Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  MWAKORO 4—KABWARAAN TE BURE

  “ Ane karaba ana bure nako ao e na aki kabwaia: Ma ana e kaotioti ma ni kitan ao e na nanoangaki.” T. Rabakau 28:13.MK 27.1

  Te aro ae kona n reke iai ana nanoanga te Atua e bon aki kanganga, e eti, ao e rinanon te riai. E bon aki kantaningaira te Uea bwa ti na riai ni karaoi mwakuri aika rawawata n te aro are ti aonga ni karekea iai kabwaran te bure. Ti bon aki riai ni karoi mwananga aika ananau ni kakua, ke ni karaoi mwakuri aika kamaraki, bwa ti aonga n anga ngaira nakon Atuan karawa ke ni kaboi mwin ara uru tua; ma ane e kaotioti ana bure ma ni kitan ao e na kabwaia.MK 27.2

  E taku te abotoro (are Iakobo), “Ma ngaia ae kam na kaotioti ami bure nako imi, temanna nakon temanna, ao kam na tataro i bukimi, temanna i bukin temanna bwa kam aonga ni kamiuaki.” Iakobo 5:16. Kaoti ami bure nakon te Atua are bon ti Ngaia ae kona ni kabwarai, ao ami kairua temanna nakon temanna. Ngkana ko a tia ni karaoa te kairua nakon raom ke am itabon, ao ko bon riai ni kariaia kairuam, ao bon tibwangan teuare ko bure nako ina te kabwarai am bure ma te nanoraoi. Ao ngkanne ko riai ni kakaea ana kabwara bure te Atua, bwa kioina ngke te tari are ko a tia n iowawa nako ina bon ana bwai te Atua, ao i bukin are ko a tia ni kamarakia ao ko bure iai nakon te Tia Karikia; ao nakon ana Tia Kamaiu. Te Ibonga ae te mataniwi, ae “kaririaki ni bwaai ni kabane n ai arora, ma E aki bure,” boni Ngaia ae “kona te nanoangaira i bukini mamarara,” ao E kona te kaitiakira mani barekan te bure ni kabanea. Ebera 4:15.MK 27.3

  Aomata ake a tuai ni kananorinanoia i matan te Atua ni kakoauai aia kairua, a bon tuai ni kakoroa te moani mwaneka nakon te butimwaeaki. Ngkana ti tuai n rinanon te rairannano are riai n aki tannako te aba mai iai, ao ngkana akea te kananorinano ae koaua n te nano ao uruakin te nano ni kaoti ara bure, n namakin ara kairua, ao ti bon tuai ni kakaea kabwaran ara bure; ao ngkana ti bon tuai ni kakaea ao ti bon tuai ni kunea ana rau te Atua. Te bwai are e aki kona n reke iai kabwarani bure ake a tia ni karaoaki bon ti i bukin ara aki kani kananorinanoi nanora ma n ira nanon are e taekinna te taeka ae te koaua. A bon tia ni kaotaaki taeka n reirei aika ota raoi n aron baikai. Kabwaran te bure, ae te bure nakon te botaki ke te bure nakon ae ti temanna, e bon riai n namakinaki man te nano, ao e na kaotaki ma te nano ae aki kairoroaki. E bon aki riai ni kairoroaki te kabwara bure mairoun te tia bure. E bon aki riai ni karaoaki n te aro n aki repitation eror karinerine ao n aro n aki akaka ke te kairoro nako ia ake a tuai n namakina buakakan te bure. Te kabwara bure bon kaotinakoan te nano ae bwanin ae kunea kawaina nakon Atuan te nanoanga ae akea tokina. E taku te tia oto areru, “E a kaan Iehova ma akana a uruaki nanoia, ao E kamaiuia akana a raraoma tamneia.” Areru 34:18.MK 27.4

  Te kabwara bure ae koaua, e bon okoro arona n taai nako, ao e kakoauai burena ake e boni karaoi. Tao aekani bure ake a ti riai ni kaotaki nakon te Atua n ti Ngaia, ke tao aekaki ni kairua ake a riai ni kabwaraaki nako ia ake a tia ni karawawataaki iai, ke are e kaeti nakon te botaki, are riai ni kabwaraki n te botaki. Ma kabwarabure ni kabane a bane n riai ni koaua ma ni kaeti raoi, n namakina te bure are ko kairua iai.MK 28.1

  N ana tai Tamuera, ao Iteraera a tio nako mairoun te Atua. A karawawataaki ni uani mwin te bure; bwa e a tia ni bua onimakinan te Atua i rouia, e a tia ni bua ataakin aron mwakana ma wanawanana n taua taekan aia botannaomata; ao e bua nanoia n onimakina Ana kona ni kawakinia ao ni karaoiroa Ana waaki. A rairaki mairoun te Tia Tautaeka ae kakannato ae te Tia taua taekan te aonaba, ao a tangira te tauaki aroia ni katotongia botannaomata ake a katobibiaki i rouia. I mwain kunean te rau i rouia, ao a kaoti nanoia ni kangai, “Bwa ti raon ara bure ni kabane ma te buakaka aei, ae te bubuti ara uea.” 1 Tamuera 12:19. E bon riai kaotakin te bure are a namakina bureia iai. A karawawataaki nanoia i bukin aroia n aki karabwarabwa, ao e karaureia aroia arei mairoun te Atua.MK 28.2

  E bon aki butimwaeaki iroun te Atua te kabwarabure ae aki raonaki n te rairannano ni koaua ao te bitaki nakon te raoiroi. E na riai n iai bitakin te maiu ae nako man te nano; a riai ni kamwawaaki bwaai ni kabane aika aki nakoraoi ma te Atua. Bwa bon anne uani mwin te rawawata ni koaua i bukin te bure. E a bon tia ni kateretereaki raoi nako ira te mwakuri are ti riai ni karaoia n ara itera: “Kam na tebotebo, kaitiakingkami; kaki buakakan ami mwakuri mai matau; toki ni karaoa ae buakaka; reireingkami te karaoa ae raoiroi; ukoukora te kaetitaeka; kaeta bukin taekan ae karawawataaki, kaeta taekan ae mate tamana, ira taangan te aine ae mate buuna.” Itaia 1:16,17. “Ngkana e kaoka te bwai ni kakoaua te aomata ae buakaka, ma ni manga anga te bwai ae reke n te kamwarua, ma n toua mwin tua ni kamaiu, n aki karaoa ae buakaka; ao e na boni maiu, e na aki mate.” Etekiera 33:15. E taku naba Bauro n taekina aron te rairannano: “Bwa tera te baei naba, ae karawawataami n te aro ae tangiria te Atua, bwa ai bad ra te kakorakoraingkami ae karikari i nanomi n te baerei, ao ai bati ra kaekan bukinami iroumi, ma te un, ma te maaku, ma te tangira ae korakora, ma te nano ae korakora, ma te karekea te kai! Kam kaotingkami ni bwaai ni kabane bwa kam bon itiaki nakon te baerei.” 2 I-Korinto 7:11.MK 28.3

  Ngkana e a tia te bure ni kamemerea te atatai, ao te tia karaoa ae bure e a aki nora raoi buakakan aroarona, ao e aki namakina naba mwaitin te bure are e a tia ni karaoia; ao ngkana e aki anga ngaia nakoni mwaakan te Tamnei are Raoroi n onea te nano, ao e bon tiku naba i buakon matakina nakon ana bure. Bon akea koauan ana kabwarabure ao e aki nako man te nano ni koaua. N aron namakinan kairuan ana bure ni bane ma ngkana e aki anga ngaia nakon ao e a manga raonna n ana waki ni bitanikai n taku bwa ngke arona bwa akea bwaai ake e kaitara ma ngaia, ao e na bon aki karaoa aei ke arei, n are e bukinaki iai.MK 28.4

  I mwini kanakin uan te kai are tabuaki iroun Atam ma Nei Ewa, ao a kaonaki n namakinan te mama ma te maaku ae korakora. N te moan tai a bon ti iaiangoa aia bitanikai man aia bure ma te birinako man tuaan te bure are te mate. Ngke E kakaea taekan aia bure te Atua, ao e kaeka Atam ni bukina te Atua n iteran te bure, ao iterana e katoka i aon are te tia buokia, ao e taku, “Te aine are Ko anganai, e anganai uan te kai arei, ao I kanna.” K. Bwaai 3:12. Te aine e kanakoa naba te buki nakon te naeta ni kangai, “E mwamwanai te naeta ao I kanna.” K. Bwaai 3:13.MK 29.1

  Ai aron ae kangai te aine, E aera ngkai Ko karika te naeta? ao e aera ngkai Ko karokoa i Eten? Bon akanne titiraki ake a mena i nanon ana bitanikai Nei Ewa i bukin ana bure are e bukina iai te Atua i bukin rikini bwakaia. Te nano ni kani karaoiroia i bon i rouna e moan riki i nanon taman te kewe, ao e noraki i rouia natin nako Atam aika mwaane ma aine. Kabwara bure aika aekan aikai a bon aki kairaki iroun Tamnein te Atua ao e na bon aki butimwaeaki naba iroun te Atua. Te rairannano ni koaua e kaira te aomata bwa e na bon katoka te kairua i aona, ma n namakinna n akea ana kewe ni kan raoiroi, N ai aron te tia ikoikoti ana mwane te uea are e kawa, ngke e aki kaeka matana nako karawa, ao e tangi ni kangai, “Te Atua Ko na nanoangai ae te aomata ae I buakaka ngai,” ao aomata nako ake a namakina aia kairua a na boni karaoiroaki, bwa Iesu E na anga rarana i bukin nano ake a rairaki.MK 29.2

  Te banna ni kakairi are oti n ana taeka te Atua n aron te rainannano ae koaua ma te kananorinano, e kaota te nano ni kabwarai ana bure ae bon akea iai te bitanikaia te bure, ke te kataia ni kan raoiroi. E bon aki kakaea katanana Bauro, ma e kaota raoi ana bure ni bon arona ni koaua are akea raoiroina, n akea ana iango ni kabebetea ana kairua. Ao e taku: “Ao I kainiia ake a itiaki aika bati i nanon auti ni kaikain ngke I anganaki te mwaaka ni karaoia mairouia ibonga ake a kakannato; ao ngke a kamateaki, ao ngai naba, I kaota nanou bwa e riai. Ao I kabatia karekeani kaia ni maneaba ni kabane, ao I tebonia bwa a na taetae buaka Iesu; ao moan te un ngai nako ia ni bwainikirinia, ao tokiu kawa ake a raroa.” Mwakuri 26:10,11. E bon aki waeremwe naba Bauro ni kaota ae, “E roko Kuristo Iesu i aon te aba bwa E kamaiuia taani bure, ao moaia ngaia ni bure.” 1 Timoteo 1:15MK 29.3

  Te nanorinano ao te nano ae uruaki, ae raonaki n te rairannano ni koaua, e na reke kukureina n aron ana tangira te Atua ma te boo are kabwakaki i Korokota; ao n ai aron te nati are kabwara ana bure nakon tamana ae tatangiria, ai bon aron naba te aomata ae raraoma ni koaua ni uoti ana bure nako matan te Atua. Bwa e koreaki ae kangai, “Ngkana ti kaoti ara bure, ao E kakaonimaki ao E atataiaomata ni kabwara are bure, ma ni kaitiakira man te buakaka ni kabanea.” 1 Ioane 1:9.MK 29.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents