Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  18.—Akonba Cheinaakhol Taret Amasung Dharmachenbashing

  (Achouba Awaabagi Matam, Part 2)

  Lamchat Chaangyenggi Matain Loishillaga Achouba
  Awaabagi Matam Hougani
  AMT 211.1

  Khristana meegi waanombiba ama oina Maagi thabak loiraba matamda, awaabagi matam asi houragani. Aduda thawai khudinggi waathok loishin-gani. aduga paaptagi shengdokpinanaba kokpibagi ee amuk leiraroi. Ishwargi maangda meeoibagi waanombiba ama oina Jisuna Mahaakki pham thaadoklabada kiningai oiraba waaheisi laothokle, “Chumdaba mahaak adu chumdana adumna leirasanu; aduga amotpa mahaak aduna motna adum leirasanu; amasung dharmachenba mahaak aduna dharmachenba oina adum leijasanu; aduga ashengba mahaak aduna shengna adum leijasanu” [Rev.22:11 ]. Matam aduda thingliba Ishwargi Thawai adu pritliibeedagi louthokle.- PP201 (1890).AMT 211.2

  Ishwargi Meeshingna Makhoigi Mamaangda Leiriba Chaangyeng adugi damak ShemshaareAMT 211.3

  Ahumshuba swargadut adugi paojel loirabada. prithibeeda paalliba maraal leiraba meeshinggi damak thoujaalna waanombiba amuk leiraroi. Ishwargi meeshingna makhoigi thabak paangthokkhre. Makhoina Prabhugi maangdagi tekkhat-hanbiba” “akonba nong” adu phangjare, amasung makhoigi maangda leiriba chaangyeng adugi damak makhoina shemshaare.AMT 211.4

  Swargada dutshingna thuna yaangna han-gat handa pairi. Prithibeedagi hallakpa swargadut amana maagi thabak paangthokkhre haina laothokle; taibangpaanbada akonba chaangyeng adu purakkhre, amasung ashengba yaathang khudingmak ngaakpagi pramaan leiraba makhoi pumnamakna “hingliba Ishwargi chum(seal)” adu phangle. Matam aduda swargagi ashengba shangda Jisuna Maagi waanombibagi thabaktu tokle Ibungogi meeshinggi damak Khristana thouAMT 212.1

  paangthokpire, amasung makhoigi paap kokpire. Ibungogi meeshingbu khomjille; “ningthou leibaak amadi paanggal, amasung nongmadon apumbagi makhaada leiriba ningthou leibaakki matik mayaidu” araan khubam phanggadabashingda pibigadouri, amasung Jisuna ningthoushinggi Ningthou, prabhushinggi Prabhu oina paallani. -GC 613,614 (1911).AMT 212.2

  Khangbagi Paanggalna youdaba Kiningai OibaAMT 212.3

  Eikhoigi maangda leiriba awaa- ananggi matamda, chaangyeng Iuna tourabasu, hantharoidaba thaajaba—haibadi chokthaabadasu, tappadasu, amadi araam-khouraangbadasu khaangba ngamba, adugumba thaajaba changganiAMT 212.4

  “Amukta thokkhidriba awaabagi matam”, adu thuna eikhoigi maangda haangdokkadouri; amasung houjik eikhoigida leitriba, aduga ayaambana phangnanabasu hotnajadaba, adugumlaba gyan eikhoina darkar oigani. Ayaamba matamda awaaba thoktringeida khallamba aduna ashengba thokpadagibu henna chaogalli; adubueikhoigi maangda leiriba awaaba adudi adum oiroi. Mayek shengna utlibasina awaaba adugi chaang youba ngamloi. - GC621,622 (1911).AMT 212.5

  Jisuna shengthoiraba maphamdu thaadokpa matamda leibaakki mapu oiribashing amadi meeshingdagi Ibungogi ngaakshelliba Thawai louthokle. Makhoibu phattabadutshinggi makhuttathanamle. Matam aduda Seitan gi thouraang thoushinna asupki akanba ain kayaa shemgani, madudi matam adu tenshinhanba nattanadi thawai paanba kanaabusukanbibangamlamloidabani. -IT204 (1859).AMT 212.6

  Awaaba Matamgi Mamaangda Mee Kayaamarumbu Potthaahan-ganiAMT 213.1

  Ngamkhei thamdana anaaba phahanbinanaba(unconditional healing) nijabasi matam pumnamakta aphaba oide Anaaba makhoina hinglamba taarabadi raakhoigi raathakta laaklamgadaba awaaba amadi chaangyengdu makhoina puba ngamgani nattraga ngamloi haiba Ibungo Mahaakna khangbi. Ibungona ahoubadagi aroiba phaoba khangi. Eikhoigi taibangpaanbada laakkadouriba awaaba matam adugi akanba meichaak adugi mamaangda mee ayaambabu potthaahanbiganL -CH375 (1897).AMT 213.2

  Prabhuna eingonda toina taakpiramini madudi awaabagi matam adu laaktringeida pikliba angaangshing ayambabu loushinbikhragani. Eikhoigi angaangshingbu amukhanna eikhoina ukhigani. Swargagi maanggonda makhoibu eikhoina usu ugani khangsu khanggani.- 2SM 259(1899).AMT 213.3

  Seitangi Paandamdi—Sabbath Ngaakpa Pumnamakpu Maanghanba—Asini AMT 213.4

  Ahouba minamba mapu aduna hai: “Eikhoigi maru-oiba paandamdi Sabbath ngaakpa kaangbu asibu tuminna leihan-gadabani. ... Aroibada eikhoigi itik asibu yaadaba makheibu tumna maanghan- nanaba eikhoina yaathang pigani.” - TM 472,473 (1884). Maagi taibangpaangi paanggal asibu yettanaba makhoibu prithibeedagi tumna maanghanba haibasi Seitangi thouraangni -TM37(1893).AMT 213.5

  Lemhouriba shinglup(remnant church)pu achouba chaangyengda amadi awaabada pushin-gani. Ishwargi yaathang makhci ngaakpa amasung Jisugi thaajaba chetna paiba makhoina dragon(chinglai) amasung maagi laanmishinggi ashaobabu mayoknagani. Seitanna taibangpaanbabu maagi prajaani haina shingthaanei. Achumba thaadokkhraba shinglupshingbu maana khudum challe; touigumbashung maagi matikpu yaadaba apikpa kaanglup ama leiri. Maana makhoibu prithibeedagi mutthatpa ngamlagadi maagi laan-ngamba mapung phaaba oiragani. Israelbu maanghannabaIshwar ningdabajaatshingbu maana inshinkhiba gumna, Ishwargi meeshingbu maanghannanaba, ilcui kuidana tunggi matamdasu, maana prithibeegi phattaba paanggal kayaabu mathum maraang houhangani. - 9T231 (1909).AMT 213.6

  Ishwargi Meeshinggi Mathakta Yetlakpa Mareishing AMT 214.1

  Eina urammi madudi ashengba maphamda Jisugi thabak loidri phaoba swargadut marina nungshit mari pairamgani. amasung adugi matungda akonba cheinaakhol taret laakkani. Cheinaakholshing asina phattabashingbu achumba meeshinggi mathakta shaogathallammi; makhoigi mathakta Ishwargi wayel bichaar mayaamsi eikhoina purakpani, aduna eikhoibu makhoina prithibeeda leihandaba ngamlagadi, cheinaakholshingsibu thingba ngamgani haina makhoina khallammi -EW36 (1851).AMT 214.2

  Thoujaalgi dut aduna maagi mashaa thupchillaga chatthokpada Seitanna matam kuina khallamba maagi apaamba thabak mayaam touragani. Akanba nong-nungshit, laan amasung haatna shunaba— maagi apaamba mayaamsi—maagi lou lokpada pushillakkani. Aduga asupki matik maana meeshingbu minamgani madudi khudong thiba mayaamsi chayolgi ahaanba numitpu mot-hanba maramnani haina makhoina laothokkani. Sundaybu ikai-khumnapham thokpadu toudaba maramna taibangpaanbabu dandi piribani haina ngaangnaba achouba shinglup kayaadagi taaba phanggani. - RHSept. 17,1901.AMT 214.3

  Shinglupki chatnabi amasung leibaakki ain gi mayokta leppa mee yaamdaba makhoibu ngaakpipham leite; aduga jaati mayaambu chamamnaba amadi ain yaodaba phibamda pushinba sharukpudi, makhoina awaaba phangbana henna phei haiduna kanna takshin-gani. Hairiba marei-yetpasi chahi lishing amaga chanipaan gi mamaangda. “meeshinggi mapu oibashing’ma Khristagi mathakta pukhatlamini Marei-yetpa asina waaroi oibagumna ugani. - GC615 (1911).AMT 214.4

  Sundaybu Ikai-khumnadaba Pumnamakki-damak: Shiba Ashengbashingbu haatnanaba yaathang thoklammi, masina maram oiduna, makhoibu kanbinanaba makhoina ahing nungthil haijarammi. - EW36,37.AMT 214.5

  Murtti asibu nonthajaduna khurumdaba pumnamakpu haatkadabani haina Babylon gi ningthou Nebuchadnezzarna yaathang pikhibagumna, Sundaygi ain asibu ikai-khumnadaba pumnamakpu phaadok amadi shiba dandi pigani haina laothokpa ama tougadouri... .. Mee pumnamakna Phongdokpibagi pandup taraa-humdoi adu munna paabiyu, maramdi masi achou apik khaidana, mee pumnamakki damak maru oiba yaori. - 14MR91 (1896).AMT 215.1

  Ishwargi meeshinggi mathakta awaabagi matamdu laakkadoure. Matam aduda masi thokkani. haibadi, Prabhugi Sabbath ngaakpa makhoina, chayolgi ahaanba numitpu Sabbathni haina ngaaktragadi. shiba phaobagi dandina kihanduna, makhoina leiba nattraga yonba yaadananaba yaathang shemgani.- HP344 (1908).AMT 215.2

  Prithibeegi paanggal mayaamna, Ishwargi yaathanggi mathakta laan taananaba “apikpa amasung achouba. inaak-khunba amasung lairaba, aduga maningtamba amasung minai”[Rev.l3:16] pumnamakpu punshinduna, araanba sabbath(Sunday) ngaaktuna shinglupki chatnabi adugi matung in-nanaba yaathang pigani. Masibu yaadaba mee pumnamakta dharmagi nattabacheiraak(civil penalty) pigani, amasung aroibada makhoi shiba matik chaare haina laothokkanl - GC604 (1911).AMT 215.3

  Marishuba yaathang shengna ngaakpa makhoigi mathakta ashaoba phongdoknanaba ahaanbadadi meebu thoujin-gani,aduga aroibadadi makhoibu shiba matik chaare haina prithibee maalemna laothokkani. - PK512 (c. 1914).AMT 215.4

  Ahasuerusna Pikhiba Yathang aduga Maannaba Shibagi Yaathang AMT 215.5

  Aroibada Ishwargi meeshinggi mathakta laakkadouriba shibagi yaathang adu Ahasuerusna Jehudishinggi mathakta shemkhiba aduga yaamna maannagani. Ngasi achumba shingluppu yeknabashingna, Sabbathki yaathang ngaakpa apikpa kaangluppu, thongganda Mordecai oina uri. Ishwargi meeshingna Ibungo Mahaakki yaathangbu ikai khumnabasi Ishwarbu kidaba amadi Ibungogi Sabbathpu khonggaonaribashingbu tattana cheiba oi. - PK 605 (c.1914).AMT 215.6

  Prithibeegi luchingbashingna punduna waa taannariba eina urami, aduga Seitan amasung maagi dutshingna makhoigi akoibada thabak chilli. Eina a-iba lairik amasu urammi. madugi shindokpa chenaa mayaam mapham khudingda chaithoktuna yaathang pirammi, madudi ashengbashingna makhoigi itop toppa thaajabadu thaadoktrabadi. Sabbath thaadoklaga chayolgi ahaanba numit ngaaktragadi, matam kharagi matungdadi, makhoibu haatnanaba meeshingbu maning tamhallammi. - EW282,283 (1858). AMT 216.1

  Ishwargi meeshingna Ibungoda thaajaba tattana leirabadi amasung Maagi paanggaldamakhoina tattana ngaajarabadi. Mordecaigi matamda thokkhibagumna, eikhoigi matamdasu Seitangi thouraang pumnamakpu maithihangani. 5T Feb.22, 1910. AMT 216.2

  Lemhouba Iremkhaakshingna(Rcmnants) Ishwarda Makhoigi Changjapham PhangjaganiAMT 216.3

  “Matam aduda nahakki meeshinggidamak leppiba achouba Ningthou-machaa, Michael thorakkani: jaat amagi itihaas hourakpadagina houjik phaobada amukta thokkhidriba awaaba matam ama laakkani: aduga lairikta iriba maming yaoba khudingmakpu hairiba matam sida kanbigani.’’ [Daniel 12:1] , Awaaba matam asi laakpada, waathok khudingmak loishille; Lamchatki chaangyeng matam amuk piraroi, pukning hongdabashinggi damak thoujaal amuk leiraroi. Hingliba Ishwargi chum(seal)du Ibungogi meeshingi mathakta nambire.AMT 216.4

  Dragon(Chinglai)gi laanmishingna luchingduna prithibeegi paanggal mayaamga kiningai oiraba laan shoknaba adudagi ngaakthokchaba ngamdaba, lemhouba piklaba iremkhaakshing(remnant)na Ishwarda makhoigi changjapham thijagani. Otneiba amadi haatnanaba kihanduna, shaa adubu khurumnanaba amasung maagi khudam phangnanaba prithibeegi khwaidagi chaoraba paanggal shaakti pairibashingna yaathang pire. Houjik Ishwarna Maagi meeshingbu kanbiba oirasanu, maramdi Ibungo Mahaaki mateng yaodana asigumba kiningai oiraba awaaba matam asida makhoina touba ngamgadaba karino! — ST212,213 (1882).AMT 216.5

  Ishwargi meeshingna Mathawai Kanjananaba Sahorshingdagi
  Chen-gani

  AMT 217.1

  Ayaambana Phaadop ChangganiAMT 217.2

  Christian leibaakki mapu oibashingna yaathang ngaakpashinggi mayokta ain kayaa shemduna governmentgi ngaakshenbiba louthokpada, amasung makhoibu yeknabashinggi khutta pishinba matamda. Ishwargi meeshingna sahorshing amadi khunggangshing thaadoklaga chen-gani, amasung kaanglup kaanglup oina punduna, khwaidagi achikpa mee taadaba mapham thiraga leigani. Ayaambana chingnunggi laanbanda changjaphamphanggani Touigumbasung jaati pumnamakki amadi kaanglup pumnamakki mee ayaambabu, awaangba amadi anemba, inaakkhunba amadi lairaba, amuba amadi angouba, khaidana khwaidagi meenungshi heidaba amadi chumdaba phibamda minai oihangani. Haatnanaba yaathang pibada, Ishwargi achaanba meeshingna keishumshang manungda yotlhing phalangna phaaduna, kharabu kiningai oiraba amamba leinunggi keishumshangda charaa henduna shinanaba thanamgani. - GC626 (1911). AMT 217.3

  Ishwargi Yaathang ngaakpashingbu haatnanaba mayaamgi oiba yaathangna akaknaba matam piramlabsu, makhoigi yeknabashingna karigumba maram kharagi damak, akaknaba matamdu Iaaktringeida makhoigi thawai lounanaba hotnagani. Touigumbasung thaajaba thawai khudingmakpu ngaakshenbiriba paanggal leiraba dutshinggi manakta kanaa amattana changshinba ngamloi. Mee kharabu sahordagi amadi khunggangdagi chenthokpada Iaandaagani; touigumbasung makhoigi mayokta thaang shatpadu paanggal leitaba charugumna tektuna taagani. Kharabudi swargadutshingna laanmishinggi maongda laaklaga ngaakshenbigani. - GC631 (1911). AMT 217.4

  Matam asida Ishwargi meeshingna mapham amattada punna leiroi. Makhoina prithibeegi mapham khudingda kaanglup tongaan tongaanna leigani; aduga makhoibu amamam oina bichaar tougani, punna touroi. Mee khudingmakna chaangyeng aduda mashaagi damak lepchaba taL. - 4BC1143 (1908).AMT 217.5

  Taibangpaal asida mee atei atoppa leitabagumna shinglupki meeshing amamamgi thaajaba chaangyeng tougani. - 7BC983 (1890). AMT 218.1

  Yumshing ainadi Lamshing KaannararoiAMT 218.2

  Awaabagi matamda ashengbashing(saints)gi damak yum amadi lam makhei kaannararoi, maramdi ashaoba mayaamgi mamaangda makhoi chenthokkadouri, aduga matam aduda makhoigi lan-thumdu Ishwargi achumba shandoknanabagi damakta pithokpasu yaararoi...AMT 218.3

  Eina urammi madudi kanaagumbana makhoigi lan-thumbu chetna paishinduna, maklroigi mathou kai'ino haina Ishwarda hangdiuia thijinba leitragadi. Ibungona mathou khanghanbiroi, amasung makhoigi maral-mathum peishinjabasu thingbiroi, aduna awaabagi matamda masina makhoigi mathakta chingjaona takkhaigadabagi matougum oirakkani, aduga makhoina masi pithokke haina hotnarasu ngamlaroi. .... Touigumbasung makhoina tambi taakpiba loushinninglagadi. Ibungona achaaba matamda, makhoibu karamba matamda amadi kayaamuk yonba yaagadage haiba taakpigani. -EW56,57 (1851).AMT 218.4

  Houjik prithibeegi lan-thumda lupkadaba thengmankhre. Ikui kuidana arembagi yumshing amadi lamshingsi kanaagisu kaannararoi, maramdi Ishwargi shiraap prithibigi mathakta henna henna lumna taarakkani. Kouba laakle, “Nakhoigi areibadu yonthoktuna pinou” [Luke 12:33]. Paojelsi pukning changna loushingadabani, haibadi Ishwar Ibungomakki oiba lan-thumdu daan amadi potkat( alms and offering) oina puraktuna taibangpaanda Ibungogi thabak paangthoknanaba meeshinggi thammoida insliin-gadabani. -16 MR 348(1901).AMT 218.5

  Jacobki Awaabagi Matam guinna AMT 218.6

  Marishuba yaathanggi Sabbath shengna ngaakpa makhoigi mathakta khwaidagi akanba dandi piba matik chaare haina laothoklaba matungda, khara leiraga aroibada makhoibu haatnanaba meeshingda yaathang amadi ningtamba pigani. Thainagi taibangpaanda Romanism(Romegi dharma chatpa), aduga houjik kaan-gidana, achumba thaadoklaba Protestantismna, maannaba khongchatta, ashengba yaathang ngaakpashingbu haatke haina taannagani. Maichouna hairamba Jacobki awaaba matamgigumna matam aduda Ishwargi meeshingbu hairiba awaa anang aduda lup-han-gani. - GC615, 616(1911).AMT 218.7

  Makhoigi mamaangda dharmagi damak shibashingna toukhibagumna, meeoibagi mityengdadi, kuidana Ishwargi meeshingnasu makhoigi saakhibu makhoigi eena chum namgadaba gumna ugani. Prabhuna makhoibu yeknabashinggi khutta hunjinbire haina makhoina kiba houre. Masi kiningai oiraba awaabagi matamni. Ahing nungthil kanbinanaba makhoina Ishwarda haijei lacobki matougumna, pumnamakna Ishwarga muknare. Pukninggi muknabagi awaabadu makhoigi maithongna phongdokle. Mee khudingmakki mai taiphet taire. Adum oinamak makhoi nonjaba tokte. - GC630 (1911).AMT 219.1

  Khristagi anishuba lenglakpa adugi hek mamaangda Ishwargi meeshingna thengnagadouriba chaangyeng adugi maannabadu Jacobna muknaba ahing aduda phangkhiba awaabaduna utli. Ashengba visionda, matam adubu yengduna maichou Jeremiahna hai, “Taare eikhoina, ingtha-tapthabaginattaba, akibana thallaba awaabagi khonjelama...AMT 219.2

  .. Mai thong khudingmak makshinkhre. Numittu awaabagi mashakni, maramdi masiga pramaan touba yaaba atei numit ama leitre; hairiba matamsi Jacobki awaabagi matamga maannei: adubu mahaakpudi awaabasidagi kanbigani.” (Jer.30:5-71—PP201 (1890). AMT 219.3

  Dharmachenbashinggi Phongdokpa Yaaba Arotpa Araanba LeitreAMT 219.4

  Awaabagi matamda, Ishwargi machaashingbu akiba amadi awaabana otneiringeida, makhoigi pukning hongdaba paap leiramba taaragadi, makhoi pukning waabana toupham khanglamloidabani; pukning waabana makhoigi thaajabasu maanglamgani, aduga kanbinanaba Ishwarda ashaa chaona changjabasu ngamlamloidabani. Touigumbasung makhoigi pukningda matikchaadabagi waakhal chaona leiramlagasu, makhoigi arotpamaraal phongdokchagadabadi leitre. Waayel bichaargi mamaangda makhoigi paap makhei chatkhre, amasung kokpikhre; aduga madu amuk hanna ningshingba ngamlaroi. - GC620(1911).AMT 219.5

  Ishwargi meeshinggi pukningdaashoi-angaam leiba chaona phaogani, adugamakhoina makhoigi punsibu amuk hanna yenglubada makhoigi ashaa hanthagani. Touigumbasung Ishwagi chaoraba thoujaal amadi makhoigi thammoi shengna pukning hongjabadu ningshingduna. paanggal leijadraba pukning hongliba paapishingda Khristagi mapaanna Ishwarna waashkpikhiba makheidu makhoina thawai yaona nijagani. Makhoigi haijaba khudakta khumbidaba maramna makhoigi thaajaba kairoi. Swargadut adubu Jacobna chetna phaabagumna, makhoina Ishwargi paanggalbu chetna paishinjarammi amasung makhoigi thawaina haijagadaba waaheidi asini ,“I bungona nanaibu bor pibidrabadi nanaina Ibungobu thaadokpa ngamjaroi.” - PP 202 (1890).AMT 220.1

  Ashcngbashing Makhoigi Punsi MaangloiAMT 220.2

  Shiba udana pukhatpiba ngairibashingbu, amadi shaa adubu khurumdaba amasung maagi khudam phangdabashingbu phattabashinggi khuttagi kanbigani. Eina urammi haibadi ashengbashingbu phattabashinggi khutta haatnanaba yaabiramlagadi, Seitan amasung maagi laanmishing pumnamak, amadi Ishwarbu yeknaba pumnamakpu penhanba oiramgadabani. Aduga aroibagi shoknaba laan aduda. Ibungobu unanaba matam asup kuina ngaijaramba Mahaakki nungshiba meeshinggi mathakta Seitangi paanggal leiba taaragadi, oh, kayaamuk maagi damakti chinglemna maipaakpa oihougadouriba! Ashengbashingna swarga chatkadabagi maramda noknariba makhoina houjik Ishwama Maagi meeshingbu ngaakshenbiba uba phanggani, amadi makhoigi chinglemlaba kanbibadu ugani. -EW 284 (1858).AMT 220.3

  Ishwargi meeshingbu awaabadagi maning tamhanbibadi touroi, adubu otneiba amadi awaa anang manungda, chaana thaknaba leitaba matamda, makhoibu amaangbada thaadokpiroi. - GC634 (1911). AMT 221.1

  Matam asida Khristagi thaajaba yaaba saakhishinggi ee taahallamlabadi makhoigi dharmagi damak thawai katpashing gi eegumna, Ishwargi lourokki damak maru hunba oiraroi. - GC 634 (1911). AMT 221.2

  Ishwarna ThouraangToubiganiAMT 221.3

  Prabhuna eingongda tattana utpire madudi awaabagi matamda eikhoigi taibangpaangi apaamba thunghannanaba thouraang laangbasi Biblegi onna-teinabani. Einaurammi madudi ashengbashingna awaaba matamda yumda nattraga loubukta chaananaba chinjaak peishillabadi, leibaakta laan. chaak-taangba. amadi shiganba lainaa laakpa matamda madu tamthiraba khutna makhoigi maphamdagi munthokkani, aduga makhoigi mahei-marongdu yeknabashingna lokkani.AMT 221.4

  Matam adu eikhoina Ishwarbu chetna thaajabagi matam oigani, amasung Ibungona eikhoibuyokthaakpigani. Eina urammi madudi matam aduda eikhoigi chaak amadi eeshing shoidana phanggani, amasung eikhoigi chaana thaknaba waatloi, maramdi lamhaangda Ishwarna eikhoigi damak chaana thaknaba pibiba ngammi. Elijahbu pijakhibagumna, nattraga Israel machaashinggi damak manna chuthabiba gumna, eikhoigi darkar leirabadi, eikhoibu yokthakpinanaba Ibungona kwaakpu yaathang piduna chinjaak purak han-gani. —EW 56 (1851).AMT 221.5

  Eikhoigi maangda leiriba awaabagi matam eina urammi. hairiba awaaba matam aduda Ishworgi meeshingbu namna hinghannanaba chaak amadi eeshingna tangai-phadaba achangpot oigani Awaabagi matam aduda kanaanasu makhutna thabak shuroi. Makhoigi awaabadudi pukninggi oigani, aduga Ishwoma makhoigi damak chaana thaknaba pibigani. -MS. 2,1858.AMT 221.6

  Awaabagi matamdu eikhoigi maangda leire, amasung matam aduda Ishwargi meeshingna mashaa mashaagi oijaba thaadokpa, amadi hingba yaananabagi damaktada chaaba haibasi yaamna tangaiphadaba potchaiig oigani. touigumbasung Ishwama matam adugi damak eikhoibu shemshaa hanbigani. Kiningai oiraba matam aduda eikhoigi tangaiphadaba (necessity) adu Ishwargi damakti Ibungo Mahaakki meeshingbu yokthaak pinanaba amadi paang-gal kanhanbinanabagi khudong chaaba oigani. -IT206 (1859).AMT 222.1

  Awaabagi matamda leihouriba iremkhaakshing (remnant) da Ishwarna waashakpiba makhei adudi chaakka eeshinggani.- SR 129 (1870). AMT 222.2

  Awaabagi matam aduda, Khristana lenglaktringeigi mamaangda, swargagi dutshinggi thougan touba mapaanna ashengbashingbu shennabigani.- PP 256 (1890). AMT 222.3

  Waanombiba Leitre, adubu Khristagi Tattana Loinabiba AMT 222.4

  Khristana Maagi meeshinggi ayol araan gi damak thou toubire amasung makhoigi paap kokpire. Ibungogi meeshinggi mashing chanshinbireAMT 222.5

  Ibungona ashengba mapham(sanctuary) thaadokpada, prithibeeda paalliba shingbu amambana kupshille. Kiningai oiraba matam aduda dharma chenbashingna (the righteous), waanombiba yaodana. ashengba Ishwargi maangda hingba tai. - GC 613, 614 (1911). AMT 222.6

  Luraba matam asida Prabhuna Maagi meeshingbu kaothokpigadra? Yeknabashingna makhoibu keishumshangda hunjinlabasu, keishumshanggi palshingna makhoigi thawaiga Khristagagi maree kakthatpa ngamloi. Awaa-anaa khudingmak khaangbiba, makhoigi ashonba khudingmak ubiba Ibungo Mahaakti prithibeegi paanggal pumnamakki mathakta waayenbiri, amasung swargadagi mangaal amadi ingtha-tapthaba puba swarga dutshingbu makhoigi chiklaba leiphamshingda thaabirakkani. Keishumshangdu konung gumgani, maramdi thaajabada inaak khunbashing mapham aduda lei, adugathaina Philippigi keishumshangda Paulga Silasna ahingda prathana touba amadi eeshei shakpa matamgi gumna amamba kaashing adu swargagi mangaalna ngaankhat -hanbigani. - GC 626,627 (1911).AMT 222.7

  Meeshingna swargagi leelaadu uba ngamlabadi, Khristagi khaangheibagi waahei ngaakpa makhoigi akoibada paanggal leiraba swargadutshing mapei mayaamdu uba phanglamgadabani. Nungshibiba thammoiga loinana, swargadutsliingna makhoigi awaabadu ure amadi haijaba makheisu taare. Makhoigi khudong thibadagi kanbinanaba makhoina makhoigi laanmeegi Luchinglengi yaathang ngairi Eikhoina darkar oiba matam adumakta Kanbiba Mapuna mateng thaabirakkani. - GC 630,633(1911).AMT 223.1

  Swargagi matik mangaalga hanjin hanjinna otneibaga yaanshinnaba matamda prithibeeda hingduna leiriba Ishwargi meeshingna phanggadouriba awaaba-nungaibagi punsi mahingdu phongdokpa oithokloi. Ishwargi phambaaldagi thorakpa mangaal aduda makhoina chatkani. Swargadutshinggi mapaanna swargaga prithibeega phaonaba leiganiAMT 223.2

  Laakkadouriba awaabagi matam - haibadi prithibee jaati ama leirakpa houbadagi houna amukta thokkhidriba awaabagi matamda - Ishwargi khan-gatpa meeshingna lengba leitana lepkani. Seitan amadi maagi laanmishingna makhoibu maanghanba ngamloi maramdi paanggal leiba swargadutshingna makhoibu ngaak shenbigani. - 9T 16,17 (1909).AMT 223.3

  Ishwargi Meeshingna Paapki Apaambabu YokkhatloiAMT 223.4

  Houjik eikhoigi achouba Purohitlenna eikhoigi damak thou toubiringeida, Khristada mapung phaaba oinanaba eikhoina hotnagadabani. Eikhoigi Kanbiba Mapudi waakhanna phaoba athembagi paanggal aduda yaaba toukhide. Seitanna meeoibagi thammoida maagi khong thaangsinpham mapham thi; karigumba paapki apaamba waakhal yoktuna leiragadi, maram aduda maagi athembagi paanggal puthok-i. Touigumbasung Khristana Mashaamakki maramda phongdokpi: “Taibangpaanbagimapu adulaak-i, adugaeingondamaagi karisu leite” [John 14:30], Seitannamaagimaipaakningaioibaamatta Ishwargi Machaanipaada phangba ngamlamde. Ibungona Mapaagi yaathang makheingaakkhi, amasung Seitanna khudongchaaba louningai oiba paap amatta Ibungoda leiramde. Awaabagi matamda lepkadaba meeshingda phibam asimak phangba tai. - GC 623 (1911).AMT 223.5

  Ishaa Ishaabu Laan Shoknaba Chatthagani Seitanna paallingei phaoba, yetliba paappu maithiba piduna, eikhoi ishaa ishaabu khudum changadaba leiri; punsina leiringei phaoba, thabak leppayaaba mapham leite, houjiktimapungphaare, changkholle haiba yaaba mapham youdri. Shengdokchaba(sanctification) asidi punsi chuppagi oiba haiba-inbagi maheini. —AA 560,561 (1911).AMT 224.1

  Hakchaanggi ningbaga tattana laan shoknaba tai; Ishwargi shengdokpiba thoujaalna eikhoibu paangbiba tai, haibadi masina pukningbu mathaklomda chingshinbigani amasung ashengba potshing makheida pukning thamba heinahanbigani. - 1T479(1870). AMT 224.2

  Eikhoina eikhoigi pukningda bhaabna shaaba taibangpaal ama shemba yai nattraga Seitangi athemba yaodraba shinglup ama waakhanda thamba yai; toigumbasung mapung phaaba adudi eikhoigi waakhanna shaagatchaba pot khaktani. -RII. Aug.8,1893.AMT 224.3

  Meeoibana ashengba hakchaang phangba matamdadi, makhoi prithibeeda leiraroi, adubu swargada pukhrani. Houjikki punsi asida paap koklamlabasu madugi atoumal makheidi houjik pummang maangba nattri. Khristana lenglakpada, “Ibungogi matik mangaalgi hakchaanggi maong maannanaba, Ibungona eikhoigi tollaba hakchaangbu nouna onbigani.” - 2SM33 (1901). AMT 224.4

  Mee Lakha Ama Lishing Niphu-mari (144,000)AMT 224.5

  Mee lakha ama lishing niphu mari adu nattana kanaa amattana tamba ngamdaba ishei—’’anouba ishei” phambaal maangda makhoina shak-i. Masi Mousi amasung Yaomachaa adugi isheini—kanbibagi isheini. Lakha ama lishing niphumari nattana kanaa amattana tamba ngamde, maramdi masi atei atoppana phangkhidaba, makhoi mashaamakna phangjaba gyan adugi isheini. “Makhoi asishingdi Yaomachaa aduna chatpa chatpada matung inbashingni.” Makhoishingbu, prithibeedagi shiba uhandana pukhatpiraduna, hinglibashinggi marakta, “Ishwargi amasung Yaomachaa adugi maphamda ahaanba mahei” haina shingtliaanabire [Rcv.l5:2,3; 14:1— 5] , Makhoi asishingdi achouba awaa-anangdagi thorakpashingni”; prithibee jaati ama leirakpa houbadagi amukta thokkhidriba adugumba awaabagi matam adu makhoina lanthokkhre; Jacobki awaaba matamgi awaabadu makhoina khaangba loijare; aroiba Ishworgi waayel bichaar mayaam heithaba marakta waanombiba yaodana makhoina lepchare. -GC648,649 (1911).AMT 224.6

  Mee lakh ama lishing niphu-mari asi karamba mishing pungadabano? kanaana shemgadouribano(o igadoubano)?—haibana chingba thawairomda makhoigi damak kaannaroidaba hiramda marei yetpasi Ibunggogi aningba natte. Chingnaba leitana, masi Ishwargi khan-gatpashingna ikui kuidana khanggadaba leirabani. - 1SM1 74 (1901). AMT 225.1

  Ishwargi Meeshingbu Kanbiba AMT 225.2

  Seitangi laanmishing amadi phattaba meeshingna makhoibu koishingani amasung makhoi haraojagani maramdi makhoigi nanthoknanaba Iambi udre. Touigumbasung makhoigi haraoba amadi laan-ngambagi laokhongba marakta khwaidagi houra houraba nong- khaakpagi makhoi mathang mathang makhoina taare. Nongthakta arnuba leicliil khomjille, aduga 1 bungogi ashengba maphamdagi I shwarna ngaangthorakpa khonjeldu, swargadagi kiningai oiraba chaakliba mangaalna amadi matik mangaalna amambadu ngaanhalli.AMT 225.3

  Prithibeegi yumpham makhei nikkhaire, yum building kayaa akibagi mashak oina tek-kaiduna toire. Samudrana chaphuda eeshing shoubagum shoure amasung prithibee pumba akiba mashak oina pumlaang laangba phibamda leire. Phaatok manungda leiriba ashengbashinggi phibam hongle, amasung haraoba amadi chinglemlaba khonjelna makhoi amaga amaga ngaangnare: “Eikhoibu kanbire. Masidi Ishwargi khonjelni.” -1T353,354 (1862). AMT 225.4

  Meeoibagi ngaakshenba ainshingdu, Ishwargi yaathangbu ikaikhumnariba meeshingdagi louthokkhraba matamda, makhoigi mathakta awaaba pinanaba, tongaan tongaanba maphamshingda, matam amattada ihou ama thorakkani. Yaathanggi akaknaba matamdu yourakpada, tukkacharaba dharmagi kaanglup adubu mutthatnanaba meeshingna thouraang tougani. Mot maannadaba waarak watembagi khonjeldu amuk hanna taahandananaba aroiba cheiphu oina ahing amada phunanaba waarep lougani.AMT 226.1

  Phattaba dutshingna inshinduna, maikei khudingda khutlai paiba meeshingna haatnanaba shemshaadnna leiringei, Ishwargi meeshingna— kharana keishumshangda, kharana achikpa jungle manungda amadi chingnungda—atat-akham leitana haijaduna lei Laan-ngambagi khollaoga, karemnabaga, amadi shiraap toubaga loinana, phattaba meeshinggi kaanglup kayaana makhoigi makhayaatta taarabashingbu haatnanaba chenshillakpada, yengu, amamba ahingdagi henna mamba amambana prithibeebu kupshilleAMT 226.2

  Masi ahing nongyaidani. Ishwarna Maagi meeshingbu kanbinaba Ibungo Mahaakki paanggal utppigani. ... Ashaoba atiyaashinggi mayaida hainingai leitaba matik mangaalna thallaba ashengba ahaangba mapham amadagi, eeshing mayaamgi iraokhol maanba Ishwargi khonjelduna hairak-i, “Masi loire” [Rev.l6:17] . Hairiba khonjel aduna swargashing amadi prithibeebu nikhalle.AMT 226.3

  Prithibeegi khwaidagi chaothoklaba sahor kayaabu nemthahalle. Makhoi mashaa mathanta chaojananaba, taibangpaangi achou ashaangshingna makhoigi lan-thum heijinduna shaagatkhraba chinglemlaba konung kayaa makhoigi mamaangmakta kinthaduna machet- machet taari. Keishumshang kayaamarum kaire, amasung makhoigi thaajabagi damakta bondi taaraba Ishwargi meeshing kayaabu thaadokpire. - GC 637 (19/1).AMT 226.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents