Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Sura 3—Lokruok

  ERE kaka ng ', ato nyalo bedo ng’at makare e wang’ Nyasaye? Ere kaka ng’at ma jaricho inyalo loko mondo obed ng’at maler? En mana kuom Kristo e ma wanyalo yudogo winjruok kod Nyasaye. gi ler, to wanyalo biro ir Kristo nade? Ji mang’eny penjo penj machalo gi penj ma ne oganda openjo e ndalo mag Pentekosito, ka ne giyango richogi. Ne giyuak, wanatim ang ', o? Dwoko mokwongo mar Petro nowacho “Lokreuru.” Tich Joote 2:39, bang’e matin nowacho kendo “To lokuru chunyu, kulokore, mondo richou owany, mondo ndalo mag kuwe obi moa e nyim Ruoth.” Tich Joote 3:19.YBJ 23.1

  Lokruok en bedo gi kuyo kuom richo, kendo pogruok mabor kode. Ok wanyal weyo timo richo ka pok wayango rach mare. Kendo ngimawa ok nyal yudo lokruok nyaka wapog richo odhi mabor gi chunywa.YBJ 23.2

  Nitie ji mang’eny ma ok oyango ratiro mar lokruok. Ji mang’eny bedo gi kuyo nikech richo ma gisetimo, kendo gitimo lokruok e nyim ji ni kech gin giluoro kuom richono magisetimo. mabiro kelo nigi chandruok. Mani to ok e lokruok ma Nyasaye dwaro. Gima giparo kuom kum moloyo rach mar richo ma gisetimo. Mani e kaka Esau ne otimo ka ne oneno ni oselalo chutho duong’ mar nyuolne. Balaam bende, ka ne luoro odonjone ahinya ni kech Malaika ma ne oneno kochung’ e nyime gi ligangla e luete, noyie timne marach ni mondo kik onege, to kuom adier ne ok olokore, ne ok oloko chunye, ne ok oneno marach kuom richo ma ne osetimo. Yudas Jaiskariota ka ne ondhogo Ruoth ne owacho “Ase timo marach kandhogo remo ma onge bura.” Mathayo 27:4.YBJ 23.3

  Hulo richone ne obedo nikech luoro ma ne oneno e chunye koneno ni Nyasaye ne biro miye kum. Gino ma ne biro timorene ne omiyo chunye opong’ kod luoro, to ne onge, chuny motur nikech richo ma ne otimo, mar ndhogo Wuod Nyasaye ma ne onge mbala kendo kwero Jaler mar Israel. Farao ka ne ochandore nikech kum mar Nyasaye, ne oyango richone ni mondo opusre kuom kum, to ka masiche ma ne okelne ne olal. ne ochako obedo gi sunga e chunye. Jogi duto ne yuak nikech weche ma ne obedo ni kech keth, to ne ok gibedo gi kuyo nikech richo owuon; bende rachne.YBJ 24.1

  To ka jaricho ochiwore owuon mondo Roho Maler otelne, eka richone noluoki, kendo obiro yango malong’o kaka obet e yor timo richo, bende obiro yango tiend bedo maler mar chik Nyasaye ma gin e mise mar Lochne manie polo kendo e piny. “Chieng’ maradier marieny kuom ji duto kodonjo e piny,” Yohana 1:9, mamenyo chuny maiye to gi gik mopandi mag mudho nyaka fwenyre. Lerni en Kristo ma kelo lokruok e chuny to gi obuongo. Jaricho nigi paro mar bedo maler mar Jehova, kendo en gi luoro mar neno richo ma osetimo mondo obigo ir ng’at ma dwaro chuny. Kendo oneno hera mar Nyasaye, kendo ber mar bedo tong’ luokruok mondo obedi e achiel gi jopolo.YBJ 24.2

  Lemo mar Daudi bang’ ka osegore e bur mar richo yangonwa ratiro ranyisi mar bedo gi kuyo ni kech richo. Lokruok mare ne lokruok madieri kendo man gi chuny motur. Daudi ne oneno bothne kaka ne duong’ ahinya, ne oneno duwruok mar chunye, mani nomiyo oneno marach gi richo ma ne osetimo. Omiyo ne ok okwayo ni mondo oyud ng’wono kende to ne okwayo bende ni mondo oluok chunye—Ne ogombo bedo maler, e achiel kod Nyasaye. Ne olamo kama:-YBJ 25.1

  “Ojahawi ng’atno ma timne marach owene, ma ke
  thone oum.
  Ojahawi ng’atno ma Jehova ok nyal nwang’o tim
  mamono kuome.

  Kendo ma onge wuond e chunye,” Zaburi 32:1-2
  YBJ 25.2

  A Nyasaye, kecha kaka ng’wononi obet, kaka ng’eny
  mar kechni mayom obet, ruch timna masebayogo.
  Luoka chutho kuom timna mamono, kendo pwodha
  kuom kethona.

  Ni mar ahulo timbena masebayogo;
  Kendo wiya ok wil gi kethona ndalo duto.
  Asetimoni marach in kendi,
  Kendo asetimo weche maricho e nyimi, mondo ji yie,
  Kiwuoyo, kaka ipogo wach makare kendo mondo ibedi
  maler king’ado bura.
  Ne, idwaro mondo adiera obedi ei chuny iye, Kendo inimiya ng’eyo rieko ei chunya maling’ ling’. Lenda gi esoba, mi nadok maler.
  Luoka, kendo nabed maler moloyo pe
  A Nyasaye chwena chuny maler.
  Kendo duogi chunya mogik kare e iya.
  Kik iwita aa e nyimi.

  Kendo kik igol kuoma Roho mari Maler.
  Duogna yilo mar resruokni kendo sira gi chuny ma
  thuolo.

  A Nyasaye, Nyasaye maresa gola kuom buch remo.
  Kendo nawer matek kuom timni ma tir.” Zaburi 51:14.
  YBJ 25.3

  Lokruok, kata hulo richo machalo kamani ok nyalre kuomvva kuom tekowa wawegi, to wanyalogo kuom Kristo kende, ma ne odhi e polo mosechiwogo ni dhano. Ka eri e ma nitie migawo maduong’ mawito ji mang’eny mamiyogi rem kuom yudo konyno ma Kristo dwaro miyogi Giparo ni ka pok giweyo, bende hulo richogi, kendo ni hulo richo, kata lokruok ikogi ni ng’wono kuom richogi. En adieri ni ng’ato nyaka lokre kuom richone mokwongo e ka Nyasaye nong’wonne, ni mar ka onge chuny motur ni kech richo. Jaricho ok nyal vango kaka odwaro Jawar. To nade, onego jaricho ohul richone mokwongo ka pok obiro ir Kristo? Lokruok obedo rageng’ e kind jaricho gi Jawar koso?YBJ 26.1

  Biblos ok puonji ni jaricho nyaka hul richone, kata olokre ka pok oyudo luong mar Yesu, “Biuru ira, un duto mojony. Kendo mugangoru mapek, to anamiu yuweyo.” Mathayo 11:28. Adier en mana ber mar Kristo e manyalo miyo ng’ato bedo gi lokruok. Petro omedo yango wachni kowacho ni Joisrael niya, “E ma Nyasaye noting’c malo gi luete korachwich mondo obed Ruoth gi Jakony, mondo omi Joisrael lokruok chuny, gi gonyruok e richo.” Tich Joote 5:31. Ok wanyal kendo hulo richo kata lokore ka onge Roho Maler mar Kristo ma mondo ochiew chunywa mondo richowa owenwa ma onge Kristo.YBJ 26.2

  Kristo e nyanonro mar wach maber. En kende e ma onyalo keto paro maber e chuny manyalo golo parogo maricho. Ng’ato ka ng’ato maneno adier mar bedo gi ler ei chunye, kendo yango yore mar richo, nyiso ni en gi Roho Maler ei chunye.YBJ 27.1

  Yesu nowacho kama “Kendo An. kiting’a malo a e piny, nayuwa ji duto ira.” Yohana 12:32. Kristo nyaka fwenyre ni jaricho kaka jawar motho ni richo mag piny, kendo ka waneno Nyarombo mar Nyasaye e wi msalaba mar Kalwari, wach modhiero mar warruok chako yangore ni parowa, kendo ber mar Nyasaye terowa ka loko chuny kuom tho ni joricho, Kristo nonyiso hera no ma winjo tiende tek; kendo ka jaricho ong’iyo herani, omiye bedo gi chuny mayom, ochiewo parone, kendo omiye bedo gi kuyo mar chuny.YBJ 27.2

  En adier ni saa moro jomoko wigi kuot gi yoregi mag richo, kendo miyo giwcyo yore maggi maricho, ka pok giyango ni iywayogi gibi ir Kristo. Kendo ka gitemo mondo gibi e ler giwe yoregi maricho, teko mar Kristo e ma ywayogi. Tekono ma ok ginyal paro kakoro tiyo ei chunygi; koro paro chako yawore, kendo ngima maoko chako losore. Kendo ka Kristo chako ywayo ire mondo ginene ewi msalaba kendo ging’i Jal ma richogi nochwowo, chik ma ne giketho chako duogo ei parogi. Kido maricho manie ngimagi, kod richo mogundho manie chunygi, iyangonegi. Gichako yango tim makare mar Kristo, eka giwacho. Richo ochalo nade, ma ochuno ni onego bedie chiwruok machalo kamano kuom waro jaketh?” Nade? Heragi duto chandruokgi duto, dhilgi duto ne dwarore ni mondo kik, walal to wabed gi ngima ma nyaka chieng’.”YBJ 27.3

  Jaricho nyalo geng’o herani, bende onyalo dagi biro ir Kristo, to ka ok ogeng’o to ibiro tere ir Kristo, ng’eyo mar chanruok mar warruok biro telone nyaka e tiend msalap lokruok aa kuom richo, ma ne omiyo Nyasaye osandi.YBJ 28.1

  Tekono matiyo kuom gik ma ne ochwe wuoyo e chuny dhano kendo miyo gineno gino ma pok ne gineno. Gi piny ok nyal romo dwarogi. Roho mar Nyasaye wuoyo kodgi mondo gidwar gigo makelo kuwe, to gi yuweyo—ng’wono mar Kristo gi mor mar bedo maler. Kuom yore mang’eny, mong’ere to gi ma ok ong’ere Jawar ywayo ji mondo obi ire mondo gigo chunygi mabor gi mor mar piny mondo ging’e gweth mar Nyasaye ma onge gi gikone. Ni chunye duto mamanyo kachandore kayiem nono e piny mondo giyud modho e yawo mar pinyni ote mar Nyasaye bironigi kawachb. “Kendo ng’a ma riyo omako mondo obi, kendo ng’a madwaro, mondo okaw pi mar ngima nono.” Fweny 22:17.YBJ 28.2

  Un jogo ma ei chunyu udwaro gimoro ma piny ok nyal chiwo, yanguru luongni kaka en duond Nyasaye ni chunyu.YBJ 28.3

  Penj Nyasaye mondo omiyi lokruok, mondo ofwenyni Kristo kaka jahera e yore Maler. E ngima Kristo chik Nyasaye, hero Nyasaye. kod hero dhano ne onyisore kuome. Ngimane ne ngima mopong’ kod hera, ng’wono gi yore mabeyo duto.YBJ 29.1

  Kamoro wanyalo wuondore kaka Nikodemo kaka ngimawa ochikore tir, kendo parowa ni kare, kendo paro ni, ok onego wachiw, chunywa e nyim Nyasaye, kaka jaricho ma pile, mani biro miyo waneno ratiro kaka ok waler e yore duto, kendo wanane lerwa ma wase wuondorego mana kaka law moti, kendo remb Kristo kende e ma nyalo luokowa mondo wachal kode.YBJ 29.2

  Ka ne janabi Daniel noneno ler ma ne oluoro jaote ma ne oa e polo ma ne oorne, ne onyosore koparo yomne kod richone. Mowacho “Kamano nadong’ kenda mi naneno wach maduong’ni mofwenyore, mi Teko norumona, kendo ber mar denda nolokore nokethore marach, ma onge gi teko.” Daniel 10:8. Ka ng’ato onenore kama ni ok oler, e kaka nodwar chuny maler kendo mondo odwar chike mag Nyasaye kendo luwore gi kit Kristo.YBJ 29.3

  Paulo wacho “Kuom wach makare ma in e chik”—kaka timbene ma oko ne nenore—ne “oonge bura.” Jofilipi 3:6. To ka ne oyango gima chik ne dwaro e yor Roho, noyudo ka ojaketh maduong’ chuth. Ka ne inyalo ng’adne bura ka ing’iyo chik mag Nyasaye kod timbege mine, ne inyal kwan ni oonge keth; to ka ne onono chik matut, mi onenore owuon kaka Nyasaye ne nyalo nene, nokulore gi chuny motur mohulo kethne. Owacho niya, “To yande nangima ka ne chik onge: to chik obiro, richo nochier, mi natho.” Jorumi 7:9. Ka ne oneno ratiro mar chik, kaka ne en mar chuny, eka kendo ok nonenore ka ng’at maber kendo.YBJ 29.4

  Nyasaye ok ne ni richo duto romre, gi pogore e wang’ Nyasaye mana kaka gipogore e wang’ dhano. To mak mana ni tim moro amora marach kata obedo ni onenore matin e wang’ dhano ok kwane matin e wang’ Nyasaye. Neno mar dhano ok kare, ni mar ong’iyo migawo achiel kende, ok onyal ng’eyo paro ma iye mar ng’ato, mak mana Nyasaye to neno chuny kendo kaka weche obet chutho. Jamer iseyo kiwachone ni richone ok nomiye odonji e polo, to richo machalo sunga, gwondo, to gi gombo, magi ok thor ng’adie bura.YBJ 30.1

  Mak mana ni both kaka mago ok mor Nyasaye, ni kech gigwenyore gi kit Nyasaye owuon. Jalo matimo richo ma ikwano gi dhano ni rach ahinya machalo gi mer, kuo gi mamoko—ng’at machalo kama neno wich kuot, kod chan kod kaka ochando teko mar Kristo; to chuny mopong’ gi sunga ok ng’e kata ochando gimoro, kuom mano sunga dino chuny mondo kik rwakie Kristo, kata mana gweth mogundho ma Kristo obiro chiwo odinonegi gi oko.YBJ 30.2

  Jasol osuru ma ne olemo kama. “Nvasaye, kecha, an ng’a moketho.” Luka 18:13. Ne onenore owuon ni ong’at marach ma jaricho kendo ji mamoko ne nene kaka en jaricho, mak mana ni en owuon ne oyango chandruokne, mokelo ni Nyasa- ye ting’ne mapek mar richo mondo Nyasaye oyieye. Jafarisai chande ma ne sunga odonjo e chunye, nolamo alam mar ting’ruok ma nonyiso ni chunye nodino ni mondo kik oyud teko mar Roho Maler. Mani nobedo nikech ne en mabor kod Nyasaye, ne oonge gi paro kuom maricho ma ne osetimo mondo Kristo olokne mondo ogwedhe. Ne nenore ni oonge kod gima ne ochando kendo ne ok oyudo gimoro. Ka iyango voreni maricho, kik iriti ni ibiro bedo maber kendi iwuon. Nitie ji adi maparo ni ok giwinjore moromo biro ir Kristo. Iparo ni ibiro bedo maler kuom tekoni iwuon? Ja Ethiopia onyalo loko dende koso? Kwach onyalo loko dende ma rabok koso? Dabed ni ginyalo, un bende, mung’ivo gi tim maricho, dunyalo timo maber.” Yeremia 13:23. Nitie konyruok ni wan mana kuom Nyasaye. Wan wawegi ok wanyal gimoro ochunowa mondo wadhi ir Kristo mana kaka wachalo.YBJ 30.3

  Kata kamano kik ng’ato owuondre ni Nyasaye, kuom ng ', wonone, gi herane biro tiyo kod jogo modagi Ng’wonone. Keth maduong’ ipimo mana e ler mar msalaba. Ka ji wacho ni Nyasaye okalo golo joricho oko, we mondo ging’i Kalwari. Ne onge yo moro ma dhano ne nyalo yudogo warruok, ni kech ma onge chiwruok machalo kama onge kaka dhano ne nyalo pogore gi richo, mi duoge e ler, kendo ok ginyal bedo joting’ mar Roho Maler—Ma ni e ma ne omivo Kristo okawo richowa kuome ma osande nikech richowa. Hera, sand gi tho mar wuod Nyasaye yangonwa kaka richo bedo maduong’ ahinya e wang’ Nya- saye, bende wechegi yangonwa ni onge yo moro mar warruok aa e loch mar richo, mak mana bedo e bwo msalaba mar Yesu.YBJ 31.1

  Jogo man gi chuny matek ma pok oyudo lokruok wacho kama, mondo gibedi maonge bura ni Jokristo masungore, “kata an bende aber machalo kodgi.” Ok gichiwre moloya, kendo manyalo moloyo an. Gihero mor mag piny kaka an bende ahero,” Kamano gitimo both ka ging’iyo richo jomoko mondo gibedi maler e bura. To ok onego gitim kamano ni mar mani onge ohala, ni kech Ruoth onyisowa ranyisi ma ok chal gi mar dhano. Wuod Nyasaye maonge gi miganga, bende ma onge both moro amora, en e ranyisi marwa. Jogo ma ng’ur nikech wuodh Jokristo moko maricho, gin e jogo monego onyis ngima maber to gi ranyisi mowinjore. Ka da gingi paro mamalo monego Jakristo obedgo, da ok obetnigi ka richo maduong’? Ging’eyo gima onego Jakristo malong’o otim, e ma omiyo ka ok gitimo gino maber monego gitim, kethgi nobedi maduong’ ahinya.YBJ 32.1

  Ritri kuom deko gi wach.YBJ 32.2

  Kik wadeki mar weyo richowa kendo dwaro ler mar chuny man kuom Yesu. Ji mang’eny both e wachni, ka gideko chiwore mondo gibed Jokristo, joma oyiero timo kamano dwaro dago ngima manie richo. Gino matamowa loyo biro loyowa, kendo lalowa chutho.YBJ 32.3

  Adam gi Hawa ne jowuondore giwegi ni chamo olemo ma ne otamgie ok en richo maduong’ ma Nyasaye nyalo golone kum maduong’ kaka ne owacho. Kuom wach ma ne gineno ni tinni ne opogogi mabor kod Nyasaye, eka tho gi chandruok nodonjo e pinywa. Tho mar Yesu e Kalwari kaka misango mano e yo ma kende mar winjruok e kind Nyasaye kod dhano. Kik wapar kuom richo kaka gima onge tiende ahinya.YBJ 32.4

  Tim ka tim marach, ng’anjo ka ng’anjo mar weyo ng’wono mar Kristo, otiyo kuomi owuon, omiyo chuny bedo matek, orocho paro, kendo oketi e yo ma ok inyal winjo kwayo mar Roho Maler, e chunyi.YBJ 33.1

  Ji mang’eny lalo paro machandogi kuom loko yor kethruok kaka gihero e saa asaya. gin giparo ni ginyalo weyo winjo luong mar Roho Maler seche moko, ka gigeno ni gibiro loko yorgi, to mani ok yot timo. Lony, puonjruok mar thuolo duto mag ngima dhano,oseloso kit ngima ji ahinya ma ji manok kende e ma dwaro bedo gi kit Yesu.YBJ 33.2

  Kata kido achiel kende marach, gombo marach biro goyo chunyi mit miyo ibedo ma onge gi hera kuom weche Nyasaye. Richo ka richo miyo ng’ato: bedo mabor kod Nyasaye.E siem duto manie Biblos kuom tugo gi richo, ialo mabuogowa ahinya e ma wacho kama: - “Tim mamono mag ng’a marochore nomi numba omake, Mi notwere gi tond richone.” Ngeche 5:22.YBJ 33.3

  Kristo oikore mar miyowa thuolo kuom richo, to ok ochunwa, ka ng’ato oseyiero timo richo kendo ok odwar yudo gonyruok kuom Kristo, ok odwar yudo ng’wono Mare. Kristo da otimo ang’o kendo? Ka ng’ato otimo kama, okethore kende owuon kuom dagi hera mar Kristo: Owachnwa, “Neuru, koro nitie ndalo mar yie; neuru, koro nitie ndalo mar konyruok.” “Tinende ka nuwinji duonde, kik chunyu dok matek.” 2 Jokorintho 6:2; Johibrania 3:7,8.YBJ 33.4

  “Dhano ong’iyo kit nenruok ma oko, to Jehova ong’iyo chuny.” 1 Samwel 16:7. Nyasaye ng’iyo kaka chuny dhano ong’anjo, ka maler onge ma opong’ gi wuond. Nyasaye ong’eyowa ahinya, gi chunywa, gi maling’ling’ bende parowa gi dwarowa duto ong’eyo. E momiyo dhi ire kaka ichalo gi chuny mochido, mondo iwachne “A Nyasaye, ranga, ing’e chunya: Tema ing’e weche maparo: kendo ine ka nitie gimoro marach e chunya. Kendo telna e yo nyaka chieng’.” Zaburi 139:23-24.YBJ 34.1

  Jomoko yie dini kuom parogi kende, kendo timo timbe ma oko kende ma ok giloko chunygi. Owinjore ilem kama ka in achiel kuom jogo “A Nyasaye chwena chuny maler, kendo duogi chuny mogik kare e iya.” Zaburi 51:10. Ber mondo itim maber gi chunyi. Bedi madimbore, jasinani mana kaka ng’at mong’eyo ni ngimane nie chandruok. Ma eri en wach ma onego inon e kindi gi Nvasaye nyaka chieng’. Ka in gi geno ma ok mar adieri ma onge gimoro kendo to ng’e ni kethruokni e ma chiegni.YBJ 34.2

  Som wach Nyasaye ka ilamo. Mondo weche ma oketi e nyimi kuom chik Nyasaye gi ngima Wuode ma en Kristo, mondo onyiswa adiera mar ler, “Ma ka ng’ato oongego ok anone Ruoth.” Johibrania 12:14. Wachni oyango richo. Wachni oyango ratiro yor warruok. Yie irwak wachni, kaka duond Nyasaye e ma wuoyo e chunyi.YBJ 34.3

  Ka isefwenyo richoni kaka rach ahinya, bende inenori kaka ichalo e yor timo richo, kik chunyi jogi. Kristo ne obiro mondo owar joricho. Ok en tichwa timo winjruok e kind Nyasaye kodwa, to mak mana kuom Kristo, Nyasaye Owuon e ma ne osetimo winjruok. “Ni ka Nyasaye ne en kuom Kristo kogayo ne owuon piny ka ok okwan nigi richogi, kendo nomiyowa wach gayo.” 2 Jokorintho 5:19. Onge kata janyuol e koth dhano ma dine obedo mos kuom richo mar nyithinde kaka Nyasaye otimo ni jogo modwaro waro. Singone duto kata siemne duto obedo mana nikech hera ma ok nyal yud kaka ipimo.YBJ 35.1

  Ka Satan wachoni ni in jaketh maduong’, ting’ wang’i ing’i Jawarni, mondo iluw kite to gi timbene. Ihul richoni kendo iwachne jachien ni, “Ma e wach maradier, kendo owinjore duto oyie, ni Kristo Yesu nobiro e piny mondo ores jo maricho: ma an jatelo nigi.” 1 Timotheo 1:15, mondo owari gi herane mogundho. Yesu nopenjo Simon penj kuom jogowi ariyo. Jagowi mokwongo ne oholo ruodhe dinari matin to machielo ne oholo ruodhe dinari mang’eny, eka ne ong’wononigi giduto, bang’e Kristo openjo Simon ng’a kuom jogowigo ma diher ruodhe molovo? Simon nodwoko nowacho, “Agalo ka macha ma noweyone mang’eny.” Luka 7:43. Wasebedo joricho madongo, to Kristo ne otho mondo wayud ng’wono. Jogo ma ong’wononigi e richo mathoth e ma nohere mang’eny, kendo nosik kobedo bute, ka pake pile e piny Ruodhe kuom hera mar Nyasave kaka obet eka wanyalo yango kaka richo rach ahinya. Kendo kaka wamedo yango kaka Kristo ne ochiworenwa, e kaka wabiro neno lit e chunywa kendo chiwore ni En mondo wabed joge chutho.YBJ 35.2

  RUODHA, OK AGOMB MOKO

  An gi richo mang’eny ngang’,
  Machalo gi kuoyo!
  Kata kamano, Ruodha, rembi e moromo;
  Nikech isesingo ni kata gibed makwar,
  Ginibedi matar ngang’,
  Moloyo pe matar.
  Ondik nyinga koso, e kitapi maler?
  E kitapi mar ngima nyinga nitie koso?
  YBJ 36.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents