Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  16.—Chaangyeng Matam Loishinba

  Chaangyeng Keidoungei Loishin-gadabano Kanaanasu Khangde AMT 188.1

  Paojel asi loishinba nattraga lamchat chaangyeng matam thingjinbagi(close of probation) matam Ishwarna eikhoida phongdokpide. Phongdokpiba pottu eikhoigi damak amadi eikhoigi ichaa- ishushinggi damakni haina eikhoina lougani, adubu Ingam- Ngambagi sabhada(council da) thamba aronbadu khangnanaba eikhoina hotnaganusiAMT 188.2

  Lamchat chaangyeng loishinba matamgi maramda eingonda utpiba mangaal phangbra haina eingonda hangba chithi kayaa laakkhi, adubu eina khumba adudi—eigi paojel amakhak lei, madudi numit leiringeida thabak tounanaba matamdu houjikni, maramdi meena thabak touba ngamdaba ahing laakli. - ISM 191 (1894).AMT 188.3

  Sunday Ain Namna InhanbasinaLamchat Chaangyeng Matam Thingjanbagi Maang ThaaganiAMT 188.4

  Prabhuna eingonda shengna utpire madudi lamchatchaangyenggi matam loishindringeida shaa adugi murtti shaaragani maramdi Ishwargi meeshinggi damak makhoigi lomba naidaba maraibak tambadu chaangyeng asigi mapaanna oigani.- 2SM 81 (1890).AMT 188.5

  “Shaa adugi murtti” haibasi karino? Aduga masibu karam haina shaagadabano? Murtti asibu machi ani- paanba-shaa aduna shaabani amasung shaa adubu maanba murttini. Masibu shaa adugi murtti haina kounei [Rev. 13:11-17& Rev. 13:1-10]. Aduna murtti adu kari maanba amadi karamna shaaba haiba khangge hairabadi, eikhoina shaa adumakki—papacygi lamchat shaajat thijinba tai.AMT 188.6

  Aphaba waapaogi achumbadagi laapthoktuna amasung Christian nattabagi dharma- karma amadi chatnabi loushinduna, anganba shinglupna leikhaa taarakpa matamda, mahaakna Thawai amadi Ishwargi paanggal maanghankhi; aduga meeshinggi pukning laakshinnaba, maana(shinglupna) churchki nattaba paanggal shaaktigi(secular powergi) mateng loukhi. Madugi maheidi papacyni, haibadi maagi ningba thunghannanaba, thoidokna dharma mot yaanadaba meeshingbu” dandi pinanaba gi damak shinglupna leibaakki paanggal shakti shijinnakhi. United Statesna shaa adugi murtti shaananabagi damak dharmagi nattaba governmentgi paanggalbu khudum chanba tai haibadi, maagi ningba thunghannabagi damak shinglupna leibaakki paanggal shijinnaganiAMT 189.1

  “Shaa adugi murtti shaaba” haibasi Protestant shinglupna makhoigi dharmagi mot chatnahannabagi damak dharmagi nattaba mateng thiba matamda oirakkadaba, achumba thaadokhraba Protestant-dharma(apostate Protestantism) adubuni. -GC443.445 (1911). AMT 189.2

  Chum Namba Loiraba Matamda Lamchat Chaangyeng Matam Thinglagani AMT 189.3

  Eikhoina awaaba matamda hek changdringeida, eikhoi pumnamak ahingba Ishwargi chum phanglammi. Adugi matungda nungshit mari pairiba(khaamliba) swargadut mari eina urammi. Aduga chaaktaangba, shiganba lainaa. amasung thaangshaang, jaati amana jaati amagi mathakta hourakpa, amasung taibangpaal apumba mapham maraang khangdabagi phibam oina urammi. - 7BC968 (1846). AMT 189.4

  Swargada dutshingna thuna yaangna hangat hanta chatliba eina urammi. Swargadut amana maagi naakanda mukphu (ink-horn) amaga loinana prithibeedagi hallaktuna maagi thabak loire, amasung ashengbashinggi mashing thiba amadi chum namba loire haina pao tamlammi. Adugi matungda yaathang taraa haappa upu mamaangda thougan touriba Jisuna dhupki kambi(censer) adu hunthakhiba eina urammi. Ibungona Mahaakki khut thanggattuna, khonjel waangna ‘'Loire” haina hairammi. -EW279 (1858). AMT 189.5

  Matamgi mitkup amakhakta mangaire. Adubu jaati amana jaati amagi mathakta , ningthou leibaak amana ningthou leibaak amagi mathakta laan houduna leirabasu, houjik mayaamgi oinadi laan thengnadri. Ishwargi manaishinggi maraibakta chum namdri phaoba nungshit mari khaamduna leiri. Adugi matungdadi Prithibi gi Paangal shaaktishingna aroiba laanjao adugi damak makhoigi laanmeeshingbu thaadorakkani. - 6T14 (1900).AMT 190.1

  Swargadut amana prithibidagihallaktuna maagi thabak loire haina laore; aroiba chaangyengdu taibangpaanda purakle, amasung ningthougi ashengba yaathang inbagi pramaan leijaraba makhoina “ahingba Ishwargi chum” phangjare. Adudagidi mathaklomgi ashengba maphamda Jisuna Maagi waanombiba tokle. Ibungona Maagi khut thanggattuna “Loire” haina khonjel waangna laore. - GC613 (1911).AMT 190.2

  Khanghoudana, Khudakta Lamchat Chaangyeng Matam LoishinganiAMT 190.3

  Jisuna meegi damak waanombiba tokpa matamda, pumnamakki waathok mayaamdu matam chuppagi oina loishillagani.. Chaangyeng matam loishille; swargada Khristagi waanombibagi thabak toklani. Khanghoudana khudakta aroiba matam asi pumnamakki mathakta laakkani, amasung achumba loushinduna maagi maagi thawai shengdokchananaba thou-oidaba makhoinadi tumduna leihoure. - 2T191 (1868).AMT 190.4

  Lamchat chaangyeng matam loishinba matamdu, eikhoina ashaa toudaba matamda, khanghoudana khudakta laakkani. Adubu ngasi swargada eikhoigi shenglaba saakhi leiba yai, amasung Iswarna eikhoibu loushinbire haina khangba yai. - 7BC989 (1906).AMT 190.5

  Thijinbagi waayel bichaargi thabak loirabada, ahingbagi nattraga shibagi damak mee pumnamakki maraibak leplagani. Prabhuna swargagi leichinda lenglaktringeigi matam kharagi mamaangda lamchat chaangyeng matam loishilleAMT 191.1

  Ishing ichaogi mamaangda, Noahna hi manungda changkhraba matungda, Ishwarna maabu manungda, aduga Ishwar loushindabashingbu mapaanda thamlaga thong thingkhre; adubu meeshingna numit taret makhoigi waayel bichaar lepkhre haiba khangdana, makhoigi thouoidaba lamchat, harao nungaiba paamba punsi, amadi laakkadouriba waayel bichaargi mit-naa shinghanbagi paojelbu nokna, karemnaduna leirammi. Kanbiba Mapuna taakpiri, “Meegi Machaanipa aduna lenglakpa adudasu adugumna oigani” [Matt.24:39] , Mee khudingmakkitamkhraba laibakki areppa pungpham, maraal leiraba meeshingda pibiba thoujaal aroiba oina handokpa matamdu, tuminna, khanghandana ahingda huraanba laakpa gumna, laakkaniAMT 191.2

  Karbaargi meena shendonggi waakhalda luplingei, harao nungai paamjaba meena nungaiba thijaringei, phijetki ake-amougi machaanupeena ake-amougi shemshaaringeida—prithibee pumnamakki Waayel Mapuna: “Nahaakpu khan onduna yengbada awaatpa yaamna leire.” Haina laothokpa adu -pungja adu oikhiba yai [Dan. 5:27], - GC490,491 (1911).AMT 191.3

  Lamchat Chaangyeng Matam Loikhraba Matungda Meeoibagi ThabakAMT 191.4

  Prithibeeda dharma chenba meeshingsu dharma chendaba meeshingsu makhoigi shibanaiba phibamda hingduna leiramgani— meeshingna mahci marong thaaduna, yum shaaduna, chaaduna thaktuna leiringeida, khanghoudana swargagi ashengba maphamda aroiba, hongba yaadraba waareptu laothokklire. - GC491 (1911). AMT 191.5

  Ashengba maphamda hongba yaadraba waarep laothokkhraba matamda, taibangpaan-gi maraibaktu matam chuppagi oina lepkhre, prithibeegi meeshingnadi madu khangloi. Aroibada Ishwargi Thawaina chatthokkhrabada meeshingna arembagi dharmagi ma-ong chatthaduna lcigani. phattabagi ningthou machaana inshinduna maagiphattaba aningba paangthoknanaba, Ishwargi damakta thawai yaoba maanhallaga Seitangi oiba adugumba thawai yaoba laining thorakkani. -GC 615 (1911).AMT 191.6

  Lourok matam laaktri phaoba phouga phoumaanbiga punna houminnagani. Punsigi thoudang paangthokpada ashengbashingna dharma chendabashingga aroiba matam phaoba chatminnagani. Mee pumnamakna khennaba uba, yaananaba, amambagi machaashinggi marakta mangaalgi machaashing totna-tinnari, -5T100 (1882). AMT 192.1

  Khristana phongdokpire madudilbungona lenglakpa matamda Maagi meeshingna thabak-inkhang touduna leiramgani. Mee kharana loubukta maru hunduna leiramgani, atei kharana mahei loktuna amadi khomjinduna leiramgani, atei atoppa kharana chakrida phou taktuna leiramgani. —Ms 26 (1901).AMT 192.2

  Thaajadaba amadi Chumdaba Harao-kumheiAtat- akham Leitana Chatthaba AMT 192.3

  Thaajagandaba amadi bigyaan haina kounariba asina Christian apumbagi oiba makhoigi Biblegi thaajababu sharuk chaona leikha taahalli. Mashaagi ningba thunghanba yaananaba, makhoina araanba amadi ashaaba waaribu haraona loushilli, maramdi makhoigi gyaanda Ishwar leihandanaba hotnari. Makhoina hai, “Hayengsu ngasiga maannagani, hennabu maraang kaigani.”Touigumbasung makhoina thaajaba leitana amadi Ishwar ningdana harao-nungairingeida athoiba swargadutki laoba khonjel amadi peresinggagi makhol taagani....AMT 192.4

  Taibangpaangi thabak khudingmakta chillingeida, mashaa mashaagi tongjananabagi waakhanda luplingeida, huraanba laakpa douna Jisuna laakkani.- Ms 15b, 1886.AMT 192.5

  Ishwargi meeshingni hairiba makhoina taibangpaanbagi punsi hinglingei, amadi makhoina chumdaba harao-kumheida yaoshallingeida, taibangpaangi ake-amouna shinglup (church) ki ake-amou oirabada; luhong-khongdongbagi kaangshi khinglingeida, amadi mee mayaamna taibangpaangi oiba chaokhatpasi matam shaangna chatthagani haina ashaa touringei matam aduda khanghoudana khudakta swargadagi nongthang kuppa douna makhoigi arembagi ashaa adugi aroibadu laakkani. -GC338, 339 (1911).AMT 192.6

  Meeshingna Lallon Itikta Pumlup Lupkani AMT 193.1

  Lotna maagi imunggi meeshingbu Sodoingi amaang ataakki maramda mit-naa shinghanbada, maagi waa makhoina thou-oikhide, adubu maabu angaoba oina lourammi. Amaang ataak laakpa kaanda maklioidi shemshaaramde. Matou asum touna Khristana lenglakpa matamda - lou-ubashing, lallon-itik toubashing, ain-shembashing, makhoina lallon-itikta pumlup lupkani, aduga laangda phaaba gumna Prabhugi numittu makhoigi mathakta laakkani. -RH March 10, 1904. AMT 193.2

  Purohitshing, lou-ubashing, la lionbashing, ain shembashing, achouba meeshing amadi aphaba meeshing haina kounariba meeshingna laothokkani, “ingtharani amadi taptharani,” adubu khanghoudana khudakta amaang ataak thokkani. Lukena Khristagi waahei pao tamli, madudi Ishwargi numitta laangda thuba gumna laakkani - umang waamangda shanna machinjaak thiba chatpagi matougumna, yengu, khanghoudana khudakta maabu arotpa shaa-taanbagi laangda phaagani. -10MR 266 (1876).AMT 193.3

  Meeshingna punsi laithokpa matamda, harao-kumheida luplingeida leiba-yonbagi thabak chattharingeida khanghoudana huraanbana arotpa thabak tou-i. Adugumna meegi Machaanipaana lenglakpada phibam adumak oigani. -Letter 21,1897.AMT 193.4

  Dharmagi Luchingbashing Ashaa Chaona Nungaithokkani AMT 193.5

  Gyaangi paanggalna Ishwargi waayenbu kiba maanghankhraba matamda, dharmagi gurushingna ingtha tapthaba amadi chaokhatpagi matam shaangna laakkadouri haina ashaa touringei matamda amadi taibangpaanna makhoigi atat akham leitaba lallon-itikkithabakta amadi harao-nungaibada, lou-u-shing-u amadi shemgat shaagatpagi thabakta, chaa-thaktuna haraoringeida, Ishwargi mit-naa shinghanba paojelshingbu karemnaduna leiringeida- matam adumakta khanghoudana khudakta amaang ataak thoklakkani, amasung makhoi naanthokpham leiraroi. -PP104 (1890).AMT 193.6

  Kari kari matamda oiba yai, Ishwar ningdaba meeshinggi damakti Ishwargi numitsi ikhang khangdana laakkani. Punsina mashaagi maong hongdana chatlingei matamda; meeshingna harao-nungaibada lallon-itikta luplingei, shen taannaba hotnaringei; dharmagi luchingbashingna taibangpaan-gi chaokhatpa amadi gyaan loushing hengatnanaba hotnaringeida, araanba ingtha tapthabana meeshingbu (nao) shumlingeida - ngaakshendaba yumda huraanbana lotna changlakpa- douna, thoushaadaba amadi Ishwar ningdabashinggi mathakta ikhang khanghoudana amaangbadu laakkani, “amasung makhoi naanthokpa sup-ngam ngamloi.” - GC38 (1911). AMT 194.1

  Seitanna Waa Loishin-gani Madudi Lamchat Chaangycnggi Matam Loire AMT 194.2

  Awaabagi matamda Seitanna phattabashingbu mathum maraang houhanduna, makhoina Ishwargi meeshingbu maanghannanaba koishille. Touigumbasung swargada makhoigi mingshinggi nakanda “kokpire” haina iriba maanadi khanglamde. - RH No. 19,1908.AMT 194.3

  Jacobki mathakta laan taananaba Seitanna Esaubu thoujinbadouna, matou aduga chap maanana awaabagi matamda Ishwargi meeshingbu maanghannanaba Seitanna phattaba meeshingbu thoujin-gani. Makhoibu ashengba dutshingna ngaakshelli haiba maana ure, amadi makhoigi paap kokpire haibasu maana thaajare, adubu swargagi ashengba maphamda makhoigi waathok loishille haibasi khanglamde. -GC 618 (1911).AMT 194.4

  Waaheigi damakChaak-taangbaAMT 194.5

  Ngasi Ibungogi manaishingna ngaangliba Ishwargi waaheibu mamal luna loudaba, thijindaba amadi thoushaadaba makhoi adu hayengwai yaamna awaaba amadi ningamdaba oigani. Eina ukhi madudi waayel touriba Prabhuna matam loiramdaida prithibee phaona chatkani; kiningai oiraba cheinaakhol (plagues) shing taaba hougani. Matam aduda Ishwargi Waa loushinkhidaba meeshing, thou-oikhidaba makhoishingna, “samudra dagi samudra, amadi awaangdagi nongpok youna koichat chatkani; makhoina han- gat- handa koichen chenduna Prabhugi Waahei thidunasu phanglaroi.” [Amos 8:12] , Ishwargi Waahei taaba phangdabagi chaak-taangba ama leibaak- sida laakkani. -Ms 1, 1857.AMT 194.6

  Phattabashinggi damakPrathana Amuk Leitre AMT 195.1

  Ishwargi thougal toubashingna makhoigi aroiba thabak toukhragani, makhoigi aroiba prathana toure, haiba indaba shinglupki damak amadi Ishwar ningdabashinggi damak makhoigi aroiba pi taabikhre. Aroiba mit-naa shinghanbagi paojelsu pibire. Oh, adu oiragadi achumba thaajaraga madugi matung inna hingdaba makhoina. yaamna karaamna peishinjaramba, yokkhatcharamba amadi chetna paishinjaramba maral mathumdu, awaaba khara kok-hanbinangai, kayaamuk thuna pithokninggadage, maramdi meeshinggi awaaba koklranbiba tai, nattraga makhoigi ministershingdagi araal khubamgi Iambi taakpiba tai, nattraga ashaa yaoba waahei ngaangbiba tai amadi prathana toubiba tai, nattraga thougatpiba tai. Adubu thengmankhre, makhoigi araam-khouraangbadu aremba oiba taare; makhoigi khouraangba penhanbiba leiraroi, awaaba kokhanbiba phanglaroi. Makhoigi waathok aroibagi oina loishinkhre. Houjikti akiba amadi awaaba matam oixe. —Ms 1,1857. AMT 195.2

  Thoujaal yaodana Ishwargi waayel bichar laakpa matamda, “Mapu Ibungogi ashengba maphamda” leijariba makhoigi maphambu phattaba meeshingna yengduna Oh, kayaagi matik kallakchagaba- haibadi Ibungogi yaathang inba makhoibu Prabhugi mashaigonda lotpigani. Paapki awaaba phangliba makhoigi damakti dharmachenbashinggi maraibaktu thaanggeishengna kallakningai oigani. Touigumbasung phattaba meeshinggi damakti thoujaal-gi thong thingkhre. Chaangyeng matam loiraba matungdadi makhoigi damak prathana toubiba leitre. -3BC1150 (1901). AMT 195.3

  Lamchat Hongba YaararoiAMT 196.1

  Prabhuna paanggal amadi achouba matik mangaal-ga loinana lenglakkadouri. Matam aduda dharma chenbashingga phattabashinggagi marakta mapung phaana khaidok-hanbasi Ibungogi thabak oigani. Touigumbasung thao adu pattra yaodaba makhoigi khaibiba yaoroi. Matam aduda Khristagi waaheisi thunglakkani, “Nupi ani chakkri takminagani; amabu loukhatkani, amasung amabu thanamgani. Nipaa ani loubukta shumminagani; amabu loukhatkani, amasung amabuna thanamgani.” Punsigi thabakta aphabaga phattaba chatminnagani. Touigiuribasung Prabhuna makhoigi lamchatpu yengi. Ibungonadi Maagi yaathangbu kanaana ikaikhumnana amadi nungshina inbage haina thijilli — TM 234 (1895).AMT 196.2

  Shiba haibasi chinglembani adubu henna chinglembadi hingba asini. Eikhoigi punsigi wakhal amadi waahei amadi thabak khudingmak eikhoibu amuk unnagani. Lamchat shaajat shemgatpagi matamda eikhoi- ishaamakna shemjakhrabadu matam pumnamakki oina leirani. Shibana hakchaangda ahongba purak-i, adubu lamchatta ahongba purakte. Khristagi lenglakpana eikhoigi lamchat honghanloi; masina eikhoigi lamchatpu matam chuppagioina honghandana thambi. -5T466 (1885).AMT 196.3

  Atei Atoppa Chaangyengna Phattabashingbu Pukning Honghanba Ngamloi AMT 196.4

  Houjik eikhoina phangjariba tanjaa asi eikhoigi khwaidagi phabada shijinnaba tai. Swargagi damak thouraang shemshaanaba eikhoida atoppa matam amuk piraroi. Prabhuna Maagi yaathang inbashing pumnamakki damakta shemshaabiraba tunggi yum adugi damak matik chaaba lamchat shemgatnanaba eikhoigi amatta ngairaba amadi akonba tanjaa adu asini. - Letter 20,1899.AMT 196.5

  Prabhuna lenglakpa matam adugi matungda lamchat chaangyenggi matam amuk leiraroi. Kanaagumbana matam leiri hairiba makhoi adu laanna lamjingkhrabani. Noahgi Eeshing ichaogi mamaangda pot khudingmak phibam hongdana leikhibagumna Khristana lenglakpagi mamaangdasu adumak oigani. Kanbiba Mapuna leichinthakta lenglakpa matungdadi araan khubam phangnanabagi tanjaa amuk hannapiraroi. Mee khudingmak maagi maagi waarep loukhragani. -Letter 45, 1891.AMT 196.6

  Maagi maagi phangkhiba mangaal matung inna mee khudingmakpu chaangyeng tougani. Achumbadagi chatthoklaga araanbada changkhiba makhoigi damak amuk pukning hongnanabagi tanjaa leiraroi. Taibangpaan-gi oiba chahi lishing ama (millennium) haiba leiraroi. Thawai Ashengbana makhoigi thammoida achum-araal utpikhraba matungda, makhoina acluunbadu lousliindragadi amasung ateibusu loushindanaba makhoigi ithinna athingba piduna leiragadi, makhoibu keidoungeidasu pukning honghanba ngamlaroi. Makhoida lamchat cliaangyeng pibiba manungda lamchat hongnanaba hotnaramde, aduna pukning hongnanabagi tanjaa Khristana amuk piraroi. Waareptu aroiba oire. —Letter 25, 1900.AMT 197.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents