Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  11.—Seitangi Akonba Matamgi Minamba

  Christian Dharmagi Phijet MakhaadaAMT 127.1

  Eikhoi prithibeegi itihaaski aroiba youshillakle, amasung Seitanna mamaangda amukta toukhidriba thabak touduna leire. Mahaak taibangpaan Christian apumbagi luchingba douna hotnaduna leiri. Chinthibaga loinana maagi angakpa thabaksi henna kanshillakli. Seitanna shaathiraba nongshaagi matougumna khongduna, kanabu yotpa yaagadra hainakoithithiduna lei. Seitanna taibangpaan apumbabu maagi marup oina konshinningi. Maagi kairaba phibambu Christian dharmagi phijet makhaada lotlaga mahaak dharma chenba shai, amadi Khrista makni haina daabi touri. - 8MR 346 (1901).AMT 127.2

  Ishwargi waaheina phongdokpiri madudi yeknaba aduna maagi achaaba matam phangbada, maana maagi mahutshinbashinggi mapaanna shaashinnaba Christian dharmagi makhada achou achouba paanggal shakti utkani “aduda yaarabadi khan-gatpashing phaoba sheraannana lamjinggani.” [Matt. 24: 24],-Ms 125,1901. AMT 127.3

  Thawaishingaduna Biblebu thaajaba phongdokpada amasung churchki chatnabi ainshingbu ikaikhumnaba utpada, makhoigi thabakshingdu Ishwargi paanggal shakti phongdokpa gumna loushinjagani. - GC 588 (1911).AMT 127.4

  Eikhoigi prithibeeda oktaba lamchatki khwaidagi akanba laanbandu oktaba amadi inthokpiraba paapi adugi araanba punsi adu natte; dharma chenba, ikaikhumnaba yaaba amadi pukchel chaoba punsi oinadi uba, adubu paap ama thaadoktaba, oktaba shaajatki heinabi amagi ning thunghanba aduni Yaamna heishingba, talent, thoujaal heiba, pukchel chaoba amadi nungshi heibagi thabakshing phaoba Seitanna moithem shijinnaduna thawaibu leikha taahankhiba yai. - Ed 150 (1903).AMT 127.5

  Adventist Shinglup Manungda Phaoba Mapaandagibu henna manungdabu keeningai lei. Mapaanggal kanhanbada amadi mai paak-hanbada apanba thokhallibasi taibangpaanbadagibudi churchtagina yaamna helli. Thaajadabashingnadi khallamba yai rnadudi Ishwargi yaathang ngaakpa amadi Jisugi thaajaba leibashingna, makhoigi achetpa punsina, dharma chenba punsi amadi makhoigi thawai yaoba punsina, kaanglup ateidagi henna, makhoina shandokchariba maram adubu chaokhat-hanba amasung ikaikhumnahanba ngamgani. Adubu kayaarak toina, achumba shandokli hairiba meeshingnabu henna chaona achumba chaokhathanbada apanba oirakkliraba! Thaajadaba waakhal changhanba, chingnaba phongdokpa, amambabu yokkhatpa asi, phattaba dutshingda changjapham pibani amasung Seitangi thabak paangthoknanaba Iambi haangbibani. - ISM 122 (1887).AMT 128.1

  Chinthiba Thawaishingna Shaastrabu Loushinde Ashengbashingna Thaadokpa yaadraba, Shaastradagi houjik matamgi oiba achumba (present truth) mapung phaana khangba mathou tai. Maakhoina shibagi phibam khangba tai, maramdi diyabolgi thawaishingna chaannaba marupshing amadi mari- mataashing shaashinnaraga, makhoibu Sabbath hongdokkhre, aduga Shastragi oidaba paotaak kayaamarumsu shandoknanaba, makhoida laakkani. -EW87 (1854).AMT 128.2

  Chinthiba thawaishing asina paakhon chatpashing shaaraga, makhoina prithibeeda leiringeida Thawai Ashengbana inshinbiduna ikhraba waaramshinggi onna teinaba haigani. Makhoina Biblesi Ishwardagi laakpani haibasi yaaroi. - GC557(1911).AMT 128.3

  Araanba achouba ani, haibadi thawai shinaidaba(immortality of soul) amadi Sundaygi ashengba( Sunday sacredness) asigi mapaanna Seitanna mee-oi kayaabu maagi minamba makhaada pushin-gani. Ahaanbada pankhiba aduna shikhraba meegi aatma(thawai)ga waa ngaangnaba yai haiba thaajaba (spiritualism) gi yumpham shaagatli, akonba aduna Romega punnanaba nungshibagi khutlai shemgatli. - GC 588 (1911).AMT 129.1

  Khrista shaashinnaba mee-oi kayaa marum thoraktuna, taibangpaangi Kanbiba Mapugi oiba ming amadi khurumba daabi tougani. Makhoina anaaba phahanbagi angakpa khudam kayaa tougani, amasung makhoina Shastragi saakhishingga yaanadraga swargadagi phongdokpiba phangi haina daabi touganiAMT 129.2

  Touigumbasung Ishwargi meeshingbu laanna lamjing loi. Shaashinnaba Khrista asigi tambi taakpibashing adu Shastragi nratung inde. Mahaakna shaa adubu amadi shaa adugi murttibu khurumbashingbu bor laothokkani, adubu Biblena phongdokpadi makhoishing asigi mathaktani Ishwargi yaannadaba ashaoba heiga douribadu. - GC 624, 625 (1911).AMT 129.3

  Araanba Hinggathanba (False Revivals)AMT 129.4

  Eina ukhi madudi mamingta oiba Adventistshing amadi tukhraba shinglupshinggi marakta thammoi shengba Ishwargi angaangshing lei, aduna cheinaakholshingdu heithadritringeigi mamaangda, thougan toubashing amasung meeshingbu shingluptagi kouthorakkani amasung makhoina harao haraona achumba loushin-gani. Seitanna masi khangi; swargadut ahum shubagi awaangba khonjel laobadu pidringeida, dharma kaanglupshinggi manungda pukning laangba ama thokhangani, achumba loushindaba makhoinadi Ishwarna makhoiga loinari haina khan-gani. -EW261 (1858).AMT 129.5

  Ishwargi akonba bichaargi dandidu laaktringei mamaangda paakhon chatpashinggi matamdagi amukta thokkhidriba mamaangeigi Ishwarningbagi hinggatpa (revival of godliness) gurnba ama Ishwargi meeshinggi marakta thokkani Tlrawaishinggi yekjiabana thabak asibn thingba paammi, admia thoudoksi laaktringeida, oidaba puraklaga apanba pinanaba maana hotnagani. Maagi minainba makhaada purakpa ngamba shinglupshingda, Ishworgithoidokpabor heithabibagumna maana uhan-ganiAMT 129.6

  Laanna lamjingnanaba, pukning harao mathoi kaba thorakkani. Adum oinamak kanaabusu sheraannana chingthokningai leite. Biblegi matung inna chatlabada thoudokshing asigi lamchattu eikhoina khangbada luroi. Tashengna taaklaba achumba kayaahaibadi mashaabu yaadaba amadi taibangpaanbagi oiba thaadokpa, asishingdagi mai leithoktuna, Biblegi saakhibu meeshingna thoushaadaba mapham aduda Ishworgi bor pibide haibasi eikhoina khangba yai. -GC464 (1911).AMT 130.1

  Ishei- Nongmaibu Laang Oina ShijinnabaAMT 130.2

  Nahaakna haikhiba Indianada thokkhibagumna, chaangyeng matam loidringeigi mamaangda thokkadabadu, Ishworna eingonda utpire. Houna lonchat khangdaba kayaa marum phong dokkadouri. Drum, jantra shijinnaduna, amadi jagoi shaaduna laokhongba ishei- nongmai kayaa kayaa thorakkani. Waakhal leiba mee-oi kayaabu chamamnahanduna maklroina achumba waakhal khanba nganrloiAMT 130.3

  Achumba machat chatlabadi bor oigadabadu nilkhongduna angaobagi leelana khangnanaba indrishingbu pangthahalli amasung sheraannahalli. Seitangi oiba khutlaishinggi Paangal shakti makheiga haraobagi nil- khongbaga pullaga masibu Thawai Ashengbagi thabakni haina kounari .... Thaina thokkhiba thabakshing adu tungdasu thoklakkhigani. Shijinnabagi ma-ong adugi matung inna ishei nongmaibu Seitanna laang (snare) oina shijinnagani.- 2SM36, 38 (1900).AMT 130.4

  Thawai Ashengbana thougatpiba pukningdagi thaapna puthokkhiba yaaba, onthokpa shaajat makheigi mapham piganusi. Ishwargi oiba thabak makheidi ing-tappani amadi chinglembana mashak taak-i. -2SM42 (1908).AMT 130.5

  Ashaaba Lol Kayaa-Marum Ngaangba(False Speaking in Tongues)AMT 131.1

  Dharmada mayai kaaba(tanaticism), sheraannana pukning harao mathoi kaba (false excitement), ashaaba lol ngaangba (false speaking in toungues) , amadi nilkhongbagi chatnabishing asibu Ishwarna shinglupta pibiba khudonni haina lounari. Kanagumba kharabu masida minamle, mayaamasigi maheidi aphaba oidre “Nakhoina makhoigi maheidagi makhoibu khanggani.” Dharmada mayai kaaba (fanaticism) amadi harao mathoi kababu thaajabagi athoiba pramaanni haina lounare. Mee kharadi meetingda yaamna pukning harao mathoi kaba amadi nungaiba matam yaodragadi pennadre. Makhoina pukning harao mathoi kananaba thabak tou-i. Adubu asigumba meetinggi phaldi thoina kaannaba leite. Pukninggi muigaiba thoudoktu chatkhraba matungdadi haannagi mamaanggi phibamdagi leikhaa taakhre maranuli makhoigi nungaibadugi hourakphamdu achumba oii'amdre.AMT 131.2

  Thawairomda chaokhatnanaba khwaidagi kaannaba oiba meetingshing adudi chinglemna amadi luna thammoina thijinba, mashaabu khangjananaba thijinba amadi thawai yaona amadi nollukna Khristadagi tamjananaba thijabaasini.- IT412 (1864).AMT 131.3

  Phattaba Dutshingna Mee-oibadouna LaakpaAMT 131.4

  Seitanna meeshingbu Ishwar ningbadagi chumdaba lambenda chingthoknanaba taanja khudingmak shijinnaduna themgani. Tukhraba dutshingga loinana maana mee-oiba shaaraga, lounam tounanaba hotnagani. Ishwargi dutshingnasu mee-oibagi ma-ongda laaktuna makhoigi paanggal shaktina paambei khudingmak shijinnaduna yeknabagi thabak adubu maithihannanaba hotnagani. -8MR 399 (1903).AMT 131.5

  Phattaba dutshingna meegi ma-ong louraga achumba khangba meeshingga waari shaagani. Makhoina Ishwargi paakhon chatpashinggi waaheishing adugi artha laanna handoktuna sheraanna lamjingnaba hotnagani Seventh-day Adventist shingna Ephesia pandup tarukta piriba mitna shinghanba waaheidu kaorabra? Eikhoina amambagi laanmishingga laan shoknari. Eikhoina eiklioigi Luchinglengi matung nakna induna chattradi, Seitanna eikhoigi mathakta laan-ngamba oirani. — 3SM411 (1903).AMT 131.6

  Phattaba dutshingna thaajabashinggi ma-ong louraga eikhoigi irakta thaajadabagi thawai akanba puraknanaba thabak tougani. Masina nakhoibu pukning hanthahandaba oisanu, touigumbasung Seitangi meeshinggi paanggalgi mayokta Ishworgi mateng aduda achumba thammoi purakpa oisanu. Bor phangnanaba nattaba, adubu Ishworgi thawaigi thougatpiba adubu apanba pinanaba, phattabagi paanggalshing asinaeikhoigi meetingdayaogani.- 2MCP 504, 505 (1909).AMT 132.1

  Lounam Touduna Shikhibashing ShaabaAMT 132.2

  Phattaba dutshingna shikhiba ashengbashing amadi paapishinggi mashak maannahallaga mee-oibagi mitta uhanba asi aruba natte. Matam aroiba nakshillakpada asigumba phongdokpa henna toina thorakkani amasung henna angakpa khudamshing urakkani. - Ev. 604 (1875).AMT 132.3

  Nungshibashing shikhiduna kainaraba meeshinggi awaa-nungai yaaminnanaba hotnabasi Seitangi khwaidagi maipaakpa amadi shumhatlaba minambani. Phattaba dutshingna shikhiba nungshiraba meeshing shaashinnaduna laakkani amasung makhoina hinglingeida toukhiba thabak kayaa toushinnagani. Matou asum touduna, meeshingbu thaajahalli madudi shikhiba makhoigi marupshingdu dutshing oiraduna, makhoibu ngaakshelli amadi paophaonari. Shikhiba marupshing shaashinnariba phattaba dutshing asibu lai oina laatnari amasung Ishworgi waaheidagi henna makhoigi waabu shingthanari. - ST Aug. 26, 1889.AMT 132.4

  Seitanna meeshingda shikhiba makhoigi marupshinggi shak- ong maanhanduna utpa ngammi. Maagi thok adu, mapung phaana ashengba maalli. waahei waataa, makhol onthokna maanhanba ngammi Diyabolgi thawaishingna nungshiraba mari-mataa nattraga marup-mapaang shaaraga khwaidagi khudong thiningai oiraba araanba paotaak puraga mee ayaambabu namthaak tougani. Bhutshing asina eikhoigi khwaidagi thotlaba thammoi kayaabu themgani amadi makhoigi thok makheidu loushinnanaba angak angakpa thabak tougani. - GC 552, 560 (1911).AMT 132.5

  Seitanna Khrista ShaabaAMT 133.1

  Yeknaba aduna maagi angakpa toubagi paanggalna taibangpaan apumbabu namthaak tounanaba hotnari. Mahaakna mangaalgi dutshing, amadi Jesu Khrista shaagani. - 2SM 96 (1894).AMT 133.2

  Houjik meeshingbu asup laina sheraaannana lamjingba ngamlabadi Seitanna Khrista shaaraga toungamdaba thabak kayaa tourakpa matamda makhoina karamna leppa ngamgadabano? Seitanna Khristagi mashak matou louraga amasung Khristana touba thabak maanhallaga laakpada, maagi thokshingbu thaajaroidaba kanaa leigadra? -2SM394 (1879).AMT 133.3

  Thabak shuphamda Seitanna Khrista shaaraga laakkani. Maana laanna pao-tamgani. laanna shijinnagani amasung ngamba makhei hiram khudingmakta sheraannana lamjingnaba hotnagani. - TM 411 (1898).AMT 133.4

  Makhaadagi shakti amana, aroibagi athoiba dramada yengnapham ama puthoknanaba thabak kanna touri- Seitanna Khrista shaaraga, aronba lupshing (secret societies) da pullaba meeshinggi dharma chendaba, minamba makheiga loinana, thabak touduna leiri. - T 28 (1904).AMT 133.5

  Seitanna Hiram Kliudingda Khrista MaanhanbaAMT 133.6

  Seitanna hendoktuna chatpa ngamdaba ngamkhei ama lei, aduna ashengbada maana touba ngamdaba thabak adu minambagi matengna amadi thok touduna achumba maanhalli. Akonba matamda mahaakna asupki matik matou maannana laakkani haibadi meeshingna maabu Khrista taibangpaanda ani shuna lenglakpani haina thaajanagani. A-oibamak mahaakna mashaa mathantabu mangaal-gi dutka maanhangani. Touigumbasung, mapaanthonggi maithonggi oina, hiram khudingmakta mahaakna Khristaga maannahallabasu, Pharaoh douna achumbabu yaadaba meeshing nattana, kanaabusu sheraannana lamjingba ngamloi.AMT 133.7

  Minambagi achouba drama adugi khwaidagi waanglaba thabak adudi Seitanna Khrista shaasbinnaba aduni. Shinglupna maagi ashaa makheibu mapungphaahanba Chrsta lenglakpabu ngaijari haibasi phana kuire. Houjikti achouba minambaduna Khristadu laak le haina uhangani. Prithibeegi mapham tongaan tongaanbada, phongdokpiba [Rev. 1:13-15] da John na piriba Ishwargi Machaanipagi maree-da utliba adu maannana, Seitanna mangaalgi ningthou machaagumna meeshingbu uhangani. Maangonda koishilliba matik mangaaldubu mee-oibana uba pot atei amattana henba leite. Atiyada laan ngambagi khonjel laorak-i: ” Khrista lenglakkhre! Khrista lenglakkhre!”AMT 134.1

  Meeshingna khurumjananaba maagi mamaangda tuthajare, aduda, Khristana prithibeeda leiringeida Maagi sebokshingda bor pibiba douna, matam aduda maana makhut thaanggattuna meeshingda bor piba waaliei laothok-e. Maagi khonjel thotli amadi khon nungshibana thalli. Kanbiba Mapuna tambi taakpiramba swargagi, thoujaalgi achumba khara maanasu athotpa amadi nungshiba khonna tambi taakpi, mahaakna meeshinggi anaaba kayaamariun phahanbi, adudagi, Khrista shaashinnabagi lamchatka loinana, mahaakna Sabbathsi Sundayda hongdokkhre haina daabee tou-i. aduga maana bor pibikhraba numitsi shengna ngaaknanaba yaathang pibi. -GC 624 (1911).AMT 134.2

  Seitanna Ashengbashinggi Prathna Khumbiba ShaiAMT 134.3

  Seitanna maagi waathokta maa maithigadoure haiba khangi, mahaak taibangpaan apumbada chinglemna chatpa ngamdre. Thaajabashingbu minambana laan ngamnanaba mahaakna amuktang aroiba oina hotnare. Maana Khrista shaashinnaraga masi toure. John- gi visionda chap chaana taaklamliba ningthougi phijol adu maana shetle. Masi touba ngamnaba mahaakki paanggal lei. Achumbagi nungshibabu loushinjadaba adubu araanba toubada (yaathang thugaibada) nungaijariba, taibangpaangi Christian, haibadi sheraannana lamjingkhraba maagi meeshingda Khristana anirakshuna lenglakpa oina uhangani.AMT 134.4

  Mahaakna mashaamakpu Khristani haina laothokchare, amasung mahaakka phajaraba chinglemlaba ningthougi phijet, thot- nouraba khonjel amadi mee-oibana ukhidriba matik mangaaldu ubada, maabu Khi'istamakni haina thaajagani. Matam aduda maagi minamlaba, sheraannana thaajaraba tung inbashingna laan ngambagi khollao laore, “Khrista anirak shuna lengbirakle! Khrista lenglakkhre! Ibungona prithibeeda leiringeida maana toukhibagumna Ibungogi khut thaanggattuna eikhoibu bor pibire.”AMT 135.1

  Ashengbashingna angakpaga loinana yengkhatle. Makhoibusu minamgadra? Makhoinasu Seitanbu khurumgadra? Ishwargi dutshingnasu makhoigi marakta leiri. Shenglaba, isheigumlaba khonjel aim tai, “yengkhatlu”.AMT 135.2

  Haijaribashinggi mamaangda pandam amakhak lei - madudi makhoigi thawaigi aroiba amadi lomba naidaba araan khubamduni. Pandam asi makhoigi mamaangda itat tattana leirammi - madudi lomba naidaba hingba adu aroiba phaoba khaang-heiba makhoigi damak waashakpire. O, kayaagi matik thawai yaona makhoina paamjaramba. Waayel bichaar amadi lomba naidabasu urammi. Angouba phijol thollabashingna lepchagadaba mapham, haibadi meigumna ngaalliba phambaal adubu makhoigi thaajaba mityengnayengjarammi. Masina makhoibu paapta taagadabadagi ngaakthokpirammiAMT 135.3

  Hotnagadaba ama leiri, amasung maduda Seitangi akonba paambei puthokkani. Khrista lengbiraknaba amadi, Khristana makhoibu kanbinanaba atat akham leitana haijaribadu mahaakna tai. Akonba pambei asidi Khrista shaashinnaba ad uni, aduga makhoigi prathana makhei khumbire haina makhoibu thaajahanba asini. - Ms 16, 1884.AMT 135.4

  Shaashinnaba adu Ashengbadagi Karamna KhennabaAMT 135.5

  Seitanbu Khristagi lenglakpa matou shaashinnaba yaahande. -GC 625(1911).AMT 135.6

  Seitanna angakpakhudamkayaamarumtouduna, Jisu Khrista shaaraga laakkani; aduna meeshingna maabu Jesu Khristani haina ningduna tuthajaduna khurumgani. Taibangpaanbana Khristabu niatik mangaal chaohangadabagumna, maabu khurumnanaba eikhoida yaathang pigani. Eikhoi kari touba tai? Makhoibu haiyu madudi nree- oibagi khwaidagi yeknaba, adubu Ishwarni haina daabee toujaba yeknaba adugi maramda Khristana eikhoibu mit-naa shinghanbire, aduga Khristana lenglakpa matamda paanggal amadi matik mangaalga loinana, swargadut lishing taraagi lishing taraaamasung lishing kayaagi lishing kayaaga loinana lenglakkani, amasung Ibungona lenglakpa matamda eikhoina Ibungogi khonjel khanggani. - 6BC, 1106 AMT 136.1

  Seitanna khudong chaaba khibik phangjananaba hotnari . . . . Mangaal-gi dut shaashinaraga, angakpa khudam touduna prithibee da koichat chatkani. Phajaraba waangaang shangaangna pukning shumhatnaba hotnagani, aphaba waa ngaanggani amasung aphaba thabak kayaamarum paangthokkani. Khrista shaashinnagani. Touigumbasung khetnaba khudam amakhakti leigani - Seitanna meeshingbu Ishwargi yaathangdagi taanthokkani. Adum-oinamak adukki matik maana dharma chenba shaashinnagani haibadi, yaarabadi, khangatlabashing phaobabu, sheraannana lamjinggani. Ningthou oibashing, mapu oibashing leibaak ngaakpashingna maagi chumdaba shaagatpa waakhallonbunonjagani.- FE471, 472 (1897).AMT 136.2

  Angakpa Khudam kayaamarum PaangthokkaniAMT 136.3

  Eikhoigi maangda anaaba kayaa kayaabu phahangani. Eikhoigi mityengda angakpa khudam kayaa paangthokkani. Seitangi chinthiba angakpa hen henna utlakpa matamda eikhoibu ngairiba chaangyeng adugi damak eikhoi thouraang tourabra?- IT302 (1862).AMT 136.4

  Phattaba thawaishingna inshandunameeshing kayaana angakpa khudam tougani. Makhoigijaadu-mantra thaajillaga meebu naahan- gani, adudagi jaadu-matradu louthokpiraga mee atoppabu anaabadu Ishwargi paanggalna phahanbire haina thaajahangani. Seitanna masi hanjin hanjinna toure. - 2SM53, (1903).AMT 136.5

  Seitan yaoba thoudok kayaa kayaa thoklakkani. Ishwargi waaheina phongdokpire maduditoungamdaba thabak kayaa Seitanna tougani. Maana meeshingbu naahangani, adudagi khudakta maagi Seitangi paanggalna phahangani. Makhoinadi anaaba phare haina thaajagani. Asigumba anaaba phahanba kayaana Seventh-day Adventistshingbu changyengda purakkani.- 2SM53 (1904).AMT 137.1

  Seitanna minambagi makhal kayaa shijinnaduna, achumba khudam maanhallaga angakpa thabak kayaa marum paangthokpa ngammi. Israel machaashingbu Egypt tagi puthokpa matam aduda maana (Seitanna) makhoibu angakpa khudamna makhoigi thaajaba chaangyeng tounanaba hotnakhi. — 2SM52 (1907).AMT 137.2

  Swargadagi MeiAMT 137.3

  Meeshinggi daabee toubabu thaajaroidabani. Khristana toubagumna makhoina anaaba phahanduna angakpa khudam touba yai. Meeshinggi mamaangda swargadagi mei koutharak kadouriba angakpa khudam touba, minamba mapu achouba aduna makhoigi maningmakta leppa asibu ngakningai oibra?AMT 137.4

  Taibangpaanbabu laanphaa oina pukhigadouriba asi diyabol adugi chinthiba khudamshing asinani, aduga meeshinggi maangda maana swargadagi mei koutharakkani. Mahaakna angakpa khudam kayaamarum tougani, amasung toungamdaba, angakpa khudam toubagi paanggalna taibangpaan apumbada shandokkani. -2SM 51 (1890).AMT 137.5

  Ngamba makhei Seitanna khangatpashing phaobabu sheraannana lamjingnanaba hotnagani. Mahaakna Khrista shaashinnagani, aduga achouba laiyengbiba missionary shaashinnaraga laakkani. Mahaak mashaamak Ishwarni haina prahmaan pinanaba swargadagi mei phaoba koutharakkani. -MM87, 88 (1903).AMT 137.6

  Shastrana taakpiri madudi thaajaba thaadokkhraba makhoibu shijinnaduna yeknabana thabak tougani, aduga makhoina angakpa khudam kayaamarum touduna meeshinggi mamaangda swargadagi mei phaoba koutharakkani.- 2 SM 54 (1907).AMT 137.7

  “Aduga maana meeshinggi maangda prithibeeda atiyaadagi mei kumthahannaba phaoba khudam achou achouba tou-i. Aduga maana touba ngamba khudam adugi maramna maana prithibida paallibashingbu minammi “(Rev. 13: 13 ]. Chumnagi thok toubashinggi maramda maangjounana taakpa natte. Toushinnaba nattaduna, Seitangi meeshingna touba ngamba angakpa khudamshing aduna meeshingbu sheraannana lamjinggani. - GC 553 (1911).AMT 138.1

  Seitanbu Ishwar OihanganiAMT 138.2

  Jug asida anti-Christna achumba Khristagumna laakkani, aduga matam aduda Iswargi yaathangbu eikhoigi taibangpaanjaatshinggi manungda chatnahalloi. Ishwargi ashengba yaathangbu yeknaba mapung phaana mullani. Touigumbasung laalhouba pumnamakki ashingba luchingba adudi mangaalgi dutki phijet shetpa Seitan aduni. Meeshingbu sheraannana lamjingduna Ishwargi mahutta maabu Ishwar oihallaga waangna thaanggatkani. Adubu Ingam ngamba Ishwar Ibungona marak thatkani, aduga Seitanbu waangna thaanggatpada yaoriba achumba thaadoklaba shinglupshing(apostate churches)gi mathakta waayelsi laakkani, “Maram aduna nongmadi maagi cheinaakhol mayaam, haibadi shiba, tengthaba amasung chaaktaangba, laakkani; aduga maabu meina pumchaak chaakkani; maramdi maabu waayenba Prabhu Ishwar adu akanbani,” [Rev. 18:8]. - TM 62 (1893).AMT 138.3

  Eikhoigi Prabhu Jisu Khristagi ani shuba lenglakpa matam nakshillakpada, Seitangi oibashakti makhei makhaaromdagi lengba hougani. Seitanna taibang- mee oina laakloi, adubu Jisu Khrista- makki ma-ong lougani, aduga achumba loushindaba taibangpaanna maabu prabhushinggi Prabhu, ningthoushinggi Ningthou oina loushinjagani. - 5BC 1105, 1106 (1900).AMT 138.4

  Angakpa Khudani Makhei Karisu OiraroiAMT 138.5

  Angakpa khudam touba paanggal utpa kaanda, aduga yeknabana mangaal-gi dutgumna laakpa kaanda nakhoina achumbadu karino haiba khangba ngamnanaba amadi Ishwardagi gyaan phangnanaba nakhoi nashaamakna Ishwarda changjaduna haijou, adu oirabadi nakhoina achumba Ishwargi thabakka shaashinnaba amambagi paanggal adugi thabakki khennabadu khangba yaagani. - 3 SM 389 (1888).AMT 138.6

  Khristana touramba thabak thou-ongdi waapao shandokpa, amadi awaa-anaashingbu angakpa khudam touduna awaaba kokhanbiba asini. Adubu eihaakpu taakpire madudi eikhoina houjikti matou asum haina thabak touba yaararoi. maramdi Seitanna angakpa khudam kayaa touduna maagi paanggal shijinnagani. Ishwargi manaishingna houjikti angakpa khudam ayaamba touduna thabak touba yaadre, maramdi Ishwardagini haina daabee touduna, shaashinnaba anaaba phahanbagi thabak kayaa kayaa tourakkani. - 2SM 54 (1904).AMT 139.1

  Ishwargi meeshingna angakpa khudam touba ayaambada khudong thiroidaba mapham phangloi, maramdi Seitanna shaashinnaba angakpa khudam ayaamba tougani. - 9T16 (1909).AMT 139.2

  Angakpa Khudamshingna Biblegi Mahut Shinba YaadeAMT 139.3

  Kanagumba meeshingna anaaba phahanba ngamba maramna makhoina Ishwargi yaathangbu laithoklabadi amadi ngaaktrabadi, makhoigi paanggal shakti kayaa chaona leijarabasu, masi Ishwardagi laakpa paanggal natte. Onna teinabada, masi minambaachouba adugi angakpa khudam touba paanggalni. -2 SM 50, 51 (1885).AMT 139.4

  Angakpa khudamshingna keidoungeidasu Biblegi mahut shinba yaade. Achumbadu thijinba taabani, asibu arotpa lanthum thibagumna thiba tai. Shaastragi angakpa mangaal mayaambu thoushaadaba amadi theidokpa touroidabani. Waahei adu chetna paishillu, thaajinkhraba waa adu loushillu, masina meeshingbu araan khubamda shinghanbigani -2 SM 48 (1894). AMT 139.5

  Aroibagi achouba minambadu eikhoigi maangda thuna phongdokka doure. Shaashinnaba Khrista (anti-Christ) na eikhoigi mityengda angak angakpa thabak kayamarum paangthokka douri. Shaashinnaba adu asupki matik achumba maangani madudi ashengba Shastrananattana makhoishinggi khennaba khangba oithokloi. Waarol khudingmak amadi angakpa khudam khudingmakpu Shastragi saakhina chaangyeng touba taabani. - GC593 (1911).AMT 139.6

  Minambasi Prithibee Pumnamakki OinaAMT 140.1

  Houjikti thawai kayaa kayaabu kanbinanabagi damak thawai yaona thabak shugadaba nipaashing amadi nupeeshing yaamna darkaar oire, maramdi aroiba matam asida paanggal leiraba laangi luchingba amagumna Seitanna laanphamda lepkhre, amasung maagi aningba paambei khudingmak shijinnaraga Ishwargi mangaalbu maagi meeshingda youhandananaba thabak touduna lei. Mahaakna taibangpaan apumbabu maagi meeshing oinanaba khomduna lei, aduga Ishwargi haiba inba thaajaba meeshing kharatana leppa ngamgani, amasung makhoi phaobabu maana ngamnanaba hotnaduna lei.- 3SM 389 (1889).AMT 140.2

  Heishinglaba Seitangi thouraang mapaanna, ashibashinggi shak uhangani, aduga ayaambana chinthibabu nungshigani amadi chintliibagi mapu aduga maree shamnagani. Eina eikhoigi meeshingbu mitnaa shinghanningbadi, eikhoigi iraktagi mee kharadi thaajabadagi mai leithoktuna minamba thawaishinggi amadi diyabolshinggi paotaakta henna pukning changgani, aduga makhoina achumbabu thina ngaanggani.AMT 140.3

  Angakpa thabak tourakkani. Leibaak ngaakpashing, ain shembashing, laiyengbibashing kayaana araanba mayaam asibu achumba oina loushinjaduna makhoi mashaamakna, sheraannana lamjing- labashinggi lamjingba oirakkani. Thawairomgi yu ngaobana makhoibu ngaohangani. -4L317 (1905).AMT 140.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents