Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Chapter 11—Ciindi Ca Kupaila

  KWIINDA muzilengwa a mukuzubulula, a kwiinda mukubamba kwakwe, a kwiyisya kwa Moza wakwe, Leza ula kanana kuli ndiswe. Pesi koonse ooku takuzulide tuleelede kupa myoyo yesu kuli nguwe. Kuti tube a buumi bwa Moza a nguzu, tuleelede tuyeeye milimo yakwe, luse lwakwe, zileleko zyakwe, pesi koonse ooku tukuzulide bunene, ku swaangana anguwe. Kuti tuswaangane a Leza, tuleelede tube a cimwi cintu cakwaamba cikanana a buumi bwesu.Mk 64.1

  Kupaila nku jalula moyo kuli Leza mbuli mbo kanana ku mweenzinyoko. Takuli kuti kupaila kuyandika buyo kuti kutuzyibye kuti tuli buti kuli Leza, pesi nkutegwa kutugwasye kuti tumutambule. Kupaila takumuleti ansi Leza kuli ndiswe, pesi kutola ndiswe kuli nguwe.Mk 64.2

  Jesu naa kali mu nyika, waka bayiisya basiciiya bakwe kupaila. Waka basololela kuti batondeezye kuyanda kwabo kwa mazuba oonse kuli Leza, a kubika kupona kwabo ali nguwe. Wakasinizya kuti kupaila kwabo kuya kuteelelwa, ooku kuli sinizizye a kuli ndiswe.Mk 64.3

  Jesu lwakwe mwini, naa kali kupona akati ka bantu, lyoonse wakali kupaila. Mufutuli wesu wakali tondeezya a kuyanda kwesu a buteteete bwesu, a kaambo kakooku walo wa kaba mulombi, kayandaula kuzwa kuli Usyi akaambo kamulimo a mapenzi. Ncitondeezyo cesu muzintu zyoonse. Mukwesu mu- buteteete bwesu, “mutubazubazu toonse waka sunkwa mbulindiswe,” pesi mbuli unyina katombe nguzu zyakwe zyaka muzwisya ku cinyonyoono, wakaayumina mapenzi a kupenzegwa kwa buumi munyika ya cinyonyoono. Kupona kwakwe kwakali kuyanda ciindi ca kupaila. Waka jana kukala kubotu a ku komana mu ku swaangana a Usyi. Naa kuti Mufutuli wa bantu, Mwanaa Leza, kali wakali kuyanda kupaila, kuyandika buti kubateteete, bantu babisyi, kupaila kuyumu kupati?Mk 64.4

  Taata wesu uli kujulu ula lindila kutu tilila zileleko zyakwe. Nciindi cesu kuti tunywe bunene ku Mwiinzo ula luyando lutamani. Ncika nkamanisyo cili buti notu paila kasyoonto! Leza uli libambide alimwi ulizumide kuteelela kupaila kwa kasimpe kwa bana bakwe balemeka, pesi swebo tatuyandi kutondeezya ku yanda kwesu kuli Leza. Sena bangele bayeeya buti a bantu bacete banyina nguzu, balo bakomwa a masunko, moyo wa Leza wa luyando lupati nou bayanda, kuuli bambide kubapa nco ba ta konzyi kulomba alimwi nco batakonzyi kuyeeya, pesi bala paila kasyoonto buyo alimwi bali jisi lusyomo lusyoonto? Bangele bala yanda ku komba kumpela lya Leza, bala yanda kuba munsi lwakwe. Kuswaangana a Leza nko ku komana kwabo kupati, pesi bana ba munyika balo bayanda kugwasigwa kupati kuzwa kuli Leza, bayeeya kuti bali zulide nobata jisi kusalala kwa Moza wakwe, a kuswaangana kwa busyu bwakwe.Mk 65.1

  Musinze wa Satani ula bavumba balengaana kupaila. Kupetezya kwa cinyonyoono ca sinkondonyina kuba sololela kuti babisye; koonse ooku kula letwa akaambo ka kuti ziindi Leza nzya bapa mu kupaila ku setekene tabazisebenzyi. Nkaambo nzi bana ba Leza basankwa a basimpi nco balengaana kupaila, ka kuli kupaila nce cijuzyo ca lusyomo kujalula nganda ya mujulu yaciyobwedo, ooko kuyobwedwe luse Iwa Mwami? Kuti katu tapaili lyoonse a kulinda, tuli mucili jazyo cakuzwa munzila iluleme. Mubyaabi lyoonse ula yanda ku tusinkila inzila iya ku cuuno ca luse, kuti a kupaila kwa kuli tolaansi a lusyomo tulajana luse a nguzu zya ku koma masunko.Mk 65.2

  Nkozili ziinli nzyo tulangila kuti Leza ula kuteelela kupaila kwesu a ku kwiingula. Cintu ca kutaanguna nca kuti tulimvwe kuti tula yanda ku gwasyigwa kuzwa kuli nguwe. Wakasyomya, “Nja ku mupa meenda ooyo ufwide nyota, alimwi a mvula atala a nyika nja kutumina.” Ayizaya 44 : 3. Aabo bafwa nzala a nyota a kaambo ka bululami, bayanda Leza, babe a lusyomo kuti baya ku kujana. Moyo uli bambile kwiyisya kwa Moza, nkaambo kuti ka utalibambide zileleko zya Leza inga tazikonzyi kunjila.Mk 65.3

  Kuyanda kwesu kupati nko ku penzya moyo, alimwi kula yandisisya kapati a kaambo kesu. Pesi Leza uleelede tumuyeeye kuti a tucitile zintu eezi. Uwamba kuti, “A mulombe, ciya kupegwa kuli ndinywe.” “Walo wata kakasya Mwanaakwe kutufwida, pesi waka muzumizya kuti atufwide, Sena inga takwe kutupa buti zintu zyoonse?” Mateyo 7:7; Ba Looma 8 : 22.Mk 66.1

  Naa kuti twasisa cinyonyoono mu myoyo yesu, twa jatilila ku cinyonyoono cisisidwe, Leza taka tuteeleli, pesi kupaila kwa muntu upengede, uuside lyoonse kula tambulwa. Naa kulu bizya koonse kwalula mikwa, inga twa syoma kuti Leza uya ku kwiingula kupaila kwesu. Kululama kwesu takukatu toli mu kuyanda kwa Leza nkuyanda kwa Jesu kuya kutufutula, bulowa bwakwe buya kutusalazya; pesi tuli jisi mulimo wa kucita kuti tujane kutambulwa.Mk 66.2

  A cimwi cintu ca kupaila kubotu ndu syomo. “Oonse uboola kuli Leza uleelede kuti akondwe kuti ngu Leza, kuti walo mulumbuli wabaabo bamuyandaula ca bunkutwe.” Ba Hebulayo 11 : 6. Jesu wakati kuli basiciiya bakwe, “Zyoonse zintu nzyo muyanda, nomupaila, a mukondwe kuti mulazitambula, alimwi muya kuzijana.” Maako 11 : 24. Sena tula kutola mbuli ijwi lyakwe ?Mk 66.3

  Kusinizya nku pati alimwi takwee lekedwe, Walo waka kusyomya ulisyomekede. Eeco ciindi nco tuta zitambuli zintu nzyo twalomba, ku ciindi nci cona nco twazilomba, tuleelede kuti katujisi lusyomo kuti Mwami walo wakuteelela, alimwi uya ku kwiingula kupaila kwesu. Kanji kanji tula lubizya a kulomba zintu zita konzyi kutugwasya, walo Taata wesu uli kujulu ula kwiingula kupaila kwesu akutupa zintu zipati, nzyo tukonzya kuyanda naa kuti twa tondeezegwa mucibonisyo kuti tuzibone mbuli mbozibede. Kupaila kwesu nokulangika mbuli kuti takwiingulwi, tuleelede kuti tujatilile ku cisyomyo; nkaambo ciindi ca kwiingula ciya ku boola eelyo tuya kutambula zileleko nzyo tuyanda bunene. Pesi tuyeeya kuti kupaila kuya kwiingulwa munzila njo tuyeeya akaambo ka cintu nco tuyanda, nkulubizya bunene. Leza uli cenjede kapati takomzyi kulubizya, alimwi takonzyi ku kasya cintu cibotu kuli baabo beenda cakululama. Aboobo utayoowi ku mu syoma, nakuba kuti toingulwi kufwambaana mukupaila kwako. Kosyoma a cisyomyo cakwe cisinizizye, “Lomba, ciya kupegwa kuli nduwe.” Mateyo 7 : 7.Mk 66.4

  Naa kuti twalyeena mu ku donaika a mukuyoowa kwesu, alimwi tusole ku kondwa zintu nzyo tuta konzyi kubona kabotu, katuta na baa lusyomo, kwaalilwa kuya kuvula. Pesi naa kuti twa boola kuli Leza, katu teelede buteteete a kutali syoma, mbuli mbotubede, a limwi a mukulemeka, katusyoma lusyomo kuti luya kukuzyibya kuyanda kwesu kuli yooyo ula busongo bupati, ubona zintu zyoonse mu malengelo, ulela zintu zyoonse a nguzu zyakwe ajwi lyakwe, ula konzya alimwi uya ku kuteelela kulila kwesu, eelyo uya kutuma kusalala kuti kusalale mu myoyo yesu. A kupaila lyoonse tuletwa munsi munsi a muzeezo wayooyo utamani. Inga tatukwe kuba a cibonisyo cikankamanisya ciindi busyu bwa Munununi wesu nobuli atala lyesu mukati munkumbu a muluyando; pesi eeci mbo cibede. Tatukonzyi kukuteelela kujata kwakwe pesi janza lyakwelilaatala lyesu mukati muluyando amu luse lupati.Mk 67.1

  Notuboola kulomba luse a zileleko kuli Leza, tuleelede kuti tube a moza wa luyando a kulekelela mu myoyo yesu. Sena inga tulapaila buti, Tulekelele milandu yesu, mbuli mbo tubalekelela bala milandu kuli ndiswe.” Mateyo 6 : 12. Pesi nakuba boobo tula komana mu moza wa kutale kelela? Kuti katulangila kuti kupaila kwesu kuteelelwe, tuleelede kuti tulekelele bamwi munzila njiyona, mbuli mbo tusyoma kuti tula lekelelwa.Mk 67.2

  Kuzumanana mukupaila kwaka citwa kuti nciimo cakutambula. Tuleelede tupaile lyoonse kuti tukomene mu lusyomo a mu kupona, tuleelede kuti “tube mukupaila lyoonse,” tuzumanane mukupaila, a kulindila mukulumba.” Ba Looma 12 : 12; Bakoleso 4 : 2. Pita waka baambila bakondwa kuti “amucenjele, a kulinda mukupaila.” 1 Pita 4 : 7. Paulu ulakanana, “Muzintu zyoonse zicitwa a kupaila a kulomba mu kulumba kulomba kwanu a ku zyibwe kuli Leza.” Ba Filipo 4: 6. “Pesi nywebo, nomuyandwa,” ulaamba Juda, “Kupaila mu Moza Usetekene, a mulibike lwanu nobeni muluyando lwa Leza.” Juda 1:20, 21. Kupaila lyoonse kucita muntu kuti aswaangane a Leza lyoonse, kuti buumi buzwa kuli Leza bunjile mu buumi bwesu; eelyo kuzwa mu buumi bwesu, kusalala a kusetekana kuunke kuli Leza alimwi.Mk 67.3

  Nko kuli ku komana mukupaila, kutabi cimukasya. Amusole mbuli mbo mukonzya kuti lyoonse muswaangane a Jesu a myoza yanu. Ziindi zyoonse a mube mukupaila. Aabo bayandaula kusv/aangana a Leza cakusinizya, baya kubonwa mu miswaangano yabo ya kupaila, banosyomekede kucita mulimo wabo, a kulemeka alimwi a kuyandisisya baya kusola kuti batebule mbuli mbo bakonzya. Ziindi zyoonse baya kusola kulibika lwabo beni nko bakonzya kujana kusalala kuzwa kujulu.Mk 67.4

  Tuleelede tupaile mu minzi yesu, kwiinda koonse tuta kuyambaalili kupaila kwaku mabali, nkaambo ooku nkupona kwa muntu. Nkuyumu ku muntu kuti akomene mu kasimpe kuti kali mubaya mukupaila. Kupailakwa mu maanda eesu, alimwi a kupaila kwa mu bunji takuzulide. Mukuusa muntu a alibike kumbele a liso lya Leza lilanga. Kupaila kwa kumbali kula teelelwa buyo kuli yooyo upaila alimwi a Leza. Kunyina muntu unga wa kuteelela kupaila. Mu kupaila kwaku mabali muntu ulaangulukide kuzwa ku zintu zyoonse. Kuluumwine, pesi kuli kasimpe, alimwi kulasika kuli Leza. Bubotu a kukala kuya kuba nko kwiiyisya kuzwa kuli yooyo walo ubona zisisidwe, ula kutwi ku konzya kuteelela kupaila kuzwa mu moyo. A kuumuna, a lusyomo lubauba, muntu ula konzya kuswaangana a Leza, a kuli bungikila kusalala kusetekene, a kujana nguzu zya ku koma Satani. Leza ninganda yesu yanguzu. A mupaile mu maanda nyolike; kamutanaunka mu milimo yanu ya buzuba, myoyo yanu ailange kuli Leza. Mukupaila kuli boobu Enoki wa keenda a Leza. Ooku kupaila kwaku mabali kulasika ku cuuno ca luse mbuli insense zibotu. Satani takamukomi walo ooyo ula moyo uli muli Leza.Mk 68.1

  Kunyina ciindi naciba cilawo ateelede kupaila kuli Lezia. Kunyina cinga catukasya kuti tusumpule myoyo yesu mukati mu moza mu kupaila kwaku lemeka. Mukati mu migwagwa minjaanji, a mukati mumpindu zimwi, inga twatumina kupaila kwesu kuli Leza, a kulomba kusololelwa kusete kene, mbuli Nehemiya mbwaa kacita nakalomba ku Mwami Atakasesi. Anganda ya kupaila inga ya janwa koonse nko tubede. Moyo wesu lyoonse uleelede ka ujalukide, kuti kulomba kwesu kuunka kuli Jesu ku boole ku kale mbuli mweenzu wa kujulu mu myoyo yesu.Mk 68.2

  Nakuba kuti kwaba cimwi cintu citupenzya, naluba luwo lutuzingulukide, tatweelede kuti tuyoye ndulo, pesi tupone aluwo lusalala Iwa kujulu. Tula konzya kusinkila kuyeeya kubyaabi a mizeezo mibyaabi a kubika buumi bwesu ku busyu bwa Leza mu kupaila kusinizizye. Aabo bala a myoyo ijalukide kutambula kugwasyigwa a zileleko zizwa kuli Leza baya kweenda muluwo lubotu kwiinda lwa munyika, eelyo baya kuswaangana lyoonse a julu.Mk 68.3

  Tuleelede tumuzyibe Jesu kwiinda, a kuba a kuteelela kuzintu zilaabuumi butamani. Bubotu bwa kusetekana nku vuzya myoyo ya bana ba Leza, kuku cita kuti ooku kucitike tuleelede kuti tuyandaule bululami bwa zintu zya mu julu.Mk 69.1

  Buumi a bubikwe atala, a mujulu, ikuti Leza atupe muya wa kujulu. Tuleelede kuswena munsi a Leza kuti mu masunko atayeeyegwi mizeezo yesu ipiluke kuli nguwe lyoonse mbuli malubaluba mbwaa piluka ku zuba.Mk 69.2

  A mubike kuyanda kwanu, a kukomana akuusa, a kulibamba, a kuyoowa kwanu kumbele lya Leza. Tamukonzyi kumupa mukuli, alimwi tamukonzyi kumuka tazya. Walo ukonzya kubala masusu amitwe yanu ula kuyanda kulomba kwa bana bakwe. “Mwami ngusi luse lupati, alimwi ula lweengelelo.” Jakobe 5: 11. Moyo wakwe wa luyando lyoonse ula jatwa a k.uusa kwesu, alimwi a kwaamba kuusa kwesu. A mutole kuli nguwe coonse eeco cipenzya muzeezo. Kunyina cimwaalila kubweza, nkaambo walo ngu jisi manyika oonse, ngu lela zintu zyoonse. Kunyina ncatakonzyi kubona nociceya cikanana a kuumuna kwesu. Kunyina bbuku mu kupona kwesu ndya takonzyi kubala; kunyina mapenzi mayumu nga takonzyi kubamba. Kunyina mapenzi anga alasika kubana bakwe basyoonto, kunyina kuyanda ku penzya ku bantu bakwe, kunyina kukomana, kunyina kupaila kupailwa, Taata wesu uli kujulu nkwataboni, ankwata komanini. “Ula ponya boonse balaa Myoyo ityokede, ula bapa kupona muzilonda zyabo.” Ziimbo 147 : 3. Kuswaangana a Leza amuntu omwe omwe nkupati bunene mbuli kuti Leza unyina zimbi nzya langa, kunyina cimbi cintu cipona nca kapeda Mwanaakwe.Mk 69.3

  Jesu wakati “Muya kulomba muzina lyangu: alimwi nse ambi kuli ndinywe kuti, Nja kulomba kuli Taata akaambo kanu: nkaambo Taata walo ula muyanda.” “Ndaka musala nywebo, kuti coonse ncomuya kulomba kuli Taata muzyina lyangu, uya kucipa kuli ndinywe.” Johani 16 : 26, 27; 15 : 16. Pesi kupaila muzina lya Jesu ncintu cipati kwiinda ku lyaamba izina kumata- likilo akupaila, alimwi akumasimpilo. Nkupaila mu muzeezo a mu moza wa Jesu, notu kondwa zisyomyo zyakwe nzyakasyomezya, a kusyoma luse lwakwe, a kusebenza milimo yakwe.Mk 69.4

  Leza taambi kuti umwi umwi wesu abe muntu upona alike, nakuba kuti azwe munyika, kuti tulibike lwesu tobeni mu milimo ya kupaila nakuba ku komba. Buumi buleelede bube mbuli buumi bwa Klistu, a kati a malumdu a akati ka bantu. Ooyo upaila buyo lyoonse kakunyina nca sebenza ula fwambaana kuleka, kupaila kwakwe kulaba kuli buyo. Bantu nobali zwisya kuzwa mukupona a bamwi kuzwa kulaale a milimo ya buklistu ya kubweza ci ciingano, baleka kusebenzela Mwami cakulemeka, walo wakabasebenzela cakulemeka, kufwambaana bala sowekelwa ciindi cabo cakupaila.Mk 70.1

  Taba pailili bamwi alimwi taba cipailili kuti basumpule bulelo bwa Klistu, a kulomba nguzu zya kuba gwasya mukusebenza.Mk 70.2

  Ziindi zinji zinji tula sowekelwa bunene notuya mbaalila ziindi zya kuswaangana antoomwe kuti tupane camba alimwi tuyumizyanye kuli umwi umwi mu mulimo wa Leza. Tusimpe twa jwi lyakwe tusowekelwa buyumu bwato alimwi a bubotu bwato mu mizeezo yesu. Myoyo yesu taiciyu mizigwi a kwiyisya kwa tusimpe twakwe tusetekene, kufwambaana twazwa mu moza. Mukupona kwesu mbuli ba Klistu tula sowekelwa kanji kanji nkaambo ka kubula nkumbu kuli umwi a umwi. Ooyo uli yanda lwakwe mwini taciti mulimo Leza ngwa ka mupa kuti acite. Kubeleka kubotu mukupona kwesu kwa mazuba oonse kuleta luyando muli ndiswe kuti tuyandane abamwi, alimwi ku tucita kuti tukomene alimwi tube anguzu mu mulimo wa Leza.Mk 70.3

  Naakuti baklistu baswaangana antoomwe, a kukanana kuli umwi a umwi a luyando lwa Leza, alimwi a masimpe mabotu a lufutuko, myoyo yabo niyali kunga yaba mipya, alimwi nibali kuyumizyanya. Mazuba oonse tulakonzya kwiiya a Taata wesu uli kujulu, kuti tujane ziiyo zipya zya luse lwakwe; eelyo tuya kuyandisisya kukanana luyando lwakwe; twaku cita ooku, myoyo yesu iya kukasaala alimwi ikabe a camba. Naakuti twayeeya bunene alimwi twakanana kapati a Jesu, kwiinda mbotunga twaliyeeya lwesu tobeni, tuya kuba munsi lyakwe kwiinda lyoonse.Mk 70.4

  Naakuti lyoonse twayeeya Leza alike ziindi zyoonse nzyo tujisi kugwasyigwa kwakwe, tuleelede kuti lyoonse tumubike mu mizeezo yesu, tukomane kumukanana a kumulumbaizya. Tukanana zintu zili buyo nkaambo kakuti tula zikomanina. Tukanana abeenzuma nkaambo kakuti tula bayanda, ku komana kwesu a kuusa kwesu kuli angidwe muli mbabo. Pesi tulijisi kaambo kapati kwiinda kuti tuyande Leza kwiinda mbotunga tula yanda beenzuma; kuyanda Leza cibe cintu cakutaanguna mu mizeezo yesu lyoonse notupona munyika, kukanana a bubotu bwakwe a kwaamba nguzu zyakwe. Zipego zibotu nzya katupa teezya kapegwa kuti zitole mizeezo yesu a luyando kuti tubule ancotupa kuli Leza; zya kapegwa kuli ndiswe kuti lyoonse kazituyeeye zya nguwe, a kutuswaanganya antambo zya luyando a ku komanan kwa Taata wesu uli kujulu. Tula kala munyika ilaansi bunene. Atusumpule meso eesu ku mulyango wa cikombelo cili mujulu, kwalo ooko kusalala kwa bulemu bwa Leza nko busalala mubusyu bwa Klistu, “Walo ula konzya kuba futula ca ku manina aabo ba boola kuli Leza kwiinda muli nguwe.” Ba Hebulayo 7 : 25.Mk 70.5

  Tuleelede tulumbaizye Leza kwiinda “a kaambo ka bubotu bwakwe, a milimo yakwe ilankamanisya nja citila bana bakwe.” Kupaila kwesu kwa lyoonse kutabi buyo kwa kulomba alimwi a kutambula kulike. Tutani kuyeeyi buyo zintu nzyo tuyanda lyoonse, alimwi a bulumbu mbotu jana. Tatupaili kapati pesi tula lumba bunene. Tuli batambuli ba luse Iwa Leza, pesi nku lumba kusyoonto kuli buti nkotupa, alimwi akulumbaizya kusyoonto kuli buti nko tumulumbaizya a zeezyo nzya tucitila.Mk 71.1

  Kaindi Mwami wakabaambila bana Israeli, noba kaswaangana antoomwe ku mukomba, “Muya kulya kumbele a Mwami Leza wanu, muya ku komana mu zintu zyoonse nzyomuya kusebenza, nywebo a batwanga banu, mwa kalelekwa a Mwami Leza wanu.” Ditolonomi Kulailila 12 : 7.Mk 71.2

  Coonse cicitwa a kaambo ka bulemu bwa Leza cileelede cicitwe a ku komana, a nyimbo zya kulumbaizya a kulumba, ka ku nyina a kuusa.Mk 71.3

  Leza wesu ngu siluse, ngu Taata ula lweengelelo. Mulimo wakwe utalangwi mbuli kuti ncintu cuusisya moyo, alimwi cipenzya. Kuleelede kube ku komana ku komba Mwami a kuba alubazu mu mulimo wakwe. Leza taka baleki, bana bakwe, balo ba ka pegwa a lufutuko lupati, walo waka sebenza mbuli kuti muntu wakali muyumu, wakaba Mwami simulimo. Mweenzinyina wabo mubotu; noba mukomba, walo ula kalo ambabo, kuti abaleleke a ku bakomaniswa, kuzuzya myoyo yabo a ku komana alimwi a luyando. Mwami ula yanda kuti bana bakwe bakomane mu mulimo wakwe, a kuti bajane ku komana kupati kwiinda kuti bajane mapenzi mu mulimo wakwe. Ula yanda kuti aabo. ba boola ku mukomba bajane mizeezo mibotu ya kubamba kwakwe a luyando lwakwe, kuti bakomane mu milimo yabo ya mukupona kwabo koonse, kuti babe a luse lwa kubeleka cakulemeka alimwi akusyomeka muzintu zyoonse.Mk 71.4

  A tubungane ku ciingano walo Klistu wakabambulwa abe ngo mulimo wesu wa kuyeeya muku kanana kwesu a kuliteelela kwesu kupati. Tuleelede kuti tubike zileleko zyoonse nzyo tutambula mu mizeezo yesu, eelyo twayeeya luyando lwakwe lupati, tuleelede kuti tusyome muzintu zyoonse ku maanza a ka ga gailwa a ciingano a kaambo kasu.Mk 72.1

  Muntu inga wasika munsi munsi a julu a kaambo ka kulumbaizya. Leza ula kombwa a nyimbo mukati mu julu, notupa kulumba kwesu tula kozyanisya mbu bona mbuli bucita bangele ba kujulu. “Oonse muna buti ukomba alumbaizye Leza.” Ziimbo 50: 23. A kulemeka atu boole kumbele lwa Mulengi wesu a “kulumba, a ijwi lya kuzumina.” Ayizaya 51: 3.Mk 72.2

  * * * * *

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents