Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  13.—Akonba Nong

  Thawaigi Thabak Nongga Pramaan ToubaAMT 151.1

  “Ibungona nakhoigi damak nong taahanbigani, anganba nong amadi akonba nong.” Nongpoklomdadi ahaanba nongna maru hunba matamda tai. Maru hounanabagi damak masi kaannei. Leihao chenhanbagi nongju asina anouba mayol chonghalli. Ritugi akonba matamda taaba akponba nongna mahei marong munhalli amadi khaonanabagi damak shemshahalli. Thawai Ashengbagi thabak utnanaba Mapu Ibungona mahousha prakritibu shijinnaduna thabak touhalli. [Zachariah 10:1; Hosea 6:3; Joel 2:23,28 dayengu].AMT 151.2

  Ahaanbada maru hounanabagi, adugi matungda mahei marong lokpa yaananaba liklaa amadi nong pibiba gumna, thawairomda chaokhatpagi thabak asida, thaak amadagi thaak amada, chaokliatpa yaananaba Thawai Ashengba pinabi. Mahei marong munba asina thawaida Ishwargi thoujaal-gi thabak mapung phaahanbabu taak-i. Thawai Ashengbagi paanggalna eikhoigi lamchatta Ishwargi lamchatki maong matou mapung phaahanbigani. Eikhoibu pumhong honghanbiduna Khrista maanhanbigani.AMT 151.3

  Prithibee lou khaonanabagi damak shemshaahanba, athengba (akonba) nong asina, Meegi Machaanipaa lenglaknabagi damak shingluppu shemshaahanba thawairomgi thoujaal adubu taak-i. Touigumbasung, ahaanba nong taabidragadi, ahingba jeeba amatta leiroi, manaa mashing amatta houroi. Ahaanba nongjuna makhoigi thabak touramdragadi, akonba nongna maru amatta phaoba mapung phahanba ngamloi. -TM506 (1897.AMT 151.4

  A. Shinglup Apumbada Itihaaski Oiba ShijinnabaAMT 152.1

  Anganba NongA.D. 31 da Penticostta LaakkhiAMT 152.2

  Khristagi yaathang matung induna, makhoina (sebokshingna) Jerusalemda Ipaa Ibungogi washakpibadu -Thawai heithabigadabadu ngaiduna leirammi. Makhoina tanna tanna matam lenlamde. Shastrana hai madudi makhoina “Ishwar ningnashangda itattattana Ishwarbu thaagattuna leirammi.” [Luke 24:53] AMT 152.3

  Sebokshingna waashaktu ngaina ngaina, makhoina makhoigi thammoida nollukchaduna amadi pukning hongduna nonjarammi...makhoina meeshingbu unnabada amadi nungtigi paapishingga totna tinnaduna makhoibu Khristada pushinba ngamnanaba sebokshingna thawai yaona haijarammi. Khennaba waakhal khudingmak, mithoi mihenningbagi apaamba pumnamak thaadokle hairaga, Christiangi shinglupta makhoi amatta oina tinnarammi. -AA 35-37 (1911). AMT 152.4

  Seboksingna mapung phaana lingjel maannaba kaanda, khwaidagi awaangba pham munnaba tokpa kaanda, Thawai adu heithabirammi. -8T20 (1904). AMT 152.5

  Pakhon chatpashinggi matanidaThawai heithaba adu anganba nattraga ahaanba nonggi ahoubani, amasung madugi thorakpa maheidi yaamna chinglemlammi. Aroiba matanida Thawaigi leiminnabiba adu achumba shinglupta leigani. -AA 54,55 (1911). AMT 152.6

  Penticostta Anganba Nonggi Mahei AMT 152.7

  Thawai Ashengbagi ithinda, paap kokpinanaba thaagatpa isheiga loinana, paap haidokchaduna pukning honglammi Nongmada mee lishing kayaa ollaklammiAMT 152.8

  Thawai Ashengbana.... paangbiduna haanna klianglamdaba Ion kayaa marum ngaangba heixamnii Makhoi mashaamakna punsida paangthokpa ngamloidaba thabak adu Thawai Ashengbana makhoigi damak toubirammi. -AA38-40 (1911). AMT 152.9

  Makhoigi thammoida haraobagi chaang ashukki matik hengatlammi, haibadi masina makhoibu, Khristagi paanggal saakhi toubada, prithibi aroiba phaoba chatnanaba thoujinbirammi. -AA 46 (1911). AMT 153.1

  Penticost numittaThawai heithabagi phaldi karino? Hinggat khraba Kanbiba Mapugi nungaiba waapaosi mee taaba taibangpaangi aroiba lam phaoba shandoklammi.... Shinglupna, maikei khudingdagi onlakpa meeshingna mapei mapei mangonda changlakpayenglammi.AMT 153.2

  Achumbadagi mai leithokkhibashingnaamukonshillakle Khristagi lamchat maannanaba hotnaba amadi Ibungogi ningthou leibaak chaokhatnanaba thabak toubasi thaajaba shinggi pandam oirammi. - AA 48(1911). AMT 153.3

  Athcngba Nong Waashakpiba AMT 153.4

  Paokhon chatpashinggi matamda Thawai heithabadu “Anganba Nongni”, aduga madugi maheidu chinglemlammi. Touigumbasung athengba nong aduna henna maraang kaigani. - 8T 21 (1904).AMT 153.5

  Prithibeegi lourok youshillamdaida, meegi Machanipa lenglaknabagi damak shingluppu shemshaa-hannanaba athoiba Thawaigi thoujaal pibinaba waashakpiri. Thawai heithabiba asibu akonba nong taabaga maanahalli. —AA 55 (1911).AMT 153.6

  Prithibeegi mathakta Ishwar Ibungogi waayel bichaargi dandidu laaktringeida, Prabhugi meeshinggi marakta paokhon chatpashinggi matamdagi sukthok thokkhidribathainagi Ishwar ningbagi hinggatpa (a revival of primitive godliness) asigumba ama thoklakkani. Ibungogi meeshinggi mathakta Thawai amadi Ishwargi Paangal heithabigani. - GC 404 (1911).AMT 153.7

  Thabak adu Penticost Numitta thokkhibaduga maannagani. Mamal taanglaba marushingdu houraknanaba ahaanba nong pibibagumna, aphaba waapaogi ahoubamakta Thawai Ashengba heithabikhi, adugumduna, “akonba nong” adu aroibada lou loknanabagi damakta pibigani. - GC 611 (1911). AMT 153.8

  Akonba Nongna Khonjel Waangna Laoba ThokhanganiAMT 154.1

  Swargadut ahum shubagi awaangba khonjelduda paanggal pinanaba, amadi akonba cheinaakhol taret heidokkadaba matam aduda lepnanaba ashengbashingbu thouraang shemshaahannaba matam aduda “akonba nong”, nattraga Prabhugi maangdagi tekkhat-hanbiba adu laakkani. - EW 86 (1854).AMT 154.2

  Laan-gi phijet shetlaba makhoi aduna paanggal chaona ngaangthorakpaeina taarammi. Madugi mahei leirammi... Asup chaona ahongba laakpasi karinano haina eina hangkhi. Swargadut amana khumlakkhi, “Masi akonba nongnani, Prabhugi maangdagi tekkhathanbiba adunani, swargadut ahum shubagi awaangba khonjelnani.” -EW271 (1858). AMT 154.3

  B. Christian Mipum Khudingmakna Mashaa Mashaagi
  Oina Loushinjaba
  AMT 154.4

  Anganba Nongna Pukning Hongba Purak-i;
  Akonba Nongna Khrista Maanba Lamchat Chaokhathalli
  AMT 154.5

  Eikhoigi akhangba hiram kari karida oirabasu ahouba thabakta kaannaba mateng adu thadokpa yaade. Anganba nongjuda phangkhiba bor makheidu aroiba phaobada eikhoida darkaar oiAMT 154.6

  Eikhoina Thawai Ashengba, haibadi mapung phaahanbiba akonba nong phangjananaba Ishwarda changjabada masina eikhoigi manungda nollukpa, pukning tappa, amadi gyaan taana Ishwargi makha ponjabagi thabak toubigani. - TM 507, 509 (1897).AMT 154.7

  Thawai Ashengbana thawai khudingda leibinanaba thi. Mahakpu ikaikhumnaraba atithi amagumna koushinjarabadi, masibu phangjaba makhoibu Khristada mapung phaahanbigani. Aphaba thabak houbadu loishingani; ashengba waakhal, swargagi nungshiba, amadi Khrista maanba thabak makheina, shengdaba waakhal, sheraanna harao mathoi kaba, amadi laal-houbagi thabak makheigi mahut shin- gani -CH 561 (1896).AMT 154.8

  Ishwargi Thawai chaang khara eikhoigi leiba yai, adubu prathanaana amadi thaajabana Thawaidu henna phangjananaba tattana eikhoina thijagadabani. Eikhoigi hotnajaba keidoungeidasu tokloidabani. Eikhoi chaokhatpa leitragadi, ahaanba amadi akonba nong animaksi phangjanaba eikhoigi hotnajaba leitragadi, eikhoina eikhoigi thawai maanghanjagani, aduga madugi dai eikhoigi thonggaanmakta leigani.AMT 155.1

  Shinglup mayamgi meetin shing, camp meetin gumba, yumgi shinglup (home church) meetin, amadi thawaishinggi damakta lannaigi thabak shupham amadi taanjaa kayaasi, ahaanba amadi akonba nong pibinabagi damak, Ishwargi akhannaba khudong-chaabashingni. - TM 508 (1897).AMT 155.2

  Ishwargi Thawaigi damak Iambi shemshaaba kaanda, bor adu phanggani. Prithhibeeda nong taaba ngamdanaba Seitanna swargagi thongnao thingba ngambadagi henna Ishwargi meeshinggi mathakta taabiriba borgi nongbumaana thingbangamroi. -ISM 124 (1887).AMT 155.3

  Thawai Ashengba Kumthabiraknaba Eikhoina Thawai Yaona Haijagadabani AMT 155.4

  Sebokshingna Penticost Numitta prathana toukhiba gumna eikhoinasu Thawai Ashengba kumthabiraknaba thawai yaona prathana tougadabani. Matam aduda makhoina darkar oiba adudagi henna ngasi eikhoina darkar toi-i.- 5T158 (1882).AMT 155.5

  Shinglupki mathakta Thawai Ashengba kumtharakpa aslbu tungda thokkadaba thoudokkiunna khalli, adubu masi shinglupna houjik phangbayaaba khudong chaabani. Masigi damak thijou, haijou, amadi thaajou. Eikhoi masi phangdaba yaade, swargana masi pibinaba ngairi. -EV. 701 (1895).AMT 155.6

  Eikhoina Thawai Ashengba phanggadabagi chaang aduga eikhoina paamba amadi masigi damak hotnajaba chaang aduga maannahangani, aduga eikhoida pibigadaba bushing gyaan aduga eikhoina mangaal shijinnabagi chaang maannagani. - RH May 5,1896. AMT 155.7

  Eikhoidi Prabhuda adukki matik nijaningba leite, haibadi Ibungoda Thawai Ashengbagi khudol nijade. Prabhunadi hiram asida eikhoina Ibungobu waahanba paammi. - FE 537 (1909).AMT 156.1

  Ashengba Pukning Hongbada Eikhoigi Thammoi Nollukchaba TaiAMT 156.2

  Eikhoigi irakta ashengba Ishwar ningbagi hinggatpa (a revival of true godliness) asina khwaidagi chaoba amadi khwaidagi athuba darkarni. Masibu thijabasi eikhoigi ahaanba thabak oigadabani. Prabhugi bor phangjanaba thawai yaona hotnajaba tai, maramdi Ibungona Mahakki bor eikhoida pibiningdaba natte, adubu maramdi eikhoina madu phangjananaba thourang toude. Prithibeegi marnaa mapaashingna makhoigi machaashingdaaphabakhudolpibiningbadagi henna eikhoigi swargagi Ipaa Ibungona Mangonda nijaba makhoida Thawai Ashengba pibiningi. Adubu, Ishwarna eikhoida bor pibigani haina waashakpibadu phangnanaba, paap haidokchaba, nollukchaba. pukning hongba amadi thawai yaona prarthna toubasi eikhoigi thabakni. Thawaida hinggatpasi prarthna khumbiba khaktada ashaa toujaba tai. -ISM 121 (1887).AMT 156.3

  Eina makhoibu hainingbadi eikhoigi irakta thawaida mapung phaana hinggatpasi leiba tai. A-onba thougan touba (converted ministry) leiba tai. Paap haidokchaba, pukning hongba, amadi a-onba asi leiba tai. Pao shandokliba mee ayaambana makhoigi thammoinungda Khristagi honghanbiba thoujaal darkar oi. Matarn pumbagi oina thengmandri ngeida makhoina thabak mapiurg phaana tougadaba adubu athingba kari arnatta leihalloidabani. - Letter 51,1886.AMT 156.4

  Reformation ga Revival ga Loinaba Tai AMT 156.5

  Thawai Ashengbagi tengbaangbiba mapaanna revival amadi reformation si shoidana thokpa tai. Revival amadi reformation asi tongaan tongaanba potshak anini. Revivalna thawairomgi punsibu nouhanba, pukning amadi thammoigi Paangalbu hinghanba, thawairomda shibadagi hinggatpa asibu khanghalli. Reformation nadi nouna shemgat shaagatpa, waakhanda amadi chatnabi mot kayaada, heinabi amadi chatnabi kayaada ahongba purakpabu khanghalli. Thawaigi hinggatpa asiga shamnadana ‘reformation’ na dharma chenbagi aphaba mahei puthokloi. Revival amadi reformation na mashaa mashaagi mathou toure hairaga amatta oina punshinnaba tai. - RH Feb. 25, 1902.AMT 156.6

  Eikhoigi khatna Cheinaba amadi Mot Tinnadaba Loina Thaadokpa TaiAMT 157.1

  Thabak shubashinggi thammoinungda Khrista leiba matamda, mashaagi oijaba thiba maangkhraba matamda. munnaba amadi athoi ahen taannaba leitaba matamda, amata oibagi waakhal leiba matamda, mashaabu shengdokchaduna, amaga amaga nungshiba phongdoknaba matamda, sukshoi shoiroidaba Ishwargi waashak matung inna Thawai Ashengbagi thoujaaldu heithabigani. Touigumbasung mee ateigi thabak makheibudi mamal hanthahallaga, makhoi mashaamakkibu henna waangna utchanaba hotnaba matamda, makhoi mashaamakki thabak adudayaophamthokpa shoi waatli haiba utpani. Ishwama makhoibu bor pibiba ngammoi. - ISM175 (1895).AMT 157.2

  Prabhugi athoiba numit aduda, eikhoigi thupnapham, eikhoigi awaangba laanbal Khristaga loinana lepchage hairabadi, eikhoigi kallak yengthinaba amadi athoi ahen taannaba loina thaadokpa tai. Shengdaba thabakshing asigi maraa makhei, amuk haannahinggattanaba, eikhoina tumna maanghanba tai. Eikhoi ishaamakpu Prabhu Ibungoda loina pishinba tai. - TDC258(1903).AMT 157.3

  Thawai kanbinabagi damak Chritian khudingmakna khatna cheinaba pumnamak thaadokle hairaga makhoi mashaamakpu Ishwarda pishinjasanu. Thaajabaga loinana Ishwargi waashakpiba bor makhoina nijasanu, adu oirabada makhoina madu phangjagani. -8T21 (1904).AMT 157.4

  Amaga AmagaNungshinouAMT 158.1

  Christian dharmadi amaga amaga thot-nouna nungshi chaannaba phongdoknapa aduni Ibungona shembikhraba mee pumnamakki khwaidagi henba nungshiba Khristana phangpham thok- i.AMT 158.2

  Aduga mee khudingna maagi maagi leiminnaba meeshingga nungshi chaannana leimimnnaba Ibungona paammi. Kanbiba thawai khudingmakpu, Ishwordagi phangba. nungshibagi mapanna kanbigani. Ashengba pukning hongba haibasidi mashaagi oijaba thaadoklaga Ishwarbu shengna nungshijaba amadi mee ateibu nungshiba asinL— ISM 114,115 (1901). AMT 158.3

  Ishwarna khwaidagi mamal luna shingthaanabiba gun adudi nungshiba amadi ashengba asibuni. Asigumba gun makheibu Christian khudingmakna yokkhatchagadabani. -MH470 (1905).AMT 158.4

  PuIIapna Pishinjaba ChangiAMT 158.5

  Pukchel shengna changjaba adudagi hanthaba karimatta Ishworna loushinbiroi. Thawai yaodaba, paapchenba Christian kana amattana swarga changloi. Mapham aduda makhoina nungaiba phangloi, maramdi ningthou imunggi machaashingbu ngaakshenba awaangba amadi ashengba aindu makhoinadi karimatta khangde. Achumba Christian amana maagi thongnaoshing swargaromda haangdoktuna thammi. Mahaakna Khristaga marup shaaduna hingminnei. Maagi aningba Khristagi aningbaga maannahalli. Maagi khwaidagi henna paamjabadi Khristaga henna henna maannanaba hotnajaba aduni. -RHMay 16, 1907. AMT 158.6

  Eikhoina Thawai Ashengbabu shijinnaba yaade. Thawai Ashengbana eikhoibu shijinnagadabani. Thawai Ashengbagi mapaanna Ishwarna Maagi meeshingi thammoinungda, ” Ibungogi apenbada ningnanaba amadi tounanaba” thabak toubi [Phil.2 : 13]. Adubu mee ayaambana masibu yaaningloi. Makhoina makhoigi apaambada thabak touningi. Masina maram oiduna makhoina swargagi khudondu phangjade. Nollukna Ishwarbu ngaijaba amasung mitsheng khaangna Ibungogi chingbiba thoujaalbu ngaijaba makhoikhaktada Thawai pibigani. -DA672 (1898).AMT 158.7

  Akonba Nonggi damak Lambi ShengdokpaAMT 159.1

  Eina ukhi madudi makhoina paapki ayetpa, chaothokpa, marannai thijaba, taibangpaanbabu nungshiba, amsung chumdaba wangaang shangaang amadi thabakpu lhaadokpa ngamdrabadi, kananasu “tekkhat-hanbiba” adu sharuk phangba ngamloi. Maram aduna eikhoina Prabhuda henna henna nakshinjasi amsung Prabhugi numit adugi laanphanida leppa ngamhanbinaba changgadaba thouraangdu thawai yaona touramsi. - EW71(1851).AMT 159.2

  Eikhoigi lamchat shajatki ashoiba chumthokchaba, pukninggi amotpa khibikpu shengdokchaba eikhoigi ithouni. Adugi tungda Penticost Numitta sebokshinggi mathakta ahaanba nong taabiba gumna akonba nong eikhoigi mathakta taabigani. -5T214 (1882).AMT 159.3

  Khouraangliba shinglupki mathakta Prabhuna Maagi Thawai heithabiba yaananaba, Ishwargi meeshingna lambigi athingba khuding louthoktuna shengdokchaba asimukpu Seitanna kiba atei leite....Aphongba oiba yai, arotpa oiba yai, athemba kayaabu, yeknabagi paanggal kayaabu maipaakna ngaakthokpa yai, masi nakhoigi ” paanggalnasu natte, adubu Eigi Thawainani, haina pumnamakki Mapu Ibungona taakpiri” (Zech.4: 6). - 1SM124 (1887)AMT 159.4

  Akonba nong laakkani, aduna amaangba khudingdagi shengdokchaba thawai khudingda Ishwargi bor thalhanbigani. Prabhugi maphamdagi tekkhat-hanbiba matam adugi damak eikhoibu matik chaahanbinanaba, haibadi Thawai Ashengbagi baptism gi damak matik chaahanbinaba Khristada eikhoigi thawai(punsi) pishinjaba ngasi eikhoigi thabakni. - 1SM191 (1892).AMT 159.5

  Khristagi Thougan Toujabada Thawai Yaona Thabak Shuba Mecshing OiyuAMT 160.1

  Shinglupshingna, thabak shuba hingliba shinglup oiba matamda, makhoigi thammoina nijabagi matung inna Thawai Ashengba pibigani. Matam aduda akonba nong heithabinanaba swargagi thongnao haangdokpigani. -RH Feb. 25,1890.AMT 160.2

  Ishwarga thabak shuminnaba haibasi karibu. kanabu koubage haiba khang-uraba, mangaal phangba meeshing leitri phaoba, Ishwargi matik mangaalna prithibee apunibada ngaalhannanaba, Ishwargi Thawai heithabigadaba achouba numittu laakkhiroi. Khristagi thouganda eikhoina thawai hakchaang katthokpa kaanda Ishwarna madubu yaabiba oina Ibungogi Thawai atat akham leitana heithabigani; adubu shinglupki khwaidagi ayaambana Ishwarga thabak shuminnaba oidragadi madu phangloi.— ChS 253 (1896).AMT 160.3

  Shingluptagi tanbagi mingchat thiba mutthatkhraba kaanda Prabhugi Thawai nungshina pibigani. Ishwargi Paangal utpigani. Pumnamakki Mapu Ibungogi nongdamlakpa thabaktu shinglupna uba phanggani. - 9T46 (1909).AMT 160.4

  “Pattra adu Shengna amadi Achumba Maikeida Yungna Tliammu”AMT 160.5

  Akonba nonggi maramda pukning waaningai leite. Eikhoina tougadaba makhei haibabu pattra adu shengna amadi chumna yungkhattuna thamba amasung swargagi nong phangnanaba shemshaaduna, “Akonba nongdu eigi paltrada taabiyu haina prathanaa touduna ngaiba tai. Ahum shuba swargadut aduga loinana matik leiba swargadut adugi mangaalna eigi ithakta ngaanbiyu; thabak aduda eibu sharuk yaohanbiyu; eisu pao shandokchage; Jisu KLhristaga loinana thabak shuminnajage.” Asum haina Ishwarda changjarabadi, eina nakhoida hainingi, Ibungona Magi thoujaal pibiduna matam khibikta nakhoibu matik chaahanbigani. -UL 283 (1891).AMT 160.6

  Paokhum adu khudakta yaamna thuna amadi Paangal leina laakpa yai, nattraga masi numit kayaamarum amadi haptaa kayaamarum thengthakhiba yai, haibadi eikhoigi thaajaba chaangyeng touba yai. Adubu eikhoigi prathana karamna amadi keidoungei khumbigadaba Ishwama khangi. Ishwargi thabakta eikhoi ishaamak pishinjabasi thabak adugi eikhoigi sharuk amani. Thabak aduda Ishwargi sharuk adudi Ibungo Mahaakna daii loubigani. Ibungo Mahakki waashak ngaakpa thaajaba yaabani. Achouba amadi rnaru oiba eikhoigi sharuk oiba waapham adudi, kallak yengthinaba pumnamak thaadokle hairaga, amasung, nollukna nijaba meeshing oina, pukchel khoijel amatta oina mitsheng khaangna ngaijaba asini. Eiklioigi Mihut amadi Makok oibiriba Jisuna, Penticost Numitta prathana touduna amadi mitsheng khaangduna leiriba meeshing da toubikhiba adumak adu Ibungo mahaakna eikhoigi damak toubinaba shemshaaduna lei. -3SP, 272 (1878). AMT 160.7

  Thawai Ashengba heithabigadabagi matamdu keidoungei oigadra-matik leiba swargadut aduna swargadagi kumtharaktuna ahum shuba swargadut aduga punna taibangpaanda aroiba thabak tougadabadu keidoungei oigadage haibagi chap chaaba matam adu eina haiba ngamde. Eigi paojel adudi swargagi tekkhathanbiba phangnanaba shoiroidaba adudi eikhoigi thaomei thourang shemshaaduna leiba asitani. -ISM 192 (1892). AMT 161.1

  Akonba Nongdu Mi Pumnainakna Phangloi AMT 161.2

  Eingonda utpire madudi Ishwargi meeshingna makhoi mashaagi hotnajabadi leitaba, adubu makhoibu tekkhat hanbiba amasung makhoigi ashoiba louthokpinanaba amadi araanba chumthokpinanaba ngaiduna leirabadi; makhoigi hakchaanggi amadi thawaigi amotpa shengdokpinaba, aduga ahum shuba swargadut adugi awaangba khollao aduda yaohanbinaba ngaiduna leiragadi, makhoi waattuna leihougani. -1T619(186 7).AMT 161.3

  Shinglup apumbabu hinggathanba ujanaba eikhoi ashaa touribra? Matam adu keidoungeidasu laakloi. Shinglupki manungda pukning hongdaba. aduga ngamnanaba thawai yaona prathana toubada yaodaba mee yam yaori. Thabak aduda eikhoi meepum khudingmak yaoba taabani. Eikhoina henna prathana touraga waatna wangaangba tai.-i. SM 122(188 7). AMT 161.4

  Shoidana eikhoina khangba yai haibadi Thawai Ashengba heithabiba matamda, anganba nong phangdaba amadi madugi mamal khangdaba makhoidi akonba nong adu uba phangloi amasung madugi kaanabasu khangloi. - Tm399 (1896). AMT 162.1

  Makhoina phangba mangaal adugi matung inna punsi hingliba makhoitana henna ciiaoba mangaal phanggani. Thawai yaoba Christian punsina phidamnangai oina eikhoi nungtigi chaokhatpa leitragadi, akonba nongjuda Thawai Ashengba phongdokpibadu eikhoina mashak khangloi. Eikhoigi akoibada leiriba thammoi kayaagi mathakta taabirambasu yai, adubu eikhoinadi madu mashak khangloi nattraga phangbasu ngamloi. -TM 507(1897). AMT 162.2

  Kanagumbana thawai yaona hotnabadi leitaba, adubu Thawai Ashengbana makhoigi thabak toubinaba ngairiba makhoi adu amambada maangjagani. Ishwargi thabak kari amattatoudana, tuminna phamduna nakhoina ngaigadaba natte. - CS 228(1903). AMT 162.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents