Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  12.—Nikpa

  Shinglupta Chanbasi Araan Khubamgi Pramaan NatteAMT 141.1

  Eina shinglupta hairibasi aruba waarolni, madudi shinglup (church) ki lairikta ming challaba meeshing kun-gi manungda ama phaobana makhoigi prithibeegi itihaas loishinnanaba (khumjinnanaba) thouraang toudri, aduna makhoisu paapishing ateiga chap maannana Ishwar yaodaba amadi ashaa leitraba meeshing oirani. - Ch.S 41 (1893). AMT 141.2

  Achumba taabagi amadi loushinbagi khudong chaaba phangkhraba amasung Seventh-day Adventist shinglupta tinkhraba makhoishing, makhoi mashaanamashaabu yaathang ngaakpa Ishwargi meeshing haina koujaramlabasu, makhoina maminggi oiba shinglup ateishingdagi henna Ishwarda katthokchaba amadi thawai yaoba leitragadi, Ishwargi yaathangbu yeknariba shinglupshingga chap maannana makhoisu Ishwargi cheinaakhol (plagues) phanggani. -19 MR 176 (1898).AMT 141.3

  Gehudagi Phouhaam KhaidokpaAMT 141.4

  Shinglup manungda tokhai tokhai taahanba laakkani kaanglup ani thoklakkani. Gehuga pho umaanbiga loknanaba punna houminnagani. -2SM114 (1896).AMT 141.5

  Yaangkokta khappa matam laakkani. Matam chaana gehudagi phouhaam khaidokpa tai. Maramdi ayol araal yaamkhatli lakpa maramna ayaambagi nungshiba ingthakhre. Matam asi maktani achumbana khwaidagi paanggal kan-gadabadu. - Letter 46. 1887.AMT 141.6

  DathangaAbiramgi laan-houbagi itihaastu amuk hanjinna thokli, amasung aroiba matam phaoba hanjinna thokkhini. Kanaana Ibungo Prabhugi romda lepkani? Kanaa kanaabu sheraannana lamjinggadra, aduga makhoina sheraannana lamjingba amuk oirakkadra? - Letter 15, 1892.AMT 142.1

  Prabhu thuna lenglaklagani. Church khudingda, shengdokpa, khaptokpagi thabak chatthaba tai, maramdi eikhoigi marakta achumbabu nungshidaba, Ishwarbu ikaikhumnadaba phattaba meeshing leiri. RH March 19,1895.AMT 142.2

  Eikhoi nikthokpa (khaptokpa) matamda leiri, matam asida nikthokpa yaaba pot khudingmak nikthokkani. Ishworgi yaathang makhei ngaaktaba amadi indaba achumba khangba makhoi kanaabusu Ibungona lernna thadokloi. -6T332 (1900).AMT 142.3

  Otneibana Shingluppu Shengdok-iAMT 142.4

  Chaokhatpana ahei ashing yaamkhathalli, awaaba matamda makhoibu shingluptagi shengdokkanL -4T 89 (1876).AMT 142.5

  Thawai khudinggi mathakta laakkadouriba chaangyengdu yaamna thaappa nattre. Shaa adugi marka (khudarn) du phangnaba eikhoida kanna takshin-gadouri. Taibangpaanbagi apaambada amadi chatnabida mathang mathang pishinkhiba makhoina, makhoibu karemnariba, shaohalliba, aphaa apun touduna amadi ashibagi paambei shijinnaduna makhoibu kihalliba paanggal shakti aduda pishinbada luna thokloi. Laan thengnaribasi Ishwargi yaathanggga mee-oibagi yaathangga maraktani. Matam asida shinglup manungda amotpa maraktagi Sanaa khaidokkani. - 5T 81 (1882).AMT 142.6

  Otneiba leitaba kaanda eikhoigi irakta yaoshilluba, Christiangi thaajabada chetpa amadi chingnaningai leitabagumna uriba mee-oi kayaana, awaaba otneiba laakpa kaanda, eikhoidagi chattlrokkani. - Ev. 360 (1890).AMT 142.7

  Ishwargi yaathang yaodraba kaanda meihouba chaangyengna shingluppu phou khappa douna khapkani, aduga houjik eikhoina khallambadagi henna mee ayaambana thawaishinggi athembada amadi diyabolshinggi paotaakta pukning changkhigani-gani. - 2SM 368 (1891).AMT 142.8

  Mapaanthonggi Khakta Oiba Thaa jabashing Kayaana Thaajaba Thaadokkani AMT 143.1

  Ingtha tapthaba amadi chaokhatpa matamda shinglupna touhoudaba thabak adu maana yaamna awaabagi matamda, haibadi yaamna pukning hantharaba amadi tamthiraba matamda touba tai. Taibangpaanbagi matung inkhiba maramna panthahouba amadi pihoudaba mitna shingbagi paojeldu (warnings) thaajabagi yeknabashinggi akanba athingba manungda shoidana piba tai. Aduga matam aduda mapaanthongkhakki oiba taibangpaanbagi aningbada chatpa meeshing, haibadi makhoigi ithilna thabak chaokhatpada apanba tattana piriba makhoishingdi thaajaba thaadokkani. -5T 463 (1885). AMT 143.2

  Ishwama Maagi meeshingbu bor pibiri amadi Seitangi minamba khangnanaba thouraang touri haiba Seitanna khanglabadi. maana maagi paanggal makhei puthoktuna dharmada- ngaoba aduga, amaromdana thawairomda inglaba dharma pushillaktuna maana thawaishinggi lourokta khomjinnanaba hotnagani. - 2SM19 (1890).AMT 143.3

  Achumbagi marida shingnanabagi taanja amadi khudong chaaba phanglamlaga Ishwargi paangthokningba thabak aduda ayetpa, amadi apanba piduna leiriba mee-oishingbu shengdokkhragani. maramdi Ishwarna mee kanaamatagi pukning changdana touba thougan loubiroi. - Ms 64,1898.AMT 143.4

  Chaangyeng kayaana eikhoibu henna henna koishillakpada eikhoigi manungda tokhai taaba amadi arnatta oina punshanba uba phanggani. Houjik laangi damak khutshu khutlai shemshare haina khalliba mee kharana ashengbamak awaaba laakpa matamdadi makhoina nungjao akanbagi mathakta shaagat-houdre haiba khanglakkani, makhoi athembada taagani. Mangaal chaona amadi taanjaa aphaba phanglamlaga, maram pishannaraga, madu shijinnahoudaba makhoi adu, eikhoidagi chathokkhragani. - 6T400 (1900). AMT 143.5

  Achumba Saakhina Nikpa (shaking) Thok-hankhi AMT 144.1

  Eina ukhiba nikpa adugi artha hangkhi, aduga eingonda taakpirammi madudi masibu thok-hangadaba adudi Laodiceagi meeshingda Achumba Saakhi aduna piramba paotaak aduna kouthorakpa achumba sakhi (straight testimony) aduna oigani. Masina aphangbadugi thammoida mahei paalhangani, aduga mahaakpu awaangba thaakpu thanggatchanaba amadi achumbada chatchanaba chingbigani. Mee kharanadi achumba saakhi asibu puningloi. Makhoina masigi yeknaba oirakkani, aduna masina Ishwargi meeshinggi marakta nikpa thok-han-gani. -IT 181 (1857).AMT 144.2

  Eikhoigi irakta, Achandouna, makhoibu kanbinaba thengmankhraba matamda, maraal haidokchagadaba mee-oi kayaa leiri Makhoidi achumbaga sur chaanadre. Thammoida ngaangbiba achumba waapaobu loushillaroi. aduga waarak watembabu taaninglaroi. -3T 272(1873).AMT 144.3

  Eloukhiba matamda pikhiba achumba saakhidu amuk nouhannaba Ishwarna kouri. Ibungona thawaigi punsi nouhannabagi damak kouri. Maagi meeshinggi thawairomgi paanggal matam kuina pangthaduna leire, adubu shibadagi amuk hinggatpa leigadouri. Prathanaa toudunaamadi paaptagi pukning hongduna ningthougi lambel eikhoina shengdokpa taabani. -8T297 (1904). AMT 144.4

  Chumdana Maraal Theijinbana Thawaishing Maanghalli AMT 144.5

  Achumba mahao tangkhraba adubu thaajaba thaadokkadaba imung apumba kayaa houjik eikhoigi matamda leire amasung tungdasu thoklakkhini, maramdi makhoina nungshijaba amadi paotaak phangjariba mari- mataashinggi mariida makhoigi mathakta hunkhi amadi maraal shikhi. Makhoina makhoigi thammoi phoumaanbigi mam hunnanaba thong haangbirammi, phoumaanbina phou marakta houre, chaokhatle, phoushingnadi henna shonthare, amadi mamal yaaamlaba achumbadugi paaanggal makhoidagi maangkhi. - TM411 (1898). AMT 144.6

  Araanba Paotaakshingna kharabu Chingthokkani AMT 145.1

  Bigyan haina kounaba, asiga dharmagagi marakta amaga amaga yaanadaba leigani maramdi ngamkhei naiba mee-oibana Ishwargi paanggal amadi matik mayaibu laamba phangde. Ashengba Shastragi waheisi eingonda taakpirammi,“Nakhoi nashenmakki maraktagi makhoigi tung innaba sebokshingbu chingthoknanaba sheraannaba waa ngaangba meeshing thorakkani” [Acts 20:30], Masi Ishwargi meeshinggi marakta shoidana urakkani. —Ev. 593 (1890).AMT 145.2

  Chumdaba hiram pushillaktuna, nikpa thokhanba matamda mapaanthonggi apaabashingsidiyumpham leitaba, koihong hongba leingoigumbani. Makhoina makhoigi akhaaba pukninggi achaaba mapham thiduna hekta litshilli. - TM112 (1897). AMT 145.3

  Achumbabu nungshiba leitaba maramna, makhoidi yeknabagi minamba khutta taarani; makhoina shengdaba thawaishinggi athembabu amadi diyabolshinggi paotaakpu henna thaajaraduna achumbadagi laapthokkani. -6T401 (1900). AMT 145.4

  Yeknaba aduna chumdaba hiram kayaa marum pushillakkani, madudi ashengba mapham (sanctuary) leite haibana chingba. Masi thaajabadagi tongaanthoknabagi sharuk ama oigani. -Ev. 224(1905).AMT 145.5

  Testimonyshing (saakhi) bu Yaadabana DharmaThaadokpa ThoklialliAMT 145.6

  Shoiroidaba amadi: Seitangi phiraal makhaada changshinkhraba Seventh-ay Adventist shing kayaana ihaan haanna Ishwargi Thawaina pibikhraba ‘Testimonies’(Saakhishing) gi manungda yaoriba mitnaa shinghanba amadi waarak waatembiba pao adubu thaajaba thaadokkani. - 3SM 84 (1903).AMT 145.7

  Seitan-gi akonba namthaak adudi Ishwargi Thawaina pibiba paotaakpu mahei yaalhandanaba hotnabasini. “Vision (phongdokpiba) leitaba maphamda, meeshinggi amaangba oi.” [Prov.29:18], Ishwargi lemhouba meeshing (remnant people) bu achumba saakhi (true testimony) bu thaajaba maraa chettanaba haiduna, Seitanna Iambi tongaan tongaanna amadi paambei kayaa shijinnaduna heishingna thabak tougani. -1SM 48 (1890).AMT 145.8

  Yeknaba aduna eikhoigi meeshingbu ‘Testimonies’da thaajaba maraa chethandanaba heishingna hotnari. .. .Masi Seitangi apaamba thouraang adumakni, aduga Ishwargi Thawaigi oiba ‘Testimonies’gi mit-naa shinghanba amadi waarak watembiba makheibu thousadanaba shilliba meeshingna punsida makhal pumnamakki araanbagi ithak chenshillakpa ugani. - 3SM83 (1890).AMT 146.1

  ‘Testimonies’ da Ishwargi meeshinggi thaajaba waathanbasi Seitangi thouraangni. Mathangda eikhoigi thaajabagi maru oiba sharuk kayaabu, haibadi eikhoigi thaajabagi yumbishingbu thaajadaba adudagi Ashengba Shastra makheibu chingnaba, adudagidi leikhaa taaraktuna pummaang maangba oirakkani. Ahaanbada thaajaramba, ‘Testimonies’ shingbu chingnaduna thaadokpa hourakpa matamda Seitanna khangi haibadi minamkhrabashingna masida tokloi, aduna mahaakna maagi thabaksi henna kankhathanduna makhoigi phongna laan houbasi aroibada laiyengba yaaroidaba maangtaakpada pushinnaba hotnagani. -4T 211.AMT 146.2

  Shinglupki Luchingbashinggi Marakta Achumba Thaadoklaba Kayaa AMT 146.3

  Eikhoina ngakna yengjaramba arangba thawaanmichaak kayaa amambada mutkhrani. -PK 188 (c.1914).AMT 146.4

  Prithibee itihaaski leela loishillamdaida, ikaikhumnanangai gi mashak oiraba mee-oi kayaana thainagi Israelgi inatou tamgani.... Khristana tambiramba maru-oiba paotaaktagi chatthokpa, mee-oibagi aningbadagi paangthokpa thabak, Lucifergi sheraannaba lamjing makhaada touba araanba thabakpu achumba oina uhannanaba Shaastragi wahaishing shijinnaduna meeshinggi araanba thabak pu chumhangani,, aduga araanba thabak kayaadagi ngaakthoknanaba makhoigi darkaar oiba achumba adudi, ayuba paatradagi ishing yuduna chenthokkhiba gumna, makhoigi thammoidagi yuduna maangkhrani. - 13 MR 379, 381 (1904).AMT 146.5

  Ayaambana utkani madudi makhoi Khristaga amatta oide, haibadi makhoina Ibungoga hingminnanaba, taibangpaanromda shide; aduna phamnaiba meeshing ayaambana achumba thaadokpa yaamna toina thokkani. - RH Sept. 11, 1888.AMT 147.1

  Shengdaba Ministcrshingbu Loutbokkani AMT 147.2

  Achouba waathok [Sunday law chatnahanba]adugi matam nakshillakpada Ishwarna yaadaba mee-oi kayaamarumbu louthok khrani aduga Ibungo Mahaakna akonba nongchu adugi damak shengdoklaba achumba amadi ashengba thougan tounanaba thouraang shemshaarani. -35M385 (1886).AMT 147.3

  Mee kayaana makhoigi khutta shaashinnaba taakthokpa waagi meiraa haibadi norokki oiba Seitangi meira paiduna eikhoigi pulpitta lepkaniAMT 147.4

  Yaathang ngaakningdaba meeshing kharadi eikhoigi iraktagi chatthokkhragani. Adum oinamak makhoishing asina achumbabu thingba ngamloi; maramdi masina(achumbana) aroiba phaobada maang thaana, maanglom amadi mathaklomda chatkani. - TM 409, 411 (1898).AMT 147.5

  Waahei aduna phongdokpagumna, amasung Ishwarna maagi manaida pibiba paojelna phongdokpagumna, minister kayaa amadi doctor kayaa eikhoigi thaajaba thaadoktuna chatthokkani. - 7MR 192 (1906).AMT 147.6

  Shingluptu Tugadabagumna Uba YaiAMT 147.7

  Ishwargi nik-hanba aduna mee ayaambabu nungshitna akangba unaa humdokpa gumna humdokkani. — 4T 89 (1876). AMT 147.8

  Aphaba phou marugumna eikhoina uriba mapham kayaadagi phouhaambu nungshitna leichin pukhibagumna puduna chatkhini. — ST 81 (1882).AMT 147.9

  Thuna Ishwargi meeshingbu meigi chaangyengna chaangyeng tougani, aduga houjik ashengba amadi achumbagumna uriba ayaambadi ahongba dhaatu(base metal)ni haiba utkani..AMT 148.1

  Khristagi dharmabu yaamna tukkachanaba matam, Ibungogi yaathangbu khwaidagi thou-oidraba matam aduda, eikhoigi thawai yaoba, eikhoigi thounaa leiba amadi dhanna chetpadu khwaidagi henba oigadabani. Ayaambana eikhoibu thaadoklaba matamda achumba amadi dhanna chenbagi damakta leppa, thounaa phaba mee yaamdraba matamda Ishwar Ibungogi laan shoknaba yaoba - asina eikhoigi chaangyeng oigani. Matam asida ateina ingtharakpada eikhoina lumhanba, ateina thounaa hanthakhrabada eikhoina thounaa haapkatpa, amadi ateina mapugi yeknaba oirakkhrabada eikhoina mapu-ningba oirakpa tai. - 5T136 (1882). AMT 148.2

  Shingluptu tugadabagumuba yai, adubu masi turoi. Zionda paapishingbu khaidokpada, ataangba gehudagi phouham khaptokpada shinglupti leihougani. Masi akiba chaangyengni adumoinamak, masi thokpa tai. - 2SM380 (1886). AMT 148.3

  Swargadut ahum shubagi paojelbu thaajaba phongdokpadi shaba, adubu achumba adubu induna shengdokchabadi leitaba meeyaamgi kaanglup achouba ama, nonglei nunshit laakpa matamda makhoigi thaajaba thaadoktuna yeknabagi kaanglupta yaokhrani. - GC 608 (1911). AMT 148.4

  Ishwarbu Thaajabashingdu PhongdokkaniAMT 148.5

  Nikhanbagi amadi chaangyeng gi matamda Ishwargi thaajaba manaishingdu phongdokkani. Baal bu nonjadunakhurumdaba taanglaba mee-oi kaya houjik lottuna leiri. Nakhoigi nathakta mapung phana ngaalliba mangaal adu makhoidi phangdri. Touigumbasung achumba christianshinggi lamchatki ashengba mangaal phongdokkadaba adudi akut atong oiba meena paamnadaba mapaanlomgi maphamda oiba yai. Nungthin-gi matamda eikhoina atiyaromda yengkhatpada thawaanmichakshing ude. Ahaangba atiyada thawanmichakshing lei, adubu eikhoigi mitnadi uba ngamde. Ahingda eikhoina makhoigi phajaba mangaal uba phangi. -5T80, 81 (1882).AMT 148.6

  Thoudok khudingda otneiba thorakpada, saakhi kayana, Khristagi damak nattraga Ibungogi mayokta leppa haibagi waarep louba tai. Araanba toudaba makhoibu laanna maraal theijillaba makhoigi damakta leppibasi, Khristaga marii leinaba utpani. ST Feb. 20,1901. AMT 149.1

  Athingba thokke thoraksanu, dharmada hakchinba amadi khaangheidabana amuk shakti paige paisanu, otneiba thok hange thok hansanu, thawai yaodaba amadi apha shajabana thaajaba thaadoklabasu, achumba Christian nadi nungjao gumna chetna lepkani. chaokhatpa matamdagi henna magi thaajaba, maagi ashaa henna ngaanthorakkani. - GC 602 (1911). AMT 149.2

  Nouna Dharma Changlakpashingna
  DharmaThaadokpashinggi Mapham Singani
  AMT 149.3

  Mee kharabu nikthokkhi amasung lambida thanamkhi. Joi oiba amadi araan khubambu waangna thaangatchaba, thawai yaona amadi awaa khaangduna haijaba meeshinggi marakta yaodaba, thoushaadaba amadi thawai yaodaba makhoina masi phangkhide, aduna makhoibu amambada thanamkhi, aduga makhoigi mapham adu achumbabu loushinjaba amadi thaajabashinggi marakta changlakpa makhoina khudakta menkhi. -EW271 (1858).AMT 149.4

  Kaikhiba pareng makheidu, Khristana haikhiba douna, pung taraamathoida laakpashingna menshille. Ishwargi Thawaina kanna tannariba mee-oi kayaa leiri. Iswargi maanghanbagi waayel asi houjik achumba phangnanabagi khudong chaaba phangdriba makhoigi damakti thoujaalgi matamni. Nungshina Ishwarna makhoigi mathakta yengbigani. Ibungo Mahakki thammoida nungshiba pokle, changningdaba shinggi thong thingkhraba phaobada Ibungo gi kanbiningbagi khut tingthokpiduna leiri. Aroibagi matam asida ahaanba oina achumba taaba mee ayaambabu loushinbigani. -Letter 103, 1903.AMT 149.5

  Ishwargi laanmeedagi kaanglup kayaa kayaana yeknabagi michang yaokhibada adugajaat kayaa kayaana yeknabagi kaanglnptagi thoraktuna Ishwargi yaathang ngaakpa meeshingga punkhiba matamda chatnabi kayaa kayaa na uphullakta taaduna leihougani. -8T41 (1904).AMT 150.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents