Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  MWAKORO 12—ARORA NI KAITARA TE NANOUOUA

  A mwaiti ake a ataei n te maiu ni Kiritian, are n tabetai boni ngaia are a kakiriweaki n aia katautau taan nanououa. A boni mwaiti n te Baibara bwaai aika aki kona ni kabwarabwaraki ke n ota te aba iai, ao Tatan e kabonganai baikanne bwa e na kamwaeieiaki iai aia onimakina te Baibara bwa bon te kaotioti mairoun te Atua. A titiraki (ni kangai), “N na kanga ra n ata te kawai ae eti? Ngkana bon ana taeka ni koaua te Atua te Baibara, ao N na kanga ni kainaomataaki man taian nanououa ao aki otan te nano?”MK 74.1

  E aki kona n tuangira te Atua bwa ti na onimaki ngkana E aki anga te bwai ni kakoaua ae tau, are ti na kona n aana ara onimaki iai. Arona n iai Ngaia, Aroarona, kokoauan Ana taeka, a bane n aanaki n te kaotioti are a katikaki ara iango nako iai, ao te kaotioti aio e karika mwaitina. Ma e boni ngae n anne ao te Atua E bon aki kona ni kamwawa te nano ni kan nanououa. Ara onimaki e bon riai n tuku i aon taiani koaua, ao tiaki i aon bwaai aika kabwarabwaraki. Nake a tangira te nanououa a na bon reke aia tai n nanououa; ao nake a bon tangira ataan te koaua, a na boni kunei taiani koaua aika mwaiti are a na aana iai aia onimaki.MK 74.2

  E boni kanganga bwa e na ota te iango ae iai tiana n aron ana mwakuri nako Teuare akea tiana. Mai irouia ake a wanawana ni karokoa te iango ae rietata reireiana, ao E na bon tuku naba Teuare tabu ni kunikaiaki n arona ae riaon te wanawana. “Ko kona ni kunea aron te Atua ngkana ko neneria ke ko aki? Ko kona ni kunea aron Teuare moan te mwaaka n ataia raoi? Ai aron rietatan karawa; tera ae ko kona n ataia?” Iobi 11:7,8.MK 74.3

  E taekina ae kangai te abotoro are Bauro, “Ai nano ra kaubwain te Atua ma rabakauna ma atataina! ai aki ataki ra ana moti, ao ai aki kuneaki ra kawaina!” I-Rom 11:33. Ma e boni ngae n anne ao “E a buta rarikina n taian nang ma te ro.” “Te raoiroi ma te kaetitaeka bon aan ana kaintokanuea.” Areru 97:2. Ti boni kona ngkai n ota n arona n tabe ma ngaira, ao a na iango nako are E wakin, n te aro are ti kona iai n nora te tangira ae akea tiana, ao te nanoanga ae raonaki n te mwaaka ae akea tokina. Ti kona n ota n aron are E a tia ni kataua are raoiroi i bukina bwa ti na ataia, ao i tinanikun anne ti riai n onimakina te bai ae akea tokin mwaakana, ao te nano are on n te tangira.MK 74.4

  Ana taeka te Atua, are boni katotongan Teuare E anga, E kaoti bwaai aika riaon ara wanawana are e bon aki kona n ota iroun te aomata ae iai tiana. Rokon te bure nakon te aonaba, aron Kuristo n Atua ao rikina n aomata, te manga kabouaki, manga utia maate, ao bwai riki aika kaotaki n Baibara aika nano nakon are kona te iango n aomata ni kabwarabwara, ke ni kona n ota raoi iai. Ma bon akea bukin ae ti na nanououa n ana taeka te Atua ti i bukin bwaai aika riaon ara wanawana n aron ana kakawakin. N te aonaba ae ti mena iai ao bon iai bwaai aika riaon ara wanawana aika teimatoa ni katobibira aika ti aki kona ni bairei. Te bwai are moan te mangori ni bwain te maiu e kona ni kaotinakoa te kanganga ae akea mwaakan te aomata ae te kabanea n rabakau ni bwain te aonaba aei ni kona ni kabwarabwara. A boni mena n taabo nako bwaai aika kamimi aika riaon ara kona. Ao ngkanne ti na riai naba ni mimi ngkana ti kunea ae iai naba bwaai aika riaon ara wanawana n te aba n onimaki aika ti aki kona ni bairei? E mena te kanganga n aki konabwain ao aki rababan te iango n aomata. E a bon tia n anganira te Atua i nanon te Baibara taian kakoaua aika tau n aron rekena (te Baibara) mai Rouna, ao ti bon riai n aki nanououa n ana taeka ti i bukina ngke ti aki kona n ata nanon bwaai ni bane ake a riaon ara wanawana n aron ana kakawakin.MK 74.5

  E taku te abotoro are Betero bwa a mwaiti bwaai i nanon te Baibara aika “a aki kai ataaki aika a kabwaouai akana aki atatai ma akana aki teimatoa . . . ni kareke mateia iai.” 2 Betero 3:16. E a kabonganaaki kanganga aika n te Baibara bwa aia bwai taan nanououa ni kauntaeka n eekanako te Baibara; ma n aron ae e a tia n noraki bwa aroia arei a boni katea iai korakoran te koaua are e bon reke (te Baibara) mairoun Tamnein te Atua. Ngkana akea taekan te Atua ae nano i nanona Te Baibara ma ti are ti kai ota iai; ao ngkana e kona n ota te iango n aomata ae iai tiana n aron korakoran te Atua ma kakannatona, ao ngkanne te Baibara e na bon aki kaotiota te koaua are reke man te mwaaka n Atua. Te kakawaki ao te riaon ara wanawana are noraki n te Baibara,e na kaira te onimaki nako iai bwa bon ana taeka te Atua.MK 75.1

  Te Baibara e katerei koaua ni kabebetei ao ni kakororaoi ni kaeti nakon kainanon ao kariarian nanon te aomata, are e a tia naba ni kakukurei nano ake a tia ni katauraoaki raoi, ao e kakeiakia ake a nanorinano ma ake a tuai n reireiaki bwa a na nora kawain te kamaiuaki. Ao koaua aika kabebeteaki aikai a mena iai taian reirei aika nano, aika ti aki kona n rooti ao e riaon are e kona n rotia te iango n aomata, n te aro are ti na ti butimwaai bwa kioina ngke bon te Atua ae kaoti. N te aro aei e a kaukaki iai te baire ni kakamaiu nako ira, n te aro are aomata ni bane a na kona n nora te mwaneka are a na toua n aroia n raraoma nakon te Atua, ao n onimaki nakon ara Uea ae Iesu Kuristo, n te aro are a kona iai ni kamaiuaki n te kawai are E a tia ni baireia te Atua; ao i rarikin taiani koaua aika kakai ota aikai, a boni mena iai bwaai aika aki kona n ataaki are bwaini mimitonginaare bwaai aika aki kona n ataaki are e riaoni mwaakan te iango n ukeuke, ma e bon kairi nanoia taan ukeuke ni koaua i bukin te koaua ma te karinerine ao te onimaki. Ngkana e ukeuke riki n te Baibara te aomata, ao e na boni karekea riki te koaua ae bon ana taeka te Atua ae maiu, ao iango n aomata a na bane ni bobaraki i matan kakannaton te kaotioti n Atua.MK 75.2

  Te kakoaua ae ti bon aki kona n ota raoi ni koauan te Baibara aika kakannato e bon kaota kakoauan ae te iango ae iai tiana e bon aki tau n ota ni bwain te iango ae akea tiana; bwa te aomata, ma tokin ana wanawana n aomata e bon aki kona n ota n te kantaninga n Atua.MK 76.1

  I bukin aki konakin otaraoin bwaai ake a riaon are kona n ota te aba iai, ao taan nanououa ao taan aki kakoaua n rawa nakon ana taeka te Atua; ao tiaki ni kabaneia ake a kakoaua te Baibara are akea i nanoia te nano aei. E taku te abotoro, “Kam na tarataraingkami taari, bwa e na aki mena te nano ae buakaka ae aki onimaki iroun temanna i buakomi, ae te kani kitana te Atua ae maiu.” Ebera 3:12. Bon te eti bwa e na reiakinaki raoi reirein te Baibara, ao te ukeuke n “ana bwai te Atua ake a nano,” I-Korinto 2:10 n ai aron are a kaotaki n te Baibara. Ma “bon ana bwai Iehova ae Atuara bwaai aika raba: ma bon ara bwai ma natira n aki toki bwaai aika kaotaki.” Tua Kaua 29:29. Bon ana mwakuri Tatan te bitaraea mwaakan te iango n ukeuke. Iango naba ni kamoamoa a irengan ma rinanoan koauan te Baibara, n te aro are aomata a namakina te aki rau n nano ao te konaki ngkana a aki kona ni kabwarabwara te Baibara ni kaeti ma nanoia. Bon te karinanoaki ae abwabwaki i rouia bwa a na kakoaua ae a aki ota n nanon te Baibara. A bon aki kataua te taotaon nanoia n tataninga ni karokoa te tai are E ataia iai te Atua bwa a tau nakon te kaotaki te koaua nako ia. A taku n aia iango bwa wanawanaia n aomata n akea buokana e tau i bukin kaotaaia n te Baibara, ao i bukin are a aki kona n ota iai, ao a kakewea iai mwaakana. Bon te koaua ae a bati taiani kabwara ao reirei aika angkoa a reke man te Baibara, ao a bon rangi ni kaokoro ma wakin kanoan te kaotioti ae mwaiti. A bon aki nako raoi ma Ana taeka te Atua, ma bon ana mwakuri te aomata ni bitaraea te Baibara.MK 76.2

  Ngkana e kona te aomata ae karikaki n ota raoi n aron te Atua ni koaua ma Ana mwakuri, ao ngkanne, ngkana e rota te tia anne, ao a na bon akea i rouia kunean riki te koaua, akea rikiraken te wanawana, akea rikiraken te iango ke te nano. E a aki manga kakannato te Atua; ao te aomata, ngke e a tia n rota tokin te wanawana are kona, e na toki wakina. Ti riai ni kaitaua te Atua ngkai tiaki arona anne. Te Atua bon akea tiana “are a bane ni karabaaki i nanona bwaikorakin te rabakau ma te atatai.” I-Korote 2:3. Ao ni karokoa te aki totoki a na boni bane aomata n aki toki n ukeuke, n aki toki n reirei, ao e na bon aki bane kaubwain wanawanan te Atua, ma raoiroina, ao mwaakana.MK 76.3

  Bon nanon te Atua bwa E na aki toki ni kaotaki koauan ana taeka n te maiu aei nakoia Ana aomata. Bon ti teuana te kawai are kona iai n reke te atatai aei. Ti kona ni karekea te atatai n ana taeka te Atua ti i nanon ana kaokaota te Tamnei are boni Ngaia ae reke mai irouna te taeka. “Bwa akea temanna ae atai bwain nanon te Atua ma ti Tamnein te Atua.” 1 I-1 Korinto 2:11,10. “Bwa E tirotiroi bwaai ni kabane te Tamnei ma ana bwai te Arora ni Kaitara te Nanououa te Atua ake a nano.” 1 I-Korinto 16:13.14. Ao E kangai ana berita te Tia Kamaiu nakoia taan rimwina, “Ma ngkana E roko Teuare Tamnein te koaua ao E na kairingkami nakon te koaua ni kabanea: . . . bwa E na anai man au bwai n tuangngkami.” Ioane 16:13,14.MK 76.4

  E bane nanon te Atua n tangira te aomata bwa e na kakabongana mwaakan ana iango, ao reiakinan te Baibara e na kakorakora ana iango ao ni karietata, are e bon aki konaki ni karekeaki n te reirei teuana. Ma ti bon riai n taratara raoi man te atuana mwaakan ara iango are boni kanoan memeren ao aki teimatoan te aomata. Ngkana ti aki kani kamabubua ana koaua te Baibara n ara atatai, n te aro are koaua aika teretere a na bon ota i roura, ao ti riai n onimaki n ai aron ana onimaki te ataei, are e tauraoi ni karekea reireiana, ao ti na bubuti te ibuobuoki mairoun te Tamnei are Raoiroi. Namakinan mwaakan te Atua ao wanawanana, ma namakinan ara aki konabwai n rota kakannatona, e riai ni kanorinanoira, ao ti a riai iai ni kauka Ana Taeka n ai aron ae ti roko i matana, ma namakinan te karinerine ae renganaki n te maaku ao te nebonebo. Ngkana ti nakon te Baibara, ao mwaakan ara iango e riai n ata reken te mwaaka are iai, ao te nano ma atataina a riai ni bobaraki nakon NGAI are kakannato.MK 77.1

  A bati bwaai ake a tara ni kanganga ke n aki ota, are e na kaotai te Atua ao ni kabebetei nako ia ake a kan ota iai. Ma ngkana akea ana kairiri te Tamnei are Raoiroi ao ti na bon tiku n teimatoa ni minota te Baibara ke ni kaburea kabwarabwaran nanona. E boni mwaiti warekan te Baibara ae akea nanona, ao ni mwaitin te tai e a riki anne bwa te kabuanibwai ni koaua. Ngkana e kaukaki te Baibara n akea te karinerine ao te tataro, ngkana e aki tiku ni matoa te iango ma te nano ni koaua iroun te Atua ke n nako raoi ma nanona, ao e kamabubuaki iai te iango n te nanokokoraki; ao reiakinan te Baibara ngkanne e na kakorakoraia taan nanououa. E a taua aron taian iango te riaboro, ao e katautaui taiani kabwara aika aki eti. Ngkana arona bwa a aki ukoukora te nakoraoi ma te Atua aomata n aia taeka ke n aia mwakkuri, ao ngkanne, e bon aoria ngke a wanawana, ma a kona ni kairua n aia atatai n te Baibara, ao e bon aki riai te onimakin aia kabwara. Aomata ake a tara te Baibara ni kani karekea te kabitara, bon akea ataan te onimaki i rouia. Ao n otan aia bitaki nako man te koaua, a kona iai n nori baika mwaiti ni karekea te nanououa ao te aki kakoauai bwaai aika bon ota raoi ao ni bebete kaotaaia.MK 77.2

  Bitaraean nanon (te Baibara) n aron are a kona, ma oin reken te nanououa ao te aki kani kakoaua n aro aika mwaiti, bon tangiran te bure. Reirei aika reke man ana taeka te Atua ma aki bibitakina, a bon aki butimwaeaki n te nano ae kamoamoa, ma te nano ae tangira te bure, ao aomata ake a rawa n ongeaba nakon are a tuangaki n te Baibara, a bon tauraoi naba n rawa nakoni mwaakana. Te aro are ti kona iai n roko n te koaua, e na bon riai n iai i roura te nano ae koaua ae ingainga nakon kan ataan te koaua, ao te nano ae tauraoi nakon te ongotaeka nako iai. Ao aomata nako ake a roko ma te nano aei n reiakinan te Baibara, a na boni kunei koaua aika bati bwa bon ana taeka te Atua, ao a na reke iai otaia ni koauana are e na kawanawanaia nakon te kamaiuaki.MK 77.3

  E a tia n atonga ae kangai Kuristo, “Ngkana e kan toua mwin ana taeka Teuarei te aomata, ao e na ata te reirei.” Ioane 7:17. N onea mwin am aki ota ao ekakinakom i bukin te bwai are ko aki ota iai, anga ngkoe nakon te ota are e a tia n ota i aom, ao ko na karekea iai te ota ae kakawaki riki. I nanon ana nanonga Kuristo, karaoa ni kabanea are e a tia ni kaitiakaki otana nakon am atatai, ao ko na kona iai ni kakai ota ao ni kona n iri nanon bwaai ake ko nanououa iai ngkai.MK 78.1

  Boni iai te koaua ae uki nakoia aomata nako,Nake a bati reireiaia, nake a bon aki kona ni koroboki ao ni warewarete koaua aei bon te koaua ae te tataneiai. E weteira te Atua bwa ti na kakoaua i bon i roura koauan Ana taeka, ao koauan Ana berita nako. E taku nako ira, “Kam na kata Iehova man noria bwa E raoiroi.” Areru 34:8. N onea mwin te onimakin aia taeka temwangina, ti boni ngaira ni katonga (koauana Ana taeka te Atua). E atonga aei, (Iesu) “Kam na bubuti ao ane kam na anganaki.” Ioane 16:24. Ana berita nako a na boni kakoroaki bukiia. A bon tuai n aki kakoroaki bukiia: ao a na bon aki kona n ae a na aki kakoroaki bukiia. Ngkai ti tabe ni kania Iesu, ao ni kimwareirei ni kororaoin Ana tangira, nanokokorakira ao roon (nanora) a na mauna nako n otan te mena i matana.MK 78.2

  E taku te abotoro are Bauro bwa te Atua, “E a tia ni kamaiuira mani mwaakan te roo, ao E uotira nako nanon uean Natina.” I-Korote 1:13. Ao aomata ni kabane ake a tia ni kitana te mate nakon te maiu a kona ni “kanikinaea ni koaua bwa E koaua te Atua.” Ioane 3:33E kona n taekina ae kangai, “I a tia ni kunea i nanou Iesu. A bane ni buokaki kainnanou, takan nanou e kangaeaki; ao ngkai e a riki te Baibara nako iu bwa kaotiotan Iesu Kuristo. Ko titiraki bwa e aera ngkai I kakoaua Iesu?Bwa bukina ngke E riki Ngaia nako iu bwa te Tia Kamaiu ae te Atua. E aera ngkai I kakoaua te Baibara? Bwa kioina ngke I kunea bwa boni bwanan te Atua nako iu.” E bon riai n iai i roura te kaotioti bwa e boni koaua te Baibara, are kaotiotaki iai Kuristo bwa bon Natin te Atua. Ti bon ataia bwa ti bon aki rimwin karaki ni kewe aika akea koauaia.MK 78.3

  E kairoroia tarina Betero bwa a “na riki rake n te akoi ao n ataakin ara Uea ao ara Tia Kamaiu are Iesu Kuristo.” 2 Betero 3:18. Ngkana a riki rake i nanon te akoaki ana aomata te Atua, ao a na bon teimatoa ni karekea te atatai ae ota raoi n Ana taeka. A na boni kina te ota ae boou ao te tamaroa n taian koaua aika tabu. Aio are e a tia ni koaua i nanon rongorongon te ekaretia n roro nako, ao e na bon teimatoa ni karokoa te toki. “Ao kawaiia akana raoiroi ai aron te ota ngkana e bo mainiku, ae karaka otana ni karokoa e tawanou.” Taeka n Rabakau 4:18.MK 78.4

  N te onimaki are ti a kona iai n nori boong aika a na roko ma n nimti ana taeka ni berita te Atua i bukin rikiraken te atatai, ao mwaakan ara atatai e na tomaki ma ngaia, ao korakorara e na toma raoi ma mwiokon reken te ota are boni Ngaia. Ti na kimwareirei bwa bwaai ni kabane ake ti aki ota iai ngkai n ana kakawakin te Atua a na boni bane ni kaotaki raoi, bwaai ake e kanganga te ota iai ngkai a na boni bane n reke kabwarabwarakia; ao ike ti nora iai ti te nako raoi ngkai ma te aki tokanikai, ti na nora ngkanne te kororaoi ma tamaroan te inanoi. “Bwa ti noraba maaki ngkai n te tirotaam ao kanga ti mwaninga, ao rimwi ti na noraba ni kaitara. I atatai teutana ngkai, ao rimwi n na bon atatai raoi n ai arou ngkai I bon ataaki raoi.” I I-Korinto 13:12.MK 79.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents