Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Chapter 10—Luzyibo Lwa Leza

  NKO zili zuntu zinji zinji Leza nzyali zubulula kuli ndiswe kuti tuswaangane anguwe. Nguzu zila kanana kuli ndiswe lyoonse. Moyo ujalukide uya kujatwa a luyando alimwi a bulemu bwa Leza mbuli mbo zitondeezegwa mu milimo ya maanza aakwe. Kutwi kuteelela kuya kuteelela kuswaangana kwa Leza a zintu nzya ka lenga. Myuunda ila bwizu busiya a masamu malamfu, zimenenwa a malubaluba, makumbi ayenda a mvula, a tulonga, boonse bulemu bwa mujulu bula kanana ku myoyo yesu, bula tutamba kuti tuzyibilane anguwe wa kalenga zintu zyoonse. Masamu, bayuni, malubaluba amusokwe, malundu, maziba, a majulu mabotu, a zintu nzyotubona mu kupona kwesu kwa mazuba oonse, zyoonse zya kaswaanganizigwa a majwi a kasimpe kuti ziiyo zyakwe lyoonse kaziyeeyegwa, a mukati kasokwe ula bubamba buumi bwa muntu.Mk 59.1

  Bana ba Leza balai komanina milimo ya usyi, bala zikomanina zintu zyubauba nzya kabika mu munzi wabo wa munyika. Walo ula ziyanda zibotu, kwiinda ceeco cibotu bunene uyanda bubotu bwa ciimo; ula yanda kuti tube a kusalala a kwa anguluka, luse luumunye lwa malubaluba.Mk 59.2

  Naa kuti twateelela, milimo ya Leza nja kalenga iya kutuyiisya ziiyo zibotu zya kuteelela kusyoma kulanga mukweenda kwa nyenyeezi kwa lyoonse kuzwa ku misela a misela, kusikila ku kantu kaniini, zintu zyoonse zila luteelela luyando lwa Mulengi. Leza ula zibamba a kuzijata zintu zyoonse nzya kalenga. Walo ooyo ujata manyika atabaliki a kaambo ka nguzu zipati, alimwi ciindi nci cona eeco ulapa kulya ku kayuni kayimba lwiimbo a kulemeka ka kunyina kuyoowa. Bantu noba unka kuya kusebenza milimo yabo ya buzuba, a ciindi noba paila; noboona masiku, anoba buka cifumofumo; a muntu muvubi nalya mu nganda yakwe, a muntu mucete nabungika bana bakwe antoomwe omwe omwe ula langwa a Usyi uli kujulu. Kunyina kulila kucitika Leza nkwa taboni. Kunyina kusekaseka nkwa talangi.Mk 59.3

  Naa kuti twa ku kondwa ooku cakumaninina, koonse kuyanda kwesu kutacitiki kuya kucitika. Kupona kwesu takukatyompokelwi mbuli mbo kuli lino; nkaambo zintu zyoonse zipati a zisyoonto, ziya kuba mu maanza a Leza, walo utazundwi a ku bamba kunji kunji, nakuba kulemenwa kulema kwazyo. Tuleelede tu komane mu kulyookezya banji banji nkoba takajisi.Mk 60.1

  Muzeezo wako noukomana mu bubotu bwa nyika, uyeeye nyika iboola, ita kazyibi lufu a cinyonyoono; ooku kuya kubula cimvule ca kutukanwa. Mizeezo yanu ailange munzi wabaabobaka futulwa, muyeeye kuti uya kuba a bulemu kwiinda mizeezo yanu mboinga ilayeeya. Muzipego zyandeene zya Leza muzintu zyoonse nzya kalenga tula bona bulemu bwakwe. Kulilembedwe, “Liso talina bona, nakuba kutwi takuna teelela, alimwi takuna njila mu moyo wa muntu, zintu Leza nzya kabambila baabo ba muyanda.” Ba 1 Kolinto 2 : 9.Mk 60.2

  Mulembi watubalo a mwiiyi wa zilengwa balijisi zintu-zinji zinji zya kwaamba a kaambo ka zintu zya lengwa, pesi muklistu ula bukomanina bubotu bwa nyika a muzeezo mupati, nkaambo uyeeya mulimo wa maanza a Usyi, a ku bona luyando lwakwe mu malubaluba a mu masamu. Kunyina unga ula ku komanina kuli tondeezya kwa malundu a zibanda, mulonga a lwizyi, ula zilanga kuti nzipego zya luyando ku muntu izizwa kwa Leza.Mk 60.3

  Leza ula kanana kuli ndiswe kwiinda mukati ka milimo yakwe, a mukwiisya kwa Moza mu moyo. Mukupona kwesu a mu zintu zitu zingulukide, a kusanduka kucitika mazuba oonse, inga twajana ziiyo zibotu kuti myoyo yesu kailibambide kuzitambula. Mwiimbi, muku kanana mulimo wa Leza, uwamba kuti. “Nyika izwide bubotu bwa Mwami.” Ziimbo 33 : 5. “Musongo oonse, uya kuzilanga zintu eezi zyoonse, uya kulu teelela luyando Iwa Leza lubotu.” Ziimbo 107 : 43.Mk 60.4

  Leza ula kanana kuli ndiswe mujwi lyakwe. Oomu tulijisi kuteelela kwa ciimo cakwe, a kusebenza kwakwe a bantu, a mulimo mupati wa kunununa. Kumbele lyesu ngaaya makani a bantu bakainda abasyinsyimi a bantu bamwi bakaindi balulewe. Bakali bantu “bakajisi kuyeeya mbuli idiswe.” Jakobe 5: 17. Tula bona mboba kali kusola kulwana mukati mukutyompokelwa mbu bona mbuli ndiswe, mbuli mboba kawa mu masunko mbuli mbo twa kawa aswebo, pesi alimwi baka bweza moyo mubotu baka koma kwiinda mu luse lwa Leza, pesi swebo tula yumizigwa a bululami muku sola kwesu. Mbuli mbo tubala mu buumi bwabo mbo bakajisi, kusalala aluyando a cileleko kwakali nko ku komana kwabo, a kucita mulimo ngoba kapedwe kwiinda mu luse, moza wa ka basololela upa kusalala kusetekene mu myoyo yesu, a kuyanda kuba mbuli mbabo mu ciimo, kuba mbuli mbabo kusebenza a Leza.Mk 61.1

  Jesu wakati Mutasitamente Lyakaindi Mu Mangwalo, kuli kasimpe buti kwiinda a Lipya, “Mba baabo ba ndilu mbayizya.” Johani 5: 39. Mumununi, muli nguwe kusyoma kwesu mokubede. Inhya, Baibele lyoonse lyaamba Jesu. Kuzwa kubbuku lya ku taanguna lya malengelo, “kwaka nyina cakalengwa kunze kwakwe nca taka lenga,” Johani 1: 3 mu cisyomyo ca kujala wakati, “Kolanga nda boola kufwambaana.” Cizubuluzyo 22: 12, tula bala milimo yakwe a kuteelela ijwi lyakwe. Naa koyanda kuzyibilana a Mufutuli, koyiiya Mangwalo a Setekene.Mk 61.2

  Moyo woonse uzule a majwia Leza. Majwi a Leza meenda apona, a zima inyota yanu impati. Majwi a Leza ncinkwa (insima) cizwa kujulu. Jesu uwamba kuti “Cita mwa lya buzani bwa Mwana a muntu a kunywa bulowo bwakwe, kunyina buumi muli ndinywe.” Alimwi ula lisandulula lwakwe mwini a kwaamba kuti, “Majwi nge nkanana kuli ndinywe, moza, alimwi nku pona.” Johani 6: 53, 63. Zintu nzyo tulya a kunywa nzezi bumba mibili yesu, mu kupona kwa buyo, pesi mu kupona kwa moza ooku nko tuyeeya kuya kutupa ciimo a nguzumu kupona kwesu kwa moza.Mk 61.3

  Ciiyo ca kunununwa nce ciiyo bangele nco bayandisisya kulanga. Kuya kuba nko kwiiya kwa bakanununwa alimwi luya kuba lwiimbo lwabo mu myaka yoonse itamani. Sena taceelede kuba a muzeezo a kwiiyigwa kubotu? Luse lubotu a luyando lwa Jesu, muyasilo wakacitwa akaambo kesu, ziita kuli tondeezya kupati kuyumu. Tuleelede tupone mu ciimo ca Mumununi Mwiminini wesu. Tuleelede kuyeeya maanda aakwe walo waka boola kuzofutula bantu bakwe kuzwa mu zinyonyoono zyabo. No tuyeeya zintu zya mujulu, lusyomo a luyando lwesu zinoya kukomena kapati, a kupaila kwesu kuya kutambulwa kuli Leza kwiinda, nkaambo kuya kuvwelengana a lusyomo alimwi a luyando, Luya kuyuma alimwi luya ku kasaala. Luya kusyoma bunene muli Jesu, a limwi luya kupona mazuba oonse mu nguzu zyakwe kuba futula boonse ba boola kwiinda muli nguwe kuya kuli Leza.Mk 61.4

  No tuyeeya a kulondoka kwa Mufutuli, tuya kuyanda kuti tusanduke ca kumaninina, a kulengululwa mu mukozyano wa kusalala kwakwe. Moza uya kufwa nzala anyota kuti ube mbuli nguwe ngotukomba. Mizeezo yesu yakala muli Klistu lyoonse, eelyo tuya ku mukanana lyoonse kuli bamwi a ku mu tondeezya ku nyika.Mk 62.1

  Baibele teelya lembelwa siciiya alike pe, munzila imwi, lyaka lembelwa buyo bantu bali buyo. Masimpe mapati a lufutuko a lateelelwa kabotu mbo bona mbuli ciindi izuba nolili ku mazuba, ku nyina baya ku lubizya alimwi kunyina baya kusowekelwa nzila zyabo cita aabo balike bacilila nzila zyabo mu cilawo caku cilila nzila ya Leza iluleme.Mk 62.2

  Tutatoli kulu mbaizya kwa muntu mbuli Mangwalo mbayisya, pesi twiiye majwia Leza lwesu tobeni. Naa kuti twa lekela bantu bamwi kuti batuyeeyele, tuya kuba a nguzu zibyaabi zita luleme. Nguzu zipati zya muzeezo inga zya bija a kaambo ka kubula ziiyo zyeelede kuyisya nguzu zyabo kuti bateelele Ijwi Lya Leza. Muzeezo uya ku komena mu kucilila ziiyo zya Baibele, kulanga mangwalo a mangwalo, zintu zya moza a zya moza.Mk 62.3

  Kunyina ciinda cinga cayu mya muzeezo kwiinda Mangwalo. Kunyina limbi bbuku libotu kuyisya mizeezo, a kupa nguzu zya kusebenza mu mubili woonse, a ku gwasya tusimpe twa Baibele. Naa kuti Baibele lyayigwa mbuli mbo lyeelede kwiyigwa, bantu noba lijisi muzeezo mupati, a bubotu bwa ciimo, anguzu ziyumu zya muzeezo ngo ba bona mu mazuba aano.Mk 62.4

  Pesi kuli kugwasyigwa ku syoonto buyo kujanwa mukubala Mangwalo ca kufwambaana. Pesi umwi inga walibala Baibele lyoonse, pesi kata boni bubotu bwalyo nakuba kuteelela mbo lyaamba. Kabalo komwe kaleelede kayigwe limwi toonse tubazu tusyoonto tuteelelwe mu muzeezo( eelyo kuswaangana kwako a lufutuko kula bonwa, alimwi kula gwasya kwiinda zibalo zinji zinji zinyina kuteelelwa kubotu kujanwa alimwi kunyina kuyigwa kubotu kujanwa. A mukale a ma Baibele aanu. A mwaabale ma Baibele aanu no mujisi ciindi, mubike zibalo, a limwi kamuziyeeya, a ku zibika mu muzeezo.Mk 62.5

  Ta tuka bujani busongo ka kunyina kuteelela kululeme a kupaila mu kwiiya. Zimwi zibalo zya Mangwalo nzyubauba kuzilubizya, pesi nkozili zibalo ziyumu kuteelela, zibonwa ziindi zyoonse. Mangwalo a kozyanisigwe a Mangwalo. Kuleelede kube kuyandaula a kupaila kutondeezegwa. Eelyo kuya kujanwa ku yigwa kubotu. Mbuli simigonti mbwa jana lubulo lusisidwe kunsi a nyika, awalo ooyo uyiiya Baibele lya Leza caku zumanana mbuli lubono lusisidwe, uya ku kajana kasimpe kapati kasisidwe, kasisidwe kuli baabo bayamba ku kayandaula. Majwi a moza, a kayeeyegwe mu moyo, aya kuba mbuli tulonga tukunka kuzwa ku mwiinzo wa buumi.Mk 63.1

  Baibele taleelede kuyigwa ka kunyina a kupaila. Katu tana lijalula tuleelede kulomba, kusala kwa Moza Usetekene, kuya kupegwa. Nasaniyeli naa kaboola kuli Jesu, Mufutuli wakati, “Amulange Israeli wa kasimpe, muli nguwe kunyina cibi!” Nasaniyeli wakati “Wandi zyibila kuli?” Jesu wakaingula, “Filipo katana kwiita, noo ka kede munsi a cisamu ca mukuyu, Nda ka kubona.” Johani 1 : 47, 48. Jesu uya kutu bona muzilawo zisisidwe zya kupaila naa kuti tu kamuyandule kuti tuzyibe kuti kasimpe ninzi. Bangele bazwa kunyika yakusalala baya kuba abaabo ba jisi moyo uyandaula kusololelwa kusetekene.Mk 63.2

  Moza Usetekene usumpula Mufutuli alimwi a kumulumbaizya. Mulimo wawo nku tondeezya Klistu, a kusalala kwa bululami bwakwe, a lufutuko lupati ndotujisi kwiinda muli nguwe. Jesu uwamba kuti, “Uya ku nditambula, uya kucitondeezya kuli ndinywe.” Johani 16 : 14. Moza wa kasimpe ngo mwiiyi winiwini kasimpe kasetekene. Sena inga Leza ula uyeeya buti mukowa wa bantu, mbo kuli walo wa kapa Mwanaa kwe kuba fwida a limwi akupa Moza wakwe kuba mwiiyi wa muntu a ku musololela lyoonse!Mk 63.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents