Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Balbalakad iti Iglesya - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Panagtulunos ken Panagkaykaysa ti Kapigsaan a Saksitayo

  Saan a ti ibubusor ti lubong ti kangrunaan a mangipeggad kadatayo; ti dakes a maipatpateg iti puso dagiti agparparang a mamati ti kangrunaan nga agtrabaho a mangitebbang kadatayo iti pannakadadael ken kangrunaan a manglapped iti panagrang-ay ti pagarian ti Dios. Awan ti nataltalged a pamayan a mangpakapuy iti kinaespirituantayo ngem ti panaggiinnapal, panaggiinnatap ti maysa ken maysa, napno iti panagsapsapul iti biddut ken dakes a panagipagpagarup. “Saan nga isu daytoy ti sirib nga aggapu sadi ngato; no di ket ti sirib a nailubongan, dinederrep, sinasairo. Ta no sadino ti yan dagiti agum ken panagriringgor adda idiay ti riribuk ken amin nga aramid a kinadangkuk. Ngem ti sirib nga aggapu sadi ngato, umuna nadalus, sumaganad natalna, nalaing, nalaka a pagdawatan, napno iti asi ken kadagiti nasayaat a bungbunga, awan ti idumdumana, awan ti panaginsisingpetna. Ket ti bunga ti kinalinteg maimula iti talna a maipaay kadagiti agararamid ti talna.” Santiago 3:15-18.BI 104.1

  Panagtutunos ken panagkaykaysa nga adda kadagiti tattao iti nadumaduma a kasasaad ti kapigsaan a saksi a maiparang nga imbaon ti Dios ti Anakna iti lubong a mangisalakan kadagiti managbasol. Gundawaytayo ti mangiparang itoy a saksi. Ngem, tapno maaramid daytoy, masapul nga isaadtayo dagiti bagitayo iti babaen ti panagbilin ni Kristo. Masapul a masukog dagiti kababalin wenno biagtayo a maitunos iti kababalinna, masapul a maisuko dagiti pakinakemtayo iti pakinakemna. Iti dayta agtrabahotayto a sangsangkamaysa nga awan pampanunuten a panagbibinnusor.BI 104.2

  Agturong dagiti babassit a paggigiddiatan kadagiti aramid a mangdadael iti na-Kristianoan a panagkakaddua. Ditay palubosan ti kabusor a manggun-od iti kastoy a pangundawayan kadatayo. Ituloytayo ti umas-asideg iti Dios ken iti maysa ken maysa. Iti dayta kastayto la kaykayo ti kinalinteg, nga immula ti Apo, ken sibugan ti karayan ti biag. Ket anian a kinabungatayto! Saan aya a kinuna ni Kristo: “Daytoy ti pakaidaydayawan ni Amak, nga agbungakayo iti adu”? Juan 15:8.BI 104.3

  No naan-anay ti panamati iti kararag ni Kristo, no naiyeg ti pannursurona iti inaldaw a panagbiag dagiti tattao ti Dios, makitanto ti panagkaykaysa ti aramid kadagiti intartayo. Mareppetto ti kabsat iti kabsat iti pannakaaramat dagiti balitok a reppet ti ayat ni Kristo. Ti laeng Espiritu ti Dios ti makaiyeg itoy a panagkaykaysa. Daydiay a nakapasanto Kenkuana ti makapasanto ka- dagiti adalanna. Iti pannakaikal-laysada Kenkuana, maikal-laysadanto iti maysa ken maysa iti kasantoan a pammati. No agawaantay a gun-oden daytoy a panagkaykaysa kas tarigagayan ti Dios a pananggun-odtayo kenkuana, isut’ umayto kadatayo.38 T 242, 423;BI 104.4

  Saan a maysa a dakkel a bilang dagiti pasdek, dadakkel a patakder ken pabuya iti ruar ti sapulen ti Dios, no di ket natunos nga aramid ti naisalsalumina a tattao, tattao a pinili ti Dios ken napateg, a naikal-laysa iti maysa ken maysa, a naidulin ti biagda ken Kristo iti Dios. Masapul nga agtakder ti tunggal maysa a tao iti bingay ken dissona, nga aramatenna ti umisu a bileg iti panunut, sao ken aramid. Inton aramiden amin dagiti trabahador ti Dios daytoy, ket saan nga iti sabali a tiempo, ti trabahona isuntot’ maysa a naan-anay, natunos a bagi.48 T 183;BI 105.1

  Ayaban ti Apo dagiti tao a napaypayso ti pammati ken nasalunat dagiti nakemda, tattao a makabigbig iti naggiddiatan ti pudno ken al-lilaw. Rebbeng ti tunggal maysa ti agannad, nga ad-adalen ken ar-aramidenna dagiti pagulidanan a naited iti maikasangapulo ket pito a kapitulo ti Juan, ken mangtagtaginayon iti sibibiag a pammati iti kinapudno nga agpaay itoy a tiempo. Masapultayo dayta panangtengngel iti bagi a makaiyegto kadagiti panagkukuatayo a maitunos iti kararag ni Kristo.58 T 239;BI 105.2

  Naimula ti puso ti Mangisalakan iti panangtungpal dagiti pasurotna iti panggep ti Dios kadagiti amin a kangato ken kaunegna. Masapul nga agbalinda a maikal-laysa Kenkuana, nupay naiwarasda iti amin a lubong. Ngem maaramid ti Dios ida a maysa ken Kristo malaksid no dida kayat a baybay-an ti bukodda a dalan gapu iti dalanna.68 T 243;BI 105.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents