Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Balbalakad iti Iglesya - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ti Gundaway ti Panagbalin a Katrabahoan ti Dios

  Saan nga agsanggir ti Dios iti tao iti pannakasaranay ti panggepna. Nabalinna koma nga imbaon dagiti masapsapul a dagus nga aggaput’ langit a mamunno iti paggamenganna, no isut’ nakita ti nadiosan a panangidalanna a kasayaatan daytoy nga agpaay iti tao. Nabalinna koma a pinanunut dagiti pamuspusan a pannkaibaon dagiti anhel a mangiwarnak iti pudno iti lubong a di maaramat ti tao. Nabalinna koma nga insurat ti pudno kadagiti langit, ket bay-anna dayta a mangibunannag iti lubong kadagiti sapulenna kadagiti sibibiag a letra. Saan nga agsanggir ti Dios iti balitok wenno pirak ti siasinoman a tao. Kunana: ‘Tunggal animal ti kabakiran kukuak, ken ti arban iti tapaw dagiti rinibu a turturcd.” “No koma no mabisinak, saanko nga ibaga kenka; ta ti lubong kukuak, ken amin nga adda kenkuana.” Salmo 50:10, 12. Ti aniaman a pakasapulan iti pannakaaramattayo iti pannakaipapagna ti pagarian ti Dios, pinanggepna nga inurnos nga agpaay iti pagimbagantayo. Pinadayawannatayo gapu iti panangaramidna kadatayo a katrabahoanna. Intudingna nga adda pakasapulan ti pannakitunos dagiti tao, tapno maituloyda a watwaten ti kinamanagparaburda.BI 91.4

  Sapulen ti linteg ti kinadarisay ti pannakangilin ti Sabado, a saan idi a dadagsen malaksid iti pannakasalungasing dayta a linteg ket tinengngel ida dagiti pannakadusa a sapulen ti pannakasalungasingna. Ti urnos ti panagbayadan iti apagkapul-lo saan idi a dadagsen kadagidiay a saan a simmina iti panggepna. Ti pagalagadan a naituyang kadagidi Hebreo saan nga inikkat wenno pinalukayan Daydiay a nangiparwar kenkuana. Lugar nga awan ti bilegna ita, adadda ket ti pannakasapulna a napumpunno ken nasaksaknap ti pannakaipapagnana, idinto ta ti pannakaisalakan gapu ken Kristo laeng ti rebbengna a napumpunno ti pannakaiparangarangna iti lawag ti panawen Kristiana.BI 92.1

  Nasapul ti ebanhelyo, nga umad-addang ken sumaksaknap, dagiti daddadakkel a sagana a mangsaranay iti bakal kalpasan ti ipapatay ni Kristo, ket daytoy ti nangaramid iti linteg ti panagited iti limos a nagangganat a pakasapulan ngem iti babaen ti turay dagidi Hebreo. Ita sapulen ti Dios ti saan a basbassit, no di ket dakdakkel a sagsagut ngem iti aniaman a sabali a paset ti tiempo ti lubong. Ti pagannurotan nga intuyang ni Kristo isu daytoy a dagiti sag-sagut ken datdaton isudat’ maibagay iti lawag ken bendisyon a nagun-odan. Kinunana: “Ta iti uray siasino a nakaitedan ti adu, adaddanto ti masingir kenkuana.” Lucas 12:8.113 T 390-392;BI 92.2

  Maysa a layus ti lawag ti agranranyag manipud iti sao ti Dios, ket masapul nga adda pannakariing kadagiti naliwayan a gundaway. No matalek dagiti isuamin a mangisubli iti Dios kadagiti apagkapul-lo ken datdaton, maluktanto ti dalan a pakangngegan ti lubong iti damag nga agpaay itoy a tiempo. No koma mapno dagiti puso dagiti tao ti Dios iti panagayat ken Kristo, no naan-anay koma ti tunggal kamkameng ti iglesya a naramenan iti espiritu ti panangisakripisyo iti bagi, no iparangarang koma dagiti isuamin ti natalipupos a kinapasnek, awanto to panagkurang ti busbosen nga agpaay kadagiti misyon ti pagtaengan ken ganggannaet. Mapa- adunto dagiti pamataudantayo; maluktanto dagiti rinibu a ruangan ti kinaserbi, ket maawistayto a sumbrek. No tinungpal koma dagiti tattaona ti panggep ti Dios iti pannakaited iti lubong ti damag ti kaasi, nakaumay koman ni Kristo, sakbay daytoy, ket inawat koman dagiti sasanto ti pannakaawatda iti siyudad ti Dios.126 T 449, 450;BI 92.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents