakuada iti nasantoan a sirmata. Ti napateg a sao ti Dios ti nakailas-udan dagiti damagda. Gapu kadagitoy a mammadto naiturong dagiti kamkameng ti kaamaan ti tao a makaawat iti maipapan itoy a panagbinnusor kadagiti agrikrikep nga aldaw ti daga, ken kadagiti maaramat nga insagana ti Dios a mangaywan iti trabahona ken tapno maan-anay dagiti kababalin dagiti kamkameng a mangbukelto iti dayta a tipon dagiti lal-laki ken babbai nga agur-uray a sumabat iti Apoda.BI 10.2

  Inted kadatayo dagiti apostol, dagiti naudi kadagiti nagsurat iti Biblia, ti maysa a nalawag a ladawan dagiti mapasamak kadagiti maudi nga aldaw. Insurat ni Pablo ti maipapan kadagiti “aldaw a napeggad,” ket impablaak ni Pedro ti maipapan kadagiti managuyuyaw, a magna kas mayannurot kadagiti derrepda met laeng, a mangsalsaludsud, “Sadino ti yan ti pannakaikari ti iyaayna?” Iti daytoy a tiempo addanto ti iglesya iti napinget a pannakibinnusor gaputta nakita ni Juan ni Satanas a “napanna ginubat ti natda.”BI 10.3

  Nakita dagiti nangisurat iti Biblia a gakat ti Dios ti mangted iti naisangsangayan a lawag ken tulong kadagiti taona sakbay ti yaay ni Jesus.BI 10.4

  Ibaga ni Pablo a ti iglesya a sigagagar nga agur-uray iti yaay ni Kristo—ti iglesya Adbentista—dinto maudi wenno agkurang iti talugading (1 Corinto 1:7, 8). Isuntot’ agkaykaysa, nataengan, a napagasatan iti naimbag a pannakaipangulo ken addaan iti rangkap ti Espiritu ti padto, gaputta kenkuana masarakanto dagiti apostol, mammadto, mangebanhelyo, papastor ken mannursuro. (Efeso 4:11)BI 10.5

  Itudo ni apostol Juan dagiti kamkameng ti iglesya ti maudi nga aldaw, “ti natda nga iglesya,” kas “mangsalimetmet kadagiti bilbilin ti Dios” (Apocalipsis 12:17) a mamagbalin kadakuada nga iglesya a managtungpal bilin. Addaanto pay daytoy natda nga iglesya iti “pammaneknek ken Jesus” nga “isu ti Espiritu ti padto.” (Apocallipsis 19:10).BI 10.6

  Nalawag, ngarud, nga iti gakat ti Dios, addaanto ti Iglesya Ad-bentista del Septimo Dia—ti iglesya ti padto—iti tengngana ti Espi- ritu ti padto, inton tumaud. Maitutop a makisao ti Dios kadagiti taona kadagiti maudi nga aldaw ti daga, inton rumaba ti panagbinnusor ket napeggad dagiti tiempo, kas ti insaona kadagiti taona kadagiti tiempo ti naisangsangayan a pannakasapul kadagiti ginasgasut a tawen a napalabas.BI 10.7

  Ket idi timmaud daytoy nga iglesya ti padto—ti iglesya Adben-tista del Septimo Dia—iti apagisu a tiempo nga intudo ti padto, idi nasurok bassit a sangagasut a tawen a napalabas, nangngeg ti maysa a timek kadatayo, nga agkunkuna, “Impakita kaniak. ti Dios iti santo a sirmata.”BI 11.1

  Saan a napangas a sao dagitoy, no di ket inyebkas ti maysa a balasang nga agtawen iti sangapulo ket pito a naayaban nga agsao nga agpaay iti Dios. Iti pitopulo a tawen a matalek a panagserbi nang-ngeg dayta a timek iti tengngatayo, a nangibagbagnos, nanubtubngar, nanursuro. Ket mangngegan pay la dayta a timek ita gapu ka-dagiti pinanid nga immay kadatayo a naggapu, iti di nabannog a pluma ti pinili ti Dios a babaonenna, a ni Mrs. E. G. White.BI 11.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents