Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Étrendi és táplálkozási tanácsok

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  6. Fejezet — A helytelen étkezés a betegség okozója

  Az elkorcsosulás öröksége

  194. Az ember tökéletes szervezettel és szépséges alakkal került ki Teremtője kezéből. Az a tény, hogy hatezer év óta kibírta a betegség és bűnözés súlyát, kétségbevonhatatlanul bizonyítja azt a szívósságot, amelyet kezdetben kapott. Bár az özönvíz előttiek túlnyomó része féktelen bűnözésnek adta át magát, mégis több mint kétezer év pergett le, mielőtt a természet törvényeinek megrontását észrevehetően érezték volna. Ha Ádám eredetileg nem rendelkezett volna nagyobb testi erővel, mint a mai emberek, akkor az emberiség már rég kipusztult volna.ETT 93.1

  A bűnbeesés óta az egymást követő nemzedékek során az ember egyre lefelé haladt a lejtőn. A gyerekek nemzedékről nemzedékre betegséget örököltek a szülőktől. Még a bölcsőben ringó csecsemők is olyan kínokat szenvednek, amelyeket szüleik bűnei okoztak.ETT 93.2

  Mózes, az első történetíró, határozott vonásokkal ecseteli a társadalmi és egyéni életet a világ történelmének korai napjaiban, mégsem találunk olyan feljegyzéseket, hogy gyermekek vakon, süketen, nyomorékon vagy elmebetegen születtek volna. Egyetlen esetet sem jegyez fel, hogy valaki természetes halált halt volna csecsemő-, gyermek vagy ifjúkorában. A teremtés könyvének gyászjelentései így hangoznak: “És lőn Adám egész életének ideje kilencszázharminc esztendő; és meghala.” “És lőn Séth egész életének ideje kilencszáztizenkét esztendő; és meghala.” Másokról meg ezt írja a feljegyzés: “Kimúlék és meghala Ábrahám, jó vénségben, öregen és betelve az élettel, és takaríttaték az ő népéhez” (lMóz 5:5,8; 25:8). Annyira ritka eset volt, hogy a fiú az apja előtt halt meg, hogy külön feljegyzésre méltónak tartották: “Meghala pedig Hárán, az ő atyjának Thárénak szemei előtt” (lMóz 11:28). Az ősatyák Adámtól Noéig kevés kivétellel közel ezer évig éltek. Azóta az átlag életkor egyre csak rövidült.ETT 93.3

  Krisztus első eljövetelének idején az emberiség már annyira leromlott, hogy nemcsak az öregeket, hanem a javakorabelieket és a fiatalokat is az Üdvözítő lábához hozták a városokból, hogy gyógyítsa meg őket betegségükből. Sokan kimondhatatlan nyomorúságban dolgoztak.ETT 94.1

  A test törvényeinek megrontásával járó szenvedések és a korai halál már annyi ideje uralkodik, hogy azokat az emberiség kiszabott sorsának tartják, pedig Isten nem ilyen elesettnek teremtette az embert. A dolgok ilyen állapota nem a Gondviselés, hanem az ember műve. Helytelen szokások hozták ezt létre azoknak a törvényeknek a megsértése, amelyeket Isten az ember létének kormányzására alkotott. A természet törvényeinek szakadatlan áthágása nem más, mint az Isten törvényeinek szakadatlan áthágása. Ha az ember mindig engedelmeskedett volna a Tízparancsolat törvényének, ha megvalósította volna életében ez utasítások elveit, akkor a világot elárasztó betegségek átka egyáltalán nem létezne.ETT 94.2

  “Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentléleknek temploma, amelyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi” (lKor 6:19-20). Amikor az emberek olyat tesznek, amivel szükségtelenül pazarolják életerejüket vagy ködösítik értelmüket, akkor vétkeznek az Isten ellen; akkor nem Őt dicsőítik meg testükben és lelkűkben; ami az Övé.ETT 94.3

  Mégis, a bántalmak ellenére, amelyekkel az ember elárasztotta Őt, Isten szeretete még mindig körülveszi az emberiséget, világosságot nyújt neki, képessé teszi annak felismerésére, hogy a tökéletes élethez feltétlenül engedelmeskednie kell a lényét kormányzó természet törvényeinek. Milyen fontos, hogy az ember e világosságban járjon és az Isten dicsőségére használja minden testi és szellemi erejét!ETT 94.4

  Olyan világban élünk, amely szembeszegül az igazsággal vagy a jellemtisztasággal, de különösen a kegyelemben való növekedéssel. Bárhová is tekintünk szennyet és romlást, torzulást és bűnt látunk. Mennyire ellenkezője ez annak a munkának, amelynek közvetlenül a halhatatlanság elnyerése előtt kell megvalósulnia bennünk! Isten választottainak tisztán kell állniuk a romlottság közepette, amely körülöttük hemzseg ez utolsó napokban. Testüket szentté, lelküket tisztává kell tenniük. Ha meg akarjuk valósítani e munkát, akkor lelkiismeretesen és értelmesen kell azonnal hozzáfognunk. Isten Lelkének tökéletes felügyelete irányítson minden cselekedetet.ETT 94.5

  Az emberek beszennyezték lelkük templomát, ezért most Isten fel- szólítja őket, ébredjenek fel, és teljes erejükkel törekedjenek visszaszerezi az Isten adta férfikort. Csakis Isten kegyelme képes meggyőzni és megtéríteni a szívet; egyedül tőle nyerhetnek erőt a szokások rabjai, hogy összezúzzák bilincseiket. Az embernek lehetetlen, hogy szent, Istennek tetsző, élő áldozatul ajánlja fel testét, amíg olyan szokásokba merül, amelyek megfosztják testi, szellemi és erkölcsi erejétől. Ismét szól az apostol: “Ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata” (Róm 12:2). [CTBH 7-11.] 1890. CH 19-23.ETT 94.6

  Az élet törvényeinek szándékos nemtudása

  195. Megdöbbentő a nemzedékünkre jellemző elvhűség szokatlan hiánya, ami az élet és az egészség törvényeinek semmibevételében nyilatkozik meg. Tudatlanság uralkodik e területen, pedig körülöttünk fény ragyog mindenfelé. A legtöbb ember elsődleges gondja, mit eszünk, mit iszunk, mivel ruházkodunk. Annak ellenére, hogy mi hangzott el, és mit olvashatunk arról, hogyan bánjunk testünkkel, mégis az étvágy a legfőbb törvény, mely a legtöbb férfit és nőt uralja.ETT 95.1

  Az erkölcsi erő is legyengült, mert a férfiak és nők nem élnek az egészség törvényei szerint. Nem tartják személyes kötelességüknek e fontos ügyet. A szülők gyermekeikre hagyják megromlott szokásaikat, utálatos betegségek rontják meg a vért és bágyasztják el az agyat. A legtöbb férfi és nő tudatlan marad lénye törvényei felől, kielégíti az étvágyat és a szenvedélyt az értelem és erkölcs rovására, szívesen marad az általa megsértett természeti törvény következményeinek tudatlanságában. Lassú mérgekkel elégíti ki megromlott étvágyát, amelyek tönkreteszik a vért, aláássák az idegek erejét és következményként betegséget és halált hoz magára. Barátai a Gondviselés rendelkezésének nevezik az ilyen út következményét. Ezzel megsértik a mennyet. A természet törvényei ellen lázadtak és elszenvedték a törvényszegésért járó büntetést. Szenvedés és halandóság uralkodik ma mindenfelé, különösen a gyermekek között. Milyen nagy az ellentét nemzedékünk és azok között, akik az első két évezred idején éltek! 1872. 3T 140, 141.ETT 95.2

  A szabadjára engedett étvágy társadalmi következményei

  196. Az élet törvényeinek minden áthágása ellen tiltakozni fog a természet. Ameddig csak tudja, elviseli a visszaélést; de végül elérkezik a megtorlás, és az nemcsak a testiekre, hanem az értelmi erőkre is kihat. Az átok nem ér véget a törvénytaposóval; az élvezet hatása nyomot hagy leszármazottján, és így a gonoszság nemzedékről nemzedékre halad tovább.ETT 96.1

  A mai ifjúság a jövő társadalom tévedhetetlen jelzője; amikor szemügyre vesszük őket, mi reményünk lehet a jövőre nézve? Többségük a szórakozás kedvelői, a munkától idegenkedők. Nincs bennük erkölcsi bátorság, hogy megtagadják magukat és eleget tegyenek a kötelesség követelményeinek. Alig van önuralmuk, és a legjelentéktelenebb dolgok is kihozzák őket sodrukból. Különböző korú és társadalmi rendű emberek élnek elv és lelkiismeret nélkül. Tétlen és tékozló szokásaikkal vetik magukat a kicsapongásba, rombolják a társadalmat, amíg csak világunk második Sodomává nem válik. Ha az étvágy és a szenvedély az ésszerűség és a vallás felügyelete alatt állna, akkor a társadalom egészen más képet nyújtana. Istennek sohasem volt terve, hogy ilyen nyomorúságos állapotok uralkodjanak; a természet törvényeinek durva megrontása hozta ezt magával. [CTBH 44, 45.] 1890. CH 112.ETT 96.2

  A megrontott testi és lelki törvények

  197. A betegségtől sújtottak közül sokaknak, akik egészségüket visszanyerték, Krisztus azt mondta: “Többé ne vétkezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgod!” (Jn 5:14). Krisztus azt tanította, hogy a betegség - mind a testi, mind a lelki betegség - Isten törvénye megsértésének a következménye. A világon nem létezne semmiféle nyomorúság, ha az emberek összhangban élnének a Teremtő szándékával.ETT 96.3

  Az ősi Izraelnek Krisztus volt a vezetője és tanítója. Krisztus tanította meg őket arra, hogy az egészség az Isten törvényei iránti engedelmesség jutalma. A Nagy Orvos, aki Palesztinában meggyógyította a betegeket, a felhőoszlopból szólt népéhez és mondta meg nekik, hogy mit kell tenniük, és Isten mit tenne érettük. “Ha a te Uradnak, Istenednek szavára hűségesen hallgatsz és azt cselekszed, ami kedves az ő szemei előtt és figyelmezel az ő parancsolataira és megtartod minden rendelését: egyet sem bocsátok reád ama betegségek közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az Úr, a te gyógyítod” (2Móz 15:26). Krisztus határozott utasításokat adott Izraelnek életmódjukra vonatkozóan, és biztosította őket, “...távol tart az Úr tőled minden betegséget” (5Móz 7:15). Amikor a feltételeket teljesítették, akkor az ígéret is beigazolódott rajtuk. “Nemzetségeikben nem volt beteges” (Zsolt 105:37).ETT 96.4

  Ezek számunkra is tanulságok. Vannak olyan feltételek, amelyeket mindannyiunknak figyelembe kell vennünk, ha meg akarjuk őrizni egészségünket. Mindnyájunknak meg kell tanulnunk, hogy melyek ezek a feltételek. Nem nyerjük el Isten tetszését, ha tudatlanul megyünk el törvényei mellett, akár testiekre, akár lelkiekre vonatkoznak azok. Nekünk Istennel együtt kell munkálkodnunk egészségünk helyreállításáért; a testi egészségünk érdekében éppen úgy, mint a lelki egészségünkért. 1898. JÉ 730.ETT 97.1

  Magunk okozta szenvedések

  198. Az emberi család saját rossz szokásaival zúdította magára a különböző betegségeket. Nem kutatták, hogyan éljenek egészségesen. Lényük törvényeinek áthágása siralmas állapotokat hozott létre. Az emberek csak ritkán tudják be szenvedéseiket a tényleges oknak tulajdon helytelen viselkedésüknek. Mértéktelenségbe merülnek az evés területén istent emeltek étvágyukból. Minden szokásuknál meggondolatlan vakmerőséget tanúsítanak egészségükkel és életükkel szemben. Amikor ennek következtében betegség veszi le őket lábukról, akkor azzal hitegetik magukat, hogy Isten a szerzője bajuknak, pedig saját helytelen viselkedésük hozta meg elkerülhetetlen következményét. 1866. H. L. 3. fej. 49.ETT 97.2

  199. A betegség sohasem jön ok nélkül. Az egészségügyi törvények áthágásával készítünk utat a betegségnek és tárunk kaput előtte. Sokan szenvednek szüleik törvényszegése miatt. Szüleik cselekedeteiért ugyan nem felelősek, de kötelességük megtudakolni, hogy mivel hághatják át és hogyan tarthatják be az egészség törvényeit. Kerüljék szüleik rossz szokásait, és teremtsenek helyes életmóddal a maguk számára jobb körülményeket!ETT 97.3

  A legtöbben saját helytelen életgyakorlatuk miatt szenvednek. Evésben, ivásban, öltözködésben és munkában figyelmen kívül hagyják az egészség elveit. A természet törvényeinek megsértése nem marad következmények nélkül. Sokan pedig, amikor megbetegszenek, nem a valóságos ok számlájára írják szenvedésüket, hanem nyomorúságuk miatt Isten ellen zúgolódnak, holott nem Isten felelős azért a szenvedésért, ami a természet törvényeinek semmibevétele miatt következik be.ETT 97.4

  A betegségnek sokszor mértéktelen evés az oka, és a természetnek arra van a legnagyobb szüksége, hogy az indokolatlan tehertől megszabaduljon. 1905. NO 162, 163.

  [Szülők vetik el a betegség és a halál magvát. 635.]

  [Elkerülhetetlen a büntetés. 11, 29, 30, 221, 227, 228, 250, 251, 294.]

  Betegség követi az étvágy kielégítését

  200. Sokan saját maguk okozzák betegségüket mértéktelen életmódjukkal. Nem élnek sem a természet törvénye, sem a szigorú tisztaság alapelvei szerint. Mások pedig az evésben, ivásban, öltözködésben és munkában kialakított szokásaikkal hágják át az egészség törvényeit. 1905. NO 157.ETT 98.1

  201. Az agyunk nem merül ki és nem mondja fel olyan gyakran a szolgálatot a szorgos foglalkoztatottságtól vagy a kemény tanulástól, mint a nem megfelelő ételeknek a nem megfelelő időben való fogyasztásától, és a természet törvényeinek hanyag semmibevevésétől. Nem a szorgalmas tanulás a szellemi képességek elgyengülésének fő oka. A legfőbb ok a helytelen étrend, a rendszertelen étkezés és a testmozgás hiánya. A rendszertelen időközökben való táplálkozás és alvás kiszipolyozza az erőt. Y. I. 1894. máj. 31.ETT 98.2

  202. Sokan szenvednek, sőt sokan a sírba szállnak, mert kielégítik étvágyukat. Azt esznek, amit romlott étvágyuk megkíván, és ezzel gyengítik emésztőszervüket, ártanak annak a képességüknek, hogy megemésszék a létfenntartó ételeket. Ez súlyos betegséget okoz, amit igen gyakran halál követ. Azok, akiknek többet illene tudniuk, öngyilkoló gyakorlatukkal elhasználják érzékeny szervezetüket.ETT 98.3

  Az egyház rendületlenül és igazul ragaszkodjék az Istentől nyert világossághoz. Minden egyes tag értelmesen fáradozzék azon, hogy kivessen életmódjából minden megromlott étvágyat. 1900. 6T 372, 373.ETT 98.4

  [Nehéz meggyógyítani a szegényes étrend által okozott betegségeket. 315.]

  [A helytelen étrend hatása a kedélyre és a családi légkörre. 234.]

  [A helytelen újítás hatásai. -316.]

  A részegség útjának egyengetése

  203. Az iszákosság sokszor otthon kezdődik. Az egészségtelen, zsíros ételek gyengítik az emésztőszerveket, és az emberben még izgatóbb táplálék után keltenek vágyat. Ezzel az ember arra szoktatja étvágyát, hogy egyre nehezebb ételeket kívánjon; mind gyakrabban igényli az izgató dolgokat és egyre nehezebben tud ellenállni azoknak. Szervezete többé-kevésbé megtelik méreggel, és minél gyengébb lesz, annál inkább kívánja ezeket a dolgokat. A rossz irányba tett egyetlen lépés utat készít a következőnek. Sokan asztalukról száműzik ugyan a bort és az egyéb részegítő italokat, mert nem akarnak vétkezni, de telerakják olyan ételekkel, amelyek szomjúságot keltenek részegítő ital után; és ennek a kísértésnek szinte lehetetlen ellenállni. A rossz étrendi szokások tönkreteszik az egészséget, és előkészítik az iszákosság útját. 1905. NO 229, 230.ETT 99.1

  A helytelen étrend következménye a beteg máj

  204. Múlt szombaton, amikor felszólaltam, szemembe tűnt sápadt arcotok. Éppen olyanok voltatok, mint amilyennek látomásban láttalak benneteket. Láttam egészségetek állapotát és azokat a betegségeket, amelyekben már huzamosabb ideje szenvedtek. Tudtomra adták, hogy nem éltetek egészségesen. Beteges étvágyatok van, és gyomrotok rovására elégítitek ki ízlelésteket. Azzal táplálkoztok, amiből lehetetlen jó vért képezni. Étrendetek súlyosan megviselte májatokat, mivel megrontotta az emésztőszerveket. Mindkettőtöknek beteg a mája. Az egészségügyi megújulás nagyon is javatokra válna, ha szigorúan betartanátok. Mégsem teszitek. Beteges az étvágyatok, és mivel nem kedvelitek az egyszerű étrendet, ami teljes őrlésű lisztből, zöldségfélékből, gyümölcsökből áll, amikhez nem használunk fűszert, zsiradékot, lépten-nyomon megrontjátok azokat a törvényeket, amelyeket Isten szervezetetekbe helyezett. Amíg ezt művelitek, el kell szenvednetek a büntetést; minden törvényszegés büntetéssel jár. Mégis csodálkoztok, hogy folyton betegeskedtek. Legyetek bizonyosak abban, Isten nem tesz csodát, hogy megóvjon életmódotok következményeitől.ETT 99.2

  Dús ételek és láz

  Nincs olyan orvosi kezelés, ami megszüntetné bajaitokat, amíg azt eszitek és azt isszátok, amit eddig. Megtehetnétek magatokért, amit a legtapasztaltabb orvos sem tud. Szabályozzátok az étrendeteket! Ízleléstek kényeztetése végett gyakran súlyosan megterhelitek emésztőszerveiteket azáltal, hogy egészségtelen ételeket fogyasztotok, időnként mértéktelen mennyiségben. Ez legyengíti a gyomrot és képtelenné teszi a legegészségesebb táplálék elfogadására. Szüntelen gyengítitek gyomrotokat egészségtelen étkezési szokásotok miatt. Nehéz az ételetek. Azt sem egyszerűen, természetesen készítitek el, hanem teljesen alkalmatlanná teszitek gyomrotok számára, amikor ínyenc ízlésteknek készítitek elő. Megterhelitek a szervezetet, az pedig törekszik ellenállni igyekezeteteknek, hogy megnyomorítsátok azt. A kísérlet eredménye megfázás és láz, hogy lerázza magáról a rárakott terhet. A természet törvényeinek megrontásáért el kell szenvednetek a büntetést. Isten törvényeket épített be szervezetetekbe, amelyeket nem sérthettek meg a büntetés elszenvedése nélkül. Az ízlelésetekkel tanácskoztatok az egészségre való tekintet nélkül. Bár némi változtatást foganatosítottatok, de ez csak az első lépés a helyes étrend felé. Isten mértékletességet vár el tőlünk mindenben. “Azért akár esztek, akár isztok, akármit cselekesztek, mindent az Isten dicsőségére míveljetek” (lKor 10:31).ETT 100.1

  Az isteni Gondviselés hibáztatása

  Az összes család közül, akiket ismerek, senkinek sincs égetőbb szüksége az egészségügyi megújulás áldásaira, mint nektek. Csak nyögtök a fájdalom és levertség miatt, mert nem tudjátok mitől van, és mert igyekeztek zokszó nélkül elviselni azokat. Azt gondoljátok, szenvedés a sorsotok, a Gondviselés rendelte így. Ha megnyílhatna szemetek, látnátok, hogy magatok tettétek meg azokat a lépéseket, amelyek jelen beteges állapototokhoz vezettek. Megdöbbennétek, hogyan is lehettetek annyira vakok, hogy nem ismertétek fel már korábban a dolgok valódi állását. Természetellenes étvágyra szoktattátok magatokat, és nem érzitek fele örömét sem a táplálékotoknak, ami lenne, ha nem használtátok volna rosszul étvágyatokat. Megrontottátok a természetet, azért szenveditek a következményeket, pedig fájdalmasak azok.ETT 100.2

  A “jó ebéd” ára

  A szervezet addig tűri a visszaélést, amíg képes ellenállni, aztán fellázad, s hatalmas erőfeszítéssel igyekszik lerázni magáról az eltűrt koloncot és a kíméletlen bánásmódot. Ekkor jön a fejfájás, megfázás, láz, idegesség, bénulás és más betegség, amelynek felsorolása túl sok lenne. A helytelen evés vagy ivás elpusztítja az egészséget, és vele az élet boldogabb oldalát. Ó! hányszor vásároltátok meg azt, amit jó ebédnek neveztetek, a lázas állapot, az étvágy és az álom elvesztése árán. Az evés örömének elvesztése, álmatlan éjszaka, órák hosszat tartó fájdalom - mindez egy ebédért, amelynek ízét magasztaltátok.ETT 101.1

  Ezrek elégítik ki elferdült ízlésüket egyetlen finom ebédért, amint mondják, s a következmény: lázas betegség vagy más fájdalmas rosszullét és a biztos halál. Mérhetetlen áron vették meg ezt az élvezetet. Mégis sokan tették ezt, s ez öngyilkosokat dicsérték barátaik, a lelkész, és halálukkor egyenesen a mennybe küldték őket. Micsoda gondolat! Falánk emberek a mennyben! Nem, nem, az ilyenek soha be nem teszik lábukat Isten városának gyöngykapuin. Az ilyeneket soha nem emeli fel Jézus, a szeretett Megváltó, a Kálvária szenvedő embere jobbjához, akinek élete állandó önmegtagadás és áldozathozatal volt. Nekik az érdemtelenek között jelöltek ki helyet, akiknek nem lehet részük a boldogabb életben, a hervadhatatlan örökségben. 1868. 2T 67-70.ETT 101.2

  A helytelen étkezés hatása a kedélyre

  205. Sokan helytelen étkezéssel rontják el kedélyüket. Ugyanolyan gondosan kellene tanulnunk az egészségügyi megújulásnak leckéit, ahogy tökéletesen fel kell készülnünk tanulmányainkra; mert e téren elsajátított szokásaink segítenek ahhoz, hogy az eljövendő életre kialakítsuk jellemünket. A gyomrunkkal való visszaéléssel tönkre tehető a lelki élet. Letter 274, 1908.ETT 101.3

  Felhívás megújulásra

  206. Ahol rossz étkezési szokásokat alakítottak ki, ott nem szabad a reformot halogatni. Amikor a helytelen táplálkozás emésztési zavarokat okoz, akkor igyekezni kell a még megmaradt életerőt minden fölösleges teher eltávolításával megőrizni. Lehet, hogy hosszan tartó helytelen táplálkozás után a gyomor sohasem nyeri vissza teljes egészségét, de a helyes étrend megelőzi a további gyengülést, és sokan többé-kevésbé meg is gyógyulnak. Nem könnyű minden helyzetre érvényes szabályokat előírni; de a helyes elvekre figyelve sokat javíthatunk étkezési szokásainkon, és a szakácsnak nem kell mindig ínycsiklandozó ételek készítésén fáradoznia.ETT 101.4

  A mértékletes táplálkozás jutalma a szellemi frissesség és erkölcsi erő; a szenvedélyeket is segít megfékezni. 1905. NO 213, 214.ETT 102.1

  207. Olyan ételeket kell választani, amelyek leginkább szolgáltatják a test felépítéséhez szükséges alkotóelemeket. Az étvágy nem megbízható tanácsadó a táplálék megválasztásában. Helytelen étkezési szokások következtében az étvágy elromlik. Sokszor olyan táplálékot igényel, amely rongálja és gyengíti az egészséget, ahelyett hogy erősítené. A társadalmi szokások sem biztonságos útmutatók. A betegség és a szenvedés, amely mindenütt megtalálható, jórészt a táplálkozással kapcsolatos népszerű tévedéseknek tulajdonítható. 1905. NO 206.ETT 102.2

  208. Csak ha értelmesek vagyunk az egészséges életmód elveit illetően, akkor ébredünk rá az egészségtelen étkezésből származó veszedelmekre. Akik kezdeti melléfogásaik után is elég bátrak, hogy megváltoztassák szokásaikat, azok tapasztalni fogják, hogy a megújulás folyamata küzdelmes, és kitartást igényel; de ha egyszer kialakult a helyes ízlelés, rájönnek, hogy az előzőleg ártatlannak tartott ételek lassan, de biztosan az emésztési zavarok és más betegségek alapjait fektették le. 1909. 9T 160.ETT 102.3

  209. Isten folyamatos haladást vár el népétől. Tudomásul kell vennünk, hogy szellemi fejlődésünk és lelkünk megszentelődésének legfőbb akadálya az étvágy kielégítése. Az egészségügyi megújulással való minden foglalkozásunk ellenére, mégis sokan helytelenül étkeznek. A testi és szellemi erőtlenség fő oka az étvágy kielégítése, s jórészt gyökere a betegségeknek és a korai halálnak. Aki tisztult lélekre törekszik, ne feledje, Krisztusban van erő az étvágy megfékezésére. 1909. 9T 156.ETT 102.4

  [A túl sok evés a betegség okozója: Lásd a 7. fej. Túl sok evés, és a 8. fej. Az étvágy megfékezése.]

  [A húsfogyasztás és a betegség kapcsolata. 668-677,689-692,713,722.]

  [A tea és kávé fogyasztása által okozott betegség. 734, 736, 737, 741.]

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents