Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  2.—Khrista Thuna Lenglak- Kadabagi Khudamshing

  Eikhoigi Prabhugi Chaoraba Taakthokpa Waa.AMT 14.1

  Meegi Machaa Nipaana lengbirakkadabagi mamaangda thorakkadaba, Jerusalem maangba amadi khudamshinggi maramda, Khristana Maagi sebokshingda haanna taakpiramkhi. Matthewgi pandup kunmarida iriba pumnamaktu, thoudok asigi mamaangda thokkadaba thoudokshinggi taakthokpa waa (prophecy) ni, amasung Jerusalem maangtaakpa (destruction) asina, aroibada prithibee meina maanghanbagi khudam(symbol) oinashijinnei. -Ms 77, 1899. AMT 14.2

  Mount Olives da, Khristana, Maagi anishuna lenglakkadaba mamaangda thokkadouriba. kiningai oiraba waayenshing dugi maramda libirammi: “Nakhoina laan amadi laan-gi pao taagani jaati amana jaati amagi mathakta, amasung ningthou leibaak amana ningthou leibaak amagi mathakta hourakkani: amasung chaaktaangbadaichat kayaa marum, amasung mapham tongaan tongaanbada yuharaaba thorakkani. Pumnamaksi awaa ananggi ahoubani. “ [Matthew 24 :6- 8], Taakthokpa washing(prophecies) asigi machet kharadi Jerusalem maangtaakpada thungkhrabasu ayaambadi prithibee aroiba matamga henna marii leinei. -ST 753 (1899).AMT 14.3

  Nongthakki Khudamshing:AMT 14.4

  Pope na paanba matamgi achouba otneiba (The great papal persecution) adugi aroibada, Khrista na hairambagumna numitpu mamshin- hangani, thaa na mangaal piraroi. Mathangda, thawaanmichaak shingna atiyaa dagi taarakkani. Aduga Ibungona hai, “Heiyit paambi dagi pandamsi tamjou; Maagi mashaana nouringei matamda ainasung yenning hullaklaba mattamda, nakhoina Olaangthaa nakle haibakhangi;Adugum duna nakhoinasu hiram pumnamaksi uba matamda, Ibungona thongjin youna nakshillakle haiba khang ngu.” [Matthew 24: 32,33].AMT 14.5

  Khristana Maagi laakkadabagikhudamshing pibire. Ibungona hai madudi eikhoina Ibungogi thongjin youna nakshillakpa matamdu khangba yai. Khudamshing asi uriba makhoigi maramda Ibungona hai, “Hiram pumnamaksi thungdriphaoba, juk asi maangkhiroi.” Khudamshing asi thorakkhre. Houjikti eikhoina shengnakhangle madudi Ibungona thuna lenglakkadoure. -DA 632 (1898).AMT 15.1

  Prithibeegi khudamshing

  Jisuna hai; “Numitta, thaada, amasung thawaanmichaakshingda khudam thokkani; amasung prithibeeda jaatshinggi awaa anaa thokkani” [Luke 21:25 ; Matt. 24:29 ; Mark 13:24-26 ;Rev. 6 : 12-17], Ibungogi lenglakpagi paojelba (harbingers) mayamsibu uba makhoina “khangba tai madudi, thongjin youna nakshillak khre” [Matt. 24: 33]- GC 37,38(1911).AMT 15.2

  Jaatshing khoiraangnare. Laangtaknabagi matam eikhoida laakkhre. Prithibida thorakliba hiram pumnamaksi ubada meeshing kibana waanthanari. Toigumbasung, Ishwarbu thaajaba makhei adunadi awaabagi nongleinungshit marakta Ibungogi khonjel taagani; “Eini, kiganu haina.”- 5TOct. 9,1901.AMT 15.3

  Angakpa amadi thoudok naiba itihaas (Eventful history) bu swargagi lairikta ibiri.phongdokpikhraba thoudokshing asi Ishwargi athoiba numittugi mamaangda thorakkani. Prithibeegi hiram khudingmak areppa leitaba phibamda leire. -3MR 313 (1908). AMT 15.4

  Shaashinnaba Ishwargi Waa Taakthokpashing: AMT 15.5

  Jerusalemgi maangtaakpagi khudam ama oina Jisuna hairamkhi. “Shaashinnaba waa taakthokpa (false prophets) kayaa marum thok lakkani. amasung ayaambabu sheraannana lamjinggani” (Matt. 24:11). Shaashinnaba waa-takthokpa (false prophets) kayaa marum thoraktuna, mee kayaa marumbu namthaak touduna, sheraannana lamhaangda chingkhi. mittrang shaannabashing (magicians), amadijadu heibashingna, angakpa shakti phangi haiduna, meeshingbu achikpa chingnung kayaada pukhi. Toigumbasung taakthokpa waasi aroiba matamgi danraksu ngaanglibani. Khudamsi Ibungogi anishuna lenglakpagi khudam oina piribani. -DA 631 (1898).AMT 15.6

  Araanbabu chummi haibashingbu eikhoi thengnagani; Ishwargi waa taakthokshinnabashing yaamna thoklakkani, adubu Ishwargi waadu shandok-u; Ishwargi waaheida Ibungo Maagi khonjel dagi sheraanna chatthokkanu. -2 SM49 (1894). AMT 16.1

  Eingonda utpikhi madudi Ishwardagi mangaal phang-ngi haishinnaba mee kayaamarum, makhoibu Ishwarna keidoungeidasu pikhidaba thabak, makhoigi araanba waakhaldagi puthokpa thabaktuna atoppabu sheraannana lamjingnaba hotnagani. Chamamnabana madugi rnahei oigani. Mee khudingmakna mashaa mashaana Ishwarbu thawai yaona thijaduna, Ibungo Mahaakki aningbadu bhaab taanaba hotnasanu. —2 SM 72 (1893). AMT 16.2

  Ishwargi Waa Taakthokshinnaba Amaga Loinabadagi Phangjaba GyaanAMT 16.3

  Ngaraang ahing Australiagi Victoria dagini haina, nahaa oiba nipamachaa amana sister White pu unage haina laaklammi. Numidang wairam oirammi, einadi mangonda unaninglamde. Adum oinamak, eikhoina maabu koushillaga ahing lekhanduna, ayukki chaak chaaminnanaba kourammi. Malioushaa eikhoigi ayukki worship loiraga, eikhoina maagi maagi thabak chatnanaba touringeida, nipa asina hougatlaga eikhoi mayaambu phamnanaba yaathang pirammi. Maana hai, “Nakhoigi eesheibuk leibra? Eikhoi eeshei ama shaklaga, nakhoigi damak paojel ama piningi.” Eina haikhi, “Nahaak paojel piningba leiragadi, khara thuna pibiro, maramdi eikhoi thabak athubagi damak American mail da chatnanaba touribani, matam maanghanba yaadre.” Adudagidi, maana irakpa adudagi paaba hourammi, madugi manungda, hinglibashinggi mathakta waayel bichaar houre hairammi.AMT 16.4

  Maana hairibashingdu eina asum taakhi. akonbadaeina haikhi. “Ibnngo, nangna hairibashingdu nang bhaab taadre. Eikhoigi maramda oiba paojeldu shengna taak-u. Eikhoibu hekta bhaab taahallu. Nanggi waakhal chamamnare. nahaakki thabak laanna bhaab taare. Nangna haikhraba ayaambadu Bibledagini, madu eikhoi khangi. Adubu, nahaak langtaknare. Nahaakna eikhoida hainingbadu haibiyu.”AMT 17.1

  Adudagidi, maana hai. eikhoi potchei puraga khudakta Battle Creekta chatpa taare. Maram karigino hangbada maana khumkhi, “Hinglibashinggi mathakta waayel bichaar houre haiba paojelsi pinaba.” Eina maangonda khumkhi, Ishwarna eikhoida pirakpa thabaksi loishindri. Asida eikhoigi thabaksi loikhraba kaanda, Ishwarna eikhoibu Battle Creek chatpa matam oire haina khanghanbigani.” Adudagi, maabu brother Starrga waari shaananaba thanamlaga eihaak lairik inanaba amuk chatthokkhirammi.AMT 17.2

  Maana Brother Starrda hairamkhi madudi sister Whitena nungshina amadi matik leina mangonda ngaangbiba matamda, maa mashaamakki araanbadu ujakhi. haibadi mangonda asukki matik thougatpiramba waakhaldu maram chaadaba amadi chuna chaanadaba oiramkhi. Eikhoigi imung mee taraa chaaba achouba imung oirabasu, adugi mathakta khullaanba mee ahum leiramlabasu, nahaa asibu matam khara leiminnage haina lepnakhi. Eikhoina maabu thaadoktuna meena mangonda thina toubiba amadi maraan shibiba eikhoina paamlamde, aduda nattana maagi “phongbibashing” adu meengonda amuk koishan shandokpa eikhoina touhanninglamde. Eikhoina maabu matam khara leihallaga, eikhoiga loinaraga, yaarabadi, maabusu achumba lambida tekta kaidana pushinbiba eikhoina paamlammi. Letter 66,1894. AMT 17.3

  Kaahcnna Chaaba Thakpa Amadi Cliaang NaidabaAMT 17.4

  Chaaba thakpa kaahenba amadi masha mathantabu khudam chanba ngamdaba shaajat asi prithibeeda lamchat maangthabagi yumpham- oi. Seitanna masi khangi amasung maana nupa amadi nupi khudingmakpu makhoigi hakchaang amadi punsi maanghannaba leppa leitana chaaba thakpada lupnanaba themduna leiri. Prithibeedadi, chaaba thakpa amadi ake-amousibu meeoibagi punsigi paandam (aim) oina lounei.‘Ishing-Ichao’ mamaangda phibam asimaksi leirammi. Oktabagi lamchat-shaajat asimakna prithibee itihaaski aroibadu thuna yourakli haiba saakhipiri. -Letter34, 1875. AMT 17.5

  Ashengba Shastranaphongdokpikhraba Biblegi ‘Ishing-ichao’ mamangda leirambaprithibeegi phibam aduna ngasi eikhoigi matamda yaam thuna oirakliba samaaski phibam mashak utpani. - PP. 102 (1890).AMT 18.1

  Prabhu yaam thuna Ienglakkadoure haiba eikhoina khangi. Prithibeesi Noahgi matamda thokkhibadouna yaamna thuna oirakli. Mashaa mashaagi oijaba thibada thawai lupkhre. Chaaba thakpada kaa henjillakle. Meeshingna hu leiba yu thaktuna mashaabu ngaohanklire. -Letter 308, 1907.AMT 18.2

  Hingsaagi Thabakshing(Deeds of Violence) AMT 18.3

  Noahgi matamda mee ayaambana achumba loushinlamde, amasung araanbabu henna nungshirammi. Leibaaksi hingsaagi thabakna thallammi. Laan, ain thugaiba, mee-haat-meepun nachingba asina matam adugi chatnabi oirammi. Matou aduga chap maa nana Khristana lenglakkadabagi mamaangda thokkani. 1 BC1090 (1891).AMT 18.4

  Thabak shuba Shinmeeshinggi apunba (labor unions) mayaamna makhoigi daabee (demand) yaabidrabadi hingsaagi (violence) thabakta hek-hek mai onshillak-i. Prithibeegi meeshingna Ishwarga mot tinnadabasi henna henna mayek shenglak-i. Phattaba thabak shubashingna Seitangi lamjingba makhada leppa leitana chattharakliba thabaksi bigyangi waarol (scientific theory) amattana shugaina taakpa ngamloi. Charaangnaba meeyaamgi marakta phattaba dutshingna meeshingbuinshinduna hingsaagi thabak hek-hek thok-halli.AMT 18.5

  Meeshinggi kaahenba amadi meenungshi heitaba shaajat (perversity and cruelty) adukki matik waangkhatpa kaanda Ishwar Ibungonnasu Maagi matik phongdokpadu laakkani. Yaamna thuna prithibeegi phattabadu aroiba ngamkhei yourakpada, Noahgi matamgi gumna, Ishwarna maagi waayel bichaar (judgements) heitharakkani. — ML 334 (1903). AMT 19.1

  Laan Amasung Khudakki Amaang-ataakshingAMT 19.2

  Nonglei nungshit laakkadoure aduna eikhoi Ishwarda pukning hongduna amadi Prabhu Jisu Khristabu thaajabaga loinana, thouraang touba taare. Prabhuna hougattuna prithibee asi nik-han-gadouri. Maikei khudingda eikhoina awaaba u-gani. Jahaaj mapei kayaabu luraba samudra manungda lup-han-gani. Khanghoudana khudakta meijao hourakkani amasung madu mee-oibagi shaktina mutthatpa ngamloi. Ashaoba meijaoshing aduna prithibeegi sahar kayaabu maanghan-gani, Rel lambeeda thokpa khudong-thiba yaamna toina thokkani. Ikhang khanghoudana lamkoibagi lambel kayaada chamamnaba. thenggainaba amadi ashi-anaa kayaa thokkani. Aroibadu nakhre, chaangyeng matam (probation) thing gadoure. O, changjaba yaaba matamda Ishwarda changjahousi, Ibungonanakna leiringeida koujahousi!- Myp 89. 90 (1890).AMT 19.3

  Prithibi itihaaski akonba leelada laan, shiganba lainaashing (pestilences), cheinaakhol(plague) amadi chaaktangba thokkani. Samudragi eeshingna ngamkhei henna paathorakkani. Sampati amadi mee-oibagi punsi kayaa kayaabu meina amadi eeshing-ichaona maang-han-gani. Khristana Maagi meeshinggi damak thouraang toubiriba yum aduda leinanabagi damak eikhoinasu thourang touduna leiramba tai. Mar. 175AMT 19.4

  Meigi Matum Achou AchoubaAMT 19.5

  Nahaanlraigi (Friday) ayuk, ei hougattringeida, pukningda yaamna kiningai oiraba leela ama eingonda utkhi. Eina mitkap thokpagumna ukhi adubu masi eigi yumda oiramde. Thongnaodagi yengthorakpada kiningai mashak oiraba mei chaakliba eina ukhi. Chaora chaoraba meitum kayaamarum yumshinggi mathakta taarammi, amasung meidumshing adudagi meigi tenjeigumna maikei kayaa marumda koipai paairammi. Chaakliba meishing adubu thingba (muthatpa) oithokpa oiramde. Amasung mapham kaya marum amaang- ataak thokkhi. Meeshinggi aki-akhang waaheina phongdokpa ngamlamde. Khara leiraga, eihaak mitkap thokpadadi ei yumda leiramkhi. - Ev. 29 (1906).AMT 19.6

  Yaamna chaoraba meidum khara yaamna phajana shaagatkhraba yum achou achouba kharagi marakta taarakpa eina ukhi, khudakta amaang ataak thokkhi. Mee kharana haiba eina taakhi: “Eikhoina Ishwargi waayel bichaar laakkani haiba khangi adubu rnadu kayaam thuna laakkadabano haibadi eikhoi khanglamde.” Khara amana awaaba khonjelna hairammi:AMT 20.1

  “Nakhoina khanglaga karigi eikhoibu taakpidabano? Eikhoidi karimatta khanglamde.” - 9T28 (1909).AMT 20.2

  Yuhaarhaaba amasung Eeshing-eechaoAMT 20.3

  Yeknaba aduna thabak kanna toukhare amasung toudunasu leiri. Mahaakna shakti leina kumtharakle, amasung Ishwargi Thawai prithibee dagi louthokkadoure. Ishwarna Maagi ngaakshenbibagi khut handokpa houre. Eikhoina Johnstown [Pennsylvania]daure. Phattabana sahar apumba adubu mut-thatlingeida Ibungona madu khaambikhiramde. Asigumba thoudok kayaa prithibee itihaastagi aroiba phaoba hen-gatkani. - ISAT 109 (1889). AMT 20.4

  Prithibeegi leinungda pokkhaiduna thoklakpa potsing asina, meeoi kayaa kayaagi matam changna tungshinduna thamjariba laanthum kayaabu maangtaak-hangani. Aduga dharma chenba prithibee busu nik-han-gani, maramdi pot pumnamakki aroibadu yourakle.- 3MR 208 (1891).AMT 20.5

  Prithibeebu nikhanba matam adu ngasi eikhoigi matam asida oire. Khanghoudana yuhaaraaba kayaa marum thokkani. -TM421 (1896).AMT 21.1

  Meinungda, ichaoda, yuhaaraabada, samudra amadi kangphaangi khudongthibaashina eikhoibn paaomelli madudi Ishwargi Thawaina mee-oibashingbu ngam nanaba hotnararoi. ->3MR 315 (1897).AMT 21.2

  Meegi Machanipana atiyaagi leichinda lenglaaktringeida prithibeegi pot khudingmakpu shaathina nik-hangani. Atiyaada nongthaang kuppaga prithibee meijao thoklakpaga punna meijao houraktuna chingjao kayaa mei chaakkani amasung madugi shoudorakpa mahina khun-gang amadi sahor kayaabu luphangani. Meigi chingdagi thorakpa leinungi shoudokpa nungjao kayaamarum ishingda langshinduna ishing shouhangani. Shakti leiraba yuhaaraba kayaana mee-oibagi punsibu maang taak-hangani.- 7BC 945 (1907). AMT 21.3

  Ain Thugaiba, ChaakTaangba, Shiganba Lainaa.AMT 21.4

  Seitanna prithibee akoibadathabak touri; nungshit, nungshaada hu chenhalli, masida eikhoigi punsi, houjikki oiba amadi lomba naidaba hingnaphamdi Ishworda pishinjaba punsi adutani. Eikhoina hingliba punsida, mitsheng khaangba, Ishwarda pumkat katthokpa, pumhong hongba amadi thawai luppasi tangai phade. Touigumbasung, eikhoidi ishi shithabadouna phamduna leiri. Swargagi Ishwar, eikhoibu ho udokpiyu!- 2SM 52 (1890). AMT 21.5

  Amambagi paanggalshingna paangthokliba thabak khudingmakpu Ishwarna athingba thamdre; makhoina mee-oibagi hingnapham oiribanungshitta shiba yaaba huchenhalle. Jeeba amadi manaa mashingda amaangba thokhanbata nattana mee-oibagi punsida awaaba thok-handuna leiri Asishing asi prithibeeda Ishworgi ashaoba phongdokpani, amasung tungda thorakkadouriba adugi mamini. -35SM391 (1891).AMT 21.6

  Chaaktaangba hengatkani. Shiganba lainana lishing kayaa kayaagi punsibu maanghangani. Eikhoigi akoiba pumnamakta Seitanna thabak touduna khudongthibanapikthalle, adumoinamak, Ishwargi ngaakpibagipaanggaladunaeikhoibu ngaakshelli-19MR382 (1879). AMT 22.1

  Eingonda utpire madudi, Ishwargi Thawai prithibeedagi louthokkadoure. Ishwargi yaathangbu thoushaadaba mee-shing pumnamaktagi Ishwargi ngaakshenbibasi louthoklani. Namthaaktouba thabak, haatna shunaba, amadi hingsaagi thabak kayaagi pao numit khudinggi taari. Phattaba henna henna toimankhiduna houjikti aki akhang leiraktre. - Letter 258,1907. AMT 22.2

  Khudongthiba Kayaa-marumda Ishwargi Aningba (Pandam) AMT 22.3

  Samudrada thokliba kiningaigi mashak oiraba khudong thiba kayaana ikhang khanghoudana jahaj kayaabu amaang ataak thokhalliba asina kari taaklibage? Kangphaanda khanghoudana thokliba thoudokshing - meijao houraktuna, inaak keiraak khunbashingna pongna peishinduna thamjarlba maral mathum tumna chaaktuna maanghanbiba asina kari taakliba? Ishwargi yaathang thugaiba, Maagi waashak kaiba, amadi Ibungogi Sabbathpu khonggaonariba meeshinggi maral mathumbu Ibungo Mahaakna ngaakshen biraroi.AMT 22.4

  Ishwargi cheiraak maalem asida taaba hourabani, swargadagi taarakpa ashaoba meigumna laaktuna, meeshinggi khwaidagi mamal yaamlaba mayum makei kayaa kayaabu maang-taakhalli.AMT 22.5

  Asigumba wayen-gi cheiraakshing asina shaashinnaba Christian kayagi thammoida ahongba purakloidra? Ishwarna asigumba awaaba thokhanbagi maramdi, prithibeena Ishwarbu thijananaba amadi paap touriba meeshingna kijaduna makhoigi paap thaadoktuna Ibungoda changjananabagi damakni. - 3MR 311 (1902). AMT 22.6

  Ishwarna asigumba awaa-anaa kayaa thokhanbagi maram lei. Asishing asina, nupaa amadi nupee khudingmakpu gyaan taananaba koubiba paambei amani. Mahoushaada toina thokkandaba thoudok mayaam asigi mapaana, chingnaganba meeshingbu Ibungo Mahaakki Shashtragi achumbadu phongdokpigani. -19 MR 279 (1902).AMT 22.7

  Yuhaarhaabana amadi akanba nonglei nungshitna, mei amadi ishing ichaona meegi punsi amadi yumkei kayaa kayaabu maang-taak- hanbagi pao eikhoina yaamna toina taari. Asigumba khudongthiba thoudok mayaamsibu mee-oibagi paanggalna amadi mahoushaagi niyomnasu laakshinba ngamdraba, maching naina hourakpa thoudokni haina eikhoina khalli, adubu thoudokshing asi nupaa-nupee kliudingmakpu laakkadouriba khudongthiba adu uhananaba Ishwama shijinnaba paambei amani. - PK 277 (Cl 914).AMT 23.1

  Laakkadouriba Thoudok Khudingmak Ishwargi Khutta LeiAMT 23.2

  Prithibeesi mapu leitaba natte. Laakkadouriba thoudok khudingmakki thouramIshwargi khutta lei. Swarga Lainingthougi khutta jaat pumnamakki maraibak tamkhrabani amadi Ibungona Maagi shinglup kidamak thawai yaona ningbiribani. —ST 753 (1889).AMT 23.3

  Mahut oiba khudamshing (lamhaangda mahu paanba lin mayaam) asina pandam ani thokna shijinnei. Asidagi Ishwargi meeshingna tamba ngammi madudi prithibee mahoushaagi paanggal- shakti khakta nattana jaat pumnamakki dharmagi ihou phaoba Leishemba Mapugi aningba makha polli. Thoidokna, namna Sunday ngaak-hanbagi mariida masi achumbani. -19MR 281 (1902).AMT 23.4

  Aroibagi athoiba thabakta eikhoina toupham khangdana chamamnaba kayaamarum thengnagani, adum oinamak swargagi Paanggal ahumna thabak touri haiba eikhoi kaoganusi. haibadi ashengba khut adunakaangkhong pairi, aduna Ishwarna thabak khudingmak Mahaakki aningbada paangthokkani — Ev GS (1902).AMT 23.5

  Cherubim dutshing adugi mashaashinggi kaarakta leiba khut adugi lamjing makhaada leiba kaangkhongmaanba chayet khoiyctnaba adugumna, mee-oibagi chayetnaba thoudok kayaagi leela Ishworgi lamjing makhaada lei. Jaati kayagi khatnacheinaba marakta, cherubimgi mathakta phamduna leiriba Mapu Ibungona prithibeegi thabak khudingda ngaakshenbiduna lei. [Ezekiel 1:4, 26; 10:8; Daniel 4:17,25,32 da yengu]-ED 178 (1903)AMT 23.6

  Mee-oibagi itihaasta, jaati khudinggi cbaokhatpa, ningthouleibaakshinggi hourakpa amadi tubasi mee-oibagi aningba amadi thouraanggi makhaa ponbagumna uba yai; thokliba thoudok ayaambasi mee-oibagi paanggal, paandam amadi maagi machinggi matung inbagum touri. Touigumbasung Ishworgi Waahei manungda leiba parda haidoklabadi mee-oibana thawai yaona, paanggal leina shaannariba leelagi matbak, makhaa amadi maning- mamaang pumnamakta, thoujaalna pikthallaba Ishwargi meehutshingna Ibungogi aningbada tuminna khaang-heinana tbabak touriba eikhoina uba phanggani. -PK 499, 500 (Cl914).AMT 24.1

  Prithibeegi Thabakta Swargana ThoushaabibaAMT 24.2

  Ihaan haanba mee baatpa adugi punsi kanbiduna, Ishwarna maalem pumbagi mamaangda yetnaba achouba aduda khaangbibagi paraa ama pibikhi Ibungo Mahaakki apaambadi laalbouba adubu mutthatpada nattana. laalhouba adugi lamchat shaajat maalem pumnamakta shengna pbongdokpa aduni Prithibee atei atoppada paalliba paap leitaba meeshingna, prithibee asida thokliba thoudok mayaam asibu yaamna angakpa oina yengnari.... Ishworna, mathang mathang, maagi achouba thouram khudingmak mapung pbaana loishindri phaoba, maalem pumnamakki awaa-nungai khibikta sharuk yaaniinnaduna lei. -PP 78, 79 (1890).AMT 24.3

  Mee-oibagi araankhubamgi damakta Khristana shibiba asina meeshingbu swarga cbangba yaahanba khakta nattana, Seitangi laalhoubasi namthaahanba thabak asina maalem pumbagi mamaangda Ishwar amadi Machaanipaana achumba bichaar waayelli haina utkani. -PP 68, 69(1890)AMT 24.4

  Aphabaga phattaba ani marakta shoknaba adugi aroiba leelaabu maalem pumbana hainingai leitana pukning changna yengnari. -PK 148 (C 1914) AMT 25.1

  Eikhoigi piklaba prithibee asi malem apumbagi paaraa lairikni. - DA 19(1898)AMT 25.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents