Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Forward»

Ereste Geschriften, Page 293

om een bittere teleurstelling te ondergaan. Na weinige dagen volgden zij Jezus naar Golgotha, en zagen Hem bloedend en verminkt aan het wrede kruis hangen. Zij waren getuigen van Zijn vreselike dood, en legden Hem in het graf. Hun harten bezweken in hun binnenste van smart; op geen enkel punt was er aan hun verwachting voldaan, en met Jezus stierf hun hoop. Maar toen Hij opstond uit de doden, en aan Zijn treurende discipelen verscheen, herleefde hun hoop opnieuw. Zij hadden Hem wedergevonden.

Ik zag dat de teleurstelling van degenen, die in 1844 in de komst van de Heer geloofden, niet gelijk stond aan de teleurstelling van de eerste discipelen. De profetieën waren vervula in de boodschappen van de eerste en de tweede engel. Zij waren op de rechte tijd gegeven geworden, en hadden het werk volbracht, dat God bedoeld had, dat erdoor verricht zou worden.

*****

HOOFDSTUK 26: EEN ANDERE BESCHRIJVING

Mij werd de belangstellig getoond, welke de gehele hemel bewezen had in het werk, dat op aarde had plaats gehad. Jezus gaf een machtige engel last om neder te dalen naar de aarde, en de aardbewoners te waarschuwen zich voor te bereiden op Zijn wederkomst. Toen de engel de tegenwoordigheid van Jezus in de hemel verliet, ging er een uitermate helder en heerlik licht vóór hem uit. Mij werd gezegd dat zijn zending was om de aarde

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Forward»