Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Chapter 13—Kukomana Mu Mwami

  BANA ba Leza balaitwa kuti babe zitondeezyo zya Klistu, ku tondeezya bubotu a luse Iwa Mwami. Jesu mbuli mbwaaka tuzubulwida ciimo ca Usyi, a swebo tuleelede ku muzubulula Klistu ku nyika itazyi luse lwakwe, a luyando lubotu. “Mbuli mbo kandituma munyika,” wakaamba Jesu, “Ambebo nda kabatuma mu nyika.” “Mebo nja kuba muli mbabo, webo uya kuba muli ndime, ikuti nyika ikazyibe kuti nduwe wakandituma.” Johani 17: 18, 23. Mupositoli Paulu wakati kuli basiciiya ba Jesu, “Mwatondeezyegwa nywebo kuti mukabe ingwadi ya Klistu,” izyizyilwe iya kubalwa bantu boonse.” Ba 2 Kolinto 3: 3, 2. Mu mwana wakwe omwe, omwe, Jesu ula tuma ingwadi mu nyika. Kuti koli mucilili wa Klistu, watuma muli nduwe ingwadi ku nganda, a ku munzi, a mu migwagwa, ooko nko kala. Jesu, upona muli ndinywe, ula yanda ku kanana ku myoyo yabaabo bata zyibilide anguwe. Antela tabali bali Baibele, nakuba kuti antela tabaliteelel, ijwi likanana kuli mababo lili mu mapepa alyo, taba luboni luyando Iwa Leza luli mu milimo yakwe. Pesi kuti kamuli bayiminini ba kasimpe ba Jesu, inga antela kwiinda muli ndinywe inga bala buteelela bubotu bwakwe, eelyo batolwe ku luyando ba musebenzele.Mk 80.1

  Ba Klistu balibikidwe kuti mbantu bajisi kusalala munzila iya kujulu. Baleelede kuti batondeezye kusalala ku nyika nko bajana kuli Klistu. Buumi bwabo a ciimo cabo zileelede kuti zibe zibotu ikuti a kaambo kanzizyo bantu bajane muzeezo wa Klistu a mulimo wakwe.Mk 80.2

  Naa kuti twa mutondeezya Klistu, tuya kucita kuti mulimo wakwe ubote mbuli mbouyelede kuti ube. Naa kuti baKlistu zabika kuusa ku buumi bwabo, alimwi kaba tongauka, bapa citondeezyo ca Leza, cakubeja alimwi a buumi bwa bu Klistu bwa kubeja. Bapa muzeezo wakuti Leza takomani nabona bana bakwe kabakomana, mukucita kooku baba bakomboni bakubeja balwana Taata wesu uli kujulu.Mk 81.1

  Satani ula komana na sololela bana ba Leza mu kutakondwa a kubula lusyomo. Ula komana nabona kuti zimwi ziindi tatumusyomi Leza, notudonaika akuyanda kwakwa alimwi anguzu zyakwe kutufutula. Ula yanda kuti tuli teelele kuti Mwami uya kutucisa a kubamba kwakwe. Mulimo wa Satani kuti atondeezye Mwami kuti muntu unyina inkumbu a luse. Satani ula sola kwaamba kasimpe munzila italuleme ku kanana a Mwami. Ula yeeya a mizeezo ya kubeja ikanana a Leza, mucilawo ca kuti tupone mu kasimpe ka kanana a Taata wesu uli ku julu, ziindi zinji zinji tula jana kuti twacilila mizeezo mibyaabi itondeezya Satani, eelyo twaanka kuta mulemeka a kuta musyoma Leza alimwi a ku mu tongaukila. Satani lyoonse ula yanda kuti buumi bwa ku kondwa bube buumi bwa kuusa lyoonse. Ula yanda kuti bulibonye mbuli kuti mulimo muyumu ukatazya, eelyo mu Klistu natondeezya buumi bwakwe munzila ya lukondo, walo, mu kutakondwa kwakwe, uyungizya kubeja kwa Satani.Mk 81.2

  Banji banji, bapona munzila yabu Klistu, balapona mukulubizya kwabo a mukwaalilwa kwabo a mu kutyompokelwa kwabo, myoyo yabo ilizwide kuusa a kutyompokelwa. Ninda kacili mu Yulapu, mucizyi wakali kucita kooku, wakali mu mapenzi, waka lemba ingwadi kuli ndime, kalomba ijwi ilipa camba. Masiku aayo nindaamana kubala ingwadi, Nda Kalota kuti nda kali mu muunda, walo ooyo wakali kubee ngula muunda wakandisololela mu tuzila zila twawo toonse. Nda kali kucela malubaluba, kununkilila kwawo kwa kandikomanisya bunene eelyo ooyo mucizyi, wakali kweenda munsi lyangu, waka nditondeezya mamvwa a kali mu nzila yakwe. Wakali kulila alimwi wakali uside. Tanaa kali kweenda mu nzila iluleme, a kucilila musololi, pesi wakali kweenda mu zintu ziyasa zyaala mamvwa. “Oo,” Wakalila, sena tacika nka manisyi kuti ooyu muunda, mubotu wajayigwa a mamvwa. Eelyo musololi wakati, “Aleke mamvwa alike, nkaambo ala kuyasa. Kucela buyo malubaluba.”Mk 81.3

  Sena kunyina nimwa kajisi mabala amweka mweka mu buumi bwanu? Sena kunyina nimwa kajisi ziindi zibotu myoyo yanu noya kazula a kukomana ku kwiingula Moza wa Leza? No mulanga muciindi cakupona kwanu, Sena kunyina ziindi zikomanisya nzyo mu jana? Sena zisyomyo zya Leza, tazili mbuli ku nunkilila kwa malubaluba a komena munsi a nzila yanu mu mabazu oonse? Sena tamukonzyi kuti muleke bubotu bwa wo a kununkilila kwawo a zuzye myoyo yanu a ku komana?Mk 82.1

  Zintu ziyasa a mamvwa aya ku muyasa buyo, naa kuti mwazibungika zintu eezi, eelyo mwazitondeezya kuli bamwi, sena tamuli, bambi lwanu kunze a kutondeezya bubotu bwa Leza lwanu nobeni kutondeezya bali munsi lyanu beenda mu nzila ya buumi?Mk 82.2

  Tacili cibotu kukala antoomwe ku kanana a zintu zya buumi bwa kayinda zibyaabi, nzi nyonyoono, alimwi zila tyompo kezya, kuzikanana a kuzilila limwi tukabe a ku tyompokelwa. Muntu utyompokedwe ulizwide musinze, tajisi kusalala kwa Leza mu buumi bwakwe, alimwi usinkila nzila ya bamwi.Mk 82.3

  A tumulumbe Leza a kaambo ka mifwanikiso mibotu nja katutondeezya. Atu kubunganye kusinizya kuleelekedwe kwa luyando lwakwe, kuti tulange kuli ndulo lyoonse! Mwana a Leza nakasiya cuuno ca Usyi, kajisi a kusetekana kwakwe alimwi a buntu, kuti afutule muntu kuzwa ku nguzu zya Satani, ku komana kwakwe kwa ku koma a kaambo kesu, a kujalwida bantu mujulu, kula zubululwa mucibonisyo ca muntu a nganda ya Leza oomo mu sisidwe bulemu bwakwe, mukowa wakawa wa kanununwa kuzwa mu mulindi wa cinyonyoono, ku lela alimwi muku swaangana a Leza Mupati, Leza wa kapa ku setekana ku Mwanaakwe kwiinda mu lusyomo, kasamide a bululami, alimwi waka musumpula mu cuuno, eeyi nje mifwanikiso Leza nja yanda kuti twitondeezye.Mk 82.4

  Notulangika aabe tula donaika a luyando lwakwe, alimwi a kuta syoma zisyomyo zya Leza, tatu mulemeki alimwi tunyemya Moza wakwe Usetekene. Sena inga mukaintu ula liteelela buti kuti bana bakwe lyoonse kaba tongauka, mbuli kuti tabaleli kabotu, pesi kali walo wali kusola a nguzu zyakwe kuba komanisya? Ambweni inga kaba donaika a luyando lwakwe, ooku koonse inga kwacita kuti moyo wakwe ucise. Sena inga mu- zyali omwe omwe ula liteelela buti kuti bana bakwe kaba mupenzya boobo? Sena inga Taata wesu uli kujulu ula tulanga buti kuti notu tasyomi luyando lwakwe, lwaka mucita kuti ape Mwanaakwe uzyedwe alike kuti swebo tujane buumi? Mupositoli waalemba, “Walo ooyo wata kakasya Mwana aakwe, pesi waka mupa kuli ndiswe toonse, sena inga takwe kutupa buti zintu zyoonse kwiinda muli nguwe?” Ba Looma S : 32. Pesi mba ngaye, a milimo yabo, ikuti kakutali mu jwi, baamba kuti, “Mwami tacizyi eeci ncaamba kuli ndime.”Mk 82.5

  Zyoonse eezi zicisa buumi bwanu, nkaambo kufumbwa ijwi lya ku donaika ndyo mwaamba mutamba masunko a Satani, ciyumya muzeezo wa ku donaika muli ndinywe, eelyo kuzwa kuli ndinywe kunyemya bangele basebenza. Satani na musunka, mutayoowi ijwi lya ku donaika, Naa kuti mwa muzumizya kuti a bike mizeezo yakwe, mizeezo yanu iya kubula lusyomo alimwi iyakuba a mubuzyo waku zanga. Naa kuti mwakanana nko mujisi, ku donaika koonse nko mucita takucisi ndinywe nyolike pe, pesi iyakuba inseke iya kumena ikazyale micelo mu buumi, bwa bamwi, eelyo kuya kuba kuyumu kusinkila majwi a kwiyisya kwanu. Lwanu nobeni inga mwa konzya kulyaangulula kuzwa ku ka kole ka Satani, pesi bamwi, baka bisigwa a kwiyisya kwanu, inga taba konzyi kuzwa kukutakondwa nko mwakabapa. Ciyandika kuti bunene kuti tukanana buyo zintu ziya kupa nguzu zya moza a buumi bwa moza!Mk 83.1

  Bangele bala lindila kuti bateelele kuti mupa kwaambilizya kuli buti ku nyika ku kanana a Uso wanu uli kujulu. Ku kanana kwanu akube kwa yooyo, uponena ku mwiiminina kumbele lya Usyi. Mwa jana mweenzinyoko mupya, kulumbaizya kuli Leza a kube mu milimo yanu a mu myoyo yanu. Eelyo ooku kuya kucita kuti kutole mizeezo yakwe kuli Jesu.Mk 83.2

  Boonse bali jisi masunko bali jisi kuusakuyumu ku bweza, a masunko ngo batakonzyi ku koma. Mutaambi mapenzi aanu kubee nzinyoko, pesi amutole zintu zyoonse kuli Leza mukupaila. A mucite kuti ube mulawo mutaambi ijwi lya ku donaika lyomwe naliba lya ku tyompokezya. Mula konzya kucita kunji kunji kusalazizya buumi bwa bamwi a kuyumya milimo yabo, a majwi a lusyomo a ku komana kusetekene.Mk 83.3

  Nkobali bantu banji banji ba bikilila bapenzegwa a masunko, balafwaafwi a kunetuka balike anguzu zya cinyonyoono. Bali boobo muta batyompokezyi mukusola kwabo kuyumu. A mubakomanisye a majwi a lusyomo aya kubagwasya mu nzila zyabo. Mukucita kooku kusalala kwa Klistu mula kupa kuli bamwi. “Kunyina umwi wesu upona lwakwe mwini.” Ba Looma 14: 7. A kwiyisya kwanu kwa lyoonse, banji banji inga bapegwa camba alimwi a nguzu, nakuba kuti cimwi ciindi inga batyompokelwa a kaambo ka milimo yanu, bazange kuzwa kuli Klistu alimwi a kuzwa ku kasimpe.Mk 83.4

  Nkobali banji banji bajisi muzeezo ulu bide a buumi bwa Klistu a ciimo cakwe, Bayeeya kuti taakali kuteelela izuba, a kuti wakali muyumu, alimwi wa kanyina ku komana. Munzila zinji zinji kupona kwa bu Klistu kula tondeezegwa mu kuusa kuli boobu.Mk 84.1

  Ziindi jini jini kula ka nanwa kuti Jesu wakalila, pesi kunyina nakazyibwa kuti wakali kusekaseka, Mufutuli wesu wakali muntu wakuusa, wakali zyibilide a kuusa, nkaambo waka jalula moyo wakwe ku mapenzi a bantu. Nakuba kuti buumi bwakwe bwakali bwa kulinyansya ka bujisi kucisa alimwi a ku bamba, moza wakwe teewa kaciswa. Busyu bwakwe teebwa kajisi kuusa alimwi a kunyonokela, pesi lyoonse bwakali jisi kuumuna kubotu. Moyo wakwe wakali mwiinzo wabuumi, koonse koonse nkwa kaunka, wakali jisi kuumuna a kulyookezya, a ku komana a kusekelela.Mk 84.2

  Mufutuli wesu wakali maninide alimwi wakali sinizizye mu kulemeka, pesi takwe naa kausa. Buumi bwa baabo ba mucilila kuya kuba a kulemeka; baya kuba a muzeezo mupati waku lyeena lwabo. Kubilila kufwambaana kuya kuzwa, kuwa kubula ku komana kwa kulisumpula kuya-kubula kupenzya; pesi bulelo bwa Jesu bupa kuumuna mbuli mulonga. Tabu mani kusalala kwa ku komana, bulelo bwa Jesu tabu mani ku komana nakuba ku nyemya busyu busekaseka. Klistu tanaa kaboolela kusebenzelwa, pesi waka boolela kusebenza, luyando lwakwe nolulela mu moyo, tuya ku cilila milimo yakwe.Mk 84.3

  Naa kuti twaba a mizeezo mipati ya kuteengelela bamwi mizeezo italuleme, tuya kujana kuti nciyumu kuba yanda mbuli Klistu mbwaaka tuyanda, pesi naa kuti mizeezo yesu yakala muluyando a luse lukankamanisya lwa Klistu ndwaa kapa kuli ndiswe, moza nguwena uya kuunka kuli bamwi.Mk 84.4

  Tuleelede kuti tuyandane kuli umwi aumwi a kulemekana, tutabi a milandu alimwi a kuta londo-ka nkotubona. Buntu a kuta lisyoma kweelede kuti tukusole ku kubika muli ndiswe, a luse lula lweengelelo ku milandu ya bamwi. Ooku kuya kuzwisya kuli yanda koonse, ku katucite kuti tube a myoyo iyanda ila lweengelelo.Mk 84.5

  Mwiimbi uwamba kuti “Syoma mu Mwami, ucite kubotu, eelyo noya kupona mu nyika, cincini uya kusaninwa.” Ziimbo 37: 3. “Syoma mu Mwami.” Buzuba bomwe bomwe buli jisi milimo yabo, buli jisi kubamba kwabo a mapenzi aabo, twa swaangana antoomwe, tuya ndisisya buti ku kana na kuyuminwa kwesu a mapenzi eesu. Banji banji balaatamba mapenzi, a kuyoowa kunji kunji bala ku komanina, balaamba akuya ndisisya kupati, kuti umwi ayeeye kuti tatu jisi luse, a Mufutuli ula luyando, walo uli bambide kuteelela kulomba kwesu koonse, a kuba mugwasyi wa lyoonse mu ziindi, zya kuyanda.Mk 85.1

  Bamwi lyoonse balayoowa, alimwi balomba mapenzi. Ma zuba oonse bali zingulukidwe caando ca luyando lwa Leza, mazuba oonse bala komana a kugwasyigwa kuzwa kuli nguwe, pesi nakuba boobo taba ziboni zileleko zyoonse eezi. Mizeezo yabo lyoonse ila pona ku cintu citazuminani a zileleko zya Leza. Eeco cintu nco bayeeya kuti inga ca boola, naaba amwi mapenzi aliwo, nakuba kuti masyoonto. pesi asinka meso aabo kuti bataboni zintu zinji zinji ziya nda kulemekwa Mapenzi ngoba jana, mucilawo cakuti baatole kuli Leza, walo mwiinzo waku gwasya, alo aba cita kuti abandaanye kuzwa kuli nguwe, akaambo ka kuti taba lyookezezye alimwi bala tongauka.Mk 85.2

  Sena tuleelede kuti tube bantu batakondwi bali boobo? Nkaambonzi nco tweelede kuba bantu batalumbi alimwi banyina lusyomo? Jesu Mweenzuma; itulu lila komana mu milimo yesu mibotu. Tutaazu mizyi mapenzi a makatazyo a buumi bwesu bwa mazuba oonse kuti bupenzye muzeezo a busyu. Naa kuti twa kuleka kwacitika ooku, lyoonse tuno jisi zintu zitupenzya. Tuta uzumizyi muzeezo mubyaabi kuti utupenzye, tautu gwasyi ku lwana mapenzi.Mk 85.3

  Cimwi ciindi wa jana mapenzi mu mpindu, muzeezo wako uya bwaalilwa, eelyo cimwi ciindi ambweni kuswekelwa mu mpindu ku kuyoosye, pesi uta tyompokelwi, kobika kubambwa kwako ali Leza, ukale muli nguwe a ku komana a kuumuna. Kopailila busongo kuti bu kugwasye mu milimo yako a kwangu- luka, kuti uleke kusweekelwa alimwi ubule mapenzi. Kocita mbuli mbo konzya kulubazu lwako kuti ulete bulumbu bubotu. Jesu wakasyomiya kugwasya kwakwe, pesi takwa ndeene kuzwa ku milimo yesu. Notusyoma ku Mugwasyi wesu, twa cita koonse nkotu konzya tutambule bulumbu caku komana.Mk 85.4

  Taluli luyando lwa Leza kuti bantu bakwe ka beelekelwa mu kugwasyigwa. Pesi Mwami wesu tatu cengi pe. Taambi kuti kuli ndiswe, “Mutayoowi, kunyina zili jazyo munzila yanu.” Ulizyi kuti kuli masunko a zili jazyo, a boobo ula twaambila kabotu kabotu. Tayandi kuti a bazwisye bantu bakwe mu nyika ya cinyonyoono, pesi uba tondeezya buyo kuciyubilo citaalilwi. Kupaila kwakwe kuli basiciiya kwakali, “Nda paila kuti utaba zwisyi mu nyika, pesi uba bambe kuzwa mu cinyonyoono.” “Mu nyika,” wakati, “muya kuba a mapenzi, pesi amube a camba cibotu, Nda kayikoma nyika.” Johani 17 : 15; 16 : 33.Mk 86.1

  Muku kambauka kwakwe kwacilundi, Klistu waka bayiisya basiciiya bakwe ziiyo zibotu zya kusyoma muli Leza. Eezi ziiyo zya kabikwa kuti ziyumye bana ba Leza kwiinda mu misela yoonse; alimwi zya kasika mu ciindi cesu kazi jisi kwiyisya a ku komana. Mufutuli wakaba tondeezya bayiiwa bakwe bayuni ba mujulu mbuli mbo bakali kwiimba nyimbo zyabo zya kulumbaizya, kabanyina a kukatazigwa a mizeezo ya kuti inga kulya bala kujana kuli, nkaambo “bakalizyi kuti tabasyangi, alimwi taba tebuli.” Pesi Usyi mupati ulabapa kulya. Mufutuli ula buzya, Sena nywebo tamuli babotu kwiinda bayumi?” Mateyo 6 : 26. Mupi mupati wa muntu a munyama ujalula janza lyakwe ulapa zintu zyoonse ku zilengwe zyakwe. Bayumi ba mujulu abalo ula babamba. Tababiki kulya mu milimo yabo, pesi ula babambila nzyo bayanda. Baleelede kuti babungike kulya nkwakaba mwayila . Baleelede kuti basanine bana babo. Balaunka mu milimo yabo kabaya bwiimba, nkaambo “Uso wanu uli kujulu waba sanina.” Sena “nywebo tamu jisi mizeezo, yakuyeeya, bantu ba moza bapaila, bayandika kwiinda bayuni ba muluwo? Sena Mulengi wa buumi bwesu, Mubambi wa kupona kwesu, takutupi kuyanda kwesu, kuti twa musyoma buyo?Mk 86.2

  Klistu waka batondeezya basiciiya bakwe malubaluba a musokwe, ala komena bunene, ala mweka mweka mu kusalala kwakaapa Taata uli kujulu, mbuli kuti nci tondeezyo ca luyando ku muntu. Wakati, “A muyeeye malubaluba a musokwe, mbwa komena.” Bubotu a kuubauba kwa malubaluba aaya bwiinda impuwo ya Solomoni. Kusama kwa muntu u cenjede nakuba kuti nkubotu buti taku keezyanisyigwi a luse Iwa lyoonse a mitunga zuba mibotu ya malubaluba a Leza a malengelo aakwe. Jesu ulalomba, “Naa kuti Leza ku konzya kuba mba kezu ka musokwe, ka konzya kupona sunu, eelyo cifumo kapya sena inga nywebo taka mubambi kwiinda, Oo, nywebo noba silusyomo lusyoonto?” Mateyo 6: 282, 30. Naa kuti Leza, mulengi usetekene, kapa ku malubaluba mibala yawo alo afwa a buzuba, sena inga uya kuba bamba kajati buti aabo bakalengwa mu mukozyano wakwe? Eeci ciiyo ca Klistu nkulaya ku muzeezo uyandisisya, mapenzi a ku donaika, a moyo unyina lusyomo.Mk 86.3

  Mwami ula yanda kuti bana bakwe basankwa a basimbi kaba komana, kaba jisi kuumuna, a kuteelela. Jesu uwamba kuti, “Ndapa kuumana kwangu kuli ndinywe! Nsepi mbuli bupa nyika, kuli ndinywe: Moyoyo yanu ita katazigwi, alimwi itayoowi.” Eezi zintu nzinda kanana kuli ndinywe, kuti ku komana kwangu kube muli ndinywe, kuti ku komana kwanu kuvule.” Johani 14: 27; 15: 11.Mk 87.1

  Ku komana kuzwa muku liteelela kwaku liyanda, kuli munzila yaku sebenza, kula penzegwa kufwambaana, alimwi kula fwambaana kunjilwa mapenzi, alimwi kula mana ndilyona, eelyo buumi ndilyona bula kulendelelwa a kuusa, pesi nko kuli ku komana a kulyookezya mu ku komba Leza, Mu Klistu tanaa kasigwa kuti a yende mu nzila itasinizizye, tasiidwe mu kuusa a kutyompokelwa kuli buyo. Kuti katuta jisi ku komana kwa buumi oobu, inga twa komana kula ngila buumi bu boola.Mk 87.2

  Pesi a mu nyika muno inga ba Klistu baba a ku komana kwa ku swaangana a Klistu, bala konzya kuba a kusalala kwa luyando lwakwe, a ku komana kwa busyu bwakwe kwa lyoonse. Malyatilo omwe omwe ngo tucita mu buumi a tuleta munsi munsi a Jesu, inga a tupa muzeezo mupati wa luyando lwakwe, a kutuleta malyatilo omwe munsi munsi a munzi ulelekedwe wa kuumuna. Aboobo tuta sowi lusyomo lwesu. pesi tube a kusinizya kuyumu, kwiinda mbuli kutaanguna. “Ku ciindi cino Mwami lyoonse wali kutugwasya?” uya kutugwasya kusikila ku mamanino. 1 Samuyeli 7: 12. A tulange ku misemo ya ciyeeyezyo, ziyeeyezyo zituyeeyezya a Mwami nkwaka tucitila kuti a tukomanisye a kutufutula kuzwa mu janza lya mujayi. Lyoonse a tuba ba pya mu mizeezo yesu a luse lubotu Leza ndwa katondeezya kuli ndiswe, a misozyi nja kazwisya, a kucisa nkwa kalesya, a kuyanda nkwaka zwisya, a kuyoowa nkwaka mana, a kuyanda nkwaka tupa, a zilelekonzya katupa, aboobo atuli yumye tobeni, kuli zeezyo zyoonse zili kumbele lyesu zya caala mu musinzo wesu.Mk 87.3

  Tatweelede kulanga ku mapenzi a kulwana ku boola kulike pe, pesi tuleelede kuti tulange a kuli zeezyo zya kayinda a limwi a kuli zici boola, twaamba kuti, “Kuzwa ceeco ciindi Mwami waka tugwasya.” “Mbubona mbuli mazuba aako, a nguzu zyako mbo ziyakuba.” Ditolonomi 33: 25. Kulailila Masunko taka komi nguzu nzyo tuya kupegwa kwa komya. A tubweze mulimo wesu mpona mpo twaujana, a ku kondwa kuti coonse cina buti ciya ku boola, nguzu zyeelene a masunko ziya ku pegwa.Mk 88.1

  Eelyo milyango ya kujulu inoya bujaluka kuzumizya bana ba Leza kuti banjile, eelyo’ mu mulomo wa Mwami wa bulemu kuya kuzwa kupaila kuya kusika mu matwi mbuli inyimbo zibotu, “A mu boole, nywebo no mwaka lelekwa a Taata, a mu njile mu bulelo bwa bambilwa ndinywe kuzwa ku matalikilo a nyika.” Mateyo 25: 34.Mk 88.2

  Eelyo baya kufutulwa baya kutambulwa mu munzi Jesu ngwa kababambila. Ooku beenzinyina tabakabi babisyi ba mu nyika, babeji, basimamambe, a bataluleme, abata kondwi, pesi baya kuswaangana a baabo baka koma Satani, kwiinda mu luse lusetekene bakaba a ziibo zilonlokede. Kuyeeya kubyaabi a kuta londoka kuba penzya mu nyika muno, kwaka zwisyigwa a bulowa bwa Klistu, bupati a ku mweka kwa bulemu bwakwe, kwiinda ku mweka kwa zuba kuya kupegwa kulimbabo. Bubotu bwa buumi a kulondoka kwa ciimo cakwe kula libonya muli mbabo, kwiinda bubotu bwatala. Banyina akaambo kumpela a cuuno cipati cituba, bali jisi bulemu a ziindi zibotu antoomwe a bangele.Mk 88.3

  Mu muzeezo wa munzi mubotu ula bulemu uya kuba wakwe, “Sena inga muntu ulapa nzi ku sinta buumi bwakwe?” Mateyo 16: 26. Inga muntu ulaba mucete pesi uli jisi muli nguwe bwami a bulemu nyika njo butanapa. Buumi bwakanununwa alimwi bwa salazigwa kuzwa mu cinyonyoono, zyoonse nguzu zipati zyabo zya kapegwa kusebenzela Leza, zilayinda, nko kuli ku komana mu julu kumbele a busyu bwa Leza abangele a kaambo kamuntu omwe buyo wa mununwa a ku komana ku kananwa munyimbo zisetekene zya luse zya ku komana.Mk 88.4

  * * * * *

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents