Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Balbalakad iti Iglesya - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 8—Balbalakad Iti Kinamanagaywan

  Ti espiritu ti kinamanagparabur isut’ espiritu ti langit. Maiparangarang ti manangisakripisyo iti bagi nga ayat ni Kristo iti krus. Tapno maisalakan ti tao, intedna ti isuamin nga adda Kenkuana ket kalpasanna intedna ti Bagina. Umasug ti kruz ni Kristo iti kinamanagparabur ti tunggal pasurot ti nagasat a Mangisalakan. Ti pagannurotan a mailadawan idiay isu ti panangited, panangited. Daytoy, iti pannakaipagnana iti napaypayso a kinamanagparabur ken naimbag nga ar-aramid, isu ti pudno a bunga ti naKristianoan a biag. Ti pagannurotan dagiti nailubongan isut’ mangala, mangala, ket iti kasla inanamaenda a magun-odan ti kinaragsak: ngem, iti pannakaipagnana kadagiti amin a sakupenna, ti bungana isut’ kinakakaasi ken patay.BI 88.1

  Tubngaren ti lawag ti ebanhelyo nga agranyag manipud iti krus ti kinaimbukodan ket paturdenna ti kinamanagited ken kinamanagparabur. Karbenganna a saan a mapagladingitan a kinapudno nga umad-adu ti ayab ti panagited. Iti panangidalanna ay-ayaban ti Dios dagiti taona a rumwar iti nakedngan a likmut ti panagtignay, a sumbrekda kadagiti daddadakkel a wayat. Di makedngan a peksa ti masapul iti daytoy a tiempo a ti kinasipnget ti dakes ti mangab-abungot iti lubong. Agpeggad dagiti adu kadagiti tattao ti Dios a siloan ti kinailubongan ken kinaagum. Utangda nga awaten a ti naayat a kaasina ti mangpaadu iti pakasapulan kadagiti kukuada. Masapul a maipasango kadakuada dagiti panggep a mangtukay iti kinamanagparabur, ta no saan dida matulad ti kababalin ti dakkel a pagulidanan.BI 88.2

  Iti panangbilinna kadagiti adalanna a mapanda “iti isuamin a lubong, ket ikasabayo ti ebanhelyo iti isuamin iti parsua,” intuding ni Kristo kadagiti tao ti trabaho a mangipan iti pannakaammo iti paraburna. Ngem idinto ta mapan dagiti dadduma a mangasaba, ayabanna dagiti sabsabali a sumungbat iti sapulenna kadakuada a datdaton a pangsaranay iti panggepna iti daga. Insaadna dagiti sanikua iti ima dagiti tao, tapno agayus dagiti nadiosan a sagutna kadagiti kalasugan a natawan iti pannakaaramid ti trabahona a naituding kadatayo iti pannakaisalakan dagiti padatayo a tao. Daytoy ti maysa kadagiti wagas ti Dios a mangitan-ok kadagiti tao. Isu la ti trabaho a masapul ti tao, gaputta tignayennanto dagiti kaadal- man a pannakipagrikna ti pusona ket warwarenna ti pannakaawat dagiti kangatoan a babaelan ti isip.19 T 254, 255;BI 88.3

  iti umisu a pannakaiturongna dutmutdot ti kinamanagparabur kadagiti naisipan ken nadarisay a pigsa dagiti tao, ket riingenna ida iti kasalun-atan a panagtignay iti panangbendisyon kadagiti makasapul ken iti pannakaipapagna ti panggep ti Dios.23 T 401;BI 89.1

  Tunggal gundaway a tumulong iti maysa a kabsat a makasapul, wenno tumulong iti panggep ti Dios a mangisaknap iti pudno, isut’ maysa a perlas a maibaonmo nga ipauna, ken idulin iti banko ti langit a pakaaywananna a sitatalged.33 T 349;BI 89.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents