Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Chapter 5—Lulyaabo

  CISYOMYO ca Leza nceeci, „Muya kundiyandaula, mukandijane, mwaakundiyandula a moyo wanu woonse.” Jelemiya 29 : 13.Mk 31.1

  Moyo uleelede kupegwa woonse kuli Leza, nkaambo kunyina kusanduka kunga kwaba muli ndiswe kunga kulatucita kuti tupiluke mumu kozyano wakwe. Anguzu twakasandulwa kuzwa kuli Leza. Muya usetekene ulakanana aciimo cesu mu majwi aliboobu. ,,Mulifwide mukusotoka milawo a cinyonyoono.” “Mutwe woonse ulaciswa, a moyo woonse ulanetuka.” “Kunyina kupona mulinguwo.” Kakole ka Satani kalitujisi anguzu, “twatolwa mubuzike anguzu zyakwe kuli nguwe.” Ba Efeso 2:1; Ayizaya 1:5, 6; 2 Timoti 2:26. Leza ulayanda kutufutula a kutwaangulula. Pesi kwalo ooku mbokuyanda kusanduka kwini kwini, a kulengulula buumi bwesu boonse, tuleelede kulipa cakumaninina kuli nguwe.Mk 31.2

  Inkondo yakulilwana omwini njenkondo mpati iyakalwana kwiinda inkondo zyoonse. Kulipa omwini, a kulisungula kwanguzu zya Leza zyoonse, kuyanda kulawana, pesi buumi buleelede kulitolaansi kuli Leza kabutana lengululwa mu bululami.Mk 31.3

  Bulelo bwa Leza tabuli, mbuli mbwa kalikunga Satani ulabucita, bwa kayakwa a matalikilo aatali mayumu, aatajisi kuyeeya kubotu. Kulalibonya mumuzeezo a mubusongo. “Amuboole lino tukanane antoomwe,” Ayizaya 1 : 18. Ooku nko kutamba kwa Mulengi kubantu bakwe mbaakalenga. Leza tasinikizyi luyando lwa bantu bakwe. Takonzyi kutambula kuyanda. Kwa kutazumina a luzyibo lwakulipa kuli nguwe. Kulilekelela kwakusungilizyigwa kuya kusinkila kukomena kwa muzeezo naakuba kukomena kwa ciimo; kuya kucita muntu kuti alicitile nzila zyakwe mwini ooyu tauli ngo muzeezo wa Mulengi. Ulayanda kuti muntu, ngwa kacita anguzu zyakwe zilenga, a kasike mukukomena kupati. Waabika kumbele lyesu cileleko cisumpukide ncayanda kuti atupe kwiinda muluse lwakwe. Ulatutamba kuti tulipe lwesu tobeni kuli nguwe, kuti abike luyando lwakwe muli ndiswe. Kuli kulindiswe kuti tusale nainga tulaanguluka kuzwa mubuzike bwa cinyonyoono, kuswaangana antoomwe a lwanguluko lumweka mweka lwabana ba Leza.Mk 31.4

  Mukulipa lwesu tobeni kuli Leza, tuleelede kusiya zyoonse zintu zinga zyatwandaanya kuzwa kuli nguwe. Mufutuli mbwaamba kuti, “Oonse munabuti utasiyi nkwajisi, takabi siciiya wangu.” Luka 14 : 33. Kufumbwa ciya kuzisya moyo kuzwa kuli Leza cileelede cisowegwe. Buvubi ngo Leza wa banji banji. Kuyanda mali, kuyanda buvubi, ninketani ya goliide ibaanga kuli Satani. Impuwo a kulemekwa kwa munyika kula kombelwa a bamwi bantu. Buumi bwa kupona kuubauba a kwaanguluka kuzwa kumilimo miyumu ngu Leza wabamwi awalo. Pesi makamu aaya abuzike aleelede amane. Tatukonzyi kuti lumwi lubazuba tube ba Leza lumwi tube ba nyika. Tatuli bana ba Leza cita twamaninina ceelede. Nkobali baamba kuti basebenzela Leza, pesi basyoma nguzu zyabo kuti ba muteelele babambe mulawo wakwe, a kuba a ciimo ciluleme, a kujana lufutuko. Myoyo yabo taiyeeyi kapati a luyando lwa Klistu, pesi bayanda kucita milimo yabuumi bwa buKlistu kuti bakanjile mujulu. Kukondwa kuliboobo kulibiyo. Klistu nakala mu moyo, buumi buyakuvula, luyando, a kukomana kwa kuswaangana a nguwe, kuya kujatilila kuli nguwe, mukuyeeya nguwe, kuliyanda kuya kulubwa. Luyando kuli Klistu uyakuba ngo mwiinzo wamilimo. Aabo bateelela kusungilizya kwa nguzu zya Leza, tabalombi kuti inga zilapegwa kusyoonto kulibuti kuti bajane kulomba kwabo nko bayanda Leza, tabalombi mweelo musyoonto, pesi bayanda bululami bwa luyando lwa Munununi. A kuyanda kwa kulitolaansi basiya koonse, batondeezya kukomana kweelene mumuulo wa cintu ncobayanda. Mulimo wa Klistu kakunyina luyando oolu nkukanana kwabiyo, busololi buli biyo, bulemu mbuyumu.Mk 32.1

  Sena muyeeya kuti muyasilo mupati kupa zyoonse kuli Klistu? Amulibuzye mubuzyo nobeni, Sena Klistu wakandipa nzi? Mwanaa Leza wakapa koonse, buumi, luyando, a kupenga a kaambo kalufutuko lwesu. Sena inga kulaba kuti swebo, tobantu tuleelede luyando lupati luliboobu, tukasye myoyo yesu kuli nguwe? Muziindi zyoonse zyakupona kwesu twali batambuli bazileleko zyaluse, akaambo kali boobu tatukonzyi kuyeeya kapati a bulamfu bwa kuluzyiba a mapenzi motwakafutulwa. Sena inga tulalanga alinguwe wakayaswa zinyonyoono zyesu, pesi tuzumina kusampaula luyando a muyasilo wakwe? Mukutondeezya kulitolaansi kwa bulemu bwa Mwami. Sena inga tulatongauka nkaambo kakuti inga tula njila mubuumi kwiinda mukati mukulwana a kukulitolaansi kwakuliyanda?Mk 32.2

  Kulomba kwa moyo ulisumpula kuliboobu, “Nkaambonzi ncengunkila mukuusa a kulitolaansi nsetana jana kasimpe kuti ndatambulwa kuli Leza?” Ndakamutondeezya Klistu. Wakanyina katombe, kwiinda kooku alimwi, wakali Mwami mupati mu julu, pesi akaambo ka bantu wakaba mubisyi wa mukowa. “Wakabalwa a babisyi, wakabweza cinyonyoono cabanjibanji, wakaiminina babisyi.”Mk 33.1

  Sena ncinzi ncotupa, notupa koonse? Cinyonyoono cibisya moyo, kuti Jesu ausalazye, kuusalazya abulowa bwakwe, a kufutula a luyando lwakwe lutamani. Pesi bantu bayeeya kuti nkuyumu kuzisiya zyoonse! Ndausa kuciteelela ka cikananwa, ndausa kucilemba.Mk 33.2

  Leza tatulombi kuti tusiye cintu citukomanisya. Muzintu zyoonse nzya cita, ulijisi kuyeeya kwa bana bakwe. Sena aabo bata kasala Klistu ingabalayeeya kuti ulijisi cintu cibotu ncanga ulabapa kwiinda ncobanga bala lijanina beni. Muntu ubika cilijazyo a bubyaabi bupati ku buumi bwakwe nayeeya kubeleka kwandeene a nguzu zya Leza. Kunyina kukomana kunga kwajanwa munzila nzya kakasya walo Usyi, uyeeya bubotu bwa zintu zyakwe nzya kalenga. Inzila yakubisya ninzila yakuusa a lufu.Mk 33.3

  Nkulubizya kwaamba kuti Leza ulakomana nabona bana bakwe kabapenga. Julu lyoonse lilakomana kubona muntu ka komana. Taata wesu uli kujulu tajali inzila zijisi kukomana kuzintu zyakwe zyoonse nzyaa kalenga. Kulombwa kubotu kulaitwa kuli ndiswe kuti kupe kusalala mukukomana kutilete a kuyanda kwabo koonse a kutalulama kwabo, a buteteete julu. Mufutuli wa nyika ulabatambula bantu mbuli mbo babede, kupenga a kutyompokelwa, kuti jale mulyango wakukomana a bwabo, takabasalazyi buyo mu cinyonyoono mulike, uya kusyomya lufutuko kwiinda mubulowa bwakwe, uya kuzuzya kuyanda kwa moyo wabaabo boonse bazumina kubweza joko lyakwe; akubweza mukuli wakwe. Nduyando lwakwe mwini lupa kuumuna a kulyookezya kuli boonse baboola kuli nguwe kuyanda nsima yabuumi. Ulatulomba kuti tucite buyo milimo iya kusololela malyatilo eesu kuku komana kuli kulaale kutakasiki kutateelela. Buumi bwa kasimpe bwa kukomana bwa moza nkuba a Jesu, lusyomo lwa bulemu.Mk 33.4

  Banji banji balabuzya, “Sena inga ndalisungula buti kuli Leza?” Mulayanda kulipa kuli nguwe, pesi muli bateteete nguzu zya kucita kubotu taziwo, mucili mubuzike bwa kwezeezya mulakomwa a zilengwa zya buumi bwanu bwa cinyonyoono. Zisyomyo abukanze bwanu zili mbuli inkole zya musenga. Tamukonzyi kujata mizeezo yanu, a kuyeeya kwanu, a lweengelelo lwanu. Luzyibo lwazisyomyo zyanu zya kubeja nzisyomyo zitali kasimpe ziteteetya lusyomyo lwanu mukusalala kwanu, a kumuyeeyezya kuti, Leza takwe kumutambula, pesi mutamaninwi lusyomo. Nco mweelede kuteelela ninguzu zya kasimpe zisinikizya. Eezi nenguzu zilela mukupona kwa muntu, nguzu zyakusala, na ziba zyakukosola. Zintu zyoonse zisyoma a mulimo wanguzu ululeme. Leza wakapa nguzu zya kusala ku bantu, nzi zyabokuti bazisebenzye. Tokonzyi kusandula moyo wako, tokonzyi kupa milimo ya moyo wako kuli Leza, pesi ulakonzya kusala kuti umukombe. Ulakonzya kumupa luyando lwako, eelyo uyakusebenza muli nduwe luyando a kucita mbuli ku kuyanda kwakwe. Eelyo ciimo cako coonse ciyakubikwa mukusebenza kwa nguzu zya Moza wa Klistu, luyando lwako luyakubikwa alinguwe, Mizeezo yako iya kuswaangana a mizeezo yakwre.Mk 34.1

  Kuyanda kwa bubotu a bululami nkubotu mbuli mbokubede, pesi kuti waleka mpoona aawa, kunyina nco ziyakucita. Banji banji bayakusweeka kabajisi kusyoma a kuyanda kuzwa ku buklistu. Tabasiki mu nzila yakupa luyando lwabo kuli Leza. Tabasali kuba baklistu.Mk 34.2

  Mukuyanda kwa nguzu kululeme, kusanduka kupati kulaba mubuumi bwako. A kupa luyando lwabo kuli Klistu, wali swaanganya lwako ku nguzu zilaatala a zisi a nguzu zyoonse. Uya kutambula nguzu zizwa kujulu kukuyumya, aboobo mukulipa lyoonse kuli Leza uya kukugwasya kuti upone a buumi bupya, a buumi bwalusyomo.Mk 34.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents