Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Sura 2—Kaka Jaricho Dwaro Kristo

  KAR chakruok dhano ne nigi nyalo maber gi paro makare. Ne en ng’at maber e ringruok, ma ne nie achiel gi Nyasaye. Paro mage ne beyo kendo dwaro mage ne ler. To mak mana kuom chavo chik mag Nyasaye, paroge nolokore, eka obedo jaguondo kar bedo jahera. Nenruokne ne olokore nikech chayo chik, ma kuom tekone owuon ne ok onyal siro teko mar ng’at marach. Ne Satan okete misumba, kendo di ne obedo misumbane ma nyaka chieng’, ka dine onge Nyasaye ma ne owuon mondo okonye. Ne en dwaro mar Jatem, ma en Satan mondo okethi chanruok maber mag Nyasaye kuom chuweyo dhano. mondo opong’ piny gi richo to gi pogruok. . . . Kendo di ne osiemo kethruokgo duto ni nobiro ni kech mana chwech ma Nyasaye nochweyogo dhano.YBJ 17.1

  E yor dhano mar bedo ma onge richo e kar chakruok, dhano ne nigi mor mar wuoyo kod Nyasaye “ma mwandu mar rieko kod ng’eyo okan kuomc.” Jokolosai 2:3. To bang’ timo richo, ne ok onyal yudo mor e yor ler, kendo nodwaro mondo opondi oa e wang’ Nyasaye. Kata sani mano e kaka chuny ma pok olokore chalo. Ok otim gima Nyasaye odwaro kendo ok one mor kuome. Ng’at ma jaricho ok onyal bedo gi mor e nyim Nyasaye kendo opondo ka en ka jomaler. Ka oyiene donjo e poio, ok donyal winjore gi Jomaler manie polo man gi chuny mohero Nyasaye, ma tiende ni chuny ma ok par mare kende, kendo ogeno ji ma moko kuom mor. Parone bende gik mohero, bende dwarone duto, magi duto ne otime jaricho kendo bedo wendo ahinva e kind jomaler ma onge richo ma nie polo; ok donyal romo kodgi. Onyalo neno kaka polo en kama rachne, kendo dodwar mondo opande ni Jal mobedo ler mar mor ni jomaler mag Nyasaye. Nyasaye ok e ma oketo chik makwedo joricho ni kik obedie polo: to mana richo mag joricho e ma miyo dak e polo bedo nigi ma ok owinjore. Duong’ mar Nyasaye bedonigi kaka mach matieko. Digiyie mondo otiekgi kendo opandgi ni wang’ Jalo ma ne otho mondo ovvargi.YBJ 17.2

  Wan wawegi ok wanyal warore a e bur matut mar richo ma wagore. Chunywa rach ahinya, kendo wan wawegi ok wanyal lokogo. “Ng’a ma digol gi maler kuom gi mak ler? Onge kata achiel.” Avub 14:4. “To paro mar ringruok omon gi Nyasaye ni kech ok owinjo chik Nyasaye, kendo ok onyalo.” Jorumi 8:7. Puonjruok, bedo molony, kendo bedo ng’at matiyo gi teko, bedo ng’at ma jakinda, magi duto ber, mak mana e tich mar loko chuny to gionge gi teko. Ginyalo miyo kit ng’ato ma oko nenore, to mad ok lok chuny, ok ginyal pwodho soko mar ngima. Nyaka bedie teko moro matiyo ei ngima manyien moa e polo malo. ka pok dhano oyudo lokruok a e richo duogo e ler. Tekono en Kristo. Ng’wonone kende e ma nyalo ywayo ji kuom Nyasaye mondo gibed maler.YBJ 18.1

  Jawar ne owacho “Adieri, adieri, awacho ni ka ok onyuol ng’ato nyuol manyien, ok onval neno piny ruodh Nyasaye.” Yohana 3:3. Tiende malong’o, ka ng ', ato oyudo chuny manyien, paro manyien bende ketruok manyien, kendo dak e ngima manyien. “To dhano gi ringruokne ok omako weche mag Roho mar Nyasaye: ni kech gifuwo ne: kendo ok onyal ng’eyogi, ni kech ing’iyogi gi chuny.” “Kik iwuor ni kech nawacho ni, onego onyuolu nyuol manyien.” Ondiki kuom Kristo, “Ngima ne ni kuome; ngimano bende nodoko chieng’ mar ji.” Yohana 1:4.—Kendo onge kuwo kuom ng’ato moro: ni kech nying’ moro onge e bwo polo, michiwo ni ji monego wakuwoie. Tich Joote 4:12.YBJ 19.1

  Ok oromo ng’eyo kit hera man gi ng’wono mar Nyasaye, bende neno ng’wono mar hera mar Wuoro kaka obet. Bende ok oromo ng’evo chikne kaka gin chik mogur e hera mak rum. Jaote Paulo ne ong’eyo magi duto, eka owacho, “Ayie ni chikni ber.” “To gik moko adwaro, en e matiyo, ayie kuom chik ka en ober.” “Kamano chik oler kendo bura oler, odhi kare, ober.” Jorumi 7:16, 12. “To wang’eyo ka chik en mar chuny: Eka Jaote nomedo wacho gi chuny mokuyo, ‘To an mar ringruok, mose ng’iewa a e richo.” Jorumi 7:14. Ne ogombo ahinya bedo gi ler to gi yorno mogik kare, ma en owuon gi tekone ne ok onyal yudo, omiyo ne oyuak kowacho “Yaye an dhano machandore! Ng’a mabiro resa kuom ringruok mar thoni?” Jorumi 7:24. Yuak machalo kamani c ma ose a e chuny jogo duto machandore jogo ma neno ni giwegi ok ginyal gimoro. Ni ji duto, nitie dwoko achiel “Neuru Nyarombo mar Nyasaye, magolo kethruok mar piny.”YBJ 19.2

  Kuom yore mang’eny bende kuom ranyisi mang’eny ma Roho Maler otemo puonjogo ji wechegi, kendo yango ratiro ni jogo madwaro awara a e kethruok. Yakobo kane oringo bang’ vvuondo owadgi Esau, ne oneno e chunye ni dipo ka kethne ma koro noparo ka en kende e thim, opoge gi Nyasaye. Mani nomiyo odhi e nindo otienono ka en gi kuyo maduong’ ahinya. Bathe koni gi koni piny ne okwe thi! Kendo e polo sulwe e ma ne rienyie ka ne onindo ne oleko lek. Ni oneno raidhi moa e piny nyaka ochweyo e polo kendo malaika mag Nyasaye idho kendo lor, kendo Jehova nochungo e wiye kama ler kowachone weche ma ne oduogo chunye. Wechegi ne oyango ni Yakobo ni nitie Jawar, kendo noneno yo ma onyalo duogogo ir Nyasaye. Raidhi ma ne Yakobo oneno e lek en ranyisi mar Yesu, ma en yo makende ni dhano manyalo chopo ka Nyasaye.YBJ 20.1

  Mani e ranyisi ma ne Yesu owacho ka ne owuoyo gi Nathaniel kowacho:“Unune polo koyawore, gi jomalaika mag Nyasaye ka idho kendo gilor kuom Wuod dhano.” Yohana 1:51. Kuom ng’anjo, dhano ne opogore mabor gi Nyasaye, kendo polo ne ong’ad oko kuom piny. Ma onge raidhi mani e dierwa, onge kaka wa- nyalo bedo e achiel gi polo. To kuom Kristo wayudo yo mar winjruok. Malaika nyalo biro wuoyo gi dhano kendo konyogo. Kendo kata dhano obedo jaricho nikech richo, kuom Kristo pod onyalo yudo teko ma okedogo gi richo nyaka ochung malo. “Gi maber duto momiyi kendo were duto molony. ', a kuom Nyasaye. Yakobo 1:17. Onge ng ', at man gi kido maber mak mana ka Nyasaye omiye. Kendo Kristo e yo kende ma chopo ka Nyasaye. Owacho “An e yo kendo an e adieri kendo an e ngima, ng’ato ok bi ka Wuora mak okadho ” Yohana 14:5. Chuny Nyasaye paro nyithinde man e piny gi hera maduong’ mokadho. Ka ne ochiwo Wuode ma miderma nikech wan, ne ochiwonwa duong’ duto mar polo. Ngima duto mar Jawar ka ne en e piny ka, thone, to gi kwayone e polo, tich jomalaika, kwayo mar Roho Maler e chunywa—magi duto nvisowa ni Wuonwa ma nie polo ohero dhano kendo otiyo gi yo mondo owargi.YBJ 20.2

  We wapar wach mar Jawarwa, kaka ne ochiwore kaka misango ne wan! Mani wach maduong’ machalo nade! Owinjore wang’e kaka kuom Kristo omiwa mich maduong’ ahinya, mondo omanywa kendo dwokwa ir Nyasaye. Kendo wapar duto ma Nyasaye osingo ne joge maler! Osingonegi pok maduong’ jogo matimo kaka chik dwaro: jogi nomor e polo, bedo gi jomalaika kendo tiyo kodgi kanyakla, kendo bedo e achiel gi Nyasaye kod Wuode, kendo ng’eyo ratiro kaka heragi chal, kendo bedo ka ipuonjowa ma nyaka chieng’. Nadi magi duto ok oromo nvisowa ni ochunowa ni nyaka wachiwne Jawarwa chunywa kuom herani ma osebedo kuom higini mondo wabed jotichne ma nyaka chieng’?YBJ 21.1

  Bende e yo machielo, bura mar Nyasaye olandi ni nobedi kuom richo to gi joricho, mondo oyudi kum ma ok lokre, bedo e yo marach mar kethruok mar giko. Magi duto owachi e Wach Nyasaye ma simonwa ni kik wabed jotich Satan.YBJ 22.1

  Donge wabiro dewo ng’wono mar Nyasaye? Ang’o kendo monyalo timo maloyo mosetimo? Onego wabed kode achiel ka waparo godo tekone gi hera modhiero ng’eyo. Onego walu e ndache, mondo wachal kode, kendo wadonji e yorno mar bedo kode e achiel kendo mar Wuoyo gi Wuoro gi Wuoi.YBJ 22.2

  Nying Yesu mondo oyudi pak,
  Ji mondo gidende,
  Malaika me polo ku,
  Miuru Ruodhu duong’.
  Malaika. . . .

  Miuru Ruoth duong’ e chuny,
  Geneuru kende;
  Ting’ nyinge malo kuom jopiny,
  Miuru Ruodhu duong’.
  Ting nyinge,
  YBJ 22.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents