Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Balbalakad iti Iglesya - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Dagiti Bendisyon ti Pannakangilin ti Sabado

  Naiparang kaniak ti amin a langit a kas mangim-imatang ken mangsipsiput iti Sabado kadagidiay a mangbigbig iti sapulen ti maikapat a bilin ket salsalimetmetanda ti Sabado. Ilanlanad dagiti anhel dagiti ngayangayda ken panangipategda iti daytoy nadiosan a tuyang. Dagidiay a mangsantipikar ken Apo Dios kadagiti pusoda babaen ti naganetgetan a pannakaiturong ti isip nga agdaydayaw, ket sapulenda a pasayaaten dagiti nasantoan nga oras iti panangsalimetmetda iti Sabado kas ti kasayaatan a mabalinda, ket dayawenda ti Dios babaen ti panamagbalinda iti Sabado a maysa a rag-o—dagitoy isudat’ naisangsangayan a binendisyonan dagiti anhel iti lawag ken salun-at, ket naisangsangayan a pigsa ti naited kadakuada.192T 704, 705;BI 65.3

  Yeg ti nainget a yaannugot kadagiti sapulen ti langit dagiti naidagaan a kas met dagiti naespirituan a bendisyon.20PK 546;BI 66.1

  “Nagasat ti tao a mangaramid itoy, ken ti anak ti tao a mangpetpet kenkuana; a ngilinenna ti aldaw a Panaginana [Sabado] ket dina ipabpabareng ken igawidna ti imana iti panangaramidna iti aniaman a dakes.” “Dagiti ganggannaet a makikal-laysa ken ni Jehova, tapno agbalinda nga ad-adipenna, tumunggal maysa nga agngilin iti aldaw a Panaginana ket dina ipabpabareng, ken salimetmetanda ti tulagko; uray isuda iyegkonto ida iti nasantoan a bantayko, ken paragsakekto ida iti balayko a pagkararagan.” Isaias 56:2, 7. 21GC 451;BI 66.2

  Kas ti kapaut ti kaadda dagiti langit ken daga, agtuloyto ti Sabado a kas pagilasinan ti pannakabalin ti Namarsua. Ket inton agsabong manen ti Eden iti daga, ti nasantoan nga inana ti Dios, isut’ dayawento dagiti isuamin iti baba ti init. “Manipud iti maysa nga aldaw a Panaginana” sumang-atto dagiti agnaed iti napadayag a baro a daga nga “agkararag iti sangoannak, kuna ni Jehova.”22DA 283BI 66.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents