Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  17.—Akonba Cheinaakhol Taret Amasung Phattaba Meeshing

  (Achouba Avvaabagi Matam, Part 1)AMT 198.1

  Ishwargi AshaobagiTenggot HcidorakkaniAMT 198.2

  Eikhoigi maangda akiba thoudok kayaa thoklakkadouri. Peresinggagi mathangda peresingga khonggani, tenggotki mathangda tenggot prithibeeda leiba meeshinggi mathakta heitharakkani. -3SM 426 (1890)AMT 198.3

  Thoujaalgi swargadutna taibangpaansi thuna thaadoklagani amasung akonba cheinaakhol taret heidorakkani Ishwargi ashaobagi braja thuna taaragani, amasung yaathang thugaibashingbu Ibungona daandi piba houba matamda aroiba matam phaoba pukning hongbagi matam leiraroL -TM182 (1894).AMT 198.4

  Zaatsing Angamba TaannabaAMT 198.5

  Ishwargi manaishinggi maraibakta chum namdri phaoba paanggal leiraba swargadut marina prithibee asigi paanggalbu khaamduna leiri. Taibangpaan-gijaatshingna laan shoknaba paammi, adubu makhoibu swargadutshingna khaamli. Thingliba paanggalsi louthokpa matamda awaa-anaagi matam laakkani. Laan-gi shiba yaaba khutlai kayaa marum puthokkani. Mee tongbajahaaj kayaabu achouba irennungda phumjingani. Achumbagi thawai yaodraba meeshing kayaana Seitan-gi laanmeeshinggi kaanglupta yaokhrani, adum oinamak Armageddon gi laanjao laaktriphaoba makhoibu athingba makhada thamgani.- 7BC 967 (1900).AMT 198.6

  AmaangAtaaktaTaibangpaalApumba YaoganiAMT 199.1

  Laakkadouriba awaaba bichaar adugi maramda taibangpaanbu mit-naa shinghanbagi paojel pidringeida swargadutshingna awaa anaagi nungshittu khaaniduna leiri. adubu prithibeegi mathakta awaabagi nonglei nungshit thoklaknaba shemshaduna lei, aduna Ishwarna Maagi dutshingbu nungshittu thaadoknabayaathang pibada haiba ngamdaba laanjao thoklakkani. -Ed. 179, ISO (1903).AMT 199.2

  Jerusalemgi mathakta waayel bichar laakpagi maramda Kanbiba Mapugi taakthokpa waa (prophecy) adu thunglakkadaba leiri, madugi machet khara Jerusalemgi kinangai oiraba amaang ataak aduna khudamoikhi. Mapu Ibungogi thoujaal loushindaba amadi Maagi waayel yaathangbu khonggaonaribataibangpaangi mathakta laakkadouriba daandii adu khan-gatlaba sahor (Jerusalem) gi maangtakpaduda eikhoina uba yai. -GC36 (1911).AMT 199.3

  Matam aduda prithibeeda leiriba meeshingbu Seitanna aroiba oina chaoraba awaabagi manungda luphangani. Ishwargi dutshingna kiningai oiraba mee-oibagi ashaobagi nungshitpu khaamlibadu hek thaadokpada khatna cheinabagi machaak pumanamak thok-hangani. Thainagi Jerusalemda thokkhiba adudagi henna shaathiba amaang ataak aduda prithibee apumba yaogani. -GC614 (1911).AMT 199.4

  IshwardiAchumbamukThoujaal Heibani AMT 199.5

  Ngaakpi heiba, khaangbi heiba, thoujaal heiba, aphaba, amadi achumba si Ishwar Ibungogi matik mangaalni. Paap touba meebu achumba bichar touduna dandi pibasi, thoujaal utpamuk, Prabhu Ibungogi matik mangaalni. -RHMarch 10, 1904.AMT 199.6

  Egyptki laishinggi mathaktatoukhibagumna Israelgi Ishwar Ibungona taibangpaan asigi laishinggi mathakta waayel bichar tougani. Meijao, eeshing-ichao, shiganba lainashing amadi yuharrabana lam pumnamakpu Ibungona maang-1aakhangani. Matam aduda Ibungogi kanbiba meeshingna prithibeeda Ibungogi minglenbu thaagatkani. Prithibee asigi itihaaski aroibada lemhouriba iremkhaakshingna Ishwargi tambiba paraashing asidagi ashingba oipham thoktra?- 1 OMR 240, 241 (1899).AMT 199.7

  Eikhoigi waanombiba oina leppiriba; paapki damak ningamdana haijaba amadi yaajaba taabiriba, thoujaal amadi nungshiba tattana utpiriba Ibungona swargagi ashengba maphamdathabak toubiba tluina toklagani. Matam aduda thoujaal amadi ngaakpibana phambaaldagi kumtharapada waayel bichaarna mapham shillagani. Meeshingna tattana changjaramba Ibungo Mahaakna houjikti khwaidagi waanglaba waayel Mapugi phamda leiragani. -RH Jan. 1,1889.AMT 200.1

  Bible apumbada. Mapu Ibungobu thoujaal heiba amadi aphaba Mapu oibatada nattana chap chaaba amadi michang mikhai naidana achumba bichaar toubiba Ishwar oina khangnei. 5T March 24,1881.AMT 200.2

  Tashenglaba Ishwargi Wayel Bichaar AMT 200.3

  Houjik eikhoigi matamda Ishwargi nungshibabu laanna uhalli haibadi Ibungona paap touba meebu maanghalloi. Meeshingna achumba wayel bichaarbu makhoi mashaa mashaagi anemba thaakki waakhanna khalli. “Eisu nakhoigumbani haina nakhoina khalli ‘[Psa. 50:21]. Makhoi mashaana Ishwarbu khan olli. Karigumba thoudok amagi mareeda makhoina touramgadaba adugumna I shwamasu tougani haina makhoina khalli.AMT 200.4

  Ningthou leibaak nattraga government kadaidasu ain thugaiba meeshingbu ain thugaibagi damak kari dandi piba paambage haina hangba hounade. Eikhoigi areiba pumnamak, Ibungo Mahaakki maraang kairaba thoujaal mayaam, asigi damak, eikhoi Ishwargi laman tolli. Asigumba Ishwargi mayokta paap toubagi lamchat hengatlibasi hainingai leite, swargadagisu henna waangi. Ishwardi Iamchatki mapu amadi Ipaa Ibungoni. Ibungodi Ain-piba-Mapuni. Mahaakna ain shemmi amadi aindu paangthok-I (dandi pi). Dandi yaodaba aindi paanggal yaodaba ainni.AMT 200.5

  Nungshi heiba Ipaa Ibungoda haijaba yai maramdi Ibungogi kanbiba yaaba paanggal leiraga machaashingna meinungda Ishwargi awaaba dandi phanglibadu Ibungona yengningba natte. Touigumbasung Ishwarna, meeshinggi phananabagi damakta amadi makhoigi ashoi- angaam Ieitanabagi damakta yaathang thugaiba meebu cheiraak piba taabani. Ishwarnadi mee-oibagi aningba matung inna toude. Mee amana mee-oiba mashenda touba yaaba hak (right) leitaba adu Ibungo Mahaakkidi waayen toubagi ngamkhei leite. Noahna maabu noknaduna amadi karemnaduna awaaba piriba mee amabu laman khumduna eeshingda iraaknahanduna, Ishwarbu penhandaba yaarambani, adubu Ishwarnadi taibangpaal apumbabu iraaknahankhi. Lot na mayaanipashingbu dandi pinanabamaagi hak leiramdabada Ishwarnadi achumba bichaar toukhi. Ishwarna tougani haiba thabaktu Maana touraroi haina kanana haiba ngambage?- 12 MR 207-209, 10 MR 265(1876).AMT 200.6

  Ishwarna MaagiNgaakshenbibadu Louthokpa Matamda Waayel Bichaar Laakkani AMT 201.1

  Eingondautpikhi madudi Ishwargi bichaarshingdu chumdringna Ishwardagi thoraklaga makhoida laakloi. adubu asum haina oigani: Makhoi mashaana Ibungogi ngaakshenbibadagi laapthokkhre. Ibungona mit-naa shinghanbire, chumthokpire, waarak waatembire, amadi ashoi angaam leitaba Iambi taakpire; maduda, Ibungo Mahaakki achaanba meeshingna, hanjin hanjinna mitnaa shinghanbagi paojel pibikhraba matungda, makhoi mashaa mashaagi aningba lambida chatthok khrabadi, Seitanna makhoigi mathakta laan taaba ngaakthokpinaba Ibungona Maagi dutshingbu thaabiroi.AMT 201.2

  Samudrada amadi kaangphanda khudong thiba amadi awaaba thokhanduna mee kayaagi punsibu yeknabagi shaaraak oihallibasi Seitan gi thabakni. -14 MR 3 (1883).AMT 201.3

  Mashaa mashaagi aningba matung induna amaangba lambida chatpa maramna Ishwargi achmnbabu laanna uhanba, laanna lamjingba. amadi ikaikhumnadaba makhoishing adubu dandi pinanaba Ishwarna Maagi yeknabashingbu khutlai oina shijinnagani. -PC 136 (1894).AMT 201.4

  Shaohanba, loushindraba, thina touba maramna Ishwargi Thawaina prithibeedagi chatthokkadoure. Ishwargi Thawaibu hek louthokkhraba matungdadi, Seitan-gi meenungshi yaodaba thabak kaangphanda amadi samudrada touragani. -Ms 134,1898.AMT 202.1

  Phattabashingna makhoigi thoujaal-gi ngamkhei hendokkhre; Matam kuina loshinjaningdraba Ishwargi Thawaidu makhoidagi chatthokkhre. Ashengba thoujaalda changjapham loujaningdraba makhoising adu phattaba adugi khuttagi ngaakthoknaba paambei leiraroi. -GC 614 (1911).AMT 202.2

  KarigumbaMatamdadi Ashengba Dutshingna MaangTaak-hanba Shaakti ShijinneiAMT 202.3

  Jerichogi mathakta Ishwargi waayen bichaar tounanaba mikap thokhankhii. Masi laanbal ama oirammi. Adubu sahor asigi mathakta laan taabada, Prabhugi laanmeeshingbu Luchinglen Mashaamakna swargadagi laanmeeshing puraga lenglakkhi. Chaoraba laanbal adubu Ishwargi dutshingna khutna paiduna leikhaada tuhankhi. - 3T264 (1873). AMT 202.4

  Ishwargi makhaada swargadutshinggi paanggal shaakti yaarnna lei. Karigumbathoudok amada, Khristagi yaathang induna, airing airrada nrakhoina Assyriagi laanmee lakh amaga lishing mariphu rnairga haatkhi. - DA 700(1898).AMT 202.5

  Peterbu kanbinaba ningthou konungdagi laakpa swargadut adu, Herod ta meihouna shaobagi pao anradi waayel purakpa pao chat pa dut adumak oirammi. Swargadut aduna Peterbu tumlibadagi hougatnanaba plrukhi. Phattaba ningthou adubudi khutphu tongaanna phuduna, maagi chaothokpa nemthahannaba, ingam ngamba Mapu Ibungona maagi mathakta cheiraak pikhi. Ishwargi larnan klrumbagi waayel makhaada, Herodna waakhalgi amadi hakchaanggi awaaba chaona phangduna shikhi.—AA 152 (1911).AMT 202.6

  Swargadut amakhaktana Egypt machaashinggi ahaanba pokpa angaang makhei maanghanduna leibaak aduda awaaba thok-hankhi. Mee mashing thiduna Davidna Ishwarbu shaohanbada swargadut amana hainingai leitana awaaba thokhanduna maagi paapki daandi pikhi. Ishwar yaathang matung induna ashengba dutshingna amaang ataakki shaakti shijinnaba adumuk Ishwarna yaabibada phattaba dutshingnasu shijinnagani. Mapham khudingda amaang ataak thokhannaba, laanmeeshingna ashengba yaathang ngaiduna leiri. - GC 614(1911).AMT 202.7

  Ahaanba CheinaakholAniAMT 203.1

  Khristana ashengba maphamdawaanombibatoklabada, shaa adubu amadi maagi murttibu khurumba amadi maagi khudam phangba makhoigi damakta laangkhraba yaannadaba ashaoba(unmi\ed wrath) gi tenggottu heidorakkani [ Rev.l4:9,10], Israelbu Ishwarna kanbigadaba matamda Egyptki mathakta piba maannaba cheinaakhol adu Ishwargi meeshingbu akonba kanbibagi mamaangmakta henna kiningai oiba amadi henna paak-chaoraba waayel bichaarshing taibangpaanbagi mathakta taagani. Kiningai oiraba cheiraak adugi maramda phongdokpibana hai, “Shaa adugi khudam leiba aduga maagi murtti khurumba meeshing adugi mathakta tukkachaba amasung apaatpa thokle.” Samudrana “ashiba meegi eegum oirakle, amasung hingliba thawai khuding samudra manungda shire” [Rev. 16:2,3]. - GC 627,628(1911).AMT 203.2

  Cheinaakholshing adu prithibeeda paallibashinggi mathakta taarammi. Mee kharana Ishwar thaadokle amasung Ibungo Mahaakpu shiraapsu tourammi. Atei kharana Ishwargi meeshingda chenshinduna, Ibungogi waayel bichaardagi nanthokpa yaananaba makhoibusu Iambi taakpinanaba haijarammi. Adubu makhoigi damak adugumba leitre. Paapishinggi damak akonba pi taabikhre, akonba awaaba prathana toubikhre, akonba potlum pubikhre, akonba mit-naa sliinghanba paojel pibikhre. - EW281 (1858).AMT 203.3

  Ahumshuba CheinaakholAMT 203.4

  Eina urammi madudi ashengba maphamda Jisugi thabak loishindri phaoba swargadut marina nungshit mari paiduna leiramkhigani. amasung adugi matungda akonba cheinaakhol tarettu laakkani. Cheinaakhonshing asina phattabashingbu ashengbasinggi mathakta shaohalle; makhoina khallammi madudi makhoigi mathakta taariba Ishwargi waayel makheisi eikhoina purakpani aduna makhoina eikhoibu prithibeesidagi maanghanba ngamlabadi cheinaakhol mayaamsi toklakkani. Ashengbashingbu haatnanabagi yaathang thoklammi, makhoibu kanbinabagi damak makhoina ahing nungthil Ishwarbu koujananaba masina maram oihanbire.- EW36,37 (1851).AMT 203.5

  Aduga “turel makhei amasung iphut makhei adu ee oirakle.” Kiningai oiraba awaaba mayaamsi Ishwargi achumba bichaarni. Ishwargi dut aduna phongdokli: ” He Ibungo, Nahaakti achumbani, maramdi Ibungo Nahaakna asumna waayelle. Maramdi makhoina ashengbashinggi amasung Ishwargi waa taakthopashinggi ee heidokle, aduga Ibungo Nahaakna makhoibu ee thakhalle; makhoi matik chaabani” [Rev. 16:2—6], Ishwargi meeshingbu shibagi dandi piba maramna ee taahanbagi maraal adugi awaaba adumuk makhoigi mathakta taare. - GC 628 (1911).AMT 204.1

  Marishuba CheinaakholAMT 204.2

  Matung taaba cheinaakhonda, “meishaana meebu kaahatnaba” numitta paanggal pire, amasung meeshingbu akanba meishaana kaahatle( Rev. 16: 8,9). Kiningai oiraba matam asigi pliibamgi maramda maichoushingna asumna hai: “Malemsina tengthaari, maramdi loubuktagi maliei marong ngamnamak maangkhre Labukta houriba upaambi pumnamak khuithakhre: maramdi meeshinggi machaanipashinggi haraoba khuithakhre.” “Leitum-lakta maru- maraang kangle, pukeida karisu leitre Shaa shanshingna kayaakhongliba! Shan gi shanlup chamamnare, maramdi makhoigi damak shanjaabung leitre Turen gi eeshing kanghanbikhre, amasung lamhaangda leiba shanjaabung meina chaakkhre.” “Mapu Ibungona taakpiri: Numittuda ningnashanggi laishol ishei ngamnamak meekap meeraokhon gi khonjel oihangani. Mapham khudingda ashiba hakchaangna than-gani; manin mahaa taahandana ashiba mashaashingdu langthokkani.” [Joel 1: 10—12, 17-20; Amos 8:3]AMT 204.3

  Cheinaakhonshing asi prithibeeda leiriba pumnamakki mathakta oiroi, nattraga prithibeeda paalliba pumnamakpu pullapna kakthatloi. Adum oinamak meeoibana phanggadaba khwaidagi awaabadu asi oigani. - GC628,629 (1911). AMT 205.1

  Mangaa-shuba Cheinaakhol AMT 205.2

  Laan-ngambagi khollaoga, karemnabaga. amadi shiraapka loinana phattaba mayaam aduna dashaa taaraba meeshinggi mathakta laan-changlamdaida, yengu, shukna mamlaba ahingdagi henna mamba amambana prithibeebu kupshille. Matam aduda Ishwargi phambandagi ngaanthorakpa matik mangaalga loinana, chumthaang amana, nongthakshingbu shamjnnabire, amasung Ishwarda haijariba kaanglup khudinggi mathakta koishinbibadouna ure. Ashaoba meeyaam adubu khudakta phaare. Makhoigi karemnabagi khollao shithare. Mee- haatningbagi ashaobadu kaokhre. Akibana maang-oinaraba makhoina Ishwargi waalepnabagikhudam adubu munnayengi, amasung paanggal leiraba mangaal adudagi makhoibu kupshinbiba makhoina paamleAMT 205.3

  Ishwarna Maagi meeshingbu kanbibagi paanggal phongdokpasi ahing nongyaidani. Numit thorak-I, nungthin-gumna ngaalli. Khudamshing amadi angakpa kayaamarum thuna thuna mathang manao naina thorak-i. Thoudok adubu phattabashingna akiba phangna amadi ngakna yengi, adubu dharma-chenbashingnadi makhoibu kanbibagi khudamshing adubu haraobaga loinana chinglemna yengjei. - GC 635,636(1911).AMT 205.4

  Ishwargi Yaathang Atiyaada UtleAMT 205.5

  Atiyaada yaathanggi nungpaak anibu pullapna thuplaga paiba khut ama utle. Maichouna hai, “Koirousina Mapu Ibungogi achumba phongdokkani: maramdi Ibungomakna waayel Mapuni” [Psa.50:6], Punsibu lamtaak lamjingbinanaba Sinaidagi nongkhaaknonglao amadi meiraktagi laothokkhiba Ishwargi achumba. haibadi ashengba yaathang adu houjikti meeshingbu waayel bichaar tounanabagi pathaap oina phongdokpire. Khut aduna yaathang nungpaaktu haangdokle, amasung meigi kalomna yekkhraba (ikhraba) Yaathang Taraagi lamchatki pathaapshingdu utle. Waaheishingdu isheng shengi, haibadi mee pumnamakna paaba ngammi. Ningshingba paanggal haapkatle, amambagi amasung chumdaba dharmagi motpu pangthaa- thaahallambadu pukningdagi chatthokkhre, aduga isham shamba, isheng shengba amadi ingam ngamba Ishwargi waaheishing taraa -du, prithibeeda paalliba pumnamakpu yenghalle. - GC639 (1911).AMT 205.6

  Maanglabashingna Makhoigi Chumdaba Yaoshenbashingbu Araanbani Haina UtkaniAMT 206.1

  Mangaal uraba aduga makhoi araanbada leire hainasu khanglaba, adubu makhoigi araan khubamgi damak shinglupki luchingbashingbu henna thaajakhiba chuch membershingna, Ishwargi numit aduda uba phanggani madudi makhoigi paap touba adugi damak atoppa thawaina mama! shingbiba ngamde. Kiningai oiraba khollao taagani, “Eidi amaangba oire, lomdana maangle.” Achumbabu laanhallaga araanba shandoklaba ministershingbu machet machet shegainingba meeshinggi waakhanda phaogani. - 4BC1157 (1900).AMT 206.2

  Mee pumnamakki khwaidagi pendaba waayel ministershing(puritshing) gi mathaktapeikhatkani. Thaajaba yaadaba pastorshingna phajanba wa taakthok lam-i; makhoina makhoigi waa taaribashingbu Ishwargi yaathang makhei ngaaktananaba, aduga yaathang ngaaklibashinggi mathakta awaaba pinanaba inshille. Ashaa leitraduna. ojashing asina houjikti taibangpaangi mamaangda makhoigi minambagi thabaktu phongdokle. Meeyaamgi ashaoba ngamkhei leitre. Makhoina laoduna hai, “Eikhoi amaangba oire! ” “Eikhoibu maanghanbasi nakhoinani”; adudagi makhoina shaashinnaba yaoshenbashinggi mathakta onshille. Matam amadayaamna nungshina, luna toujaramba meeshing adumakna makhoibu yaamna tukkachana shiraap tourakkani. Ikaikhumnabagi manaa piramba khutshing adu makhoibu maanghanba khutshing oirakkani. Ishwargi meeshingbu haatnanaba oiramba thaangshaangshing adu houjikti makhoigi(Ishwargi meeshinggi) yeknabashingbu maanghannaba shijinnare. - GC 655,656 (1911).AMT 206.3

  Masida eikhoina lire madudi—Ishwargi ashaobagi cheiphu adu ihaan haanbada, Ishwargi ningnashang—shinglupna phangba taarammi. Thainagi meeshing[Eze. 9:6], haibadi Ishwarna mangaal chaona piibiramba aduga meeshinggi thawairomgi punsibu lamjingduna ngaakshenba oiramba makhoina makhoigi thaajaba maanghankhre. -5T 211 (1882).AMT 207.1

  Chumdaba yaoshenbashingna Ishwargi waaheibu karisu oihandre.... Makhoigi thabakkimaheimakhoimaknaphngjagani. Athuppa Babylongi mathakta Ishwargi waayel bichaar laakpa matamda Phongdokpiba(Rev. 18)da utliba leela adu uba phanggani. -Ms 60, 1900.AMT 207.2

  Tarukshuba CheinaakholAMT 207.3

  Makhoibu minambada phaajinnaba, amadi Seitanna swargagi leibaak ngaakpagi mayokta aroiba laan shoknabada makhoibu yaohannaba, diyabolgi thawaishingna prithibeegi ningthoushingda amadi taibangpaal apumbada chatkani. - GC624 (1911). AMT 207.4

  Ishwargi Thawaina taibangpaanbadagi mathang mathang chatthokpa houre. “Ingam ngamba Ishwargi achoubanumit adugi laan gi damak” shemshaananaba, Seitannasu, taibangpaal apumbagi ningthoushingbu maagi phiraal makhaada punhannanaba, maagi phattaba laanmeeshingbu khomjinduna Ieire (Rev.l 6:14). - 7BC 983 (1890).AMT 207.5

  Phongdokpiba 16 da aroibagi laanjaoda angak angakpa khudam touba paanggal aduna taibangpaalbu khomjinbagi maramda Johnna khudam oina phongdokpa adugi matungda, khudam oina ngaangba toklaga peresingga makhonna isheng shengna khonjel ama amukka pibire , “Yengu, huraanba gumna Eina laakkani. Mahaakna phi shettana chattuna meena mahaakki ikaipham udananaba. mitsheng khaangjaba amasung mashaagi maphi marol shennajaba mahaak adu yaiphabani” [Rev. 16:15], Paap touraba mat ungda Adam amasung Eve maphi marol yaoramde, maramdi mangaalgi amadi ashoi-angaam ngaakthoknabagi phirondu makhoidagi chatthokkhirammi.AMT 207.6

  Noahgi matamda phattaba prithibeegi meeshinggumna, amadi Sodomda paallamba meeshinggumna, taibangpaanbana Ishwargi waarak waatem amadi mit-naa shinghanbagi paojeldu kaoramlagani. Phattaba thabak puthoknanaba makhoigi thouramga loinana hougatlammi, adubu khanghoudana swargadagi meigi nong chutharaktuna Ishwar ningdaba meeshingbu tumna maanghankhi. Meegi Machaanipaa phongdokpa numitta maduga maannana oigani” [Luke 17:30], - 14MR 96,97(1896).AMT 208.1

  Aphabaga Phattabaga gi Marakta Shoknaba Aroiba Laanjao AMT 208.2

  Aroibagi laanjaoda yeknariba paanggal ani phongdokkani. Nakkal amaromda prithibee amasung swarga shemba Mapuna lepkani. Ibungogi oiba pumnamakkida Maagi mohor(khudam) yaogani. Makhoina Ibungogi yaathang ille. Nakkan amaromda amambagi ningthou-machaaga loinana, achumba thaadokkhrabashing amadi laalhoubashingna leppi. - 7BC982,983 (1901).AMT 208.3

  Akibagi mashak oiraba shoknaba eikhoigi maangda leire. Ingam ngarnba Ishwai'gi achouba numittugi laanda eiklioi changshillakli. Khaamduna leiriba adubu thaadorakkani. Phambaandagi kumthaduna, taibangpaanbabu Seitangi khutta pithoknanaba, thoujaalgi dut aduna maagi mashaa thupchinduna shemshaaba houre. Prithibeegikhutkan paanggallabashingna swargagi Ishwargaakiba laan shoknari. Ibungogi thougan toujariba meeshingbu makhoina yengthibasi ngainkhei leitre, aduna thuna, yaarnna thuna, aphabaga phattabaga gi marakta aroiba achouba laan shoknagani. Aroiba angarn taannabagi laanpham adu— prithibee asida oigani. Mapham asida, matam kuina Seitanna meeshingbu chingle hairaga Ishwargi mathakta shoknariba laan asi—matam chuppagi oina namthaduna loishinhan-gani. - RH May 13,1902. AMT 208.4

  Laanmee kaanglup anina shoknariba laansi taibangpaal asida leibaakki laanmeeshingna shoknabamuk tasengna.aduga lomba naidaba gi laibak leppa haibasi thawairomgi khatnariba waathok adugi makhaa polli. -PK176 (c.1914). AMT 209.1

  Taibangpaal Pumnamakpu NakkalAmada nattraga Atoppa Amada Khomjin-ganiAMT 209.2

  Taibangpaal pumnamak nakkal amada nattraga atoppa nakal amada leigani. Armageddon gi laandu shoknagani. Nuniit aduda kanaa amattana tumduna leiba yaaroi. Eikhoigi thaomei amadi pattrada thao yaoba ‘ashingbi leishaabishing'gumna, mitkap chaona thokpa tai. Laan aduda chingbinaba swargagi dutshinggi mamaangda Prabhugi laanmeeshinggi Luchingbana maang thaabiba tai amadi Thawai Ashengbagi paanggalna loinabiba tai. -3SM 426 (1890). AMT 209.3

  Maagi aroiba laan-houbagi thabakta Seitanna maagi laanmishing shijinnaduna aphabagi mayokta maagi yengthiba henna henna phongdorakkani,aduga ashengba paanggalna ngaakshenbinanaba Ishwarda mapung phaana pishindaba thawai khudingmakna swargagi mayokta Seitan gi michang oiduna maalemgi Mapu Ibungogi mathakta laan shoknabada yaogani. - TM465 (1892).AMT 209.4

  Ikui kuidana prithibeeda paailiba pumnamak sharuk ani thokna khaidokkani—swargagi lcibaak ngaakpagi damak leppa ama nattraga madugi mayokta leppa ama oigani. - 7T141 (1902).AMT 209.5

  Taret-shuba CheinaakholAMT 209.6

  Taret-shuba tenggot [Rev. 16:17-21] heidokpagi maramda eikhoina thijinba darkar oi. Shoknaba leitana phattabagi paanggalshingna laandu thaadokloi. Touigumbasung Armageddon gi laanda Ishwarnasu Maagi thabak tougadaba sharuk yaori. Phongdokpiba tai'aanipan gi swargadutki matik mangaalna prithibeeda ngaalhanbiba matamda, dharmagi oiba potshing, aphaba amadi phattaba pumnamakna tumlibadagi mikap thokkani, aduga hingliba Ishwargi laanmishigna laanphamdu lougani. — 7BC 983 (1899).AMT 209.7

  Thunamak Armageddon gi laan shoknagadouri. Ningthoushinggi Ningthon prabhushinggi Prabhu haina mingthol ikhraba phijol shetpa Ibungona, shagol angouba mathakta, ashengba, angouba amadi anaanba limon phi shetpa swargagi laanmishingbu lamjinggani [Rev. 19:11 -16].-7 BC982 (1899).AMT 210.1

  Prithibee apumba samudra ithak houbagumna houre. Prithibee gi leimai machet machet kairakle. Masigi yumpham makhei kairakkadabagummi. Chingjaoshing kintharakli. Mee paanba ithat kayaa maangkhre. Phattaba Sodom maanba hithaangpham kayaamarumbu, ashaoba eeshingna yotkhre Prithibeegi khwaidagi chaothoklaba sahor kayaabu nemthahalle. Makhoi mashaa mathantabu chaojananaba, taibangpaangi achou ashaangshingna makhoigi lan-thum heijinduna shaagatkhraba chinglemlaba konung kayaa, makhoigi mamaangmakta kinthaduna machet- machet taari. Keishumshang kayaa kaire, amasung makhoigi thaajabagi damakta bondi taaraba Ishwargi meeshing kayaabu thaadokpire. - GC 637 (1911). AMT 210.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents