Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Chapter 3—Lusanduko

  SENA inga muntu ulalulama buti a Leza? Sena inga mubisyi ulacitwa buti kuti alulame? Kwiinda muli Klistu unga ulatuswaanganya a Leza, a kusetekana, pesi sena inga tulaboola buti kuli Klistu? Banji banji balabuzya mubuzyo nguwena mbuli wakabuzya bantu banji banji mubuzuba bwa popwe, cinyonyoono nicakabazula, bakalila, “Sena inga tulacita buti?” Ijwi lya kutaanguna—Petulo ndya kayingula wakati, “Amusanduke.’’ Ncito 2 : 38. Ciindi cisyoonto buyo kuzwa nakaamba kuti “Amusanduke, mubebe kuti zinyonyoono zyanu zizibinganyizigwe.” Ncito 3 : 19.Mk 17.1

  Lusanduko lwaamba kuusila cinyonyoono, a kucisiya. Tatukacisiyi cinyonyoono cita twabona bubi bwaco, cita twazwa kulincico mukati mu moyo, takukabi kusanduka kwa kasimpe mu buumi. Nkobali banji banji batateeleli nguzu zya lusanduko. Banji banji balausa kuti babisya, alimwi bala litondeezya kuti babisya, pesi balayoowa kuti kubisya kwabo kulaleta mapenzi kuli mbabo. Balila kupenga, kwiinda cinyonyoono. Akuusa kwa Esau mbu kwakabede naakabona kuti bupati bwakwe wabusowekelwa limwi. Pesi ooku taluli lusanduko mumulawo wa Baibele. Bbalaamu wakayosegwa mungele wakaimvwi munzila yakwe wakajisi iceba, wakaamba kubisya kwakwe kuti atasowekelwi buumi, pesi kwakanyina kusanduka kwini kwa cinyonyoono kwakanyina kusanduka muli nguwe a kaambo kakulubizya, kwaka nyina lusulaiko lwa cibi. Juda Sikaliyoti, naakamana kwaaba Mwami wakwe, wakalila, “Ndabisya nkaambo ndaaba bulowa bunyina katombe.” Mateyo 27 : 4.Mk 17.2

  Lulekelelo lwakasinikizigwa kuzwa ku muya wakwe amuzeezo uyoosya wakuzulwa a kulanga kuyoosya kwa lubeta. Bulumbu mbwaakajana bwakamupa kuyoowa, pesi kwakanyina kutyoka kwa moyo a kuusa kwa muya wakwe, kuti wamwaaba Mwanaa Leza unyina katombe, a kumutama Usetekene wa Israeli. Falo, nakabetekwa a lubeta lwa Leza luyumu, waka cizumina cinyonyoono cakwe kuti azwe mu mapenzi, pesi impenzyo nizyaka jatwa mujulu wakapiluka mukukazya. Zyoonse eezi zyakali kwaamba bulumbu bwa cinyonyoono pesi tizyakausila cinyonyoono lwaco.Mk 18.1

  Pesi moyo nuu tambula milimo ya muya wa Leza, kufwambaana muzeezo ulateelela, eelyo mubisyi ulabona bulamfu bwa kululama kwa mulawo wa Leza usetekene, matalikilo a bulelo bwakwe mujulu a munyika. “Kusalala kusalazizya muntu oonse uboola munyika.” Johani 1 : 9. Kulapa kusalala a kumabazu a muya aandeene, azintu zyoonse zili mu musinze zila bonwa. Kukondwa kulanjila mumuzeezo a mu moyo, Mubisyi ulijisi muzeezo wakuyeeya bululami bwa Jehova, akuyoowa kwa kuboola kwakwe mukubi amukuta lulama, kumpela a muyandauzi wa moyo. Ulalubona luyando lwa Leza, a bubotu bwa bululami, a kukomana kwa kusalala, ulayanda kusalazigwa, alimwi kuti aswaanganizigwe ajulu.Mk 18.2

  Kupaila kwa Davida naa kubisya, ku kanana nguzu zya kasimpe a kuusa a kaambo ka cinyonyoono, Lusanduko lwakwe lwa kalizwide a kumaninina. Kwakanyina nguzu zyakalikunga zilalesya cibi cakwe. Kwakanyina luyando lwakalikunga lulalesya lubeta lwakabikidwe mukupaila kwakwe. Davida wakabona kuti walubizya kapati, wakabona bubi bwa muya wakwe; wakacizumina cibi cakwe. Tiicakalekelelwa a kaambo kakuti wakapaila, a moyo wakasalazyigwa. Wakali kuyanda ku komana ku setekene, kuti kupegwe wakapaila, a moyo wakasalazyigwa. Wakali kuyanda ku komana ku setekene, kuti kupegwe kuli nguwe kuti a swaangane a Leza. Mukukanana kwakwe wakaamba boobu. “Walelekwa ooyo ulaa cinyonyoono calekelelwa ulaa cibi cavunikwa. Walelekwa ooyo muntu Leza ngwatapa cinyonyoono, Ulaa muya unyina kucenga.” Ziimbo 32 : 1, 2.Mk 18.3

  “Koba a luse kuli ndime, O Leza, mbuli kuyanda kwako kwa lweengelelo: Mbuli kuvula kwa luse lwako kozibinganya zinyonyoono zyangu. Ndakuzumina kulubizya kwangu cinyonyoono cangu cilikumbele lyako lyoonse. Kondisanzya a musamu wako njakusalala, kondisanzya nja kusalala kwiinda caanda. Kolenga muli ndime moyo usalala, O Leza.Mk 19.1

  Kolengulula muya mubotu muli ndime. Utandizwisyi kumbele a busyu bwako; Utazwisyi luwo lwako lusalala muli ndime. Kobweedezya kukomana kwalufutuko muli ndime; Kondijata a luwo lwako lusalala. Kondaangulula kuzwa kubulowa mbunda katila, O Leza, webo o Leza walufutuko lwangu: Mulaka wangu uyakwiimba kapati mubululami bwako.” Ziimbo 51 : 1-14.Mk 19.2

  Lusanduko luliboobu luli kulaale nguzu zyesu nkozitakonzyi kusika; Ooku kulajanwa muli Klistu alike, wakasumpulwa kuya kujulu, wakapa zipego kubantu.Mk 19.3

  Banji banji balalubizya mulikooku, kuzwa waawo balaalilwa kutambula kugwasyigwa kuzwa kuli Klistu nkwa yanda kubapa. Bayeeya kuti tabakonzyi kuboola kuli Klistu cita basanduka, eelyo lusanduko lubabambile kulekelelwa kwa zinyonyoono kakutanaba; nkaambo kakuti moyo utyokede nguya kuliteelela kuyanda Mufutuli. Sena imubisyi uleelede kulindila limwi a kasanduke eelyo nkokuboola kuli Jesu? Sena lusanduko lulakonzya kusinkila mubisyi a Mufutuli ?Mk 19.4

  Baibele talyaambi kuti mubisyi uleelede kusanduka kutaanguna katana tambula kutambwa kwa Klistu, “Amuboole kuli ndime, inywe nyoonse nomubeleka nomulemedwe, nja kumupa kulyookezya.” Mateyo 11 : 28. Mbululami buzwa kuli Klistu busololela ku lusanduko lubotu. Petulo wakakanana kabotu ku bana ba Israeli, nakaamba kuti; “Walo Leza ngwakasumpula a janza lyakwe lyalulyo kuba Muleli a kuba Mufutuli, kupa lusanduko kubana ba Israeli, a kupa lulekelelo lwa zinyonyoono. Ncito 5 : 31. Tatukonzyi kusanduka kakunyina Muya wa Klistu kuteteesya kulimvwa kwiinda mbotunga tulalekelelwa kakunyina Klistu. Klistu ngo mwiinzo wanguzu zyoonse ziluleme. Ngu konzya kubika nguzu zya kuzanga cinyonyoono. Kuyanda a kusalala kwa kasimpe, kusanduka kwesu mu zinyonyoono, ncitondeezyo citondeezya kuti luwo lwa Leza lulee ndeenda mu myoyo yesu.Mk 19.5

  Jesu wakati, “Mebo kuti ndasumpulwa kuzwa munyika kuya kujulu, nja kuleta bantu boonse kuli ndime.” Johani 12 : 32. Klistu uleelede kutondeezegwa kumubisyi mbuli Mufutuli wakafwida zinyonyoono zya nyika, mbuli mbotulanga kabelele wa Leza a ciingano Cakalivali, maseseke a kunununwa a latalika kusika mumizeezo yesu, elyo bululami bwa Leza bwa tusololela ku lusanduko. Mukufwida babisyi, Klistu wakatondeezya luyando lupati lutakonzyeki kuteelela, mubisyi nalulanga luyando oolu, luteteesya moyo wakwe, akuulemba, a kubika kuusa mu muya.Mk 19.6

  Kuli kasimpe kuti bantu cimwi ciindi balausa a nzila zyabo zibyaabi, a kuleka zilengwa zyabo zimwi zibyaabi, kabatana zyiba kuti baletwa kuli Klistu. Pesi naakuti basola kuti bajane nguzu zyakucita kubotu, ninguzu zya Klistu zibaleta kuti bakucite. Muzeezo ngoba takonzyi kucita kuti ubeleke mu muya, kuliteelela kula citwa kufwambaana, eelyo kusanduka kwa buumi kulatalika kulibonya. Klistu nabaleta kuti balange ku ciingano cakwe, kumubona walo wakayaswa, akaambo ka zinyo-nyoono zyabo, mulawo kufwambaana ulasika kumuzeezo wabo. Kusofwaala kwa buumi bwabo, cibi ca mu muya wabo kulazubululwa kuli mbabo. Balatalika kuteelela bululami bwa Klistu, akwaamba kuti, Sena cinyonyoono ninzi, kuti citole muyasilo uliboobo akaambo kalufutuko lwaco? Sena lwakali luyando loonse oolu, a kupenga koonse ooku, koonse ooku buntu nkubwa katola, kuti tutafwi, pesi tube a buumi butamani?Mk 20.1

  Mubisyi inga ulalukaka luyando oolu, inga lulakaka kuletwa kuli Jesu; a kuzumina kuti muzeezo walufutuko ula musololela kumaulu a ciingano a kusanduka kuzwa ku zinyonyoono zyakwe, zyakaleta mapenzi a Mwanaa Leza.Mk 20.2

  Muzeezo nguwena ubeleka kuzilengwa zyoonse ula kanana ku myoyo yabantu, akulenga kukomana kwa cimwi cintu ncoba tajisi. Zintu zya munyika tazikonzyi kuvulizya kuyanda kwabo. Muya wa Leza ula basinikizya kuti bayandaule zintu zikonzya kupa kuumuna a kulyookezya, luse lwa Klistu, a kukomana kwa bululami. Kwiinda mumilimo yoonse ibonwa aitabonwi, Mufuluti wesu ulasebenza lyoonse kuletamizeezo yabantu kuzwa kukulikomanisya kwa cinyonyoono kuya ku zileleko zitamani zili muli nguwe. Ku bantu boonse, bayanda kunywida muzinywido zya nyika eeyi zifwide, mulumbe usetekene uzwa kuli Leza ulakananwa, “Ooyo ufwide nyota aboole. Naba muna buti uyanda, atole meenda a buumi cakwaanguluka.” Cizubuluzyo 22: 17.Mk 20.3

  Nywebo nomuyanda cintu cibotu kwiinda ncikonzya kupa nyika eeyi, muyeeye kuyanda ooku mbuli kuti ndi jwi lya Leza kubuumi bwanu. Mumulombe a mupe lusanduko, a zubulule Klistu kuli ndinywe muluyando lwakwe lutamani, mukusalala kwakwe kulondokede. Mukupona kwa Mufutuli inzila zya mulawo wa Leza — Luyando kuli Leza a ku muntu — zyakatondeezegwa. Lweengelelo, luyando lubotu, kwa kali nkokupona kwakwe. Mbuli mbotu mulanga, mbuli kusalala kuzwa ku Mufutuli mbo kusika kuli ndiswe, kuti tubone bubi bwa myoyo yesu.Mk 21.1

  Nitwa kalicenga tobeni, mbuli Nikodemu mbwaa kalicenga, kuti buumi bwesu buliluleme, kuti ciimo cesu cililuleme, a kuyeeya kuti tatweelede kulitolaansi kumbele lya Leza, mbuli mubisyi buyo: pesi kuti kusalala kuzwa kuli Klistu kwasalazya kubuumi bwesu, tuya kubona kuti tuli babisyi buti, tuya kwandaanya kuliyanda kwa kuliteelela, a munyono wa kulwana Leza, a kuti wabisya mulimo omwe-omwe wabuumi bwesu. Eelyo tuya kubona kuti bululami bwesu bulisofweele mbuli zisani zibi, a kuti bulowa bwa Klistu bulike mbobu konzya kutusalazya kuzwa kukusofwaala kwa cinyonyoono, a kulengulula myoyo yesu mumukozyano wakwe.Mk 21.2

  Mutunga zuba omwe wa kusalala kwa Leza, kumweka komwe kwa kusetakana kwa Klistu, kwiinda mu buumi, kucita kusofwaala komwe-komwe kucise kapati, akusiya kuyanda kwa ciimo camuntu. Mutunga zuba ooyo ulapa citondeezyo ca luyando lwandeene a kutayanda kwa moyo, a kusofwaala kwa milomo. Milomo yamubisyi yamu kasya kuti a taswaangani a mulawo wa Leza ilabikwa kumpela lyakwe, muya wakwe ulaumwa a kupenzegwa a Luwo lwa Leza lweendeenda muli nguwe. Ulalikasya lwakwe mwini nabona kusetekana. a kubula katombe kwa ciimo ca Klistu.Mk 21.3

  Musyinsyimi Danyeli naa kabona bulemu kabuzingulukide mutumwa wa kujulu wakatumwa kuli nguwe, wakapenzegwa a buteteete a kutalulama kwakwe. Mukukanana mulimo wamuntu ooyu ukankamanisya wakati, “Kunyina nguzu zya caala muli ndime: nkaambo kukomana kwangu kwabikwa mu kubola. nsecijisi nguzu.” Danyeli 10:8. Aboobo muya woonse wajatwa uyakusulaika bubi bwangu. a kupilusya kuliyanda kwawo, uyaku- kuyandaula, kwiinda muli Klistu bululami, bwakusetekana kwa moyo buswaangene a mulawo wa Leza a ciimo ca Klistu.Mk 21.4

  Paulu uwamba kuti, “kukanana a bululami buli mu mulawo,” a kwaamba milimo yaatala,— wa kanyina “cibi;” Ba Filipo 3 : 6 pesi muya wabululami bwa ciimo ca mulawo wakatondeezegwa, wakabona kuti walo wakali mubisyi. Wakalibeteka lwakwe mwini a mulawo bantu ngobalanga a buumi bwaatala, wakali lizwisyide mu cinyonyoono, pesi naakalanga mubulamfu bwa kuyiisya kwakwe, wakalibona lwakwe mwini mbuli bwa mubona Leza, waamvuntama mukulitolaansi, wazumina kubisya kwakwe. Wakati, “Nda kalikupona kakunyina mulawo: pesi mulawo niwakaboola cinyonyoono cakayuma, eelyo ndakafwa.” Ba Looma 7 : 9. Naakabona ngunzu zya moza zya mulawo, cinyonyoono cakalitondeezya bubi bwaco kuyeeya kwakwe kwakamana.Mk 22.1

  Leza tazilangi kuti zinyonyoono zyoonse zileelene, kuli kwandaana kwa kubisya mu muzeezo wakwe, a mu muzeezo wa muntu, pesi mukukanana ooku, mulimo mubyaabi ulalangika boobo kumeso a bantu, pesi kunyina cinyonyoono cisyoonto mubusyu bwa Leza. Kubeteka kwa muntu kulasala, takululeme, pesi Leza ulazilanga zintu zyoonse mbu bona mbozibede. Mukolwi ulasampaulwa, ulaambilwa kuti cinyonyoono cila mwandaanya kuzwra kujulu, kulisumpula, kuliyanda, akunyonekela lyoonse tazilulamikwi. Pesi eezi nzezinyonyoono zipati kuli Leza, nkaambo zilwana lweengelelo lwa ciimo cakwe, kuluyando lutaliyandi mulimo wanyika iluleme. Walo ooyo uwida mucinyonyoono cipati ulaliteelela kuusa a bucete a kuyanda kwakwe kwa kuyanda luse lwa Klistu, pesi kulisumpula kunyina kuyanda, aboobo kusinkila moyo kuli Klistu, azileleko zisetekene nzyakalonda kupa.Mk 22.2

  Umwi waansi wakapaila, “Leza koba a luse kuli ndime ndemubisyi,” Luka 18 : 13. Wakalibona lwakwe mwini mbuli muntu mubisyi, a bantu bamwi bakali kumulanga mbubona buyo, pesi wakali kuyanda kugwasyigwa, pesi a kuusa a mukuli wakwe wa cinyonyoono wakaboola kumpela a Leza, kulomba luse lwakwe. Moyo wakwe wakali libambide kutambula Muya wa Leza kuti ucite mulimo wawo mubotu, a kumwaangulula kuzwa ku cinyonyoono. Kupaila kwa kulisumpula kwa bululami bwakulipa kwa Mufalisi kwa katondeezya kuti moyo wakwe wakali kulwana mulimo wa Luwo Lusetekene. Nkaambo kaku- ba kulaale a Leza, wakanyina muzeezo wabubisyi bwakwe, mukulwana bululami a kusetekana kuzwa kwa Leza. Wa kabula, kunyina ncaakatambula.Mk 22.3

  Naakuti walibona bubisyi bwako, utalindili kuti uyakulibamba lwako omwini. Mba ngaye bayeeya kuti baliluleme tabeelede kuboola kuli Klistu? Muyeeya kuti milimo yanu nobeni inga yamululamika?Mk 23.1

  “Sena inga Muyisopiya ulacisa ndula cikanda cakwe, naba siluwe sena inga ulasandula mabala akwe? Anywebo inga mulacita kubotu, nywebo nomuzyibilide ku cibi.” Jelemiya 13 : 23. Kugwasyigwa kwesu kuli muli Leza alike. Tutalindili kusandulwa kupati, aziindi zibotu, a kuswaangana kabotu. Kunyina ncotunga twacita lwesu tobeni. Tuleelede kuboola kuli Klistu mbubona mbotubede.Mk 23.2

  Pesi kutabi balicenga beni a muzeezo wakuti Leza, muluyando lwakwe lupati, aluse lwakwe, luyakufutula abaabo bakaka kululama kwakwe. Kukomena kwa cinyonyoono kulayeeyegwa buyo mukusalala kwa ciingano. Bantu nobayeeya kuti Leza mubotu takonzyi kusalazya mubisyi a balange ku Kalivali. Nkaambo kwakanyina nzila iimbi muntu njakali kunga ulafutusyigwa, nkaambo kakuti kunze kwa muyasilo ooyu kwakali kuyumu ku muntu kuti azwe munguzu zya cinyonyoono, aswaanganyizigwe a bangele basetekene kwakali kuyumu ku bangele kuba batambuli ba buumi bwa moza, nka kaambo kaako Klistu ncaka bweza cinyonyoono ca muntu utateeleli akupenga mucilawo camubisyi. Luyando a lufu lwa Mwanaa Leza zyoonse zitondeezya bubi bwa cinyonyoono, a kuti kunyina nzila yakutija kuzwa kuli ncico, kunyina lusyomo lwa buumi bupati, pesi kulitola kwa muntu ansi kuli Klistu.Mk 23.3

  Cimwi ciindi babisyi balalicenga lwabo beni akulipa bukilisito bwa kumeso, a kuti “Ndimubotu mbuli mbobabede. Tabalitami limbi, a kucenjela, a kulilanga mumilimo yabo kwiinda ndime. Balayanda kuli komanisya lwabo beni mbuli ndime.” Aboobo bacita kuti milandu yabamwi kube kulitamizya akaambo kabuyamba bwabo. Pesi zinyonyoono a kulubizya kwaumwi takwaangululi muntu; nkaambo Mwami takatupa nzila yakusoweka, a mukozyano wabuntu. Mwanaa Leza unyina katombe wakalipa kuti cibe citondeezyo cesu, aabo batongauka anzila yabu Klistu baleelede kutondeezya buumi bubotu bwa buntu. Kuti kabajisi muzeezo mupati wakucenga kuti muklistu uleelede kuba buti, sena cinyonyoono cabo tacili cipati? Balikuzyi kubotu, pesi tabayandi kukucita.Mk 23.4

  A mucenjele a kubikilila mutauleki mulimo wakuleka zinyonyoono zyanu, a kuyandaula bubotu bwa moyo kwiinda muli Jesu. Mpoona aawa zyuulu a zyuulu mpozyakalubilila kuya mukuzimina kutamani. Nsekakali aano mukufwimpL amukutasinizya kwa buumi, pesi kuli cilijazyo cipati—cilijazyo citakonzyeki kuteelelwa—mukumuka kupa kujwi lya Leza lya Moza usalala, a kusola kupona mucinyonyoono, kumuka kuli boobo mpokuli. Cinyonyoono, naciceya buti cilayeeyegwa, cilazumizigwa mumapenzi a tamani. Nco tutakomi, ciiya kutukoma, a kutupa lufu.Mk 24.1

  Adamu a Eva bakalisinikizya lwabo beni kuti mukaambo kasyoonto buyo balye musamu wakakasigwa, kuumwa Leza nkwaa kabapa teebakakonzya kukulumbula. Pesi kulubizya ooku kusyoonto buyo kwakali kutyola mulawo wa Leza utasanduki usetekene, kwakandaanya muntu kuzwa kuli Leza, a kujalula zilyango zya lufu a mapenzi a tamani munyika yesu. Misela a misela lyoonse kuli kulila kutamani kwakazwa munyika yesu, malengelo oonse ali mukulila kusebenza antoomwe a kucisa, nkaambo kakutateelela kwa muntu. Ijulu lya kateelela kuzanga kwakwe kuzwa kuli Leza. Ciingano ca kalivali nciyeeyezyo muyasilo mupati wakapegwa mukusotoka mulawo usetekene. Cinyonyoono tucilanga kuti ncintu cilibuyo.Mk 24.2

  Mulimo woonse wakusotoka mulawo, a kuyambaalila luse lwa Klistu, nkulilemezya lwako omwini, a kuyumya moyo, a kujaya nguzu, a kumana kuteelela, takuli kumulesya buyo kutapa, pesi aku ceya kwabusongo bwa kupa ku moza wa Leza usetekene.Mk 24.3

  Bamwi banji banji balaumu zya muzeezo upengede, a kuyeeya kuti balakonzya kusandula mulimo wa cinyonyoono, baamba, kuti balakonzya kusebenza a kutambwa kwa luse, pesi kabapenzegwa lyoonse. Bayeeya kuti munsi a kusampaula luse lwa moza, a kubika milimo yabo ali Satani, muciindi ca mapenzi ayoosya balakonzya kusandula milimo yabo. Pesi eeci tacili cubauba kucita. Mulimo, busongo bwa mukupona muciindi, teekwaabumba ciimo cakumaninina kuti banji banji bayeeye kutambula mukozyano wa Jesu.Mk 24.4

  Nakuba kubija kwa ciimo, komwe, nakuba kubija kwa luyando komwe, kutabililwa, kumasimpilo kuya kwandaanya nguzu zyamulumbe. Kuli komanisya koonse kwabubisyl kuyumya lusulaiko lwa muya kuli Leza. Muntu utondeezya kutakondwa nkuyumu. nakuba kwandaana kwabufubafuba ku kasimpe kasetekene, utebula bulumbu mbwaa kasyanga. Mu Balbele lyoonse kunyina kulailila kuyooaya kwiinda kulaillla kwakuyanda cibi kwiinda majwi a muntu musongo, kuti mubisyi uyakujatwa a ntambo zya cinyonyoono cakwe.’ ‘ Majwi a cenjede 5 : 22.Mk 24.5

  Klistu ulilibambide kutwaangulula kuzwa ku cinyonyoono. pesi tatusini kizyi luyando, pesi a kaambo kakubisya lyoonse luyando lula konzya kuba mucibi, eelyo twa kaka kuli twaangululwe, na akuti tatulutambuli luse lwakwe, ncinzi ncanga alimwi ulacita? Twaknli jaya lwesu tobeni akaambo kabu kanze bwa kukaka luyando lwakwe. “Kolanga. lino nee ciindi ceelede, kolanga. lino mbo buzuba bwa lufutuko.” “Sunu mwaliteelela ijwi lyakwe, mutayumyi myoyo yanu.” Ba 2 Kolinto 6 : 2.Mk 25.1

  “Muntu ulanga atala, pesi Leza ulanga mu moyo.” 1 Samuyeli 16: 7. Moyo wa muntu a mizeezo yakwe yakukomana a kuusa a moyo uyendeenda, ula nzila zyakucenga zibyaabi. Ulizyi mizeezo yawo, a kuyanda kwawo. Koya kuli nguwe a muya wako mbuli mbo bede. Mbuli mwiimbi, ulabika muzeezo wakwe aliso, a kwaamba kuti. “Kondiyandaula. O Leza. kozyiba moyo wangu kondisola kozyiba mizeezo yangu ulange naakulaba nzila mbyaabi kuli ndime. undisololele munzila itamani.” Ziimbo 139 : 23. 24.Mk 25.2

  Banji banji bakatambula nguzu zyalukondo. a ciimo cabu Leza. pesi moyo kutasalali. A kube kupaila kwanu. “Kolenga muli ndime moyo usalala. O Leza. kalengulula muya usalala muli ndime.” Ziimbo 51 : 10. Mulitole ansi, mukale. mbuli mbo mwaali kunga mulakala kuti buumi bwanu nibwali angidwe ku cintu ciyumu. Ooyo muzeezo uyelede kucitwa akati ka Leza a myoza yanu. kwiibamba mukutamani. Lusyomo lwa kasimpe, kunyina cimbi cinga cilabamba buumi bwanu.Mk 25.3

  Muliiye ijwi lya Leza a kupaila. Ijwi lyapegwa kumbele lyanu. mu mulawo wa Leza a mubuumi bwa Klistu. milawo mipati yabululami. kunze kwazyo “Kunyina muntu uya kubona Leza.” Ba Hebulayo 12 : 14. Mulawo usandula cinyonyoono. uzubulula inzila yalufutuko. A mucenjele anjiyo. izwt lya Leza nolikanana ku myoza yanu.Mk 25.4

  Nomubona kuvula kwa cinyonyoono, mwali bona mbuli mbo mubede nobeni, mutabuli lusyomo. Jesu wakaboolela kufutula babisyi. Tatweelede kuli swaanganya a Leza, pesi — O luyando lukankamanisya!—Leza muli Klistu “ula iswaanganya nyika lwakwe mwini.” Ba 2 Kolinto 5 : 19. Ulatamba a luyando lwakwe lubotu myoyo yabana bakwe bazimide. Kunyina muzyali wa munyika unga ulabikilila milandu a kulubizya kwa bana bakwe, mbuli Leza mbwa cita kuli baabo mbayanda kufutula. Kunyina unga ulakombelela kapati a muntu mubisyi. Kunyina milomo ya muntu ikonzya kutamba mweenzenzi mbuli Leza mbwa tamba. Zisyomyo zyakwe zyoonse, kulailila kwakwe, kulapegwa a kuyoyelwa kwa luyando lutaambwi.Mk 25.5

  Satani nakwaambila kuti uli mubisyi mupati, ulange mujulu ku Mufutuli wako, ukanane a luse lwakwe. Citi kugwasye nkulanga kukusalala kwakwe. A kuzumina cinyonyoono cako, pesi umwaambile sinkondonyoko kuti “Jesu Klistu waka boola munyika kuzyiku futula babyaabi.” 1 Timoti 1 : 15. Kuti ufutulwe a luyando lwakwe lutamani. Jesu wakabuzya mubuzyo kuli Saimoni akaambo kabasizikoloto. Umwi wakali kolotede ku mwami wakwe mali masyoonto, umwi mali manjaanji, pesi boonse waabalekelela, Klistu wakabuzya Saimoni kuti nguuli sicikwelete wakali kunga ulayanda mwami wakwe kwiinda. Saimoni wakati, “Ooyo ngwaka lekelela kwiinda.” Luka 7 : 43. Twaali babisyi beni beni, pesi Klistu wakatufwida kuti tulekelelwe milandu. Luse lwa muyasilo wakwe luli zulide kutondeezya kuli usyi a kaambo kesu; Aabo mbaa kalekelela kwiinda baleelede kumuyanda kwiinda, alimwi baya kwiima munsi a cuuno cakwe kumulumbaizya a kaambo ka luyando a muyasilo wakwe mupati. Ciindi ncotuteelela luyando lwa Leza lupati, notuyeeya kapati a kuvula kwa cinyonyoono. Twabona bulamfu bwa nketani yakapegwa kuli ndiswe, twateelela muyasilo utamani Klistu ngwaka cita kuli ndiswe, moyo uleenzemuka a buteteete a kuusa.Mk 26.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents