Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  20.—AshengbashinggiPhangpham Thokpa (Inheritance)

  Prabhudagi Phangba KhudolAMT 238.1

  Khristana, Khrista amadi Ibungo mahaakki achumbatana, swarga changnanabagi che-chaang eikhoida pibigani. - Letter 6b, 1890.AMT 238.2

  Naapal chaoba thammoina araal khubam taanjanaba hotnei, touigumbasung swarga changnanabagi hak amadi matik chaahanbasi Khristagi achumbada phang-i. -DA 300 (1898).AMT 238.3

  Eikhoi swargagi imunggi leibaak machaa oiba yaananabagi damak. Ibungo Mahaakna prithibeegi leibaak machaa oibikhi. DA 638 (1898).AMT 238.4

  Taibangpaanbagi chinglemlaba konungda leinanabagi haktagi henna phaba adudi Prabhuna thouraang toubinanaba chatkhiba mapham adugi hak aduni. Taibangpaangi thaagatpa waahei pumnamaktagi henna phaba waahei adudi, “Laak-u, Ipaagi bor phangjabashaa, taibangpaal houngeidagi nakhoigi damak thouraang toubiramlaba ningthou leibaak adu phangjaro” haina Kanbiba Mapu Ibungona Maagi thajaaba manaishingda haibiba waaheisi oigani. - COL 374 (1900).AMT 238.5

  Karigi Eikhoina Tunggi Taibangpaanbagi Maramda Waakhal TougadraAMT 238.6

  Lomba naidaba punsigi damak ashaa toujabadu thaadoktananaba. Jisuna swargadu purakpire. amasung madugi matik mangaal eikhoigi mitta uhanbire -STApril4, 1895.AMT 238.7

  Lomba naidaba achumba potshingda mityeng thamle hairaga, Ishwar lei haibagi waakhal tattana cikhoina yokkhatchagani. Masina laakkadouriba yeknabagi paanggaldagi ngaakthokchagani; masina paanggal amadi ashaa pigani, amasung thawaigitaibangpaan-gi mahik changlaroiAMT 239.1

  Swargagi phajabadu pukning chingshinduna munna khanglaknaba, amadi swargagi ningthijaraba amadi lomba naidaba potshingdu pukningda tattana thamba yaananaba Jisuna madugi Khudongchaaba pibinaba amadi swargagi phajaraba murttishingdu utpinanaba laakkhi.AMT 239.2

  Achouba Guruna tunggi taibangpaanbagi shaktamdu mee- oibada uhanbire. Madugi ningthijaraba lan-thum mayaamga yaona maana uba ngamba maphamda purakpire Taibangpaan asida aruba potshingdagi henna, Ibungona tunggi punsi amadi madugi yaiphaba adu mee-oibagi thammoinungda mami taahanbining-i. - OHC 285, 286 (1890).AMT 239.3

  Christianshinggi Thoujinbiba PaanggalAMT 239.4

  Atoppa henna kallaba thoujinbana amadi henna kallaba matikna keidoungeidasu thabak touhanba ngamloi; achumba toubagi damakta athoiba manaa, swargagi nungaiba, swargadutshinggi sangga, Mapaa Ibungo amadi Machaanipagi tinnabiba amasung nungshibiba, eikhoigi Paangal shaktibu lomba naidana mirol kayaa kayaagi damak awaangba thaakta pukhatpigadaba amadi shandokpigadaba - - pumnamak asina, Shembiba Mapu amadi Kanbiba Mapugi nungshiba thougal toujananaba eikhoigi thammoida kanna thoujinbiba amadi thougatpiba nattra7-.se 21, 22(1892).AMT 239.5

  Eikhoina Jisubu ingthana unnajaba ngamladuna, lomba naidana kanbiba phanglabadi, khwaidagi nungaiba meeshingdu eikhoi oigani. Phattabashingna ot-neiba leiraroidaba amadi awaabashingna potthajagadaba yumduyourabada, O, kayaagi matik nungaijagaba! - Letter 113, 1886.AMT 239.6

  Taibangpaal asigi mahoushaagi khutshemgi phajaba pot khudingmakpu yengjaning-i. Prithibee akoibada leiriba Ishwargi aphaba khutshem mayaamdu, paapna thihallamdrabadi, kayaagi matik phajaramgaba! Adum oinamak eikhoina anouba prithibee amadi anouba swarga phangkhigani. Ashengba vision da John-na masi urami, amasung maana hai, “swargadagi awaangba khonjel amana asi haibaeina taare, “Yengu, Ishwargi phijang adu meeshingga loinari, aduga Ibungo Mahaakna makhoiga leiminnagani, makhoina Ibungo Mahaakki meeshing oigani. amasung Ishwar Ibungo Mahakmakna makhoiga loisu loinabigani makhoigi Ishwarsu oigani.” [Rev. 21:3]. Oh, kayaada yaiphaba ashaa, kayaada chinglemlaba waashakno! - Letter 62 1886.AMT 240.1

  Tashengba amadi Potshak Naiba Mapham AMT 240.2

  Makhoigi damakta waanombiba swargada adugumba marup ama lei haina khangbada sebokshinggi damak kayaada haraojanangai oiriba! Khristana swargada lengkhatkhiba mitmakna ubada makhoi pumnamakna yenglamba amadi khallamba swargagi mityeng amadi waakhandu hongkhre. Makhoigi ahaanba waakhandudi masi (swargasi) ngamkhei naidaba ahaangba maphamda potshak naidaba thawaishingna paalliba mapham oiramgani hainakhallami. Houjikti swarga haibasi atei pumnamaktagi henna makhoina nungshijaramba amadi ikaikhumnajaramba, amasung chatminnaduna waari waatai shaaminnaramba, aduga hinggatpa matung phaobada hakchaangda shok-khottuna totna tinnajaramba, Jisugi waakhan-ga shamjannare ..AMT 240.3

  Swarga haibasi, potshak naidaba thawaishingna thallaba ngamkhei naidaba, khang ngamdaba ahaangba oina makhoina amuk hanna udre. Makhoina houjikti masibu makhoigi tunggi yum oina, haibadi makhoigi nungshijaraba Kanbiba Mapuna makhoigi damak thouraang toubiriba mapham oina yengjarami. - 3 SP 262 (18 78).AMT 240.4

  Tunggi lan-thum (inheritance) bu kaa henna hakchaanggi potshak oina uhalle haina kiduna, masibu eikhoigi yum oina uhalliba achumba asimakpu, mee ayaambada thawaigi oina uhankhre. Ibungo Mahaakna Mapaagida chattuna eikhoigi damak leipham thouraang toubigani haina Christsna Maagi sebokshingda waashakpirami. - GC 674,675. (1911).AMT 240.5

  Ahoubada Adamga Evena nungaina amadi thammoi penna shujaramba thabakshingdu, anouba prithibee amasung anouba swargada kanbikhraba meeshingna shuba yaogani. Lou-u-shing-uba amadi hinggol koiba Edengi punsidu hinggani.- PK’ 730,731 (c. 1914).AMT 241.1

  Haingamdraba Matik-MangaalAMT 241.2

  Jisugi thoihellaba phajaba amadi matik mangaaldu eina urami. Ibungo Mahaakki maithong nungthinda numitki mangaaldagi henna ngaallami. Ibungogi phijonna khwaidagi ngouraba angoubadagi henna ngourami. Swargagi matik mangaal, maree taraana shaaba binaa khongduna ningthijaraba dutshingna shakpa ishei—mayaamdu karamna tamsige! - Letter 3,1851.AMT 241.3

  Mapham aduda eina ukhiba potshingdu eina tamba ngamde. Oh, Kanaan gi londu eina ngaangba ngamlamlagadi, henna phaba taibangpaal adugi matik mangaaldugi maramda kharadang eina tamba ngamjaramgadaba! - EW19 (1851).AMT 241.4

  Swargagi maramda shugaina leenangai Ion phangde. Eigi maangda leelasi thorakpada, ngakmanduna ei haipham khangde. Thoihellaba chinglemba amadi matik mangaalduda ngakmanduna, kalom thaadaraga eina laothoki, “Oh, kayaada chaoraba amadi Kayaada ngakkhraba ininungshino!” Swargagi matik mangaalbu nattraga chaangdamnangai leitraba Kanbiba Mapugi nungshibabu prithibeegi khwaidagi inaak khullaba lonna shugaina leeba ngamloi. - EW289 (1858).AMT 241.5

  Dharma-chenbashinggi manaa(reward) adu meeoibagi lonna phongdokpa ngamloi. A-uba meeshingtana khanggani. Ishworgi Paradise adugi matik-mangaalbu ngamkhei naiba waakhanna youba ngamloi. - GC675 (1911).AMT 241.6

  Swargagi sahor adubu eikhoigi mitna amukrak uba phangjarabadi eikhoi prithibee asida amuk hanna leininglaroi. -ST April 8, 1889.AMT 242.1

  Turcl Machaa Machaa, Chingshing amadi UpaambishingAMT 242.2

  Mapham asida eikhoina hingbagi upaambidu amadi Ishwargi phambaaldu urami. Phambaal adudagi aruba eeshinggi turel ama chenthoraklami, aduga turen gi nakkal animakta hingbagi upaambi leirami. Turengi nakkal amaromda upaambi adugi ma-u ama, aduga ma-u amana turen gi nakkal amaromda leirami, ma-u animak adu ashengba, manungphaona uba yaaba sanaani. Ahaanbadadi eina upaambi ani ubagumna khallami. Eina amuk hanna yengba kaanda eina urami madudi upaambi ma-u anidu matonda upaambi ama oina shamnarami. Aduna masi turel adugi nakkal anida leiba hingbagi upaambi adu oirami. Masigi mashaashingdu eikhoina leplamba maphamda nontharami, aduga uhei adu chinglemna phajarami; masi Sanaa amasung lupaa yaannaba maalli. -EW17 (1851).AMT 242.3

  Mapham aduda liklaimuk shenglaba turelshing matam pumbada chelli. aduga manaak aduda nungshitna hum-hairiba upaambishingna, Prabhuna handokpibashinggi lambida urum laangbi. Paak-chaona shandokpa tampaakshingna phajaraba ching mayaambu koishille, aduda I shwargi chingjaoshingna makhoigi chinglemna waanglaba maton utchari. Adugumlaba ingtha-taptharaba tampaakta, ahingba turelshinggi manaakta, Ishwargi meeshingna, haibadi matam kuina tirthachatpashing amadi lamlaanbashingna makhoigi yum phangjagani. - GC675 (1911).AMT 242.4

  Hei-lcishing amadi ShaashingAMT 242.5

  Makhal pumnamakki leina thallaba atoppa lam eina urami, eina ngakna laothoklami, “Makhoisidi kenba nairoi.” Mathangda yengbada yaamna chinglemlaba awaangba naapi houba lam eina urammi; masi ahingba ashangba machuni. aduga Ningthou Jisugi matik mangaalbu thaagattuna chinglemna hai-humbada lupa amadi sanaagimachu thorak- i. Adugi matungda makhal pumnamakki shaa - nongshaa, yao, kabokei, amadi keishaal, mayaam punna leiminnariba lam amada eikhoina changlami. Makhoigi marakta phaoduna eikhoina chatlami, aduga makhoina ingna tiuig-illami.AMT 242.6

  Adugi matungda eikhoina umangda changlami, masi eikhoigi amamba umanggumba natte; natte, natte; adubu mapham pumnamak pumngaan ngaallami amadi chinglemlami; ushaashingna hai-humduna shaanarami, amasung eikhoina ngakna laothoraklami “Lamhaang amadi umang asida ashoi angaam leitana nungaina eikhoi tumba yaagani.” Eikhoina umang adu phaodoktuna chatlami, maramdi eikhoina Zionchingda youmanaba chatlibani...AMT 243.1

  Chingthakta chinglemlaba ningnashang ama leirami mapham adubu phajahanba makhal pumnamakki upaambina ningnashanggi akoibada leirami: uchaan paambi. deodar paambi, thao paambi, ashangba upaambi. kaphoi paambi, amasung mahei tattana paanba heiyit paambi - masigumba upaambi mayaamsina mapham adu yaamna chinglemna phajahaOamiAMT 243.2

  Aduga ashengba lupaana shaaba phaan eina urami; masigi mayungsi mile kayaamarum shaang-i, adum oinamak madugi aroiba phaoba eikhoigi mitna uba ngamlami. Hingbagi upaambigi mahei. manna, almond, heiyik, kaphoi, anggur amadi makhal kayaagi heishing eina urami. Heidu chaaba yaagadra haina eina Jisuda hangkhi. - EW18, 19(1851).AMT 243.3

  Lomba Naidana Nahaa Oibagi PaanggalAMT 243.4

  Mee pumnamak makhoina mongphamda changkhiba matamgi shaabaan adugumna mongphamdagi thorak-i. Hinggatpashinggi marakta Adamsi, Ishwargi Machaanipaagi shaabaandagi kharadang hanthana, marep waang chao-i amasung chinglemi. Maana akonba meeronshingdagi khennabadu utli; masigi mareeda mee-oibasi kayamuk leikhaa taakhrabano haibadu utli. Touigumbasung mee pumnamak lomba naidana nahaa oibagi nouba amadi thouna lingjel-ga loinana mongphamdagi hougatli Matam kuina maangkhiba Eden-gi hingbagi upaambidu amuk hanjinbiduna, handokpirabashingna - mee- oibagi leishemngeigi chinglemlaba marep mapung phaanbadaa “chaokhatkani” [Mal.4: 2], - GC644, 645 (1911).AMT 243.5

  Houjik meeshinggi hakchaanggi paanggaldagi sharuk kunmuk henna leishemngeida, Adamda. piramdrabadi mee-oibasi, houjik, houjik mahoushaagi yaathang kaibagi heinabi phibamsidadi, thainadagi mutlamkhragani. -3T138 (1872).AMT 244.1

  Kanaanasu potthaaba darkaar oiroi nattraga paamsu paamloi. Mapham aduda Ishwar Ibungogi aningba toubada amadi Ibungogi minglen thaagatpada awaaba leiroi. Matam khibikta eikhoida ayukki matougumna thot-nouba (freshness) du phaogani, atat akham nairoi..... Budhi bushing taanbadapukningda awaaba nattraga paanggalda chokthabaleiroi -GC676, 6 77(1911).AMT 244.2

  Swargadadi hakchaang iphada phei. -3 T172 (1872).AMT 244.3

  Nungaibasi ShoidrabaniAMT 244.4

  Jisuna tlaakkadaba punsidagi maikhanphi (veil) louthokpikhre. Ibungona taakpi, “Hinggatlakpada makhoina luhongbasu toude, luhongnabasu pide, adubu swargada makhoidi Ishwargi dutshinggumna lei.” [Matt. 22: 30], — 605(1898). AMT 244.5

  Ngasi kanaagumba meeshingnaanouba prithibeeda luhongbasu pokpasu leigani haina thaajaba leiri, adubu Shaastrabu thaajaba makhoina masigumba tambiba yaaningloi. Anouba prithibeeda angaangshing pokkani haina tambibasi “shoiroidaba taakthokpa waa” adugi sharuk natte Shaagatpa waakhanbu amadi Ishwarna Maagi waaheida phongdokpidaba waapham makheibu pangthaa thaajabasi araanba thaajabani. Eikhoigi tunggi phibamgi mareeda bhaabna shaagatpa eikhoigi ithou natte. -1SM172,173 (1904).AMT 244.6

  Ishwargi damak thabak shubashingna tunggi anouba prithibeeda kari phibamda leigadra haiba bhaabna pangshaa shaagattuna matam lelloidabani. Shaagatpa waakhanbu amadi Ishwarna Maagi waaheida phongdokpidaba waapham makheibu pangthaa thaajabasi araanba thaajabani. Ibungona tunggi punsida eikhoigi nungainabagi damakta thouraang khudingmak laangbire, aduna eikhoigi damak Ibungogi thouram thou-onggi maramda eikhoina bhaabna pangshaa shaagatloidabani. Houjikki punsigi phibamnatunggi punsigi phibambu eikhoina khanonbasu touroidabani. - GW314 (1904).AMT 244.7

  Handokpirabashinggi Shaktam MaanghandabaAMT 245.1

  Jisugi hinggatpasi Ibungoda tumkhiba(sliikhiba) pumnamakki akonba hinggatpa adugi phidamni. Hinggatlaba Kanbiba Mapugi maithong, Ibungogi ma-ong matou, Maagi waangaang-shaangaang, pumnamak Ibungogi sebokshingdadi munna khangnaraba ngakta oiraini. Jisuna shibadagi hinggatpa gumna, Ibungoda tumkhiba pumnamakna amuk hanna hougatkani. Sebokshingna Jisubu khangba gumna eikhoinasu eikhoigi marup mapaangshingbu khanggani. Houjik mee-oibagi punsi asida, makhoibu anaa ayekna shoinaihallamba, phibam kaihallambayai, adubu hinggatpa dadi hakchaang phana amadi shoi-naiba leitana hougatkani. Adum oinamak makhoigi matik mangaal- gi hakchaangda makhoi mashaa mashaagi shaktam maanghalloi.- DA 804 (1898).AMT 245.2

  Chapmaannaba shak-ongda thorakkani, adubu anaa ayek amadi shoi-naibayaoraroi. Mashaa mashaagi shak-ong kaidana amuk hanna punsi hinggani, aduna marupna marupki mashak khanggani. - 6BC 1093 (1900).AMT 245.3

  Mapham aduda eikhoibu khangbagumna eikhoinasu khanggani. Mapham aduda eikhoigi thawaida thaajinbikhraba Ishworgi nungshi thoujaaldu khwaidagi chumba amadi khwaidagi phajaba ma-ongda shijinnagani. - Ed. 306 (1903).AMT 245.4

  Ngaangleinaba Kuchu amasung Mangaalgi Phijol AMT 245.5

  Leishemba Mapugi khuttagi thorakpada Adam, marep chinglemnawaanglami, amasung mashak matou phajarami. Prithibeeda houjik hingliba meeshinggi mareptagi sharuk ani henna waangi, amasung ma-ong matou yaamna mapung phaarami amadi phajarammi. Maagi kuchu ngourok ngoubasu natte, waothaangnabasu natte, adubu ngaangleinei amadi hakchaang phabagi kuchuna ngaallami. Eve-ti Adammuk waanglamde, maagi makokna Adamgi lengbaandagi khajiktang henna waangi. Mahaaksu mashak matou yaamna chinglemna phajarami. -3 SG 34 (1864).AMT 245.6

  Paap leitraba matei-manaodi khutna shaaba phi illamde; makhoigidi swarga dutshinggi matougumna, mangaal amadi matik magaanna makhoigi phi oirami. Makhoina Ishwargi haiba induna hingli phaoba, mangaal-gi phijol asina makhoibu kupshinbirami. - PP 45 (1890).AMT 246.1

  Swargada Eikhoigi Imung Ujabagi Haraoba AMT 246.2

  Panthong adugi nakal anhnakta thougan touriba dutshingbu eikhoinaui, amasung eikhoina changbada Jisunahaibi, “Laak-u, Ipaagi bor phangjabashaa, taibangpaal honngeidagi nakhoigi damak thouraang laangbikhraba ningthou leibaaktu phangjaro.” Masida Ibungona nakhoibu Maagi haraobada sharuk phangminnanaba taakpiri, madudi karino? Mapaa oibashaa, masidi nakhoigi thawaigi awaamal u-duna haraojaba aduni. Mamaa oibishaa, masidi nakhoina hotnajabagi manaadu uduna haraojaba aduni. Masida nakhoigi nachaashing leire; makhoigi makokta hingbagi luhupshing, leire. - CG567, 568 (1895).AMT 246.3

  Ishwargi khwaidagi chaoraba khudondu Khristani, eikhoigi damak pibikhraba Ibungogi punsidu eikhoigi oijare. Mongphamdagi thoraktuna chinglemna swargagi dutshingga loinana, eikhoigi nungshibashingbu unanabagi damak hinggatpire, maramdi Khrista maanba asina eikhoigi shak-ong maanghanloi, adubu Ibungogi matik mangaalda onbibani. Ashengbashingna prithibee asigi imunggi mari mataashingbu mapham adudasu mashak khanggani. - 3 SM 316 (1898).AMT 246.4

  Nouriba amadi KhangjadribaAngaangshinggi Araan KhubamAMT 246.5

  Pikliba angaangshingna makhoigi uphullakki phamungshingdagi shiba naidana thoraktuna. khudakta mamaa mamaashinggi tampaakta paishille. Makhoi unnadunaamuk hanna kainararoi. Touigumbasung mapham aduda angaangshing kayaamarumgidi mamaashing leite. Mamaa kayaamarumdagi laan ngambagi haraoba ishei eikhoina taaba phangkhide. Swargadutshingna mamaa leitaba nouriba angaang machaashingbu lamjingduna hingbagi upaambi aduda pubi. -2 SM 260 (1858).AMT 246.6

  Thaajariba mapaa mamaashinggi pikliba angaangshingbu kanbigadra kanbiroidra haina kanagumba kharana waahang hanglami maramdi makhoigi lamchatki changyeng leitri, mee pumnamakki lamchat chaangyeng touba taabani aduga lamchat chaangyeng aduna makhoigi lamchat utkadabani. Waahangdi asini, “Matou karamna pikliba angaangshingbu chaangyeng touba yaagadage?” Eina khumi madudi. Egyptki ahaanba pokpa machaashinggi, mathakta Ishwargi waayel bichaar laakkhiba matamgi gumna, thaajariba mapaa-mamaashinggi thaajaba (faith) aduna angaangshinggi sharuk yaoreAMT 247.1

  Thaajadaba mapaa mamaashinggi angaangshing pumnamak kan-gadra kalloidra eikhoina haiba ngamde, maramdi Ishwar Ibungona masigi mareeda Maagi aningba pumnamak khanghanbide, aduna Ishwarna taakpidabadu thaadokpa amasung Ibungogi waaheina shengna taakpiba hiramduda neinaba asina khwaidagi phaba oigani. - 3SM313-315 (1885).AMT 247.2

  A gi maramda, houjik maana leiriba awaaba amadi chamlaba phibamsi nakhoina ure. Mahaakti paapki maramda kari’mattakhangjade. Ishwargi thoujaalna, maagi mapaa mapudagi thangtharakpa, lounarakpa khanbagi paanggal waatpa phibam (imbecility) asi louthokpigani, aduga swargada ashengbashingga loinana maagi phangpham thokpa phangjagani. Nakhoigidi Prabhuna waakhal pibire. Waakhal khanba ngambagi paanggalgi maramda hairabadi A asidi angaangni; adubu angaang machaagi chamjaba amadi haiba-inbasi maangonda lei. - 8 MR 210 (1893).AMT 247.3

  Thaajaba Mamaashingbu Ikaikhumnaba Utpa Waayel phamb matam aduda lairikshingdu haangdok- kani; achouba Waayel- mapuna “yaamna phare” haina laothokpibada. amasung laan ngambashinggi kokta shiba naidaba matik mangaal-gi luhuptu uppiba matamda, mee ayaambana makhoigi luhup thanggattuna maalem pumbagi maangda mamaa mamaashingbu klnidonbi thinduna haigani, “Eina phangjariba pumnamaksi Ishworgi thoujaal mapaandagi imaana phanghanbibani. Maagi tambi taakpiba, rnaagi prathana mayaambu bor pibiduna eigi lomba naidaba araan khubam phangjabani. MYP 330 (1881).AMT 247.4

  Machaashingbu Khristada pushinjaraba laan ngamlaba mamaashinggi ming mayaambu Ishwargi dutshingna shiba naidana thambire. - CG 568 (1895).AMT 248.1

  Thawai Pushinbashinggi Manaa AMT 248.2

  Handokpirabashingna Ishwargi maangda leppa matamda, taanglaba thawaishing kayaana makhoigi ming kouthokpada paokhumjagani makhoina mapham aduda yaoba phangbagi maramdi makhoina Kanbibagi khuyaada thawaishing pushinnabagi damak, nungshina koubiba amadi thembibaga loinana thawai yaona awaaba khaangduna hotnajare. Asum touduna kanaagumbana taibangpaal asida Ishwarga thabak shuminnaba makhoina makhoigi manaa phangjagani. -8T196, 197(1904).AMT 248.3

  Swargagi phajakhraba thongganshingdu chaona haangdokpada, amadi achumba ngaakpa jaati mayaamna changlakpada, matik mangaal-gi luhupshingdu makhoigi makokta uppini, aduga makhoina Ishwarbu ikaikhumnagani amasung Ibungogi matik mayaibu shonjagani. Aduga matam aduda mee kharana laaktuna nakhoida haigani, “Nangna nungshina , eingonda taakpiramba waaheishing asina oiramdrabadi, nangna thawai yaona, pi taana haijabiba amadi hotnabiba natlamdrabadi, ningthijaraba Ningthoubu eina keidoungeidasu ubaphanglamloidabani.” Kayaada ngakkhraba manaano! Tungda Thaajabashingna phangjagadaba ngamkhei naidaba manaa - shinaidaba punsi aduga chaangdamnabada taibangpaal asigi tung koidaba punsida mee-oibagi thaagatpa asidi kayaada kaannadrabano! - Words of Encouragement to Self-supporting Workers (Pit 113) 16(1909).AMT 248.4

  Eikhoigi Lammchat HongloiAMT 249.1

  Nakhoina swargada ashengba mee oininglabadi, haanna prithibeeda ashengba oiba tai. Punsida nangna yokkhatcharaba lamchat shaajatpu shibanasu nattraga hinggatpanasu honghanba ngamloi. Nanggi yumda amadi samajta nangna chatliba shaajat adumakka loinana nangna thorakkani. Jisu Ibungona lenglakpada nanggi lamchat hongdokpiroi. Lamchat shaajat honghanbagi thabak houjik toubatai. Eikhoigi nungtigi punsina eikhoigi tunggi laibak leplibani (tamlibani). Lamchatki ashoiba makhei pukning hongdokpa tai amadi Khristagi thoujaal mapaanna ngamba tai, aduga swargagi yumda leiba matik chaananaba chaangyenggi matam asida mapung phaaba lamchat shemhouba tai - 13 MR 82 (1891).AMT 249.2

  Swargagi Akoibada Leiba Ingthaba amadi Nungshiba Nungshit (waakhal)AMT 249.3

  Lamchat oktaba amadi minungshi heitaba mee ama leiba maramna swarga konunggi ingtha tapthaba amadi mot-tinnaba phibambu maanghanbayaaroi. - 8T140 (1904).AMT 249.4

  Swargada pot pumnamak chinglemmi amasung thaak waangi. Mee pumnamakna mee ateigi apaamba amadi nungainaba khalli. Kanaanasu mashaa matomtagi oijaba thide amasung khande. Makhoigi akoibada leiriba meeshinggi nungaiba amadi haraobadu ubadu ashengba meeshingpumnamakkiathoibaharaojabaduni. -2 T239 (1869).AMT 249.5

  Ingtha tapthabana thallaba mapham, prithibeegi khatna cheinabagi nonglei nungshitna changba ngamdaba mapham, ashengbashing, paap leitabashing amadi yaipharabashing pumnamakna tinnaba achumbagi ningthou leibaak — swarga leibaak, mee lishing- lishing, lakh-lakhna nungaina, nungshi chaanana hingminnaduna, amadi chatminnaduna, phambaal mathakta phamliba Ishwar Ibungo amadi Yaomachaa adubu thaagatchaduna leiriba mapham aduda eihaaksu yaojaba gumna urami.AMT 249.6

  Makhoigi khonjel mayaamdu mapung phaana sur chaanarami. Keidoungeidasu makhoi amaga amaga araanba tounade. Matik mangaal-gi lamda swargagi ningthou machaashing amadi mapu oibashingna, amana atei amagi nungainaba amadi haraonaba thiduna, aphaba thabak khakta taannei. Mapham aduda khwaidagi chaoba mee adu mashaabu khwaidagi nemna shingthanajei, aduga khwaidagi anemba mahaak adu toubimal khangbada amadi nungshibada khwaidagi inaakkhulli.AMT 250.1

  Mapham aduda budhi loushingbu mamhannangai mamlaba araanba leite. Shenglaba, kallaba, amadi mapung phaaraba achumba amasung loushingna chingnaba khudingmakpu taanthokpire, aduna mapham aduda nungaina paallibashinggi mathakta chingnabagi amambana arumba mami taahanba ngamde. Kliatna cheinabagi khonjelna swargagi nungngaiba amadi mapung phaaraba ingtha- tapthababu maanghande. Mapham aduda paallibashinggi maphamda pukning waaba, tengthaaba amadi pitaaba leite. Mee pumamak inapung phaana mot-maannei, mapung phaana mathang manao nai, amasung mapung phaana nungaiAMT 250.2

  Swargasi thammoi khudingda nungshiba hingba, maithong khudingna nungshiba phongdokpa yumni. Nungshibana mapham aduda paalli. Mapham aduda khon yaakpa, chaannadaba nattraga khatna- cheinaba nattraga shaonaba leite. - 9 MR 104,105 (1882).AMT 250.3

  Athemba Leite amasung Paap LeiteAMT 250.4

  Athembagi damak khudong chaaba pigadaba apha-phatta khangnanabagi upaambi leiraroi. Maduda athemba leiroi. araanba touba yaabagi taanja leiraroi. - Ed. 302 (1903).AMT 250.5

  Ishei jantra lishing lishinggi khonjelgumna, dutshing amadi ashengbashinggi laan ngambagi khollao eina taarami. maramdi Seitanna makhoibu amuk hanna waahallaroi amasung themlaroi, maramdi atei taibangpaanbashingda paallibashingbu maagi maphamdagi amadi maagi athemba makheidagi kanbire.- SR 416 (1858).AMT 250.6

  Mapaa Ibungo amadi MachaanipagaTinnabaAMT 251.1

  Mapaa Ibungo amadi Machanipaaga phongna tinnajabasi Ishwargi meeshinggi khudong chaabani Mamhalliba maikhanphi (dimming veil) yaodana, eikhoina Ibungobu maiga mai nnnagani. - GC 676,6 77(1911). AMT 251.2

  Ibungogi mamal luraba maithonggi mangaalda eikhoi tattana leiduna haraojagani. Harao tayaamba ashaa duda eigi thammoina haraojadunachongkhatli! -HP352 (1856). AMT 251.3

  Khristana leiba maphamdu swargani. Chrsitabu nungshijaba makhoigi damakti, Ibungona mapham aduda leiramdragadi swarga adu swarga oirammoi. -Ms 41, 1897.AMT 251.4

  Ishwarga hinggatlaba ashengbashingga gi marakta anakpa amadi nungshiheiba maree leinagani.- DA 606 (1898).AMT 251.5

  Kanbiba Mapuna eikhoigi kokta uppiba luhupshingdu Ibungogi khuyaakhaada thamjare hairaga, amasung sanaagi binaa khongduna, phambaal mathaktaphamliba Ibungobu eikhoigi thaagatchabana swarga pumba thanhangani. -8T254 (1904). AMT 251.6

  Punsi asida makhoina Ishwarbu chetna ninglabadi. aroibada makhoina “Ibungogi maithong ujagani; aduga Ibungogi ming makhoigi maraibakta leigani” |Kev. 22: 4] , Aduga Ishwarbu ujaba nattana swargagi nungaibadu karino? Khristagi thoujaalna kanbiraba paapishinggi damak Ishwargi maithongbu yengjaba amadi Ibungobu makhoigi Mapaa oina khangjaba asidagi henna nungaijagadaba kari legadage?- 8 T268 (1904).AMT 251.7

  Swargadutshing amadi Jug Pumnamakki Thaajabashingga TinnabaAMT 251.8

  Handokpiraba mee khudingna maagi maagi punsida swargadutshinggi thougan bhaab taajarakkani. Maagi ahouba mikuptagi ngaakshenbirakpa dut, khongthaang khudingda maabu shennabiba amadi khudongthiba matamda ngaakthokpiba dut, shibagi amamba tampaakta maabu loinabiba dut, maagi aroiba potthaaphamphaoba shennabiba, hinggatpa ayukta ihaan haanna taraamna okpigadouriba dut — mahaakka waari -waatai shaaminnaba phangjagadaba, amadi marannaigi punsida amasung mee-oibagi thabakta swargana thabak shuminnabibagi waari tamjagadabasi kayaada khudong chaaba oigadouriba! -Ed. 305 (1903).AMT 251.9

  Swargadutshinggi ngaakshenbiba mapaanna, uba ngamba ngamdaba khudongthiba kayaadagi cikhoibu ngaakthokpibasi. lomba naidaba mangaalda Ishwar Ibungogi thouraang pumnamakpu eikhoina udri phaoba, eikhoina keidoungeidasu kbangba ngamkhiroi. -DA 240 (1898).AMT 252.1

  Mee-oibagi thannnoinungda Ishwarna thaajinbikhraba nungshiba amadi minungshi heiba mayaamsibu mapham aduda khwaidagi chumba amadi khwaidagi phajabada shijinnaba phanggani. Ashengbashingga paap leitana tinnajaba, yaipharaba swarga dutshing amadi Yaomachaa adugi eeda makhoigi phijol ngourok ngouna shudokcharaba jug pumnamakki thaajabashingga loinana mot tinnaba samajgi punsi, “Swargada amasung prithibeeda leiba imung khudingmak” [Eph.3:15] pupunhanbaashengbathouiishing-asishing asina handokpirabashinggi nungaiba shemgatpada mateng paangi. - GC 677 (1911).AMT 252.2

  Tukhidabashinggi Maphamda Saakhi PubaAMT 252.3

  “Meegi Machaanipa aduna mashaabu thougal touhannanaba laakpa natte, touigumbasung thougan toubinaba laakpani.” [Matt. 20: 28J. Khristagi prithibeegi thabaksi Ibungogi swargagithabakni. amasung eikhoina taibangpaal asida Ibungoga loinana thabak shuminnabagi damak eikhoigi manaadi laakkadouriba taibangpaal aduda eikhoina Ibungoga loinana thabak shuminnabagi henna chaoba paanggal amadi henna paakpa khudong chaaba adu oigani. Mapu Ibungona taakpiri “Nakhoi eigi saakhini, eini Mapu Ibungodu.” [Isa. 43: 12], Lomba naidana masisu eikhoi oigani.AMT 252.4

  Karigi damak laanjaosi mirol kayaa kayaa chatthahanbano? Karigi damak Seitanbu maagi laan houbagi ahoubamakta maanghandribano?- Maramdi masini, Ibungona phattabagi mathakta achumba waayel toubada maalembu bhaab taahanba yaananaba, paappu lomba naidana laanhanba yaananabani. Araal khubamgi thouramda lomba naidaba matammakna keidoungeidasu thijinbada loiba ngamloidaba awaangba amadi luba kayaa leiri. angakpashing asibu swarga dutshingnasu yengjaningi. Thawai paanba pumnamakki manungda, handokpirabashing (redeemed) khaktana paapka shoknabagi ashengba gyaandu makhoi mashaamakna phangjei; swargadutshing phaobana touba ngamdabadu, makhoina Khristaga loinana thabak touminnaduna Ibungogi awaaba khibikta sharuk yaaminnare; makhoibu handokpibagi mareeda makhoigi saakhi (testimony)du-tukhidabashinggi(unfallen beings gi) damak kaannaba amatta leiroidra 1 -Ed. 308 (1903).AMT 252.5

  Chinglemlaba, Khon-nungshiba Isheina Ishwarbu ThaagatpaAMT 253.1

  Mapbam aduda harao ishei shakpa taagani, Ishwama visionda utpiba, taahanbiba nattana, mee-oibagi nakongda taakhidriba, waakhannasu khandokpa ngamdaba, adugumlaba nungshiba ishei shakkani.AMT 253.2

  Handokpikhrabashing (the redeemed ones) na shakkadaba isheidu - makhoina phangjaraba gyaan-gi isheini - Ishwargi matik mayai phongdokpa isheini: “He Prabhu Ishwar, Ingam ngamba, Ibungo Nahaakki thabak makheidi chaosu chaobani ngaksu ngakpani; He lomba naidaba Ningthou, Ibungo Nahaakki Iambi makheidi dharmachenba amasung achumbani. He Prabhu, kanaana kidaduna Ibungo Nahaakki mingbu thaanggatloidage? Maramdi ashengba I bungo Nahaaktani. ” [Rev. 15:3,4 R.V.] -Ed. 307-309 (1903).AMT 253.3

  Matam pumnamakta lamjingba swargadut ama lei, maana ihaan haanna binaagi ahouba sur pibada, chinglemlaba, mapung phaaraba. swargagi ishei shakpada ateisu yaona punna shakminnei. Madugi phajabadu phongdokpa ngamde. Masi khon-nungshiba, swargagi oiba amadi ashengba isheini. -IT 146 (1857).AMT 253.4

  Awaabagi meegum oiraroi, adubu matik mangaal amadi laan ngamba ningthougumna Ibungona Olivet mathakta lepkani, matam aduda Hebrewshinggi hallelujah ga Gentile shinggi hosannaga punna, aduga kanbikhrabashinggi khonjelna paanggallaba laanmishinggi khollaogumna laogani; Pumnamakki Prabhu Ibungobu luhup uplasi. - DA 830 (1898).AMT 254.1

  Maleingi Lanthum ThidokpaAMT 254.2

  Houjik eikhoigi ubagi shaktibu mamhalliba maikhumdu louthokpiba matamda, aduga houjik eikhoina microscope khutlaigi matengna haiphet uba phangba taibangpaangi phajabadu eikhoigi mitmakna uba kaanda, houjik eikhoina telescopeki matengna thaapna uriba swargashinggi matik mangaalbu eikhoina ujaba kaanda, paapki lainaa louthokpa kaanda, prithibee apumbada,’’eikhoigi Ishwar Ibungogi phajabadu” ujaba matamda, mapham adu eikhoigi damak kayaada pharaba mahei tamjapham oigadouriba! Mapham aduda bigyan gi maheiroina leishemgi thoudok iriba paaba yai, adubu phattaba ain gi maramda ningshinghannaba waahei amatta phangloi. Maana mahoushaagi khonjel kayaagi ishei taaba yai, adubu tengthaaba isheigi sur amadi awaabagi khondaa amatta taaroiAMT 254.3

  Prithibee maalemgi lan-thum pumnamak Ishwargi machaashinggi tamjananaba haangdokpigani. Hainingai leitaba harao tayaambaga loinana, paap leitabashinggi haraobada amadi makhoigi loushingda, eikhoina changba phangjagani. Meerol kayaa kayaa Ishwargi khutshem neinaduna phajaba lan-thum kayaa eikhoina sharuk phangminnagani. - Ed.303,307 (1903).AMT 254.4

  Shiba naibadagi maning tamjaraduna, makhoina uchek paibadouna, awaaba leitana, thaapla thaaplaba taibangpaal kayaa kayaada—haibadi prithibee meeoibagi awaaba uduna thammoi shokna waabikhiba, aduga thawai handokpibagi paoda haraobibagi ishei shakkhiba— adugumba taibangpaal kayaa kayaada paijare Ishwargi phambaalgi akoibada khongchat naina chatliba—numit, thawaanmichaakshing amadi mari leinaba mayaam—haibadi chinglemlaba khutshem mayaambu makhoigi shenglaba mitna yengjare. Khwaidagi pikpadagi houna khwaidagi chaoba—pot pumnamakta Shembiba Mapugi ming ibire, aduga pot pumnamakta Ibnngo Mahaakki paanggal shaaktigi chinglembadu phongdokpire. - GC677,678 (1911). AMT 254.5

  Ashengba Itihaaspu Amuk Hanna YcngbaAMT 255.1

  Handokpirabashingna taibangpaal amadagi taibangpaal amada chatkani amasung makhoigi matam ayaamba handokpibagi athuppa makhei(mysteries of redemption) thidokpada shijinnagani.AMT 255.2

  Aroiba leitana miron miron khudingda handokpibagi waarishingsi handokpirabashinggi thamoida, pukningda amadi leitonda thambigani. Khristana Maagi sebokshingda phongdokpininglamba, adubu thaajaba waatpa maramna loushinjaba ngamhoudaba achumbadu, makhoina bhaab taajarakkani. Lombanaidana Khristagi mapung phaaba amadi matik mangaal-gi anouba shaktam phongdorakkani. Aroiba naidana miron khudinggi “‘’thaajaba yaaba yumbu aduna maagi lan-geidagi anouba amadi ariba potshing puthorakkani” [Matt. 13: 52].-COL 134 (1900).AMT 255.3

  Matamgi houdringaidagi hourakpa, aduga matamgi aroibatada tokkadaba achouba laanshoknaba adugi khongchat adu maagi mamaangda haangdokpigani. Paapki hourakpa, masigi seraanmaba thabakki shiba yaaba araanbaga. maikei hongdana chatpa achumbaga shoknaduna laan-ngambagi itihaaspu phongdorakkani. Uba yaabaga uba yaadaba taibangpaan-gi marakta thetliba maikhanphi(veil) adu haidokpigani amasung angakpa pot makheidu phongdokpigani.AMT 255.4

  Prithibeegi awaa-anaa amadi athemba khibiksi loishinkhrabasu amasung masigi hourakphambu maanghankhrabasu. makhoigi araan khubamda kari mamal changkhibage haibasi Ishwargi meeshinggi thammoida shengna khangbagi bhudhi tattana leigani....AMT 255.5

  Eikhoigi Kanbiba Mapuna maagi krostata shibibagi khudamshing tattana puduna leigani. Ibungogi makokta. Maagi puknopta, Maagi khong-khutta leiriba ashokpa daak mayaamsi paapna toukliiba minungshi heitaba thabakki mamishing khaktani. - GC 651, 674(1911).AMT 255.6

  Punsigi Chamamnaba Makheibu Shugaina TaakpibaAMT 256.1

  Matam aduda punsigi chamamnaba pumnamaksi shengna phongdokpigani. Houjik eikhoida chamamnaba amadi pukning hanthaba, ashaakaiba amadi ningthungdaba gumna uribasi, matam adudadi achouba, henna phaba, maipaakpa amadi ashengba mot tinnaba oina ugani.- Ed. 305 (1903). AMT 256.2

  Mapham aduda Ishwargi phambaaldagi chenthorakpa ahingba ichel manaakta Jisuna eikhoibu chingbigani amasung taakpigani madudi Ishwama eikhoibu prithibeeda amamba thoudok kayaa laanthokhankhi. -8T254 (1904). AMT 256.3

  Ishwargi thouraang thoushinda eikhoibu pukning laangtaknahalliba pumnamak laakkadouriba taibangpaal aduda shengna uhanbigani. Bhaab taabada waaba pot kayaabu laina bhaab taahanbigani. Thoujaal-gi athuppa makhei eikhoigi maangda phongdokpigani. Ngamkhei naiba eikhoigi waakhanda chamamnaba amadi akaiba waashak khakta gumna uriba maphamdu, khwaidagi mapung phaaba amadi phajaba mot tinnaba mapham oina u-gani. Eikhoina khanglakkani madudi yaamna ot-neibagumna uriba asi ngamkhei leitaba nungshibana shillaangba gyaan mayaamni. Pot pumaknakpu eikhoigi phananaba shinbiriba Ibungogi nungshi thoujaalbu eikhoina khanglakpada hainingai leitana amadi chinglemna eikhoi haraojagani - 9T286 (1909).AMT 256.4

  Aphaba Thabak Khudingmak PaangthokpaAMT 256.5

  Marannaigi oijaba thidana thabak touba makhoi pumnamakna maagi .maagi thabakki mahei phangjagani. Lamchatnaiba amadi aphaba thabak khudingmakki mahei uba phanggani. Masigi sharuk kharadi eikhoina asida ubaphangjare. Adubu taibangpaanbagi khwaidagi pukchel chaoba thabakki maheidi atouba meegi punsi asida kayaada pikna phongdokliba! Mee kayaa amana makhoinayouba ngamdaba amadi khangba ngamdaba kayaagi damak mashaagi oijaba thidana amadi atanba leitana shujariba! Mapaa-mamaa kayaa amasung tambibagi thabak touba meeoi kayaana aroibagi yahip taakhre. makhoigi punsigi thabak arembada toubagumna ure; makhoigi thaajaba yaaba thabaktu borgi kangdaba iphutkumbani haiba makhoinadi khangde; thaajabagi mapaanna makhoina ujare madudi makhoina tambi taakpikhraba angaangshingna maagi maagi marup mapaangshinggi maphamda bor amadi thougatpiba oijare, amasung madugi ithindu lishinglak hanna hanna thokkani.AMT 256.6

  Thabak shuba mee kayaa amana, taibangpaangi paanggal, ashaa. amadi thounaagi paojel thaadokpada, lam khudingda leiriba meeshinggi thammoida waaheishing aduna bor purakpi, touigumbasung mathanta, shakkhangbidana shujariba maanadi mahei uba phangjade. Asum touna khudonshing pinare, awaaba potlum pujare, thabak nomjare. Meeshingna maru hulle, makhoina shikhraba matungda ateina yaiphaba mahei lokchare. Ateisliingna chaananaba, makhoina upaal thaajei. Makhoina tungkoina chatthaba yaaba thaabakshing houdokchare haiba khangbada makhoina haraojei. Tunggi punsida thabak asigi maheigi mahei mayaam uba phangjagani - Ed. 305, 306 (1903).AMT 257.1

  Eikhoigi Haraoba Tattana HengatkaniAMT 257.2

  Handokpibagi thouramda yaoriba athuppa kayaasi - Ishwargi Machaanipaagi nollukchaba, haibadi Mangonda mee-oibagi ma-ong phongdokpa yaajaba, Mapaa Ibungona Machaanipabu pithokpagi angakpa nungshi-chaoba amadi nollukpasi swarga dutshingdadi tattana ngakningai oiraba hiramshingni... Aduga asishing asi lomba naidana miron kayaa handokpirabashinggi(the redeemed) thijinjananaba hiram oigani. Ishwargi leishemba amadi handokpibagi thabakta makhoina thijinbada, ngaklaba amadi haraoba pukningda itattattana achumba nouna nouna phongdokrakkani. Makhoina Ishwargi lousing, nungshiba, amadi paanggal henhenna thijillabadi, henna henna makhoigi pukning chaothorakkani, amasung henna henna makhoigi haraoba loiba naidana hengatkani. — 5T 702, 703 (1889).AMT 257.3

  Aduga lomba naidaba matamgi ichenna Ishwargi amasung Khristagi chinglemlaba phongdokpiba kayaabu henna henna maraang kaina purakpigani. Budhi bushing henna chaokhatlakpaga loinana, nungshiba, ikaikhumnaba amadi nungai yaiphaba hen-gatkani. Meeshingna Ishwargi maramda henna thijinbada, Ibungogi lamchatpu henna henna ngakna makhoina yengjaninggani. Handokpibagi lan-thum amadi Seitanga shoknaba laanjao aduda angakpa mai-paakpa thoudokshingdu Jisuna makhoigi maangda haangdokpibada, kanbikhrabashinggi thammoida henna thawai yaona thougatpibaga loinana amadi pukningda henna harao tu-jungbaga loinana makhoina sanaagi binaa(harps ofgold) kJiongle; aduga mee lishing-lishing amadi lakh-lakhki apunba thaagatpa isheigi khonjelnapumnin nille. - GC 678(1911).AMT 258.1

  Matam Pumbada Loiba Naidaba PunsiAMT 258.2

  Paanggal khudingmakpu chaokhathan-gani, matik leiba khudingmak hen-gat-han-gani. Chaora chaoraba thounaa phaba thoudou (enterprise) kayaabu chaokhathan-gani, khwaidagi waanglaba ashaa kayaa youhanbigani, khwaidagi waanglaba apaamba kayaa thunghanbigani. Aduga kaagadaba anou anouba awaangba maton, ngakna ngakna yengjagadaba anou anouba angakpa kayaa, bhaab taagadaba anou anouba achumba, hakchaanggi, pukninggi amadi thawaigi paanggal puthokkadaba anou anouba hiram kayaa kayaa amuk thorakkani. - Ed. 307 (1903).AMT 258.3

  Eikhoina Ishwarbu khangbagi gyaan loushingda amadi paanggalda kayaamuk maangthaana chaokhatpa yai, adum oinamak, matam pumbada loiba naidaba [punsi] leiri. -RHSept. 14,1886.AMT 258.4

  Ngamkhei leitaba, loiba naidaba Ishwargi nungshibaga chaangdamnaba kaanda, mee-oibagi thammoishingdagi miron kayaa kayaa thangtharakpa mapaa oibagi nungshiba pumnamak, meeshinggi thamoi khudingdagi thorakpa minungshi heibagi iphut pumnamaksidi ngamkhei naidaba samudrada taaba piklaba lok machaagumbani. Ishwargi nungshibasi chinna phongdokpa ngamloi; kalomna marol shuna ibasu ngamloi. Nanggi punsida nungtigi shonjaba yai; nangna Shastrada mayaamdu khangningduna thawai yaona thijaba yai; swargagi Ipaa Ibungogi nungshi thoujaal thijabada Ishwarna pibikhraba nanggi paanggal loushing pumnamak shijinnaramba yai; adum oinamak waangmada ngamkhei naidaba amuk leiri. Nungshiba adugi maramda nangna jug kayaa thijinba yai; adubu taibangpaanbagi damakta Machaanipaabu pithokpada utkhiba Ishwargi nungshiba adugi maraak amasung mayung, luba amadi waangba nangna mapung phaana khangba sukngam ngamloi. Lomba naidaba matammaknasu mapung phaana phongdokpa suk-ngam ngamloi. -5T 740.AMT 258.5

  Maalem Pumbana Phongdokli Madudi Ishwardi NungshibaniAMT 259.1

  Akanba laanshoknabadu loire. Paap amadi paapishing leitre. Maalem pumba isheng shengle. Paak chaoraba leishemba pumnamakta mot-tinnabagi amadi harao nungaaibagi mihul amatta hulle. Leishemba Mapu Ibungodagi hingba, mangaal amadi nungaibaeeshing ichel gumna ngamkhei leitana ningthou leibaak pumbada chelle. Khwaidagi pikpa pottagi houna khwaidagi chaoraba taibangpaal apumba, amakpa leitana phajaba amadi haraobada mapung phaaraba, thawai paanba amadi thawai paandaba, pot pumnamakna phongdokli madudi Ishwardi nungshibani. - GC 678 (1911).AMT 259.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents