Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Chapter 4—Lulilekelelo

  “OOYO usisa zinyonyoono zyakwe takayikumbele pesi uzizumina a kuzisiya uya kujana luse.” Majwiacenjede 28 : 13.Mk 27.1

  Nzila zya kujana luse lwa Leza nzyubauba zililuleme zilasalala. Mwami tatulombi kuti tucite cintu ciyumu kuti tulekelelwe zinyonyoono zyesu. Tatweelede kucita musinzo mulamfu ukatazya, nakuba kuumwa kucisa, a kuzula myoza yesu kuli Leza wa kujulu, nakuba kululamika zinyonyoono zyesu, pesi uzumina a kuzisiya zinyonyoono zyakwe uyakujana luse.Mk 27.2

  Mupositolo waamba kuti, “Mulekelelane milandu yanu kuli umwi aumwi, mupaililane, kutegwa muponyezegwe.” Jakobe 5 : 16. Amuzumine zinyonyoono zyanu kuli Leza, walo ukonzya kuzilekelela, akulekelela milandu yanu kuli umwi aumwi. Naakuti koli wakabisizya mweenzinyoko naba simunzi nyoko, uleelede uzumine kulubizya kwako, eelyo mulimo wakwe nkukulekelela. Eelyo uleelede kuyandaula lulekelelo lwa Leza, nkaambo munyoko ngolubizizya ndubona lwa Leza, mukumucisa wabisizya Mulengi Munununi wakwe. Mulandu ulaletwa kumbele a Mwiiminini wakasimpe, Mupulisiti wesu usumpukide, walo “wakasunkwa munzila zyoonse mbuli ndiswe, pesi tanaakabisya,” walo “ungumwa akuli teelela kwa buteteete bwesu.” Ba Hebulayo 4 : 15. Alimwi ukonzya kutusalazya kuzwa kukabala komwe ka cinyonyoono.Mk 27.3

  Aabo batatoli myoza yabo, kumpela a Leza a kuzumina kulubizya kwabo, tabana jana nzila yakutaanguna ya kutambulwa. Naakuti katutana lubona lusanduko luteelede kusanduka, a kutaba a kusinizya kwa kulitolaansi kwa muya a kutyokauka kwa moza kuzamina zinyonyoono zyesu akusulaika cinyonyoono cesu, tatuna yeeyesya cakasimpe, a kulekelelwa kwa cinyonyoono; kuti katuli tatuna kuyeeya, tatuna yeeyesya cakasimpe, a kulekelelwa kwa cinyonyoono; kuti katuli tatuna kuyeeya, tatuna kujana kuumuna kwa Leza. Kaambo kalike nkotuta jani kulekelelwa kwa zinyonyoono zyakainda nkaambo tatuzumini kutola myoyo yesu ansi a kuzumina inzila zyajwi lya kasimpe. Kulailila kusalala kulakananwa. Kuzumina cinyonyoono, namuba mubunji nakuba kumbali, kuleelede kuteelelwe mu moyo, a kukwaamba cakwaanguluka. Takweelede kuti mubisyi asinikizigwe kwaamba cinyonyoono cakwe. Kulilekelela cinyonyoono takweelede kwaamba kufwambaana a bubaya, nakuba kubasinikizya aabo batana yeeya abubi bwa ciimo ca cinyonyoono. Kulilekelela kuzwa mumuntu cakumaninina kulajana nzila iya kuli Leza siluse lupati. Mwiimbi waamba kuti, “Mwami ulafwaafwi kuli baabo balaa myoyo ityokede, a kubafutula aabo bala a muya uuside.” Ziimbo 34 : 18.Mk 27.4

  Kulilekelela kwa kasimpe lyoonse nciimo cibotu, akulilekelela zinyonyoono zyandeene. Zilakonzya kuba zinyonyoono zyeelede kuleta kuli Leza alike, naziba zinyonyoono zyeeledwe kulekelelwa kuli umwi umwi walubizyilwa, naziba zyakwaamba a bunji, eelyo cileelede kwaambwa cakasimpe. Pesi kulilekelela koonse kululame alimwi kakuli kasimpe, a kuzumina zinyonyoono nzyokabisya.Mk 28.1

  Muma zuba a Samuyeli, bana Israeli bakazwa kuli Leza. Bakali kupenzegwa abulumbu bwa cinyonyoono cabo, nkaambo bakabula lusyomo muli Leza, bakasowekelwa luzyibo lwa nguzu a busongo bwa Leza a kulela cisi, bakasowekelwa lusyomo munguzu zyakwe kusinkilila kupona kwakwe. Bakazw’ a ku Muleli mupati wakujulu, baayanda kulelwa mbuli mikowa yakali munsi lyabo. Nobatakaninga jana kuumuna, bakacita lulilekelelo lwa kasimpe. “Twayungizya cimbi cinyonyoono kuzinyonyoono zyesu, mukulomba Mwami.” 1 Samuyeli 12: 19. Cinyo-nyoono ncobakalubizya ncicona ncobayelede kulilekelela. Kutalumba kwabo kwakapenzya buumi bwabo, a kubandaanya kuzwa kuli Leza.Mk 28.2

  Kulilekelela takukatambulwi kuli Leza kakunyina lusanduko lupati a kulengululwa. Kuleelede kuba kusanduka kwinikwini mu buumi, zyoonse zibyaabi kuli Leza zileelede zisowegwe. Eelyo ooku kuyakuba mbobulumbu bwini bwa cinyonyoono. Mulimo ngotweelede kucita mulubazu lwesu uli kumbele lyesu: “Amusambe nywebo, mulisalazye nobeni, musiye milimo yanu mibyaabi kuzwa kumeso aangu, muleke kucita cibi, mwiiye kucita kubotu, muyandaule lubeta, mwaa ngulule bapenzegwa, mubeteka banyina bamausyi, musinikizye bamukabafu.” Isaya 1 : 16,17. Naakuti mubisyi kayenda mu milawo yakupona, kakunyina kubisya, kasimpe uya kupona, takafwi pe.” Ezekulu 33 : 15. Paulu uwamba kuti, kukanana a mulimo wa lusanduko. “Mwakausila Leza wa mukozyano, nku cenjela nzi nkwaka siya muli ndinywe, inhya nkusalalanzi nko mujisi nywebo, inhya nkuzwangana nzi nkomuyanda, inhya, mbunkutwe nzi mbomujisi, inhya, nkupenzya nzi nkomujisi! Muzintu zyoonse mwalyeena lwanu nobeni kuti mwasalalilwa muli kooku.” Ba 2 Kol. 7 : 11.Mk 28.3

  Cinyonyoono nicakajaya kulailila kululeme, mubisyi taboni kubija kwa ciimo cakwe, nakuba kuyeeya bupati bwa cinyonyoono ncacita, cita walipa kunguzu zisandula zya Muya usetekene, uyakukala mucinyonyoono lyoonse. Kuzumina kwakwe takuli kasimpe alimwi takuli kwa kulemeka. Kukulilekelela koonse kwa cinyonyoono cakwe ulabika a kulitamizya kwacibi mbo cakatalika, a kwaamba kuti nikwatali zintu zyaleta ciliboobu, natakucita ooku, nkwaazulwa.Mk 29.1

  Adamu a Eva nibakamana kulya musamu wakali kukasigwa bakavula kuusa a kuyoowa. Muzeezo wabo ngobakajisi kutaanguna wakali wakulitamizya cinyonyoono cabo, kuti bazwe ku mulawo walufu. Mwami nakabuzya cinyonyoono cabo, Adamu wakaingula, lumwi lubazu wakabika mulandu ali Leza lumwi lubazu wakabika a mweenzinyina. “Mukaintu ngoka ndipa kuti a kale andime, nguwa ndipa musamu, ndaulya.” Mukaintu wakabika mulandu a nzoka, wakati, “Inzoka yandicenga, ndalya.” Kulonga 3 : 12, 13. Nkaambonzi ncokalenga nzoka? Nkaambonzi ncokaileka kuti iboole muEdeni? Eeyi nje mibuzyo njakapa Eva mukulitamizya kwa kulubizya kwakwe, aboobo Leza wakababikila mulandu mukubisya kwabo. Luwo lwakulisalazya Iwakayaka munzi muli usyi wakubeja, lulatondeezegwa kubana basankwa a kubana basimbi boonse ba Adamu. Kulilekelela kuli boobu takucitwi a muya usalala pe, alimwi takukatambulwi kuli Leza. Kusanduka kwa kasimpe kuya kusololela muntu kuti abweze cinyonyoono cakwe mwini, a kucizumina kakunyina kucenga nakuba kuupaupa a meso. Mbuli wa masi mucete kakunyina a kusumpula meso aakwe kapati mujulu, walila, ” Leza koba a luse kuli ndime ndemubisyi,” aabo bakuzumina kulubizya kwabo bayakusalazyigwa, nkaambo Jesu uyakuzumizya bulowa kwakwe a kaambo kayooyo wasanduka.Mk 29.2

  Zitondeezyo mujwi lya Leza zyakusanduka kwini kwini a kulitolaansi kuzubulula moza a kuzumina kunyina kulitamizya kwa cinyonyoono, nakuba kulisalazya kwako omwini. Paulu taakayanda kuli tabilila lwakwe mwini, ulacikanana cibi cakwe mbuli mbo cibede, ta soli kulesya kuti mulandu wakwe uceye. Uwamba kuti. Banji banji basetekene ndakabajalila muntolongo, ndakali pedwe nguzu kuzwa kumupulisiti mupati, nibakali kujayigwa, ambebo ndakali kuzumina kuti bajayigwe. Ndakabapenzya muzikombelo lyoonse, ndakabasinikizya kuti basampaule Leza, nindakabasulaika kapati ndakaba penzva a muminzi yamasi.” Ncito 26 : 10, 11. Paulu walo talisendi kwaamba kuti, „Jesu Klistu wakaboola munyika kufutula babisyi, lino ndimuso loleli muli nguwe.” 1 Timoti 1 : 15.Mk 30.1

  Balitolaansi bala myoyo ityokede, balatondeezya a lusanduko lwa kasimpe, baya kulukomanina luyando lwa Leza a muulo wa Kalivali, mbuli mwana mba zumina kuli usyi, awalo muntu upengede mbwaya kuzizumina zinyonyoono zyakwe kumpela a Leza. Kulilembedwe. ,,Kuti twazizumina zinyonyoono zyesu, ulisyomekede a kululama kutulekelela zinyonyoono zyesu, a kutusalazya kuzwa kukutalulama kwesu.” 1 Johani 1 : 9.Mk 30.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents