Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Balbalakad iti Iglesya - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ti Pagadalan Iti Sabado

  Rebbengna a pannakaurnong dagiti kararwa ti panggep ti trabaho ti pagadalan iti Sabado. Mabalin nga awan biddut ti urnos ti panagtrabaho, dagiti amin nga arwaten isudat’ matarigagayan; ngem no saan a maiyeg dagiti ubbing ken agtutubo ken Kristo, awan magangganab ti pagadalan; ta no saan a maiyasideg dagiti kararwa ken Kristo, dumegdeg a dumegdeg ti panagbalinda a di makaipaslep iti babaen ti bileg ti pabuya a relihiyon. Rebbeng ti mannursuro ti makitunos, iti yaawagna iti ruangan ti puso dagidiay a makasapul iti tulong. No sumungbat dagiti adalan iti pakpakaasi ti Espiritu, ket luktanda ti ruangan ti puso, tapno sumbrek ni Jesus, luktannanto ti pannakaawatda, tapno maawatanda dagiti banag ti Dios. Nalaka a trabaho ti trabaho ti mannursuro, ngem no isut’ maaramid iti Espiritu ni Jesus, mainayonto kenkuana ti kinauneg ken pannakabael gapu iti panagtignay ti Espiritu ti Dios.BI 59.3

  Nagannak, ilasinyo ti maysa a paset ti tiempo iti inaldaw nga agpaay iti pannakipagadalyo kadagiti annakyo iti adalen iti pag- adalan iti Sabado. No masapul naim-imbag a bay-anyo ti nalangenan nga isasarungkar, ngem ti panangbayoay-a iti oras a maipaay kadagiti napateg nga adalen iti nasantoan nga istorya. Mapaimbagto dagiti nagannak, a kas met dagiti ubbing, itoy nga adal. Maiyulo koma dagiti kapatgan a paset ti Surat a nainaig itoy nga adal, saan a kas maysa a trabaho, no di ket gundaway. Nupay iti damo adda pakapilawan ti lagip, isuntot’ mapapigsa gapu iti watwat, iti kasta kalpasan ti maysa a tiempo agrag-okayto a mangkupikop kadagiti napateg a sao ti pudno. Ket agbalinto ti aramid a kapatgan a tulong iti narelihiyonan a panagdakkel. . . .BI 59.4

  Surotenyo ti pagannurotan iti pannakaadal dagiti Surat kadagiti kaamaanyo. Liwayanyo ti aniaman nga aglabas ti kasasaadna; bay-anyo ti aniaman a di masapul a panagdadait ken dagiti di masapsapul iti panagtartaraon, ngem patalgedanyo a mataraonan ti kararwa iti tinapay ti biag. Di mabalin a gatadan dagiti naimbag a banag ti maysa nga oras wenno uray pay guddua ti oras iti tung-gal aldaw a maipaay iti naragsak, nalangenan a pamayan iti sao ti Dios. Aramidenyo ti Biblia nga isu met laeng ti mangilawlawag iti bagina, a pagtitiponenyo amin dagiti masao maipapan iti maysa a banag kadagiti aggigiddiat a tiempo ken iti babaen dagiti agduduma a kasasaad. Diyo burburaken ti klase ti pagtaenganyo gapu kadagiti umawag wenno sangsangaili. No umayda kabayatan ti panagadal, awisenyo ida a makipaset kenkuana. Rebbengyo nga ipakita a napatpateg ti pananggun-od iti pannakaammo iti sao ti Dios ngem ti pananggun-od kadagiti gunggona wenno ragragsak ti lubong.BI 60.1

  Kadagiti dadduma a pagadalan (iti Sabado), naladingitak nga agkuna, nasaknap ti ugali ti panangbasa iti maadal iti pagbasaan. Saanna a rebbeng a kasta daytoy. Saan a masapul a kasta, no ti tiempo a masansan a maaramat iti di masapul ken uray pay iti naimbasolan, isut’ maipaay iti pannakaadal dagiti Surat. Awan ti gapu a nakurkurang ti kinalitup ti panangadal dagiti mannursuro wenno ad-adalan kadagiti adalen iti pagadalan iti Sabado ngem dagiti adalen iti inaldaw a pagadalan. Karbenganna a naim-imbag ti pannakaammoda, gaputta ad-adalenda dagiti banag a napatpateg nga amang. Saan a makaay-ayo iti Dios ti panagliway ditoy.BI 60.2

  Masapul a mapabara ken mapapigsa ti puso dagidiay a mangisuro iti pagadalan iti Sabado gapu iti kinapudno a kukua ti Dios, a saanda la a managdengngeg, no di pay ket managaramid iti sao. Rebbengda ti mataraonan ken Kristo kas ti pannakataraon dagiti sanga iti ubas. Rebbengna nga agtinnag kadakuada dagiti linnaaw ti nailmgitan a parabur, tapno agbalin dagiti pusoda a kas napateg a mula, nga agukrad dagiti buselda ken sumaknap ket irwarda ti nayamanan nga ayamuom, kas sabsabong iti minuyongan ti Dios. Masapul nga agbalin dagiti mannursuro a naregta nga agadal iti iti sao ti Dios, ket kanayon nga iparangarangda ti kinapudno nga inaldaw nga ad-adalenda dagiti pagulidanan iti pangadalan ni Kristo, ket kabaelanda nga iyal-latiw kadagiti sabsabali ti lawag nga inawatda iti Daydiay a Dakkel a Mannursuro, ti Silaw ti lubong.BI 60.3

  Iti pannakapili dagiti agtakem, patalgedanyo a saan nga agturay dagiti kabukbukodan a pakaay-aywan, no di ket isaadyo kadagiti mapagtalkan a saad dagidiay a patienyo nga agayat ken agbuteng iti Dios, a mangaramidto iti Dios a mamalakad kadakuada.102TT 557-566;BI 61.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents