Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Sura 1—Hera Mar Nyasaye Kuom Dhano

  CHWECH mag piny to gi fweny mag gik mabiro duto nyiso hera mar Nyasaye. Wuonwa manic polo e chakruok mar ngima rieko, to gi mor. (Ne gik miwuoro kendo mabeyo mochuweyo). Parie kaka giwinjore gi dwaro gi mor, ok ni dhano kende, to ni gik moko duto. Chieng’ gi koth mamoro kendo maduogo chuny piny, gode, nembe gi pewe, duto yangonwa hera mar Jachwech. En Nyasaye e ma miyowa dwarowa mapile. E weche mamit mag Zaburi wasomo e wechegi: -YBJ 9.1

  “Wenge mag ji duto kiyi, kendo imiyogi chiembgi ka kinde ochopo. Iyawo lweti, kendo iyieng’o gik mangima duto kaka gidwaro.” Zaburi 145:15, 16.YBJ 9.2

  Nyasaye ne ochweyo dhano mobet kare kendo ma mor kendo ndalo ma piny noa e lwet Jachwech nober gilala kendo ne onge kethruok kata kuong’ mar Nyasaye kuome. En mana weyo chik mar Nyasaye, mana chik mar hera e ma osekelo kuyo gi tho, kata kamano hera mar Nyasaye pod nenore e lit ma obedo nikech richo. Ondiki ni “nokuong’ lowo nikech in,” Chakruok 3:17. Kudho gi gi buya ma ne osidhne—rrjiso chandruok gi tem ma ne okadhoe—duto miyo ngimane bedo gi tich kendo bedo motang’—ne owale nikech en kaka achiel kuom puonjne ma idwaro e chano mar Nyasaye mar chungo dhano mondo ogole e richo kendo duogogo e yo makare ma ne okwongo. Kata obedo ni piny ogore kama rach nikech richo, to duto mantie ni kod kuyo to gi thagruok. E chwech Nyasaye nitie ote kuom gi man gi geno kendo gi wach mahoyo chuny. Nitie thiepe ewi buya gi yien duto manyiso ni e chandruok duto nitie gweth Nyasaye.YBJ 9.3

  “Nyasaye en hera” ondiki kwonde te, e it yien maua, bende e it lum mang’ich. Wend winy miyo yamo manie lwasi bedo gi wer mamit. Kendo thiepe mabeyo gi yien maboyo miyo yamo dung5 mang’we ng’ar, kendo ng’ich mag gik moko duto mati e lowo mago duto nyiso hera to gi rit makare mar wuoro, Nyasaye, kaka odwaro mondo omi nyithinde mor.YBJ 10.1

  Wach Nyasaye nyiso kite. En owuon e ma olando herane gi ng’wonone. Musa ka ne olemo, “Akwayi mondo inyisa duong’ni,” Ruoth ne odwoke “Anachwal ber mara duto okadh nyimi.” Wuok 33:18,19. Mani e duong’ mar Nyasaye. Ruoth ne okadho e nyim Musa mohulo, Jehova Nyasaye man gi kech kod ng’wono, ma ok tim mirima piyo mogundho gi hera gadieri, mamiyo ji gana gi gana ng’wono, maweyo rochruok gi ketho gi richo ma ok kwan joketho kaka oler e bura makelo ni nyithindo ketho mar wuonegi, kendo kuom nyithindo, kuom tieng’ mar adek gi tieng’ mar ang’wen.” Wuok 34:6,7. “Nyasaye ma jang’wono, mopong’ gi kecho ma mirimbe ok bi piyo, mangi miwafu mogundho.” Nikech ohero ng’wono. Jona 4:2.YBJ 10.2

  Nyasaye otweyo chunywa kuome kuom chiwo mang’eny ma nyisowa herane, manie chwechne me polo gi piny. Kata obedo ni gi chwech to gi gik moko duto ma chuny dhano nyalo yango pod odwaro mondo onyisrenwa Owuon. Mak mana magi duto ok nyal yangonwa yo mar herane kaka obet, kata obedoni jasigu ma en Satan omiyo ji obedo mwofni mag chuny mondo gibedi gi luoro kuom Nyasaye, kendo gineno Nyasaye kaka ng’at makiny ma onge gi ng’wono. Satan oselalo dhano mondo gipar kuom Nyasaye kaka ng’at mager ahinya,—kaka jang’ad bura man gi chuny matek, ng’at ma ok nyal ng’wono ni ng’ato. Oketo dhano ng’iyo Nyasaye kaka ng’at makwayo ji gi nyiego kendo rango both mondo omigi kum maratego. Golo mudhoni chutho e ma nomiyo Yesu obiro e piny ka mondo odagi e dierwa mondo ogol paro maricho go, mondo wane hera mar Nyasaye.YBJ 11.1

  Wuod Nyasaye ne obiro e piny mondo oyangnwa Nyasaye. Onge ng’a ma noneno Nyasaye ndalo duto; Wuowi ma miderma, mobedo e kor Wuoro, e ma nofwenyonwa.” Yohana 1:18. Kata Wuoro bende, onge ng’ato mong’eyo, to mana Wuowi, kadi ng’atono ma Wuowi yie elone. Ka achiel kuom jopuonjrene ne openje “Nyiswa wuonwa?” Yesu nodwoko, “Yandi an kodu ndalo momedore, to in ok ing ', eya, Filipu? mose neno an, ose neno Wuora; kendo iwacho nade ni, nviswa Wuonwa?”YBJ 11.2

  Yesu ka ne lero tichne me piny nowacho:
  “Roho mar Ruoth ni kuoma;
  Nikech nowala mondo ayal ni jo modhier
  Injili;
  Noora mondo ahul gonyruok ni jo motuwe,
  Kendo yepo wang’ ni mwofni
  Mondo ogony jo migo obindi.” Luka 4:18.
  YBJ 12.1

  Mani e tichne.Ma nowoiotho kotimo maber, kendo kochango ji duto ma ne Iblis osando, nikech Nyasaye ne ni kode. Tich Joote 10:38. Ne onge udi ma yuagruok gi tuo ne pod chandoe ji, kuom udi ma ne okadhoe. Kendo ochango ji matuo. Tichne ne onyiso walne maler ma ne ogwedhi. Hera ng’wono gi chuny maber ne ofwenyore e gimoro amora ma ne otimo. Kendo chunve nogeno nyithind ji. Nokawo kit dhano mondo omiye chopo e dwaro mar dhano. Jomodhier gi jomamuol ne ok oluoro dhiyo bute mar wuoyo kode. Kata nyithindo matindo ne biro ire, ne gihero bedo e tiende kendo ng’iyo wang’e ma ne opong’ gi hera mare.YBJ 12.2

  Yesu ne ok opando wach moro mar adier, to ne owacho duto gi chuny man gi hera. Ne otiyo ahinya gi rieko modhuro to gi neno mos to gi chuny maber e wuoyone gi ji. Ne ok wiye tek, ne ok otho wuoyo awuoya, kendo ne ok osino ng’ato ma onge gima omiyo. Ne ok okwong’o nyawo mar dhano. Ne owacho adiera, kendo pile gi hera. Wuondruok ne ok more, bende bedo ma onge yie. bende bedo gi richo, to ka ne ovvach wach siem ne owacho gi kuyo ma pi wang’e e ma dwaro luar. Ne oyuago Jerusalem, dala ma ne ohero, ma ne odagi rwake en ma ne en e Yo, Adiera kendo Ngima. Ne gidage en ma ne en Jawar, to kata kamano En to pod ne oyuagogi. Ngimane ne en mar tuonruok owuon kendo paro joma moko. Chuny mar ng’ato ka ng’ato ne nigi nengo maduong’ e wang’e. Kata ne obedo ni en Wuod Nyasaye, ne ok ochayo ng’ato moro. Mak mana ne ong’iyo ji duto kaka joricho ma ne obiro waro.YBJ 12.3

  Magi e kit Kristo kaka ne ofwenyore e ngimane. Kendo mani e kit Nyasaye bende. En mana kuom chuny. Wuoro e ma thidhiya mar ng’wono nyisore kuom Kristo ma bang’e mol ni nvithind dhano. “Yesu, mamuol kendo Jawar man gi kech ne en Nyasaye.” “Jalo ma nofwenyore e ringruok.” I Timotheo 3:16.YBJ 13.1

  Yesu ne odak, moteme ma otho ni mondo wayudi warruok. Ne obedo “Ng’at mokuyo” mondo wayud gikeni mag mor mochwere. Nyasaye ne oyiene Wuode ma ohero mopong’ gi gweth to gi adieri mondo obi e piny mopong’ gi richo gi mudho mar tho gi kuong’. Ne oyiene mondo oa kama ohere gi Wuongi kendo ipake gi jomalaika mondo obi e piny kama ne ibiro teme, sande kendo nege. “Kendo kuom riemo mage e mochangowa.” Isaya 53:5. Neneuru e thim, e puodho mar Gethsemane, e wi msalaba: Wuod Nyasaye ma ne onge richo ne okawo ting’ mar richo duto kuome. Jalo ma ne ni kod Nyasaye nowinjo e ri- ngre lichno mar pogruok gi Nyasaye, ma richo kelo e kind Nyasaye gi dhano. Kuom yor pogruok ne oneno Jit e chunye ma oyuak, “Nyasacha, Nyasacha, iweya nang’o?” Mathayo 27:46. Ne en pek mar richo mapekne okadho tong’ to gi pogruok ma ne obedo e kind Nyasaye gi dhano—Mani e gima ne oturo chuny Wuod Nyasaye.YBJ 13.2

  To chiwruok maduong’ni ne ok otim mondo omi chuny Nyasaye oher dhano bende ok mondo omi owar dhano. Ooyo, kata matin, “Nyasaye nohero piny kama, nyaka nochiwo Wuode ma miderma,” Yoh. 3:16. Chakre kar chakruok Nyasaye ne oherowa, ok nikech winjruok ma ne Yesu otimo, mak mana ni Nyasaye Owuon ne oherowa, eka oyie Yesu mondo otim winjruok gi dhano. Kristo e yo madieri ma Nyasaye nyalo nyisogo herane ni wan.” Tiende, ka Nyasaye ne en kuom Kristo kogayo ne owuon piny, ka ok okwan nigi richogi, kendo nomiyowa wach gayo. 2 Jokorintho 5:19. Nyasaye ne oyudo lit kanyakla gi Wuode. E puodho mar Gethsemane, bende thone e Kalwari, Nyasaye ne ochulo nengo ni warruok marwa.YBJ 14.1

  Yesu nowacho, “Ni kech mano Wuoro ohera, ni kech aweyo ngimana, mondo akawe kendo,” Yohana 10:17. Mani tiende ni “Wuora ne oherou kama ma kata ohera moloyo ochiwo ngimana ni mondo awaru. An nachiwora kendo ni un kaka agenou. Kuom chiwo ngimana, mondo akaw chwat magu gi chayo chik magu, An e ng’wono mar Wuora kuom misango mara, Nyasaye en ka re, kendo en e ma oketo jalo movie kuom. Yesu kare.YBJ 14.2

  Onge ng’at manyalo warowa mak mana Wuod Nyasaye kende; ni kech en kende ema ne gin gi wuoro, en e ma ne onyalo nyiso herano mar wuoro adimba. Onge yo moro mar nyisowa kaka Nyasaye hero dhano ma ne olal, mak mana kuom yo achielni kende, ma en chiwruok ma ne Kristo otimo mondo otho karwa.YBJ 15.1

  “Nikech Nyasaye nohero piny kama, nyaka nochiwo Wuode ma miderma.” Ne ochiwe ok ni mondo odagi e dier dhano, mondo oting’ richogi mondo otho kargi. Ne ochiwe ni oganda molal. Kristo ne iyango gi chiwruok ma ne otimo ni dhano. Jalo ma ne odak gi Nyasaye koro oriwore gi dhano gi riwruok ma ok nyal pogore. Yesu “Ok wiye kuodi luongogi owetene,” (Johibrania 2:11). En e misangowa, Ng’at makwayonwa e nyim Nyasaye, owadwa ma okawo kitwa e nyim kom duong’ wuonwa, kendo adog kod jogo ma ne owaro kuom higini mosiko—En e Wuod dhano. Mago duto ma ne otimo ni dhano ne otimo ka okwayo ni dhano manie richo ma yore ok bevo, mondo dhano oyud hera mar Nyasaye mondo dhano otim kode winjruok e yor hera gi yo makare.YBJ 15.2

  Nengo ma ochul nikech warruok marwa, chiwruok maduong’ ma Wuoro manie polo otimo kuom chiwo Wuode mondo otho ni wan, nyalo nyisowa ratiro gima wanyalo bedo kuom Kristo, Kaka Jaote Yohana ne oneno bor kod lach mar hera mar Nyasaye kuom piny molal, ne oneno ni ber mondo oluor Nyasaye kendo mondo olame e chuny; ni mar onge dhok ma onyalo wachogo hera mar Nyasaye ma ne oluongo piny mondo one. Yohana nowacho “Neuru hera manadi ma Wuoro ose chiwonwa, mondo luongwa nyithind Nyasaye; to e kaka wan E momiyo piny ok ong’eyowa, ni kech ne ok ong’eye. 1 Yohana 3:1. Nyasaye oneno dhano kaka gima nengone tek machalo nade! Kuom goruok piny mar timo richo, dhano ne obedo e loch mar Satan. To kuom yie chiwruok mar Kristo wanyalo bedo nyithind Nyasaye. Kristo ne okawo kit dhano mondo okony dhano. Jogo mopodho e richo ka giwiniore kod Kristo iketogi kama ginyalo bedoe jogo mowinjore oluongi ni “Nyithind Nyasaye.”YBJ 15.3

  Hera maduong’ni onge gima inyalo pimgo. Wan nyithind Ruodh polo! Singo mowal! Tong’ maber ahinya man gi paro! Hera man gi ohala kaka Nyasaye nohero piny ma ok ohere! Paroni duogo teko e chuny, kendo keto paro twech mar timo dwaro mar Nyasaye. Kaka wamedo somo wach Nyasaye e ler mar msalaba, e kaka wamedo yango ng’wono, muolo, to gi weyo richo ma inyalo wenwa kuom hera gi ng’wono, kendo jogo ma joadier, herani giyango kaka en hera maduong’ moloyo herano mar miyo ni nyathine.YBJ 16.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents