Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Balbalakad iti Iglesya - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Dagiti Kasagradoan nga Oras ti Kaamaan

  Sakupen laeng ti pagadalan iti Sabado ken ti gimong ti panagdaydayaw ti maysa a paset ti Sabado. T i paset a mabati iti Kaamaan mabalin a maaramid a nasantoan ken kapatgan a tiempo kadagiti amin nga oras ti Sabado. Kaadduan daytoy a tiempo ti rebbengna nga ipaay dagiti nagannak kadagiti annakda. Kadagiti adu a Kaamaan mabay-an dagiti in-inaudi nga ubbing kadagiti bagbagida a sumapul iti kasayaatan a mabalinda a pangandingay kadagiti bagbagida. No mabaybay-anda nga is-isuda, di mabayag di makaidna dagiti ubing, ket rugyanda ti agay-ayam, wenno agaramid iti linuluko. Iti kasta awan kadakuada ti nasagradoan a kaipapanan ti Sabado.BI 57.3

  Iti kasayaat ti tiempo makikuyog koma dagiti nagannak kadagiti annakda kadagiti taytay-ak ken kakaykayoan. Iti tengnga dagiti agkakakangayed a bambanag ti nakaparsuaan ibagayo kadakuada ti gapu ti nakabuangayan ti Sabado. ipalawagyo kadakuada ti naindaklan a trabaho ti Dios iti panamarsua. Ibagayo kadakuada nga idi naggapu ti daga iti imana, isut’ nasantoan ken nangayed. Tinun-oyan li tunggal sabong, tunggal mula, tunggal kayo, ti panggep ti Namarsua kenkuana. Tunggal banag a nakaiturongan ti mata isut’ nakaay-ayat ken pinunnoda ti isip kadagiti panagpampanunut iti ayat ti Dios. Tunggal timek isut’ kanta, a naidanggay iti timek ti Dios. Ipakitayo a basol ti nangmulit iti awan kurkurangna a trabaho ti Dios; ket sisiit ken kalkalunay, ladingit ken ut-ut ken patay ti tungpal amin ti panangsukir iti Dios. Iturongyo ida a kumita nga iparang pay laeng ti daga ti imbag ti Dios, uray no namulitan iti lunod ti basol. Paneknekan amin dagiti nalangto a talon, dagiti natayag a kayo, ti naragsak a ranyag ti init, dagiti ulep, ken linnaaw, ti nangitingit a kinatalna ti rabii, ti dayag ti langit a nabunobunan bitbitwen, ken ti bulan ken ti dayagna, ti maipapan iti Namarsua. Awan uray sangkatedted a tudo nga agtinnag, awan maysa a sinamar ti lawag nga agdisso itoy awanan panagyaman a lubongtayo, a dida paneknekan ti panagib-ibtor ken ayat ti Dios.BI 57.4

  Ibagayo kadakuada ti dalan ti pannakaisalakan; a “kasta la unay ti panagayat ti Dios iti lubong; nga intedna ti Anakna a bugbugtong tapno amin a mamati Kenkuana, saan a mapukaw no di ket adda biagna nga agnanayon.” Juan 3:16. Ulitenyo ti nasam-it a pakasaritaan ti Belen. Iparangyo kadagiti ubbing ni Jesus a kas ubing a nagtulnog kadagiti nagannak Kenkuana, kas agtutubo, a matalek ken nagaget a timmultulong iti pannakasaranay ti kaamaan. Iti kastoy maisuroyo kadakuada nga ammo ti Mangisalakan dagiti suut, pagrikutan, ken sulsulisog, namnama ken pagragragoan dagiti agtutubo, iti kasta makipagrikna ken tumulong kadakuada. No manen makipagbasakayo kadakuada kadagiti agkakasayaat a sarsarita iti istorya ti Biblia. Agsaludsudkayo no ania ti naadalda iti pagadalan iti Sabado, ket makiinnadalkayo kadakuada iti adalen iti sumaruno a Sabado.56T 358, 359;BI 58.1

  Iti Sabado rebbengna nga adda napasnek a pannakaitalaga ti kaamaan iti Dios. Iraman ti bilin dagiti isuamin nga adda iti uneg dagiti ruangantayo; dagiti amin nga adda iti uneg ti balay rebbengda nga iwalin dagiti nailubongan nga aramidda, ket aramatenda dagiti nasantoan nga oras iti panagdaydayaw. Utang dagiti isuamin ti agkaykaysa nga agdaydayaw iti Dios gapu iti naragsak a panagserbi iti santo nga aldawna.62TT 185;BI 58.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents