Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  6.—Leihouriba Iremkhaak(Remnant) Shinggi Punsi Mahing Amadi Thabakshing

  Thougan Toubagi Amadi Katthokpagi ThounaaAMT 62.1

  Shinglup apumbada thabak toubagi thounaa laaktuna mee khudingmakna maagi maagi leijaba paanggal matung inna Ishwargi damalc thawai yaona thabak touba Ibungona matam kuina ngairakkhre. Ishwargi shinglupki, mee-pum khudingna waapao shandoknanaba koubibasi yaajaduna, darkaar oiba yumda amadi mapaangi lamda makhoida pibikhraba thabak adu touduna leirabadi, thunamak taibangpaan shin thungna paojellaga Prabhu Jisuna paanggal amadi matikmangaalgaloinanaprithibidalengbiraklagani- AA 111 (1911). AMT 62.2

  Mapham khudingda mee amamamna toupham thokpa thabakta shinglup organizationgi thabakdu ini amamamna mahut shinhanbagi heinabi lei. Mee-oibagi gyaan loushingna achou achouba shinglup amadi loishang kayaa marum shemgat shaagat-ningbagi waakhalda onshilli. Mee ayaambana thoujaal heibagi thabakti organization amadi institution shingda thanammi; makhoi mashaa mashaanadi taibangpaanga shamnabadagi thaadoktanaba maram thi. aduna makhoigi thammoi henna henna ingtharak-i. Maklioi mashaagi oijaba thiba amadi mee- nungshi khangdaba oirak-i. Ishwarbu amadi meebu nungshiba thammoi dagi maanglak-i.AMT 62.3

  Khristana Maagi tung injabashingda mashaa mashaana toujagadaba thabak shinnabi.... thabak adu ateina mahut shinba yaade. Leita lairaba amadi awaa anaa shingbu seba touba, maangkhraba shingda aphaba waapao shandokpasi committeeda amadi organized lupshingda thanambiba yaade. Mee amamamgi thoudaang mee- pum khudinggi hotnaba, meepum khudinggi katchaba asi aphaba waapao shandokpagi tangaiphadabapotchangnL -MH 147(1905).AMT 63.1

  “Ei Laakpa Phaoba Nommu”AMT 63.2

  Khristana hai, “Ei laaktriphaoba nommu” {Luke 19:13}. Masi eikhoigi punsigi itihaas loidringeigi chahi kharadang oibayai, touigumbasung aduphaoba eikhoina nomba tai. —RH April 21, 1896.AMT 63.3

  Khristana Maagi anishuba lenglakpa asibu mee khudingna ing tapna waakhal touba heiba paammi. Mee khudingmakna numit khudinggi Ishwargi waahei thiba taare, adubu houjik houjikki mathoubu thoushaadaba yaade. - Letter 28, 1897.AMT 63.4

  Khristana phongdokpiramkhi madudi Ibungona lenglakpa matamda Maabu ngaijariba mee-oi kharana lallon-itik touduna leiramgani. Kharana loubukta maru hunduna leiramgani, atei kharana khaoba, lokpa, amasung atei kharana chakkrida phou takduna leiram gani. Ishworgi khandokpameeshingna punsigi thoudaang thaadoklaga, dharmagi manglaanda hingduna, arembagi waakhallonda luptuna leibasi Ibungogi aningba natte. —Ms26,1901. AMT 63.5

  Nangna paangthokpa ngamba aphaba thabak makheina punsi asi thanhallu. -5T488 (1889). AMT 63.6

  Numit Khudingmak Eikhoigi Aroibagumna Masina eikhoida pibikhraba aroiba numit oire haibagumna eikhoina mitsheng khaangduna, nomduna amadi prathana touduna leigadabani. - 5T200(1882). AMT 63.7

  Khudong thibadagi ngaakthok-chananaba eikhoigi amatta ngairaba paambei adudi nongma nongmagi tougadaba ithou paangthoktuna lciba, mitsheng khaangba, ngaiduna leiba, shibiba. hinggatpiba, amadi lomba naidana hingduna leiba Ibungo Prabhugi paanggalda mitkup khudinggi changjaduna hingjaba asilani. -Letter 66, 1894.AMT 64.1

  Ayuk khuding nakhoi nashaamak amadi nakhoigi nachaa shingbu numit adugi damakta Ishwarda katthokchou. Thaa kayaagi. chahi kayaagi damak waakhal tourunu. madu nakhoigi natte. Tellaba nongma asi nakhoida pibikhrabani. Masi prithibigi aroiba numit kumna khalle hairaga Mapu Ibungogi damak pungjaa khuding thabak tou. Nakhoigi thouram pumnamak Ishwarda pishillu, paangthokpa yaaba, yaadaba Ibungogi aningbadu utpigani. -7T44 (1902). AMT 64.2

  Achum Araan Khangna Sabbath Ngaak-uAMT 64.3

  Sabbath ngaakpa mapaanna Swargagi Ipaa Ibungona Maagi maramda khangba gyaansi meeshinggi marakta ngaakshen duna thamhan- ning-i. Sabbath asina eikhoigi pukning chingshinbiduna Ibungobu achumba amadi ahingba Ishwarni haina loushingjaba. amasung Ibungobu khangba mapaanna eikhoina ahingba amadi ingthaba phangba Ibungonapaammi-6T349(1900). AMT 64.4

  Chayol chupna eikhoigi pukningda Sabbathsi thamle hairaga waayel yaathanggi matung inna masi ngaaknanaba shem shaaduna leigadabani. Eikhoina Sabbath sibu ainna pikhraba hiram aina gumna chumna ngaakkadaba khakta natte. Punsigi thabak inkhaang khuding makta masina thawai romda mari leinabasi eikhoina munna khangba taabaniAMT 64.5

  Sabbath sibu asum haina ningshingba matamda, hakchaanggi oiba thabak aduna thawai romgi thabakta namna laanshinba yaaroi. Thabak shunanaba numit tarukki oiba thabak adu Sabbathki damak thanamba yaaroi. -6T353, 354 (1900). AMT 64.6

  Punsigi tangaiphadraba thabak aduda pukning thingjinba tai, anaabagi seba touba, waatlaba meebu pijabiba tai. Sabbathta awaa anaa shingbu shennaba thoushaadaba mee adubu maraal leite hairoi. Ishwargi ashengba potthaaba numit mee-oibagi damak shembibani, aduna thoujaal heibagi tbabak khudingmak masiga chuna chaannei. Ishwarna Mabaakki jeeba kana amattabu Sabbath numitta nattraga atei numitta kokhanba yaaba pung amagi awaa anaa puhanningde. - DA 207 (1898).AMT 64.7

  Tithe Amasung Offeringda Thaajaba YaabaAMT 65.1

  Tithe asi Ishwarna Mashaamakki oina khaaktuna thamba ashengba potni. Waapao shandokpa shingbu yokthaaknaba amadi makhoigi thabakta shijinnanaba masi Ishwargi lankeida purakkadabani. Malachi pandup ahurnda paaduna yengu amasung Ishwarna titheki maramda kari taakpibage. 9T 249(1909).AMT 65.2

  New Testamentda Sabbathki maramda yaathang amuk hanna pibidaba gumna, tithe ki maramdasu yaathang amuk pibidre, maramdi animak asigi chatnaba yaabadu leiri, amasung ani sigi thawai romgi aruba arthaasu shugaina taakpire. -CS 66 (1882).AMT 65.3

  Houjikti Ishwarna mapham khudingda leiriba Seventh-day Adventist khudingbu, maagi maagi angamba matung inna, Ibungogi thabakta mateng paangnanaba, makhoi mashaa mashaabu Ibungoda katthok- chananaba amadi khwaidagi aphabadu toujananaba kouri. Ibungogi bor amadi thoujaal adugi damak pukchel chaona khudol pot amadi athenpot puraktuna, makhoigi thaagat- chaba amadi toubimal utchabadu Ibungonapaammi. - 9T 132(1909).AMT 65.4

  Ishi shithana daan toubasi ahingba thoujaal heiba thabakki lairaba pot-hut(substitute)ni. -5T155 (1882).AMT 65.5

  Tunggi punsigi damak eikhoigi matik chaaba chaadaba lepnanaba eikhoibu taibangpaan asida chaangyeng tounanaba thambire. Mashaagi oijaba thiba maramna lamchat shaajat maanghanjaba kanaa amattana swarga changba ngamloi. Maram aduna, eikhoida pritliibigi oiba lanthum pibiraga lomba naidaba swargagi lanthum eikhoida shinnaba yaagadra yaaroidra haina, Ishwarna eikhoibu chaangyeng touri. -CS 22(1893). AMT 65.6

  Anouba Loishangshing (Institutes) LingkhatpaAMT 66.1

  Mee kharana hai, “Prabhu thuna lenglakkadoure hairabadi, tampham shang, sanitariums, amadi factory gumba lingkhatpagi kaannaba kari amuk leibage? Nahaashingna lallon-itikki maramda tamduna kari kaannagadage?”AMT 66.2

  Ishwarna eikhoida pibikhraba talent(thoidokpa heishingba) makhei eikhoina tattana phagat- hannanaba hotnabasi Ibungogi aningbani. Eikhoina madu shijinnadraga madu oihanbayaade. Khrista thuna lenglakkani haibagi waakhanna eikhoibu atanba pokhanba chumloi. Madugi mahutta, masina eikhoibu thougat piduna eikhoina ngamba makhei mee-oibada kaannaba amadi yaiphaba puraknanaba oihangadabani. -MM 268 (1902). AMT 66.3

  Prithibi shinthungna achouba thabak touba taare, amasung aroiba matam naklakpa maramna loishang kayaa marum shaagatnaba hotnaba mathou taade haina kana amattana khandasanu. ... Matam laaktuna Ishwarna houjikti meetin toupham, school, sanitarium amadi lairik phongphamna- chingba shaaba tokpa yaare haiba matamdu laakpa kaanda matam adu eikhoigi khut thupchinba matam oigani, amasung Ishwarna thabaktu loishinbigani, touigumbasung, houjik asi Ishwargi damakta thawai yaoba amadi mee-oibabu nungshiba utnanaba eikhoigi khudong chaaba matamni -6T440(1900).AMT 66.4

  Laiyengbaga Loinana Dharma Shandokpagi Thabak Dharmagi khatna-cheinabana eikhoigi jaatigi ningtamba kayaada amaang ataak thok-hanba maramna, achum araangi waakhalda maning tamjaningba makhoibu natei chaadaba phibamda purakkani. Makhoina, taanjaa leiringeida, makhoi mashaa mashaagi damakta, lainaashinggi hourakpa, ngaakthokpa amadi phahanbagi mareeda bud hi bushing taanshin- hougadabani. Masi toushinjahouba makhoina mapham khudingda thabak toupham phanggani. Mateng darkaar oiba awaa anaagi marakta, eikhoigi thaajaba meeshing khakta nattana, achumba khangdriba mee-oi kayaa marum yaogani. -CH506 (1892). AMT 66.5

  Eina nakhoida hainingbadi, ikui kuidana Ishwar thougan toujaba lambida, laiyeng- bibaga loinana dharma shandokpagi thabak nattana thabak touba leiraroi. -CH 533 (1901).AMT 67.1

  Ishwargi Meeshingna Makhoigi Hakchaangbu Luna Lou-iAMT 67.2

  Eingonda utpikhi, madudi hakchaang phagat hanba asi swargadut ahum shubagi paojel adugi sharuk amani haibadi, masina mee-oibagi hakchaangda paambomga khutka shamnabamuk, hakchaang phagat hanbaga swargadut ahum shubagi paojelga shamnei. - IT486 (1867). AMT 67.3

  Chaa-mana, coffee, hidaak-mana(tobacco) amadi yu (alcohol)bu paapki ningthunghanba machaakni haina lougadabani. Eikhoina chinjaak oina shijinnariba shaa, yerum, makhan, shanggom mapaan amadi asigumbapotlamshingga maannabanihaina louba yaade. Haanna pankhiba - chaa mana, coffee, hidaakmana, beer (yu makhal ama), yu amdi kaalei nachingbasi - chaang naina shijinnage hainasu touroidabani, pumtha thaadokkadabani. -3SM287 (1881).AMT 67.4

  Ashengba masha mathantabu khudum chanba (true temperance) na eiklioibu shokhan -maangningai oiba pot khudingmak pumthaa thaadokpa amadi hakchaang phanangai oiba pot khudingbu chaang naina, shingna shijinnaba tambi. —PP 562 (1890). AMT 67.5

  Ashengba nungshit, nungsha, chaaba thakpa chaang naiba, potthaaba, hakchaang shaajel, aphaba chinjaak, ishing shijinnaba, Ishwargi paanggalbu thaajaba-masishingsi anaaba phahanba hidaakni- MH 127(1905). AMT 67.6

  Kari karina oiba yai hakchaangda shokhanba khudingmakna hakchaanggi paanggal khaktabu hanthahanba nattana waaklial amadi lamchatki paanggal phaobabu shonthahanba ngammi. Hakchaang phanangai oidaba heinabida ning thunghanba asina maram oiduna achiun araal thidokpada henna luhalli aduna. phattababu ngaakthokpada henna lu-i. -MH128 (1905). AMT 67.7

  Ahouba Chinjaakta HanjinbaAMT 68.1

  Ishwarna eikhoibu, mathang mathang, Ibungo Mahaakki ahouba khutshemda pushinbinanaba hotnari — haibadi mee oibana leibaaktagi thokpa mahoushaagi oiba potthok makheina hinggadabani. Prabhu lenglakpa ngairiba shinggi marakta aroiba oina shaa chaabasi toklak kani; shaana makhoigi chinjaakki sharuk oiriba toklagani. Aroiba pandam asida eikhoigi mityeng itat tattana thamle hairaga phibam lengdana hotnagadabani. -CH145 (1890). AMT 68.2

  Khristagi thuna lenglakpa ngairibani hairiba mee shinggi marakta ahongbasi henna chaona ugadabani. Hakchaang phagat hanbagi thabak (health reform) toukhidriba thabaksi, eikhoigi meeshinggi marakta tougadabani. Shaa chaabagi khudong thibadagi mitkap thokpa darker oiraba meeshingna houjik phaoba shaa chaaduna leiri, aduna makhoigi hakchaangda, pukningda amadi thawai romda khudong thiba taahanduna lei. Houjik shaa chaabagi maramda tangkhai khakta pukning onlaba makhoi adu Ishwargi mee shingdagi chatthok tuna makhoiga amuk chatminnararoi. -RH May 27,1902.AMT 68.3

  Charaa Henba Amadi Prathana Touba MatamAMT 68.4

  Houjiktagi houna aroibagi matam phaoba Ishwargi meeshingna henna thawai yaona, mitsheng khaangna, makhoi mashaagi gyanbu lhaajaba mahutta, makhoigi Luchingbagi loushingbu henna thaajagadabani. Chaaraa henduna haijanabagi matam tattana lougadabani. Chaabathakpa pumtok tokpagi darkar oidaba yai adubu, khwaidagi achamba chinjaak likna chaagadabani. -CD 188,189 (1904).AMT 68.5

  Mi pumnamakpu taakpigadaba achumba chaaraa henbadudi mayai kaahanba chinjaak makhei thaadokpa, aduga Ishwarna maraang kaina pibi khraba hakchaang phanangai oiba, achamba chinjaakpu maram chaanashijinnaba asini. Mee- shingna hakchaang romgi oiba chaana thaknabagi damakta waakhal hanthana toure hairaga, dharmagi punsibu chaokhat hanba amadi kankhat hanbayaaba swargagi chinjaak aduda henna pukning changba mathou tai.- MM283 (1896).AMT 68.6

  Dharma chenbagi hamei asigi paanggal pummaang maangdri. Shinglupki awaaba amadi khudong thiba khwaidagi henba matamda, mangaalda lepchariba apikpa kaanglup asina leibaakki thokliba amaang ataakki damak kaptuna tengthei. Touigumbasung thoidok hendokpadi taibangpaangi apaamba matung induna chatliba shinglupki meeshinggi damak haijabigadabani - 5T209, 210(1882).AMT 69.1

  Ishwarbu Pumthaa ThaajabaAMT 69.2

  Katthoktaba thougan toubashinggi maramna, marak-maraktadi akaiba kayaa marum thok-i. Atoppa mee shinggi araanba thou-ong maramda nangna kappasu yai, adubu waarunu. Thabaksi yaiphaba Mapugi ngaakshenbiba makhaada lei. Ibungo Mahaakna taakpiningba adudi, thabak shuba- shingna makhoigi mathougi damak Ibungoda changjaduna Ibungona taakpibayaathang induna chatkani. Eikhoigi shinglupki, missiongi, Sabbath School gi, loishang khudinggi thabak khudingmak Ibungogi thammoi nungda lei amadi, paangthok-i. Karigi pukning waaruni? Shinglupta ahingba punsi haappiba uninglabadi, Ishwarbu pumthaa thaajabana mathou shangba taiAMT 69.3

  Ishwargi thabak henna thuna chatthanaba haiduna kanaa amattana Ishwarna mamgouda pibiba paanggalbu thabakta kaa henna shijinnaba toudasanu. Mee-oibagi paanggalna thabak thuhanba yaaroi; paanggal asiga swargagi dutshinggi paanggalga tmnaba taabaniAMT 69.4

  Houjik khwaidagi arumba potlum puriba thabak shuba shingbu thaadoklabasu. Ishworgi thabakti asum chatthagadabani. -7T298 (1902). AMT 69.5

  Imunggi Worship(Ishwarda Haijaba) AMT 69.6

  Ayuk amadi numidaang, nachaashingga loinana, Ishwargi waahei paaduna amadi, thaagatpa ishei shaktuna Ibungobu khurummu. Makhoibu Ishwargi yaathang hanna hanna paaba tambiyu. -Ev. 499(1904).AMT 69.7

  Imunggi worship matam tenhallu amadi thawai yaohallu. Kuimanduna chokthaba nattraga. thawai yaodaba maramna, nachaa shingna nattraga imungi mee arnana masibu kina louba touhanganu. Ashaangba chapter(pandup) amapaaba matamda amasung ashaangba prathana touba matamda, mamal taanglaba worship(Ishwar haijaba) asi awaaba oikhi, aduga masi loiraga nungngaiba oiAMT 69.8

  Mapaana Shastragi thawai yaogadaba amadi bhaap taabada laigadaba sharuk khara khandok sanu, wahei pareng( verse) kbaradang aduna nongmagi tamnangai amadi shijinnanabai okkani. Waahang hangba yai, chaanaba atenba waabei haiba yai, nattraga khudam oiba yaaba atenba amadi chunaba thoudok tenna haiba yai. Yaamdrabada thawai yaoba ishei ama ani shakpa yai amasung maru oiba waapham yaona tenna prathana touba yai. Prathanada chingbiba mee aduna biram pumnamakki maramda prathana touroidabani, adubu Ishwarda thaagatpaga loinana, mahaakki darkaar leiba adu, achamba waaheina phongdokadabani. -CG 521, 522 (1884).AMT 70.1

  Taibangpaanbaga Marup Tinnadanaba ChekshinbaAMT 70.2

  Revelation 18:1-3 gi paojelsi piringeida, achumbasi laothokpana khaidok-hanbagi thabak touringeida, Ishwargi thaajaba yaaba thong-ngaakpa meeshing oina, eikhoina eikhoigi ashengba phibam karino khangbatai. Eikhoina taibangpaangi romdachatliba meeshingga marup tinnaroi-dabani, nattrabadi eikhoina makhoigi lamchat loukhiba yai, nattraga eikhoigi thawairomgi gyan chamamnakhiba yai, aduna achumba leiriba amadi Ishwargi paojel puriba meeshingbu araanba mityengna, Christian shinglupta yaoba thaajaba chettaba meeshing gumna, sheraannana yengkhiba yai. Adum oinamak, eikhoina Pharisee(apha shajaba) shinggi matou gumna, makhoidagi tongaanna leithokkadaba natte. -EGW88 1161(1893).AMT 70.3

  Khristana swargagi leichinda lenglakpa ngairiba meeshingna, samaajgi apaambada amadi makhoigi harao kumheigi damakta meeyaam tinbada yaoduna, taibangpaanga totna tinnaroidabani. - Ms 4,1898. AMT 70.4

  Thikaa toubana(contract)nattraga mapu oiminnaba(partnership)da, nattraga karbaar marup tinnabada thaajaminnadaba meeshingga paabot oiminnabasi Ishwargi apaamba natte. -RHAugust 4, 1904. AMT 70.5

  Eikhoina atoppa meeshinggayaaba makhei laapna, amasung achumba thaadoktana, tinnagadabani. Masi haiba arthadi makhoigi yumda amadi sanggada yaoduna tinnaroidabani haibanatte, toigumbasung eikhoidi chaang naibagi hiramda yaamna luna thawai yaojei haiba makhoibu khanghallu. - Te 220 (1884).AMT 71.1

  Khristana Yaabiba Hakchaang tekkhathanba (Recreation)AMT 71.2

  Ishwargi matik mangaalda makhoigi hakchaang amadi pukninggi paanggal shijinnaduna, maraal leitaba hakchaang tekkhat hanbana makhoigi thawai amadi hakchaangbu tekkhat-hannanaba amadi kankhat hannanaba hotnabasi Christian shinggi khudong chaba amadi mathouni. -MYP364 (1871).AMT 71.3

  Christian shinggi shijinnaba yaaba nungaipham yaamna lei, aduga karam karambana ainna yaaba amadi achumba harao nungaibano haiba makhoina laandana shengna haiba ngamgani. Pukningda amadi thawaida lamchat hantha- halloidaba, ningba kaihanba amadi ijat maanghanba, awaaba waakhalna tunggi kaannagadaba punsida akaiba piroidaba adugumba harao kumhei makheidi makhoina shijinnaba yai. Makhoina makhoiga loinana Jisubu puba ngamlabadi amadi prathana touba punsi hingba ngamlabadi makhoi ashoi angaam leiroi. -MYP 38 (1884). AMT 71.4

  Eikhoina meeyaam tinnabada chatkadaba lamchat shaajat adudi, eikhoina yum hanba kaanda, Ishworgi amadi mee oibagi maphamda araanba toubagi waakhal leitaba, eikhoina tinnaba kanaa amattabu akaiba pidaba, nattraga makhoigi pukningda ashokpa pidaba asiniAMT 71.5

  Kari kari oiba yai nangna yaoba yaaba harao kumhei adudi, thaajaba leina Ishwargi bor nijaba yaaba, adugumba aduda yaoba akaiba leite. Toigumbasung karigumba harao kumhei adugi damak lotna prathana toubada, ningnashangda amadi haijaba meetinda yaoduna prathana toubinaba matik chaadrabadi, adugumba harao kumhei adu khudong thiningai oi. -MYP386 (1913).AMT 71.6

  Thougatpiba Ishei-nongmai (Music) AMT 72.1

  Thaina Israel machaashingna lamhaangda chatlingeida ashengba ishei-nongmaina makhoigi Iambi cbatpa nungaihanba gumna, ngasisu Ishwargi machaa sbingna tirtha chatpa punsi nungai hannaba Ibungona yaathang pibiri. Ishei oina hanjin hanjinshaktuna Ibungo Mahaakki Waahei eikhoigi pukningda chetna thamba asidagi henna phaba paambei kayaa leite. Aduga asigumba isheida angakpa paanggal lei. Masida shaathiba amadi paamdaba shaajatpu maangbanbagi paanggal, aphaba amadi thoujaal heiba waakhal. khanhanba, lingjel maannanaba thougatpiba, amadi pukninggi awaaba kaothok handuna tbounaa amadi lingjel haappibagi paanggal lei. -EdPage 167,168 (1903). AMT 72.2

  Ishei-nongmaina swarga konungda Ishwar khurumbagi sharuk ama oi, aduna eikhoina thaagat ishei shakpada swargagi ishei -paala (heavenly choir) gi sur-ga chaananaba yaabamakhei hotnagadabani.AMT 72.3

  Dharmagi thougan toubagi sharuk ama oina, ishei shakpasi prathana toubamuk khurumbagi sharuk amani. -PP 594 (1890). AMT 72.4

  Isheigijantra (musical instruments) shijinnabasi pumyaa yaadaba natte. Thaina mamaangeida dharmagi thougan toubada masishingsi shijinnarammi. Ishwor ningba shingna Ibungobu thaagatpada binaa(harp), jhaal(cymbal)na chingba shijinnakhi, aduna ishei-nongmaisi eikhoigi thougan toubada sharuk ama oigadabani. -Ev 500, 501 (1898). AMT 72.5

  Television Amasung Leela Shang (Theatre) AMT 72.6

  Nungaiba thiba shinggi khwaidagi khudong thiba mapham shinggi marakta leela shang (theatre) asi amani. Meeshingna khallibagi onna teinabada, masi aphaba lamchat amadi paotaak tamphamgi mahutta oktaba lamchat hourakpham adiunakni. Oktaba shaajat makhei amadi paapki heinabi makheibu harao kumhei mayaam sina thougattuna mapaanggal kankhat halli. Ahongba ishei shingna oktaba hakchaanggi inggit kayaa uttuna amadi phongdok- tuna waakhal mothalli amadi lamchat maanghalli.AMT 72.7

  Asigumba mehla (exhibition) kayaada toina chatpa nahaa shing khudinggi lamchat shotthahalli. Waakhalda hu chenhanba. dharmada pukning changba maanghanba ngamba, punsigi ashengba amadi achamba nungaibabu mahao chamhanba ngamba leelagi harao kumhei dagi henna kanba ithil leibaak asida atei leite. Mayai kaaba yu na athakpa shingbu thakpa matik henna henna thakningba pokhanba gumna, leela da pukning luppa matik henna henna leela bu nungshi rakkani - 4 T 652,653 (1881).AMT 73.1

  Leela shangda nattragajagoi shaaphamda matam lellingeida Ishwargi bor nijaba yaaroi. Asigumba maphamda Christian kanaa nasu shiba nangningba oidasanu. Khristana lenglakpa matamda kanaa nasu maphamaduda unajaningba oidasanu. -MYP389(1882).AMT 73.2

  Khudong thiningai oidaba harao kumhei adudi ashengba amadi dharmagi waakhal maang handaba harao kumhei adugumba ni. Koichat chatpada khudong thiningai oidaba maphamshing adudi eikhoina Jisuga loinaduna chatpa yaaba mapham shing aduni. -OHC284(1883). AMT 73.3

  Phi jet Amadi Leiteng (adornments)AMT 73.4

  Phijetki waahangna dharmagi maru oiba waapham oihanba mathou taade. Ngaang ningai oiba henna maru oiba hiram leiri. Khristagi mareeda ngaangu, aduna thammoi honglakpa kaanda Ishwargi waaheiga chunadaba makheidu thaadokkani. -Ev. 272 (1889).AMT 73.5

  Eiklioi Christian shing oirabadi, eikhoina chatkadaba lambidu eikhoigi mahoushaagi apaambaga yaanadraba phaobada eikhoina Khristagi matung injagani. Nakhoi asi shetpatai. nattraga adu shettaba tai haina taakpagi kaannaba leite, maramdi arembagi potshing asibu nungshiba nakhoigi thammoi nungda leirabadi nakhoina nakhoigi leiteng thaadokkadaba asi upaambigi unaa kakthat pigadabaga chap maannagani. Mahoushaagi thammoigi apaamba adumak amuk henna chongthokkani. Nakhoigi nashaamakki oiba achum araan gi gyaan leiba tai. - CG 429, 430 (1892). AMT 73.6

  Eikhoigi meeshingna Ishwargi maangda chekshinna amadi maram okna chatchanaba eina haijari. Hakchaang phanabagi niyomga chaanariphao phijetki chatnabi matung illu. Mee mayaamna toubagumna, eikhoigi ichalshingnasu makhoigi phijettu icham chamna aphaba amadi khaanggadaba pot, matamga chunaba phijet shetsanu amasung phijettuna pukningda chingna ningai oihandasanu. Eikhoigi ichalshingna achamba thammoiga loinana phijet shetkadabani. Makhoina maram okna ikai khangba amadi chaang naibaga loinana, phijet shetkadabani. Ishwargi thoujaalgi oiba pukninggi leitengba asina taibangpaanda ahingbakhudam utlu. -3SM242 (1897) AMT 73.7

  Mapaan thongda utpa shak-ongsi thammoi nunggi mashak taakpani. - IT 136 (1856).AMT 74.1

  Lairik Phongbagi TangaiphadabaAMT 74.2

  Lairik phongbada, yaamna maru oiba hiramda, amadi taibangpaanda thoklak kadouba thoudok shingdu khanghanduna khwaidagi achamba amadi araiba waaheida iduna phonggadabani. - HM Feb. 1, 1890. AMT 74.3

  Ahaanba amadi anishuba paojel shingdu 1843 amasung 1844 da pibikhre, amasung houjikti eikhoi ahum shuba paojel laoba matamda leiri, adum oinamak paojel ahumdumak houjiksu laothok kadaba leiri. thokkhraba amadi thokkadouriba thoudokki mareeda iriba taakthokpagi itihaastu uttuna, lairik ta phongduna amadi waangaangda phongdoktuna paojelshing asi eikhoina prithibida pigadabani.— CW 26,27(1896). AMT 74.4

  Achamba amadi chayetnaba leitaba achumbadi chenaada amadi lairik machaada ngaangba tai, amasung waaramshing asi naakenthaagi unaa kenbagumna chaithokkadabani. -9T230 (1897).AMT 74.5

  ‘Patriachs and Prophets’, ‘Daniel and Revelation’, amasung, ‘The Great Controversy’asi haannadagi henna houjikna darkar oire. Masishing asi maikei thungna chaithok kadabani maramdi lairik shing asina kanna hairiba achumbashing aduna mit udaba kayaagi mit paangthok hangani. - CM 123 (1905). AMT 74.6

  Lamchat yengbamatam (Probation) leiri phaoba dharma lairik yonba meegi thabak shunaba khudong chaaba leigani.AMT 75.1

  Eikhoigi Paojel Cheshingda Athouba Waahei ShijinnaroidabaniAMT 75.2

  Catholic yaona, kaanglup khudingmakta youhan-nanaba eikhoina thabak tougadaba adubu shambal khaaduna amadi athingba piduna akaiba shoidana thok-han-gadaba nungshi heitaba waahei ngaangba amadi hunbasi eikhoigi paojelgi chephonggi damak iriba makhoina khak toudasanu. Achumbadu nungshibaga loinanangaangbasi eikhoigi thabakni aduga achumba adu mahoushaagi oiba shengdaba thammoigi potshakka yaan-naroidabani amasung yeknabashinggi lingjelbu thougathanba yaaba hiramshingdu ngaangloi dabani.AMT 75.3

  Eikhoina Ayaakpa amadi kakthokpa waahei shijinnaroidabani. Waareng iba khudingda madu lonthok-u, bhabokta ngaangba khuding madu yaohanganu. Ishwargi waaheina kakthotpa cheiba tousanu; ngamkhei naiba meesingna Jesu Khristagi marumda lotchasanu.— 97 240,241, 244(1909).AMT 75.4

  Arthaa laanna handoktuna leibaakki ain ga yetnaningai oiba waahei waata makhei eikhoigi a-ibadagi, waangaang dagi loukthokkadabani. Hiram khudingmak kupna chekshinna khanthagadabani, nattrabadi eikhoina eikhoi ishaamakpu leibaakki amadi aingi mayokta ngaangba yeknaba mee oina uhankhiba yai. - Letter 36, 1895). AMT 75.5

  Christian dharmadi khatna cheinaba oina amadi maraal shinaba oina shandokte.- 6T 397(1900). AMT 75.6

  Yetnaganba Waapham shing dagi Chekshillu AMT 75.7

  Ishwarna maagi meeshingbu thanamlaga, Ibungo Mahaakki achumba shinnabada matik chaaba amatta ngairaba mee-oi gumna, achikpa mapham amadagi mee ama, bigadaba atoppa mapham dagikhandokpa leitri. Lingkhat khraba Shinglupki thaajaba adugi onna teinabada Ibungo Mahaakna mee amada anouba mangaal pibide. Ihou khudingda asigumba daabi touba meeshing thorak-e Machin manao atei shingdagi henna Ishwarna makhoida itop toppa mangaal pibiba gumna makhoina ningdasanuAMT 75.8

  Kanaa gumba amana ihaan haanba amadi inou nouba waakhal Ion amana, achumba adubu thoina yaanadaba leitaba gumna khanduna loushille. Maana masi mangonda yaamna phajaba amadi maru oibagum udriphaoba, maagi pukningda yok- khatchei, maramdi Seitanna seraannana uhanba ngammi. Aroibada masi pukning thingjinningai waapham ama oirakle, hiram kayaa marumgi athoiba ama oiraktuna, achumbabudi thammoidagi louthokkhreAMT 76.1

  Eina nakhoibu mitnaa shingnanaba haibani, apikpa yetnaganba waapham dagi chekshinjou, masigi ihunna achumbabu pukningdagi theidok- halli. Araanbasi khudong thidaningai leite. Masina keidoungeidasu shenghande, toigumbasung chamamnaba amadi yaanadaba purak-e. - 5T 291, 292(1885).AMT 76.2

  Amatta Oinanaba Hotnou, Khennaba Thaadok-u AMT 76.3

  Achumba mangaal leibashinggi damak athemba lishing lishing shak lottuna lei, aduga eikhoigi amatta ngaiba khudong thiroidaba lambidi, akhang aheishingbu haanna taannadana anouba paotaak loudaba, amadi Shastragi (Scripture gi) anouba waahandok louroidabani. Nollukpa, tamjaningba thammoi, amadi thawai yaona prathana toubaga loinana makhoida pishillu; aduga makhoina masida mangaal yaoba udrabadi, makhoigi waalep aduda yaajou, maramdi “paotaak piba ngamba meeyaamda khudong thiba leite.”AMT 76.4

  Ariba ngamkhei shingbu (old land marks) thaajaba maanghannanaba anouba mangaal nattraga anouba phongdokpiba phangi haina nupa amadi nupi kayaa marum thorakkani. Makhoigi paotaakshing adunadi Ishwargi Waaheigi chaangyeng puba ngamloi, adubu thawai kayaa marumbu namthaak tougani. Araanba pao kayaa marum shandokkani, amasung mee kayaa marumna madugi laangda thugani Eikhoina araanbagi ma-ong khudingdagi mitnaa shingdaba yaade, maramdi Seitanna meeshingbu achumbadagi chingthoknaba matam punrbada hotnaduna lei. -57’293,295,296(1885). AMT 76.5

  Lingjel tinnabagi tangaiphadabasi uhanba tai, haibadi eikhoina atoppa meeshingbu eikhoigi aningbada chathanningba nattaba, adubu meepum khudingmakna Khristagi nollukpa amadi pukning nemba thijaduna leirabadi makhoida Khristagi pukning asi leigani. Aduda lingjel tinnabadu leigani. -Letter 15, (1892). AMT 77.1

  Achumbabu thaajaba makhoina makhoigi machin manaoshingga amatta oinachatminnanaba eina makhoibu takshinjabani. Taibangpaanbana eikhoibu kaa henna chatpa mecshingni. eikhoi amatta tinnaba leite, mee amana ama tambiba, atoppa amana tongaanba ama tambiba haina khannanaba tanjaa thiganu. Mot tinnadaba thaadok-u. -TM 57 (1893). AMT 77.2

  MaraalThiba Meeshingbu Karamna Mayoknagani AMT 77.3

  Thaajabadagi chatthokkhrabamakhoina eikhoigi shinglupta laakle hairaga eikhoigi pukning Ishwarna touhanningba thabaktagi theidok- hannanaba hotnagani. Nakhoina achumbadagi mai leithoktuna araanbada mai onshinba yaaroi. Nanggi thabakpu thina ngaangliba mee adubu pukning honghannaba hotnaba tokkanu, aduga nangbu Jisu Khrista gi Thawaina inshinbibadu uba phangjasanu, amadi nanggi yeknariba shinggi thammoida shokpinaba Ishwargi dutshingna nanggi leitonda waahei haappigani. Meeshing asina makhoigi ningbadu takshinduna leirabadi, taariba meeyaamgi marakta waakhal leiba meeshingnadi nanggi- sinahenna waangba waa machang oi haiba bhaab taagani. Aduna Jisu Khristana nanggi nungda ngaangbiri haiba khangnanaba ngaangu. - 9T 148,149(1909).AMT 77.4

  Ishwargi Waaheibu Thanggatlu AMT 77.5

  Eikhoina pukning bu iranaang houhannanaba thabak tourabadi, eikhoigi apaamba khudingmak phangjagani, amadi eikhoina shijinnaba ngambadagi hennasu phangba yai. Ing-tapna amadi shengna waaheidu ngaangu. Pukning bu iraang houhan nanaba eikhoigi thabakni haina eikhoina khalloidabani. Ishwargi Thawai Ashengba- tana apaamba thawai yaoba shemgatpiba ngammi. Ishwarna thabak toubisanu. aduga mangaal amadi ahingbagi Thawaina chingbibada amadi ngaakshenbibada pishinjaduna, mitkup khuding Jisubu yengduna ngaijaduna amadi haijaduna thabak toujariba mee-oibana Ibungogi maangda tapna chatchasanu. - 2SM 16,17(1894).AMT 77.6

  Thajanangai oiba Ishwargi waaheiga loinana eikhoina meeshingda chatpatai, aduga makhoina waaheidu loushinba kaanda, eina haannasu haikhibagumna, Thawai Ashengbana lengbirakpa yai, touigumbasung Maana lenglakpada meeshingna achumbada lepchananaba mashaamakki aphabadu taakpigani. Eikhoina waa ngaangbada oirabasu, ishei shakpada oirabasu, amadi thawai romgi thabak khudingmakta, Ishworgi machaashing khudingmakpu thougatpa yaaba tapthaba, chinglemba amadi Ishwar - kibasi eikhoina phongdokkadabani. -2SM43 (1908). AMT 78.1

  Eikhoina meeshingbu achumbada haiba innanaba thougatpasi pukning shokhanbanasu natte, pukning harao mathoikahanbanasu natte - Waahei adugi mapaannani. Ishwargi Waaheigi awaangba mapham aduda eikhoina khudong thidana leppa yai. - 3SM3 75 (1908).AMT 78.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents