Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Chapter 9—Mulimo A Buumi

  LEZA ngo mwiinzo wa buumi a kusalala aku komana ku zintu zyaka lengwa zyoonse. Mbuli mitunga zuba izwa ku zuba, mbuli tulonga twa meenda tu zwa ku mwiinzo upona, zileleko zizwa kuli nguwe kupa, zilengwa zyoonse. Koonse koonse buumi bwa Leza nko buli mu myoyo ya bantu, buya kuunka kuli bamwi mu luyando, a mucileleko.Mk 54.1

  Ku komana kwa Mufutuli wesu kwakali kwa ku futula bantu bakawa. A kaambo kaako buumi bwakwe kunyina mbo bwaali kwaamba kuli nguwe, waka ciyumina ci ciingano, a kusulaika kuusa. Bangele balasebenza lyoonse, ku komanisya bamwi. Ooku nku komana kwabo. Eeco myoyo iliyanda nciilanga kuti mulimo waku litolaansi, ku kambauka kuli baabo bapenga balaa ziimo zilaansi a mikowa ilaansi, mulimo wa bangele babotu banyina ka tombe. Moza wa Klistu wa kuli sungula wa luyando moza uunka mujulu lyoonse, nku komana kupati kwa julu. Ooyu ngo moza bacilili ba Klistu ngo baya kutambula, ngo mulimo ngo baya kusebenza.Mk 54.2

  Luyando Iwa Klistu Iwa njila mu moyo, mbuli cintu cibotu cita konzyeki kusisa. Mulimo walo usetekene uya kuteelelwa kuli boonse mbo tuya kuswaangana. Moza wa Klistu mu moyo uli mbuli mwiinzo wa meenda uli musokwe (munkanda) uyenda ku tontozya bantu boonse kucita baabo bali bambide kufwa, kuti bayandisisye kunywa meenda a buumi.Mk 54.3

  Luyando kuli Jesu luya ku tondeezegwa mu kuyanda a kusebenza mbuli mbwaa kasebenza walo, kuleleka a kusumpula muntu. Ciya kubika luyando, alweengelelo, a nkumbu ku zilengwa zibambwa a Taata uli kujulu.Mk 55.1

  Buumi bwa Klistu mu nyika teebwali buumi buteteete kuli nguwe, wa kasebenza a kuzumanana a ku lemeka, ka kunyina a kukatala kufutula muntu. Kuzwa ku cimpati ca ngombe kuya kusikila ku kalivali wakali kweenda munzila ya kuli nyansya, taka yanda kuti a leke milimo miyumu, nyendo ziyumu, kutondeezya lweengelelo a mulimo. Wakati, “Mwanaa muntu tanaa kalonda kubelekelwa, pesi waka londa kubeleka, a kupa buumi bwakwe kunununa banji banji.” Mateyo 20 : 28. Ooyu wakali mulimo mupati mu buumi bwakwe. Eelyo zintu zimi zya kali kucilila. Kucita luyando lwa Leza a ku manizya mulimo wakwe bwa kali mbo buzani (nyama) a kali nga meenda aakwe. Kuli yanda kwa kuli komanisya teekwa kaliwo mu mulimo wakwe.Mk 55.2

  Aboobo aabo ba kabweza luse lwa Klistu baya kuli bambila kucita a kulyaaba, kuti abalo bamwi mbaakafwida baka tambule cipego ca ku julu. Baya kucita koonse nko bakonzya kucita nyika njo bakala kuti ibote. Ooyu moza nku komena kwa kasimpe ku muntu. Wa sanduka kunyina bumbi muntu mbwanga wa boola kuli Klistu, kwiinda kuti abe a luyando mu moyo wakwe lwa ku tondeezya bamwi kuti mbweenzinyina bubotu buli buti mbwaajana muli Jesu; kufutula a kasimpe ka setekene taka kaumuni mu moyo wakwe. Kuti katusamide bululami bwa Klistu, katuzwide ku komana kwa Moza wakwe, tatu ka konzyi ku kujata kuumuna kwesu. Kuti katuli twa kateelela alimwi katuli twa kabona kuti Mwami mubotu, tuya kuba acimwi cintu cakwaamba Mbuli Filipo naa ka mujana Mufutuli, tuya kutamba bamwi kuli nguwe. Tuya kuba tondeezya bubotu bwa Klistu, azintu zya nyika zita bonwi iziya ku boola. Kuya kuba luyando mu nzila ya kucilila Jesu. Kuya kuba luyando kuli baabo bali munsi lyesu kuti ba bone “Kabelela wa Leza, utola cinyonyoono ca nyika.”Mk 55.3

  Mulimo wa kuleleka bamwi uya kupilusya zileleko kuli ndiswe. Ooyu wa kali muzeezo wa Leza mukutupa lubazu lwa kucita mu muzeezo wa ku nununwa. Bantu wakabapa ciindi cakuti babe batoli ba ciimo cisetekene, mukupa zileleko kuli bamwi beenzinyina. Ooku nku lemekwa kupati, nku komana kupati, alimwi Leza ula konzya ku kupa ku bantu. Aabo bagwa- sya mu milimo ya luyando baletwa munsi a Mulengi wabo.Mk 55.4

  Leza ambweni naa kaupa mulumbe, a mulimo oonse wa kuyanda ku kambauka ku bangele ba kujulu. Pesi naa kacita umbi muzeezo ku manizya mbaakani yakwe. Pesi mu luyando lwakwe lubotu wakasala kuti atucite kuti tubebasebenzi anguwe, a Klistu a bangele, kuti tutole zileleko, a ku komana, a kubeleka kwa moza ku janwa muciimo co moyo wa kuta liyanda.Mk 56.1

  Twa kaletwa mu luse a Klistu kwiinda mu mulimo wakwe wa mapenzi. Mulimo oonse wa kulisungula a kaambo ka bubotu bwa bamwi kuyu mya moza wa lweengelelo mu moyo wa muntu uupa, a ku muleta munsi munsi a Munununi wa nyika, walo “waka vubide, pesi a kaambo kanu wakaba mucete, kuti kwiinda mu becete bwakwe mukabe bavubi.” Muku vuzya buyo muzeezo usetekene mu kulengwa kwesu, kuti buumi cibe cileleko kuli ndiswe.Mk 56.2

  Naakuti mwa sebenza mbu bona Klistu mbwa kayeeya kuti bacilili bakwe baya kusebenza, a ku mujanina bantu, muya kuyanda kuyiigwa kupati a luzyibo lwa zintu zisetekene, alimwi mukafwe nzala a nyota ya bululami. Muya ku mulomba Leza, lusyomo lwanu luya kuyumizigwa, moza wanu uya kunywa meenda mabotu ku cikala (mukalo) wa lufutuko. Muku koma mizeezo mibyaabi a masunko kuya ku mutola mu Baibele a mukapaila. Muya ku komena mu luse a luzyibo lwa Klistu muya ku komena mu buumi bubotu.Mk 56.3

  Moza wa ku tali yanda wakubele kela bamwi upa bulamfu, a buyumu, alimwi a kuyanda kuli mbuli kwa Klistu mu ciimo, kuleta kuumuna, a ku komana kuli yooyo ukujisi. Kupona kuya kulampa kunyina cilawo ca kuli yanda. Aabo basebenzya luse lwa bu Klistu baya ku komena, baya Kuyuma ku musebenzela Leza. Baya kujana kuyiigwa kululeme kwa moza, kuyumu, ku komena mu kupaila. Moza wa Leza, uyendeenda atala a moza wabo, uleta kuswaangana ku setekene ku muntu mukwiingula kwiitwa kululeme. Aabo basebenzela bamwi, basebenzela lufutuko lwabo.Mk 56.4

  Inzila ilike ya ku komena mu luse nkucita mulimo lyoonse Klistu ngwa ka tupa, ku sebenza, ku mwaya nguzu zyesu, mu kugwasya a ku leleka baabo ba yanda ku gwasigwa nkotunga tula bapa. Nguzu ziboola a ku sebenza, ku sebenza nce ciimo ca kupona. Aabo basola kujana buumi bwa bu Klistu a kutambula zileleko zizyila mu luse, ka banyina ncoba cita ca Klistu, basola buyo kupona ka kunyina kusebenza. Mukati mu moza a mu nyika buyo, lyoonse ooku kutolaansi alimwi a mu kubola. Muntu uta yandi ku sebenzya mabambo aakwe kufwambaana uya kubula nguzu. A boobo muklistu uta kasebenzyi nguzu nzya kapegwa a Leza, takaalilwi buyo ku komena muli Klistu, pesi uya ku sowekelwa nguzu nzya kajisi.Mk 56.5

  Inkamu ya Klistu mulumbe wa Leza wa lufutuko Iwa bantu. Mulimo wayo nku tola mulumbe kunyika yoonse. Mulimo ula a tala aba Klistu. Omwe omwe, usebenzya cipego ciindi cakwe umanizya mulimo wa Mufutuli. Luyando Iwa Klistu, ilwa kazubulululwa kuli ndiswe, lutucita kuti tube a mulandu kuli baabo boonse batamuzyi. Leza wa katupa kusalala, takuli kwesu tulike pe pesi tukupe kuli bamwi.Mk 57.1

  Kuti bacilili ba Klistu nibali kusebenza kapati, nokwali zyuulu zyuulu zya bantu kwiinda mbo kuli omwe sunu, ukanana mulumbe mu manyika abatakondwi. Boonse batali kunga balakonzya kusebenza, noba sola inzila zyabo beni, mu nkumbu, a mu kupaila kwabo. Nokwaba mulimo mupati mubotu wa bantu mu masi a ba Klistu.Mk 57.2

  Tuleelede kuunka ku manyika a batakondwi, tusiye minzi, kuti kakuli mulimo wesu, mpu bede, kuti tusebenzele Klistu. Tula konzya ku kucita ooku a munzi, a mu nkamu, a kuli baabo mbo tuswaangana limwi, a mbo tusebenza limwi.Mk 57.3

  Lubazu lupati Iwa buumi bwa Mufutuli mu nyika kwa kali kubikilila mu mulimo wa kubeza mapulanga mu Nazaleta. Bangele basebenza baka mugwasya Mwami mu kupona kwakwe naakali kweenda a basicisi a basyi mulimo, bataka zyibidwe batakali kulemekwa. Wakali ku syomeka lyoonse mu mulimo wakwe anaakacili kubeleka ku mulimo wakwe wa mapulanga mbu bona mbuli naa kali kuponya baciswa a naakali kweenda mu lwizyi Iwa Galiile Iwa ka jisi mayuwe. Aboobo, mukati mu milimo yakuli tolaansi, a muziimo zya kupona zilaansi, tuleelede tweende tusebenze a Jesu.Mk 57.4

  Mupositoli uwamba kuti, “Muntu woonse, koonse nkwaya kwiitwa a kale a Leza.” Ba 1 Kolinto 7 : 24. Muntu simpindu inga wacita impindu yakwe munzila mbotu ikonzya ku lumbaizya Mwami wakwe nkaambo ka lusyomo lwakwe. Kuti kali mucilili wini wini wa Klistu, uya kutola kukondwa kwakwe mu zintu zyoonse nzya cita, a kuzubulula moza wa Klistu ku bantu. Mulimo wakwe inga ulaba mubotu alimwi a kusyomeka ku tondeezya yooyo walo waka sebenza mukupona kulaansi a kati a malundu a Galiile. Oonse ulyulika izina lya Klistu uleelede kusebenza kuti bamwi babona milimo yakwe mibotu, basololelwe mu kulu mbaizya Mulengi Munununi wabo.Mk 57.5

  Banji banji bakali tamizya lwabo beni kuti batali sunguli mukupa zipego zyabo mukusebenzela Klistu, nkaambo kakuti bamwi bakali jisi busongo bunjaanji a nguzu zya ku langa bamwi. Muzeezo wakuti balike aabo balaa cipego cipati mba balombwa kuti balyaabe mu kusebenzela Leza, waka komena kapati ku bantu. Banji banji ba kayeeya kuti zipego (matalenta) zipegwa buyo ku bantu ba yandika, kuleka bamwi, batakayitwa kuti bazoosebenze mu mulimo, namuba mu bulumbu. Pesi mu mu kozyano tacaambi boobo. Mwami wa nganda naa kaita batwanga bakwe, wakapa kuli umwi umwi mulimo wakwe.Mk 58.1

  A moza mubotu wa luyando tula konzya kucita milimo mibotu ya buumi “mbuli ku Mwami.” Ba Koleso 3 : 23. Kuti luyando lwa Leza kaluli mu moyo, luya kutondeezegwa mu buumi. Mafuta mabotu a Klistu aya kutuzinguluka, eelyo mulimo wesu uya kusumpuka alimwi uya kuleleka.Mk 58.2

  Ta mweelede kulindila ziinda zipati na kuba kulangila nguzu zipati kamutana unka kuya kusebenzela Leza. Tamweelede kuba a muzeezo wa kwaamba kuti nyika iya kuyeeya buti andinywe. Kuti buumi bwanu bwa mazuba oonse kakuli kulumbaizya kwa kusalala a ku lemeka kwa lusyomo lwanu, bamwi baya ku kondwa kuti muyanda kuba gwasya, milimo yanu taikabi yabuyo.Mk 58.3

  Muntu ulitolaansi kwiinda alimwi mucete kwiinda wa basiciiya ba Jesu ula konzya kuba cileleko kuli bamwi. Inga tabakwe kuzyiba kuti bacita cimwi cintu cibotu, pesi a buumi bwabo butazyi bala konzya kutalika kuleleka bamwi kuya ku komezya a kubbizya, eelyo aabo balelekwa tabakazyibi cita kuya kusikila ku buzuba bwa bulumbu. Taba konzyi kuteelela nakuba kuzyiba kuti bacita cimwi cintu cipati. Taba lombwi kuti bali katazye beni kuti babe a kuyanda kwa ku koma. Ncoba cita cilike nkuya nkumbele kabotu kabotu, kucita mulimo Leza ngwa kabapa kabotu kabotu, buumi bwabo tabukabi bwa buyo. Myoza yabo inoya bukomena kwiinda mu mukozyano wa Klistu, mbasebenzi antoomwe a Leza mu buumi oobu, aboobo ba lwanina mulimo usampukide a ku komana ku nyina cilijazyo ca buumi bu boola.Mk 58.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents