Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Chapter 2—Mubisyi Mbwayanda Klistu

  MUNTU wakali pedwe nguzu zisumpukide a muzeezo uyelene. Wakali londokede mubuntu bwakwe, alimwi wakali kuteelelana a Leza. Mizeezo yakwe yakali kusalala, makanze aakwe akali setekene. Pesi mukutateelela nguzu zyakwe zyakasanduhwa, kuliyanda kwakavula mucilawo caluyando. Nguzu zyakwe zyakateteet kapati akaambo kakubisya alimwi tanaakali kukonzya kukomana mu cinyonyoono anguzu zyakwe mwini. Wakaba muzike wa Satani, natakali Leza wakabika cimwi cintu naakakala akutamani akutamani. Wakali mulimo wamusunki kukazya muzeezo mupati mukulengwa kwa muntu, nyika yakazula kuusa a lufu. Koonse ooku Satani waakutondeka kuti mbulumbu bwa Leza mu mulimo wakwe wakulenga muntu.Mk 13.1

  Muciimo cinyina cibi, muntu wakali jisi kuswaangana kukomanisya a Leza “mulinguwe muli kukomana kwa busongo aluzyibo.” Ba Kolose 2 : 3. Pesi naakabisyi, tanaakajana limbi kukomana mubululami, wakayeeya kulisisa kuzwa kuli Leza. Cilengwa ciliboobo mpocili asunu kumoyo utanalengululwa bupya. Moyo ulaswaangana a Leza, unyina kukomana mukuswaangana a nguwe. Mubisyi tanaakali kukomana mubusyu bwa Leza, wakali kuyoowa kuswaangana a balengwa basetekene. Naakazumizigwa kunjila mujulu, julu nilyatakamukomanina. Muya waluyando wakutaliyanda ngulela mujulu moyo omwe omwe uyingula ku moyo wa luyando lupati nowatakaingula ku muya wakwe. Mizeezo yakwe, ku komana kwakwe, a ku liteelela kwakwe, nikwatakalela kuli baabo bakali kubika batabisyi. Naakaba mupenzyi mumunzi wa kujulu. I Julu nilyakaba cintu cijisi kucisa. Naakayoowa kuli yooyo mwini wakusalala mujulu, musemu wakukomana kwa julu. Tauli mulawo wa Leza kukasya babyaabi kujulu; pesi akaambo kakutateelela kwabo balalikasya beni. Bulemu bwa Leza nibwakaba mbuli mulilo uumpa. Nibakatambula kujayigwa. Kuti bayube kuzwa kubusyu bwa yooyo wakabafwida kubafutula.Mk 13.2

  Nkuyumu lwesu tobeni kulizwisya kuzwa mumulindi wa cinyonyoono motubede. Myoyo yesu mibyaabi tatukonzyi kwiisandula. “Nguni sena ukonzya kuzwisya cintu cisalala kuzwa kucintu citasalali? Kunyina naba omwe.”Mk 14.1

  “Muzeezo wanyama ulijisi munyono kulwana Leza: Nkaambo taukonzyi kulitolaansi ku mulawo wa Leza, taukonzyi cini-cini.” Jobe 14 : 4. Busongo, a kuyiigwa, a kuyanda kwa nguzu zya muntu, zyoonse zilijisi mulimo wazyo, pesi omu zinyina nguzu. Zila konzya kupa kulilemeka kwaatala, pesi tazikonzyi kusandula moyo, tazikonzyi kusalazya miinzo yabuumi. Kuleelede kuti kube nguzu zisebenza mukati, mu buumi bupya buzwa kujulu, muntu natana sanduka kuzwa mucinyonyoono kuya mukusetekana. Eezyo nguzu ngu Klistu, Luse lwakwe ndolukonzya kufwanzyaanya nguzu zya muya, kuzisololela kuli Leza, kubululami.Mk 14.2

  Mufutuli wakati, “cita muntu wazyalululwa kuzwa kujulu.” Alimwi akutambula moyo mupya a kuyanda kupya, ambaakani akuliteelela, kusololela kubuumi bupya, taka buboni bulelo bwa Leza.” Johani 3 : 3. Muzeezo uyandika akuba a bubotu buli mu muntu a kaambo ka nguzu ndufu a kaambo ka kucenga, muntu buyo takatambuli zintu zya muya zya Leza: Nkaambo bufubafuba mobuli muli nguwe: Takazizyibi pe, nkaambo zilapegwa a moza.”Mk 14.3

  “Mutakankamani akooku nkwindaamba kulindinywe, muleelede muzyaluluwe alimwi.” Ba 1 Kolonika 2 : 14. Kwa Klistu kulilembedwe, “Mulinguwe kwakali buumi, buumi kwali kusalala kwa bantu,” Izyina lilike kunsi kwa julu lyakapegwa ku bantu ndyotweelede kufutusyigwa.” Johani 1 : 4.Mk 14.4

  Takuzulide kutambula buyo luyando lwalweengelelo lwa Leza, a kubona luyando, a lweengelelo lwa ciimo cabuzyali. Takuzulide kuteelela buyo busongo bwa mulawo wakwe, kubona kuti zilijisi mumulawo utamani wa luyando. Paulu wakazibona zyoonse eezi naakakanana, “Ndazumina ku mulawo kuti mubotu.” Mulawo ulisetekene, Milawo ilisetekene, ililuleme, mibotu.” Pesi akayungizya alimwi mukati kakulila kwa muya wakwe a kubula lusyomo, “Ndiwabuzani, ndakazyalwa mucinyonyoono.” Ba Looma 7 : 16, 12, 14. Wakali kuyanda Kusalala, a bululami, walo mbwa takali kukonzya kujana lwakwe mwini, wakalila, “O muntu upengede mbuli ndime! Nguni uyakundaangulula Kuzwa kulufu? Ba Looma 7 : 24. Kulila kuliboobu kwakaunka mujulu kuzwa ku myoyo ilemedwe mumanyika oonse a mumyaka yoonse. Kuli kwingula komwe kubantu boonse. “Kolanga kabelele wa Leza, utola cinyonyoono caluundu.” Johani 1 : 29.Mk 14.5

  Nkulailila kunji kunji muya wa Leza nkuwasola kutondeezya kasimpe, a kukacita kuti kaubeube kubantu boonse bakali kuyanda kuti baangululwe kuzwa kumukuli wa cinyonyoono. Jakobe mukucenga Esau wakatija kuzwa kumunzi wa usyi, muzeezo wakuba a mulandu wakali mulemede. Katontwedwe alike buyo, waka lyandaanya kuzwa kuli zyoonse zyaa cita buumi bwakwe kuti buyandike, walo wakayeeya kuti atala aboonse, buumi bwakwe bwa kandaanyizigwa kuzwa kuli Leza, kuti julu lyakali mukakide. Mukuusa wakoona ansi kulyookezya, munsi lyakwe kwaazingulukide malundu, mujulu kwakali inyenyeezi zimwekamweka. Naa kacili koona kusalala kwandeene kwakasika muciloto cakwe, wakabona kuzwa anyika mpakalede matantilo malamfu aakali kube asika kujulu, atala angawo bangele ba Leza bakali kuseluka akutanta, eelyo mukati mujulu mubulemu izwi lisetekene lyakateelelwa lijisi mulumbe wakukomanisya a lusyomo. Ooku kwakacitwa kuli Jakobe kuti ajane kuyanda kwa buumi bwakwe, Mufutuli a kukomana a luse wakazubulula inzila kuli Jakobe kuti walo mubisyi aswaanganizigwe a Leza. Matantilo asetekene a kali kukozyanisya Jesu, musemu akati kati a Leza a muntu. Makani aaya ngawona alakozyana mbuli ngaakali kwaamba kuli Nasaniele Jesu, nakaamba kuti “Muya kubona julu lyajaluka bangele ba Leza kabatanta a kuseluka atala a Mwanaa muntu.” Johani 1 : 51. Mukati mu mulawo muntu wakalyandaanya kuzwa kuli Leza; nyika yakandaa nyizigwa kuzwa kujulu. Kusotoka kalonga kali akati kwa kanyina kuswaangana a Leza. Pesi kwiinda muli Klistu, nyika alimwi yakaswaanganyizigwa a julu. Abulemu bwakwe Klistu wakaswaanganya cisena caka citwa a cinyonyoono kuti bangele beendeenda baswaangane a muntu. Klistu ulaswaanganya muntu wakawa mubuteteete bakwe, a kubula nguzu anguzu zyakwe zisumpukide.Mk 15.1

  Pesi maloto a muntu alibuyo mukuya kumbele, nguzu zyakwe zilibuyo kuti asumpule buntu bwakwe. Kuti wayambaala kubamba mwiinzo walusyomo a kugwasigwa kwa muntu wakazimina. “Zipego zyoonse zibotu zilondokede” zizwa kwa Leza. Jakobe 1 : 17. Kunyina kasimpe kapati kaciimo kuzwa kuli nguwe. Nzila iya kwa Leza ilike ngu Klistu. Klistu waamba kuti, “Ndime nzila, ndime kasimpe, ndime buumi. Kunyina muntu uza kwa Taata alike, cita wainda muli ndime.” Johani 14 : 6.Mk 16.1

  Moyo wa Leza ulaa luse kubana bakwe baansi a luyando lupati lwiinda lufu. Mukupa Mwanaakwe, wakalipa julu lyoonse kuli ndiswe mucipego comwe. Buumi bwa Mufutuli a lufu a kulomba, a mulimo wa bangele, a kulomba kwa moza, Usyi nkwasebenzya atala a zintu zyoonse, a kukomana kwa zintu zya mujulu zyoonse, zyoonse zililembedwe a kaambo kalufutuko lwa muntu.Mk 16.2

  O toonse a tuyeeye muyasilo ukankamanisya wakacitilwa ndiswe! A tukomanine mulimo anguzu julu nzyolipa kufutula bakazimina, kubaleta alimwi ku Nganda ya Usyi. Nguzu zipati a batumwa balaanguzu, teebakaletwa antoomwe, pesi bulumbu bwakucita kubotu, akukomana kwa mujulu, a mbungano ya bangele, a kuswaangana a luyando lwa Leza a Mwanaakwe, akuKomena kwa nguzu zyoonse mumisela yoonse itamani, Sena eezi zyoonse tazipi camba kutusinikizya kuti tupe myoyo iizumina mukusebenzela Munununi Mulengi wesu ?Mk 16.3

  Kulubazu lumwi lubeta lwa Leza lwakalwana a cinyonyoono a muulo utakonzeki kulumbula, a kuya ansi kwa ciimo cesu, a kujayigwa kwamamanino, kulatondeezegwa mujwi lyokwa Leza kutukasya mumulimo wa Satani.Mk 16.4

  Sena inga tatulutambuli luse lwa Leza? Sena ncinzi alimwi ncanga wacita? Atulibike lwesu tobeni mukuswaangana kweelede muli nguwe wakatuyanda a luyando lukankamanisya. Atube bankutwe muzintu nzyotwapegwa kuti tusandulwe mumukozya no wakwe, tuswaangane mukusebenza antoomwe a bangele. tuswaangane mukukanana a Usyi a Mwana.Mk 16.5

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents