Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Chapter 6—Lusyomo A Kuzumina

  MOZA wako waswaangana a Moza Usetekene, wabona cimwi cintu cibyaabi ca cinyonyoono, anguzu zyaco, a bubi bwaco, a kulwana kwaco, wacilanga a kucisulaika. Wayeeya kuti cinyonyoono cakwandaanya kuzwa kuli Leza, a kuti uli mubuzike mu nguzu zya cinyonyoono. Notija kuzwa kucibi, uyeeya kubula nguzu kwako. Kuyeeya kwako takusalali, a moyo wako woonse tausalali. Wabona kuti buumi bwako bulizwide kuliyanda a cinyonyoono. Ulayanda kuti ulekelelwe, a kusalazigwa, a kwaanguluka. Kuswaangana a Leza, a kumukozya,— Sena inga ulacitaanzi kukujana ooku?Mk 35.1

  Ncoyanda nkuumuna, kulekelelwa kwa mujulu a kuumuna a luyando mu moza. Mali takonzyi kukuula ooku a muzeezo taukonzyi kukujana, a busongo tabukonzyi kuba kuli nkuko, tokonzyi kusyoma, anguzu zyako omwini, tokonzyi kukujana. Pesi Leza ulakupa kuli nduwe mbuli cipego, “Kaku nyina a mali kakunyina amuulo.” Ayizaya 55 : 1. Nku kwako, kuti kokonzya kutanda bika janza lyako kukujata. Mwami uwamba kuti, “Nakuba kuti, zinyonyoono zyanu zyasubila buti ziyakutuba mbuli caanda, nakuba kuti zyaba mbuli cisani cisubila, ziya kutuba mbuli boya bwa mbelele butuba.” Ayizaya 1: 18. Nja kubika moyo mupya muli nduwe, alimwi nja kubika luwo lupya muli nduwe.”Mk 35.2

  Wakazizumina zinyonyono zyako moyo wakazisowa. Waka- sola kulipa lwako omwini kuli Leza. Lino koya kuli nguwe, umulombe kuti azisanzye zinyonyoono zyako, akupe moyo mupya. Eelyo ukondwe kuti ulakucita ooku nkaambo wakasyomya. Eeci ncecisyomyo Jesu nca kaiyisya na kali ansi, kuti cipego Leza nca tusyomya, tuleelede kukondwa kuti tula citambula, alimwi ncicesu. Bantu bakajisi lusyomo Jesu wakaba ponya malwazi aabo. Wakabagwasya muzintu nzyobakali kubona, ooku kwakali kubabika kasimpe kali muli nguwe azintu nzyo batakali kubona,— a kubasololela kuti bakondwe kuti nguzu zyakwe zila konzya kulekelela zinyonyoono. Wakakukanana kabotu kabotu naka ponya muntu wakali kuciswa wa kayuminide luseba (mubili). “Kuti muzyibe kuti Mwanaa muntu ulijisi nguzumunyika kulekelela zinyonyoono (eelyo wakati ku muntu uciswa wayuminide luseba). Buka, kobweza bulo bwako, uyende ku Nganda yako.” Mateyo 9: 6. Johani muvangele nakanana a maleele a Jesu uwamba kuti, “Kulilembedwe, kuti, mukakondwe kuti Jesu ngu Klistu mwanaa Leza, kuti a kukondwa kwiinda muzina lyakwe mukabe a buumi.” Johani 20: 31.Mk 35.3

  Kuzwa mukati mu Baibele tula yiya Jesu mbuli mbwaa kaponya muntu mulwazi, inga twayiya cimwi cintu cinga cilatuyisya mbotunga tulakondwa muli nguwe akulekelelwa kwa zinyonyoono. A tulange makani a muntu wakayuminide luseba ku ciziba ca Betesaida. Ooyu muntu upengede wakanyina nguzu, tanaakali kweenda kwa myaka ili makumi o tatwe a myaka musanu mwiitatu. Jesu wakati kuli nguwe, “Yumuka, bweza bulo bwako, uyende.” Muntu ulya wakali kuciswa ambweni nakaamba kuti, “Mwami, kuti undiponye, nja kuliteelela ijwi lyako.” Pesi tanakaamba wakakondwa ijwi lya Jesu, wakakondwa kuti waka ponyezegwa, ndilyona wakaba anguzu wakazumina kweenda, wakeenda. Wakaliteelela ijwi lya Klistu, Leza wakamupa nguzu. Wakaponyezegwa.Mk 36.1

  Munzila iliboobo ulimubisyi. Tokonzyi kulilelekelela zinyonyoono zyako zya kayinda, tokonzyi kusandula moyo wako, a kuli setekanya lwako omwini. Pesi Leza ulasyomya kukucitila ooku koonse kwiinda muli Klistu. Wacikondwa cisyomyo, wazizumina zinyonyoono zyako, walipa lwako omwini kuli Leza. Uya kumusebenzela. Wakucita cakusinizya ooku, Leza uya kulipa ijwi lyakwe kuli nduwe. Kuti wacikondwa cisyomyo, ukondwe kuti walekelelwa wasalazigwa, Leza ulasyomya kuti uya- kusalazigwa, uponyezegwa, mbuli Klistu mbwaakapa nguzu ku muntu wakayuminide mubili kuti ayende muntu naakakondwa kuti waponyezegwa. Mbo kubede ayebo kuti wakondwa. ”Mk 36.2

  Utalindili kwaamba kuti uponyezegwe, pesi uwaambe kuti, “Ndakondwa, mbokabede, takuli kuti nkaambo ndaciteelela, pesi nkaambo kakuti Leza wakacisyomya.”Mk 37.1

  Jesu uwamba kuti, “zyoonse zyina buti nzyomuyanda, nomupaila, mukondwe kuti muya kuzitambula, muya kuzijana.” Maako 11 : 24. Kuli nzila kucisyomyo eeci — kuti tupaile mbuli kuyanda kwa luyando lwa Leza. Pesi nduyando lwa Leza lutusalazya kuzwa mu cinyonyoono, kutucita bana bakwe, a kutucita kuti tupone buumi busetekene. Eelyo tuleelede kulomba zileleko eezi, tukondwe kuti tulazitambula, tumulumbe Leza kuti twazitambula, a kwiima kumbele a mulawo kakunyina a kuusa a cibi. “Aboobo kunyina ku zulwa kulibaabo bali muli Jesu Klistu, batacilili buzani, pesi bacilila Moza.” Ba Looma 8 : 1.Mk 37.2

  Kuzwa lino tamuli lwanu nobeni, pesi mwakaulwa amuulo. “Teemwakanununwa a zintu zibola, mbuli mali atuba a subila, pesi mwakanununwa a bulowa buyandika bwa Klistu, mbuli kabelele unyina kulubizya unyina katombe.” I Pita 1 : 18, 19. Mumulimo muubauba ooyu waku kondwa Leza, Moza Usetekene wakazyala buumi bupya mu moyo wako. Uli mbuli mwana wazyalilwa mu munzi wa Leza, ula kuyanda mbuli mbwayanda Mwana a kwe.Mk 37.3

  Lino mboolipa lwako omwinikuli Jesu, utapiluki musule, uta toli nzila yako kuzwa kuli nguwe, pesi mazuba oonse uwambe kuti, “Ndiwa Klistu, ndakalipa ndemwini kuli nguwe, umulombe kuti a kupe Moza wakwe, akubambe munsi a luse lwakwe. Mbuli mbo kuli kulipa kwako omwini kuli Leza, a ku mu kondwa, kuti waba mwanaakwe, aboobo uleelede kuti upone muli nguwe. Mupositoli uwamba kuti, “Nkaambo kaako mbuli mbo mwaka mutambula Jesu Klistu Mwami, a mweende muli nguwe.” Ba Koleso 2 : 6.Mk 37.4

  Bamwi bayeeya kuti baleelede kuba muciindi cakusunkwa, a kulyeena ku Mwami kuti ba lengululwa, kabatana lomba zileleko zyakwe. Pesi baleelede kulomba zileleko zya Leza muciindi eeci ncicona . Baleelede bajane luse lwakwe, a Moza wa Klistu, ku bagwasya mubuteteete bwabo, kaku nyina kugwasigwa kuli boobu taba konzyi kucikoma cinyonyoono. Jesu ulatuyanda kuti tuunke kuli nguwe mbu bona mbuli mbotubede katuli babi- syi, katutajisi nguzu, ka tusyoma ali nguwe. Tulakonzya kuboola abuteteete bwesu, a bufubafuba bwesu, a zinyonyoono zyesu, tuwe kumbele lyakwe mukuusa. Mbulemu bwakwe butuzingulukide mumaboko aluyando lwakwe, kusilika zilonda zyesu, kutusala zya kuzwa mukubyaabi koonse.Mk 37.5

  Banji banji aawa balaalilwa tabakondwi kuti Jesu ulabalekelela lwakwe mwini, umwi umwi aumwi taba mutoli Leza mbuli ijwi lyakwe. Nciindi cabo boonse bazumina a ziimo kuzyiba lwabo beni kuti kulekelelwa kulapegwa lyoonse kumubisyi omwe omwe. Amuzwisye muzeezo wakuyeeya kuti zisyomyo zya Leza tazipegwi kuli ndinywe. Nzya muntu oonse musotoki wa mulawo wasanduka. Nguzu a luse zyakapegwa kwiinda muli Klistu kuletwa a bangele ku muntu oonse ukondwa kunyina mubisyi bunene utakonzyi kujana nguzu, kusalala, a bululami muli Jesu, wakabafwida. Ulalindila kuti asalazye zikobela zyabo zya kabisyigwa a cinyonyoono, a kubika ali mbabo zikobela zituba zyabululami, ula bapailila kuti bapone batafwi pe.Mk 38.1

  Leza taciti kuli ndiswe mbuli bantu mbo bacita kuli umwi aumwi. Mizeezo yakwe mizeezo ya luse, yaluyando, a nkumbu. Uwamba kuti, “Mubi asiye nzila yakwe, a utaluleme asiye mizeezo yakwe a piluke ku Mwami, Mwami uya kuba a luse kuli nguwe, a kuli Leza wesu nkaambo uyakumuleke lela bunene.” “Ndazibinganya mbuli ikumbi lipati, zinyonyoono zyako, alimwi ndazibinganya mbuli ikumbi kulubizya kwako.” Ayizaya 55 : 7; 44 : 22.Mk 38.2

  “Ndinyina kukomana mulufu lwa yooyo ufwa, waamba Mwami Leza. A kaambo kaako a mujoke nywebo, mupone. Ezekulu 18 : 32. Satani ulilibambide kuzwisya kasimpe ka Leza kalelekedwe. Ulayanda kutola bubotu bwa lusyomo a kumweka mweka kwa kusalala kuzwa ku moza, pesi muta muzumizyi kuti a kucite ooku. Muta muteeleli musunki, mwaambe kuti, “Jesu wakafwa kuti mpone. Ulandiyanda, tayandi kuti mfwe. Ndijisi taata uli kujulu si nkumbu, nakuba kuti luyando lwakwe nselu sebenzyi kabotu, nakuba kuti zileleko nzyaandipede zya mwaika mwaika, nja kwiimikila nkaunke kuli taata, nkaambe kuti, ndabisizya julu, a kumbele lyako, nseceelede kwiitwa a limwi kuti ndimwanaako: ndi cite mbuli umwi wa batwanga bako.” Mukozyano ulakwaambila a mwana mutaka mbwa katambulwa. “Nakacili kulekule a munzi, usyi wakamubona, wakamumyonta.” Luka 15 : 18-20.Mk 38.3

  Pesi cikozyano eeci, ncibotu kucitola mbuli mbocibede, citondeezya inkumbu impati ya Taata uli kujulu. Mwami ula kanana a musyinsyimi wakwe. “Nda kaku yanda a luyando luta mani: nkaako a lubomba lubotu ndaka kuleta.” Jelemiya 31 : 3. Mubisyi nacili kulaale a Nganda ya Taata, a kusowa sowa lubono lwakwe munyika ya bweenzu, moyo wa usyi ula muyeeya lyoonse, kuyeeya koonse kulabu sigwa mu moza kuti apiluke kuli Leza, pesi nkukombelela kwa Moza usetekene, kusinikizya a kuleta muzangi ku moyo wausyi wa luyando.Mk 39.1

  Sena inga ulatalika kudonaika a zisyomyo zibotu zizwa mu Baible? Ulakondwa kuti mubisyi kayanda kupiluka, kayanda kusiya zinyonyoono zyakwe, Mwami ula mujata bunene kuti atabooli buyo kumaulu a kwe a kusanduka. Muzeezo uliboobo auzwe! Kunyina cinga cila cisa buumi bwako kuba a muzeezo uliboobo a Taata uli kujulu. Ulacisulaika cinyonyoono, pesi ulamuyanda mubisyi, wakalipa lwakwe mwini muli Klistu, kuti boonse baya kufutulwa, babe a zileleko zitamani mubulelo bwa bulemu. Mulakaanzi muyumu ula luse ngwa kali kunga ulapa kwiinda ngwakasala kupa luyando lwakwe kuli ndiswe? Uwamba boobu, “Sena inga mukaintu ula muluba mwanaakwe unyonka, kuti atabi ankumbu ku mwanaakwe ngwa ka zyala? Inhya bakaintu inga baluba, pesi Mebo nseka mulubi.” Isaya 49 : 15.Mk 39.2

  Amulange mujulu nywebo no mudoneka a kukankama Jesu ulapona kuba mwiminini wesu. Amu mulumbe Leza a kaambo kacipego, ca Mwanaakwe uyandika, mupaile kuti taaka mufwida mukuli buyo. Moza ulamutamba sunu. Amuboole a myoyo yanu yoonse kuli Jesu, mulombe zileleko zyakwe.Mk 39.3

  Nomubala zisyomyo muyeeye kuti tazili zintu zya luyando a luse lulibuyo. Moyo waluyando lupati ulatambikwa kumubisyi a inkumbu itamani. “Tulijisi kunununwa kwiinda mubuIowa bwakwe, a kulekelelwa kwazinyonyoono.” Ba Eefeso 1 : 7. Inhya a mukondwe buyo kuti Leza mugwasyi wanu. Ulayanda kubika mukozyano wakwe mu muntu. Mbuli mbo muswena kuli nguwe a kulilekelela a kusanduka, uya kuswena kuli ndinywe a luse a lulekelelo.Mk 39.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents