Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  MWAKORO 3—RAIRANNANO

  E na kanga ra te aomata n eti raoi ma te Atua? E na kanga te tia bure n riki n raoiroi? Bon ti inanoni Kuristo ae ti kona iai ni manga inanoi ma te Atua, n te raoiroi; ma ti na kanga ra n nakon Iesu? A boni mwaiti ake a tia n titiraki te aekaki n titiraki are a titiraki naba iai aomata aika mwaiti n te bong are bentekota, ngke a namakina aia bure, ao a tangi ni kangai,“Tera ae ti na karaoia?” Ana moan taeka Betero ni kaekaia e kangai, “Kam na rairi nanomi.” Makuri 2:38. N te tai teuana ae aki bati ni maan i mwin arei, ao e a manga taku naba Betero, “Ma ngaia ae kam na raraoma, n rairi nanomi bwa a na kamaunaki ami bure.” Makuri 3:19.MK 17.1

  Te rairannano e na riai n raonaki n te raraoma i bukin te bure ao te rairaki nako mai iai. Ti bon aki kona ni kaaki te bure ma ti ngkana ti nora buakakana; ao ngkana ti aki rairaki nako mai iai n nanora, ao bon akea te bitaki ni koaua n te maiu.MK 17.2

  A mwaiti aomata aika aki ota n aron te rairannano ni koaua. Botannaomata aika mwaiti a nanokawaki ti i bukin are a tia ni bure, ao a kaotia n aroia ni karaoa te raoiroi, bwa a maaka are aia kairua e na uota te karawawataaki nako ia. Ma bon tiaki te rairannano aei ae boraoi ma nanon te Baibara. A nanokawaki riki i bukin te karawawataaki ao tiaki i bukin te bure. Aei ai bon aron te karawawataaki are e taona Etau ngke e ataia bwa e a nako mai rouna nakoana ni karimoa n akea manga okina. E maaku naba Baraam i roun te anera ngke e tei i nanoni kawaina ma ana kabaang ae butaki mani nena, ao e a tibwa namakina ana kairua ngke e nangi bua maiuna: ma bon akea te rairannano ae koaua i rouna i bukin te bure, akea oneakin ana kantaninga, akea rawana nakon te buakaka. Ngke e a tia ni kamwanea ana Uea Iuta Itekariota, ao e tangi ni maaku ni kangai, “I bure ngkai I kamwanea te rara ae aki bure.” Mataio 27:4.MK 17.3

  N namakinan ana kairua ao e kairoroaki ni kaota ana bure bwa e karawawataki ao e maaka te motikitaeka are kantaningaki. E taonaki n te maaku i bukini bwaai ake a nangi riki nako ina, ma bon akea uruakin nanona ni koaua ngke e a tia ni kamwanea natin te Atua ae akea ana bure, ao ni kakea bongan Teuare Tabu i buakoia Iteraera. Ngke e karawawataaki Barao n ana moti te Atua, ao e namakina ana kairua bwa e aonga ni bitanikaia te rekenikai are e nangi roko, ao e a manga okira naba arona n rawa nakoni Karawa ngke e toki naba te rekenikai. Aomata ni bane aika a tia n taekinaki, a bane n tang ti i bukin te rekenikai are uani mwin te bure, ma a bon aki nanokawaki i bukin karaoan te bure.MK 17.4

  Ma ngkana e taenikai te nano ni mwin ana mwakuri Tamnein te Atua, ao e a manga moani kaboouaki mataniwin te nano, ao te tia bure e na nora aron iabutin ao kakawakin ana tua te Atua ake a tabu, are boni ngaia aan Ana tautaeka i karawa ao i aonaba. “Te Ota ni koaua are e kaotaia aomata ni kabaneia, are e roko i aon te aba,” Ioane 1:9, e na kaoti bwaai aika a mena n te nano, ao bwaai ake a karabaaki n te ro a oti. Noran te koaua e taua taekan te iango. Te tia bure e a namakina raoiroin Iehova ao e rotaki n te maaku n tei n tingaia i buakon ana bure ma aki raoiroina i matan Teuare E tirotiroi nano. E a nora ana tangira te Atua, tamaroan te raoiroi, ao kukurein te itiaki ni koaua; ao e bane nanona nakon te kani kaitiakaki, ma te manga kaokaki nakon te itoman ma Karawa.MK 17.5

  Ana tataro Tawita i mwini bwakana, e kaota raoi aron te rawawata ni koaua i bukin te bure. Ana rairannano e boni koaua ao e nano. Bon akea nanona ni kabebetea ana kairua; akea nanona ni bitanikaia te rekenikai n te motikitaeka ae oti n ana tataro. E nora aron abwabwakin bwakana, e nora barekan maiuna; ao e riba ana bure. Bon tiaki ti i bukin kabwaran ana bure are e tataro iai, ma boni i bukin naba kaitiakan te nano. E bane nanona n tangira kukurein te raoiroi bwa e aonga ni manga kaokaki nakon te inanoi ao te itoman ma te Atua. Bon aio bwanan nanona: “E a kabwaia ane kabwaraki ana bure, ane rabunaki buakakana. E a kabwaia te aomata ane e aki kabuakakaki iroun Iehova, ane akea naba te mwamwana te aba i nanon tamneina.” Areru 32:1,2. “Te Atua, Ko na nanoangai n ai aron am atataiaomata:” “Ko na kamaunai au bure n ai aron mwaitin am nanoanga. . . Bwa I bon atai bwakau, ao au bure e aki toki ni mena i matau. . . Ko na kaitiakai n te kai ae te utobwa, ao I a itiaki iai: Ko na tebokai ao I a mainaina riki nakon te tino. Te Atua Ko na karika te nano ae itiaki i nanou; ao Ko na manga karaoa te tamnei ae botumwaaka i nanou. . . Tai teweai nako mai matam; ao tai kaira nako Tamneim ae Raoiroi mai rou. Kaoka te kukurei nako iu ae mwin te maiu ae mai Roum: ao Ko na kateimatoai n te tamnei ae tae nangina. Te Atua, ae te Atua ae I maiu i Roum, Kamaiuai man te bure ae te katutuaterara. Ao e na anenea am raoiroi neweu ni kimwareirei.” Areru 51:1-14.MK 18.1

  Te aekaki n rairannano ae ai aron aei, e riaon are ti kona n rotia n oini korakorara bwa e na kakoroaki bukina; e ti konaki ni karekeaki mairouni Kuristo, are E a tia n nako ribuakoni karawa, ao E a tia n anga bwaai n tituaraoi nakoia aomata.MK 18.2

  Bon aei te tabo are a kairua iai aika a mwaiti, ao bon aei naba te tabo are a aki karekea iai te ibuobuoki are e bane nanon Kuristo bwa E na angania. A taku i nanoia bwa a aki kona n nakoni Kuristo ngkana a tuai moa n rairi nanoia, ao a taku bwa te rairannano E na katauraoia nakoni kabwaran aia bure. E boni koaua bwa te rairannano e riai n rimoan kabwaraan te bure; bwa bon ti uruakin te nano ni koaua ae e na namakina kainnanoan te Tia Kamaiu. Ma e riai ngkanne te tia bure n tataninga rairan nanona i mwain ae e na kawara Iesu? E riai te rairannano n riki bwa te bwai n tutuki i marenan te tia bure ma te Tia Kamaiu?MK 18.3

  E aki taku te Baibara bwa e riai moa te tia bure n raira nanona i mwain ae e na butimwaea te kakao ae aron aei mairoun Kuristo, “Bane mai nako Iu, ngkami akana kam kua ao kam rawawata ao N na motiki rawami.” Mataio 11:28. Bon te mwaaka ae nako mairoun Kuristo ae kaira te nano nakon te raraoma ni koaua. E boni kaota raoi aei Betero n ana taeka nakoia Iteraera, ngke e kangai, “E neboia te Atua n ataina bwa te Uea ao te Tia Kamaiu, bwa E na angania Iteraera rairan nanoia ma kabwaraan aia bure.” Mwakuri 5:31. Ti bon aki kona n raira nanora ngkana akea Tamnein Kuristo ni kauki ara iango; n ai aron naba are akea kabwaran te bure ngkana akea Kuristo.MK 19.1

  Kuristo boni Ngaia mwiokon etin te waaki ni kabanea. Bon ti Ngaia ae E kona n unika riban te bure n te nano. Tangiran te koaua ni kabanea ma te kaitiakaki, ao aron atakin arora ni bubure ni kabane, boni kaotan ae mwamwakuri Tamneina i nanora.MK 19.2

  E a tia Iesu n atonga ae kangai,“Ao Ngai, ngkana I kateaki mai aon te aba, ao N na burimaunia aomata ni kabanieia nako Iu.” Ioane 12:32. E bon riai ni kaotiotaki Kuristo nakon te tia bure bwa bon Ngaia te Tia Kamaiu ae E a tia ni mate i bukin aia bure aomata; ao ngkana ti tara ana Tibutetei te Atua iaon te kaibangaki i Korokota ao e na kona n ota iai i nanora te baere e raba are bwain te kamaiuaki, ao raoiroin te Atua E na kairira nakon te rairannano. Ngke E mate Kuristo i bukin te tia bure; ao E boni kaotiota aron te tangira ae akea kabotaunariana; ao ngkana e nora aron te tangira aei te tia bure, ao e na kamaraua nanona, ao e ringaki ana iango, ao e nanokawaki ibukin ana bure are e a tia ni karaoia.MK 19.3

  Bon te koaua bwa aomata n taai tabetai a mama i bukin aroia aika aki raraoi, ao a kitan kateia tabeua aika aki eti i mwain namakinan ae a kairaki nakon Kuristo. N te tai naba are a iangoa iai bitakini maiuia ma te nano ae koaua aomata mani kani karaoa te raoiroi, ao anne boni mwaakan Kuristo ni burimaunia. Te kairaki are aki namakinna are mwamwakuri irouia, e a kaotaaki iai nanoia, ao e a borikaki iai te maiu. Ao ngkana e burimaunia Kuristo bwa a na tara ana kaibangaki, ma n noria are boni Ngaia ae E ewaraki i bukin aia bure, ao e roko iangoan te tua i nanoia. Namakinan buakakani maiuia, te bure are a maan n tiku i nanoia a bane ni kateretereaki nako ia. Ao a moanna n ota n aron raoiroini Kuristo, ao a kangai, “Tera te bure ngkai e tangira te karea ae ai aron aio i bukin te tia bure?” E koaua bwa te tangira aei ni kabane, te karawawataaki aei ni kabane, te karinanoaki aei ni bane, bon tangirara bwa ti na aki mate ma e na reke i roura iai te maiu are akea tokina?MK 19.4

  Tao e boni kona te tia bure ni bitanikai man te tangira aei, ao tao e boni kona naba n rawa nakon te burimauniaki nakoni Kuristo, ma ngkana e bon aki bitanikai ao e na burimauniaki nakon Iesu; ao e na kairia otan te aro ni kakamaiu nakon te kaibangaki ma nanona ae rairaki man ana bure, are e a tia iai ni karekea te karawawataaki nakon Natin te Atua ae tangiraki i Rouna.MK 19.5

  Bon te iango n Atua naba are mwamwakuri i nanoni bwaai aika karikaki ae tataetae naba nakon nanoia aomata, ao e?karika te ingainga ae korakora n te nano nakon tangiran te bwai ae akea i rouia. Bwain te aonaba aei a bon aki kona ni karekea karauakan nanoia. E kainaoia Tamnein te Atua bwa a na ti ukoukori bwaai ake a na kona iai ni karekea te rau ma te motirawaae ana nanoanga Kuristo, ao kimwareirein te raoiroi. E bon teimatoa ni mwamwakuri ara Tia Kamaiu i nanoni bwaai aika nonoraki ma bwaai aika aki nonoraki ni katiki nanoia aomata man kukurein te bure ae aki karekea te rau n nano, nakon te kabwaia are akea tokina are e kona n reke bwa aia bwai i Rouna. E kaeti ana taeka te Atua aei nakoia aomata ni kabane ake a kabanebuaka aia tai ni kani mooi mani kumete n ran aika uruaki aika bwain te aonaba aei, ae kangai, “Ao ane kani mooi ao e na nako mai: ane kan ana te ran ni kamaiu ao e na anaia ao akea boona.” Kaotioti 22:17.MK 20.1

  Ngkoe ae bane nanom nakon karekean te bwai ae raoiroi riki ae aki kona te aonaba aei ni karekea, ae ko namakina te nano anne bwa boni bwanaan te Atua nako im. Butia te Atua bwa E na anganiko rairan nanom, ni kaota Kuristo nako im n arona n tangira ae akea tokina, ao n arona ni kororaoi n te itiaki. Maiun Kuristo e boni kaota raoi aron ana tua te Atua, are te tangira nakon te Atua ao nakoia aomata. Te nanoanga, te tangira ae aki iaiangoia ibon irouna, bon ngaia anne aroni maiuna. Ngkana ti tara te Atua n te tai are roko iai otan te Tia Kamaiu i roura, ao ti na kona iai n nora buakakan oin nanora.MK 20.2

  Tao ti a bon tia ni mwamwanaira i boni i roura, n ai aron Nikotemo, n taku bwa e bon eti maiura, ao a bon raraoi aroarora, ma n taku naba bwa ti aki riai ni karinanoi nanora i matan te Atua n ai aron te tia bure: (are tataro): ma ngkana e ota te ota are mairouni Kuristo ni maiura, ao ti na kona iai n nora aki itiakira, ti na kona naba n nora raoi ara iango n iaingoira i bon iroura ma te rarawa nakon te Atua, are e riki bwa kabuakakan aroaron maiura. Ngkana e ota iroura aei ao ti a tibwa kona iai n ataia ae oin ara raoiroi bon ai aron kunikai aika barekareka, ao bon ti rarani Kuristo n ti Ngaia ae kona ni kaitiakira mani kamwaraan te bure, ao ni manga kabooui nanora ni katotonga boni Ngaia.MK 20.3

  Teaina bakareren otani mimitongin te Atua, teuana otan itiaki raoin Kuristo, e na nini taabo nako n te nano, ao e na katerei taabo ake aki raraoi ni kamarakii, ao e kaoti raoi buakakan aroaron te aomata. E kaoti naba kantaninga aika a aki raraoi, e kaota naba te nano ae rawa n onimaki, ma aki itiakini matanria. Aron te tia bure n aki kakaonimaki ao ni kakakea bongan ana tua te Atua, a bane ni katereteaki nako ina, ao nanona e rotaki ma ni kawanaaki ni mwin ana mwakuri n ukeuke Tamnein te Atua. E aki reke raun nanona ngke e nora itiakin, ma aki barekan aroaron Kuristo.MK 20.4

  Te burabeti are Taniera ngke e nora te mimitong are katobibia te tia uarongorongo mai karawa are e kanakoaki nako ina, ao e namakina ana aki konabwai ao ana aki kororaoi. Ao n aron kabwarabwaran te bwai are e noria ao e taku, “Ao akea nikiran korakorau i nanou, ba e onikaki tamaroau n riki ni buakaka i nanou ao I aki taua te korakora teuana i nanou.” Taniera 10:8. Te nano ae rotaki e na riba te iaiangoia i bon irouna ao e na rawa nakon te tangiria i bon i rouna, ao e na ukeuke i nanon raoiroin Kuristo, ni kakaea itiakin te nano are boraoi ma ana tua te Atua ao aroaron Kuristo.MK 21.1

  E taku Bauro bwa “Ngkana e taekinaki te karaoiroaki n te tua” (I-Biribi 3:6) are aron taraan tinanikun te aomata ao bon akea buakakana, ma ngkana e kaotaki raoi bwain te onimaki n te tua, ao e noria bwa bon te tia bure ngaia. N aron te babaire n aomata n taekan te tua n tara tinanikun te aomata, ao e a bon tia n aki ringa te bure; ma ngkana e tara korakoran raoiroin aron te tua ao nora maiuna n ai aron norana iroun te Atua, ao e na bobaraki ma te kananorinano, ao e na kaoti ana kairua. E taku naba Bauro, “Bwa i maiu ngke rimoa ngke akea te tua: ma ngke e roko te tua, ao e a manga maiu te bure ao ngai I mate.” I-Rom 7:9. Ma ngke e nora aron te tua n te maiu n onimaki ao e oti iai koauan kamwaran te bure ao e kitanna kamoamoana.MK 21.2

  Te Atua E bon aki kaboraoi aron bure nako; bon iai aroni kaokoron bure nako n ana baire, n ai aron ae ataki naba irouia aomata: ma e boni ngae n ae mangori karaoan te kairua aei ke arei ni mataia aomata, ma bon akea te bure ae uarereke iroun te Atua. Te babaire n aomata e nanonano, e aki roko raoi; ma iroun te Atua a bane ni kaetaki bairean bwaai nakon aroia ni koaua. Te tia mamanging e kakeaki bongana, ao e tuangaki ae ana bure e na aki karokoa i karawa, ma te kamoamoa, te iaiangoia ibon irouna, ao te mataai ni kani bwaibwai a bon aki boboaki. Ma bure aikai ni bane a bon aki kakukureia te Atua; bwa a boni kabitara ma aron te Atua are arona n tatangira, ao a kabitara naba nakon aron ana tangira are aki iaiangoia ibon irouna are boni ngaia ae maiunaki n te aonaba are aki bwaka n te bure. Aomata aika bwaka nakoni bure tabeua aika a rangi ni bubuaka a kona n namakina kamamaeaia ao kananoangaia ao kainnanoan ana akoi Kuristo; ma te kamoamoa bon akea namakinan kainnanona, ao e rawa nanona nakon Kuristo ma te kabwaia are akea tokina are E roko Kuristo bwa E na anga.MK 21.3

  Te tia ikoikota ana mwane te uea ae nanorinano are e tataro e kangai, “Te Atua Ko na nanoangai ae te aomata ae I buakaka ngai”, (Ruka 18:13) e kaotia bwa te aomata ae moan te buakaka ngaia, ao aomata, a taraia ma te ota naba arei; ma e namakina kainnanona, ao ma rawawatana n te bure ma te mama, e a nako matan te Atua ni butia ana nanoanga. E uki nanona nakon Tamnein te Atua bwa E na karaoa ana mwakuri n akoi, ni kainaomata mani mwaakan te bure. N ana kamoamoa te Baritaio, ma aia tataro aika a taku inanoia bwa a bon raoiroi i bon i rouia a kaota ae a tia ni kainaki nanoia nakon ana mwakuri te Tamanei are Raoiroi. I bukin are e a raroa nako mairoun te Atua ao ai bon ake namakinan aia bure ngkana e kabotauaki ma kororaoin te raoiroi n Atua. Akea namakinan kainnanoan (te raoiroi n Atua) ao akea te bwai ae na reke i rouna.MK 21.4

  Ngkana ko nora arom ni bubure, ao tai taninga ae ko na karaoiroiko moa. Ai mwaiti ra ake a taku i nanoia bwa a tuai n tau raoiroia i bukin te nakoni Kuristo. Ko taku i nanom bwa ko boni kona n raoiroi i bon i roum? “E kona te I-Itiobia n onika kunna? ao e kona te rebari n onea kiritantanna? ao ngkana tao a kona, ao ngkami kam kona naba ni karaoa ae raoiroi, ngkami aika kam taneiai ni karaoa ae buakaka.” Ieremia 13:23. Bon iai te buoka i bukira ae mena ti iroun te Atua. Ti bon aki riai n tataninga korakoran anaan nanora n te tai ae riai, ke raoiroin nanora. Bon akea te bwai ae ti kona ni karaoia i bon i bukira. Ti bon riai n nakon Kuristo ni bon arora aikai.MK 22.1

  Ke a tai mwamwanaia temwangina n te kantaninga ae te Atua n ana tangira ae abwabwaki ma ana nanoanga, E na kona ni kamaiua te tia rawa nakon ana nanoanga. Korakoran buakakan te bure e ti konaki ni baireaki n otan te Kaibangaki. Ngkana a imanono aomata n taku bwa boni moan te raoiroi te Atua n te aro are E aki kona ni karenakoa te tia bure, ao ke a tara Korokota. Boni i bukin are akea riki te kawai ae e na kona ni kamauiuaki iai te aomata: i bukin are ngkana akea te karea ae Iesu ao e na boni kanganga iroun te botannaomata ni bitanikaia mwaakan te bure, ao ni manga kaokaki nakon te itoman ma ake a raoiroi, e na kanganga i rouia bwa a na manga reke tibwangaia n te maiu, n onimakii bukin aei are E katoka iai i aona Kuristo mwin te bure n aki ongeaba, ao E karawawataaki n onea mwin te tia bure. Te tangira ao te karawawataaki ao maten Natin te Atua a boni bane ni kaotiota ribaan te bure, ao ni katerea ae bon akea te bitanikaia mwaakana, ake kantaningan te maiu ae raoiroi, ma ti i nanon te anganano nakoni Kuristo.MK 22.2

  N tabetai aomata aika akea raraoman nanoia a bitanikai n taekinia kiritian ni kangai, I bon raoiroi naba n ai aroia. Bon akea okorou ma ngaia, n te aro ni kakea i bon i rouia, ao n te aro n taubaang, ke n aroia ni karaurau ni maiu, ma bon aekau naba. A tangira te kukurei ao te karaoa ae a tangiria ni bon arou naba. E oti ikai bwa a karika aia bure temwangina ba aia bitanikai ibukin aia aki karaoa are a riai ni karaoia. ma aia bure temwangina ma aia aki kororaoi e bon aki kona ni katoka kain temanna, bwa te Uea E bon aki anganira te banna ni kakairi ae te aro n aomata ae kakairua. Natin te Atua are akea barekana E a bon tia n anganira ara banna ni kakairi, ao aomata aika a bwarantikoi aia kairua kiritian bon ngaia ake a riai ni kaotiota te maiu ae raraoi riki ma banna ni kakairi aika rine. Ngkana iai korakoran nanoia i bukin aron te kiritian ae riai, ao tiaki a bon riai n namakinna bwa ngaia naba a boni mwaiti aia bure? A ata ae riai, ao a rawa ni karaoia.MK 22.3

  Taratara raoi man te katutukui bwaai nakon te tai teuana. Tai kakakea bongan te kitan am bure, ma te kakaea itiakin te nano i nanon Iesu. Bon aei te aro are a kairua iai nga ma nga, nakon te bua are akea tokina. I aki taekina ikai te aki kororaoi ma nanououan te maiu; ma bon iai te kanganga ae kakamaakute kakamaaku ae aki bati n ataki raoi; are te kawaeremwea te anga ngkoe nakon ana wewete n tangira bwanan Tamnein te Atua are Raoiroi, ma ko bon rinea naba te maeka n te bure, are boni ngaia rikin te baenikai. Te bure, e boni?ngae ngke e uarereke iangoana ma e kona ni karika te kabuanibwai ae te bua are akea tokina. Te bwai ae ti aki kona n tokanikai i aona, e na tokanikai i aora, ao e na karaoa ae ti mauna iai.MK 23.1

  Atam ao Nei Ewa a boni kairarangia i bon i rouia n taku bwa te bwai ae uarereke kanakin uan te kai are tabuaki, ao e aki kona n reke mwina ae abwabwaki n ai aron are e a tia te Atua n tuangia. Ma te bwai ae uarereke aei bon riaoan ana tua te Atua are tabu ae aki kona ni bitaki, ao e karaurea te aomata mairoun te Atua, ao e kauka mataroan te kanganga ae te mate, ao e uota te karawawataaki ae aki kona n taekinaki nakon ara aonaba. E bon teimatoa waeraken te tang n nanokawaki i nanon te rorona ma te rorona man ara aonaba aei, ao te karikibwai ae bwanin e a taonaki n te rarawata n ikotaki ma te kainnano ni maraki, bwa mwin an aki ongotaeka te aomata. Karawa e namakina naba mwin ana rawa te aomata nakon te Atua. E a tei Korokota bwa kanuringan te karea ae kamimi, ae tangiraki bwa booni mwin riaoan ana tua te Atua. Ti bon riai n aki iaiangoa te bure bwa te bwai ae akea bongana.MK 23.2

  Mwamwakuri ni bane n riaoan te tua, te aki tabeakina ana nanoanga Kuristo ke te kakea bongana, are e mwamwakuri i nanom; e boni kamatoatoa te nano, e kabuakaka te katautau, e kairemwea te atatai, ao e aki ti karika nako im kerikakin te anga ngkoe ma e kakerikaka naba te kona n anga ngkoe, nakon ana wewete n akoi Tamnein te Atua are te Tamnei are Raoiroi.MK 23.3

  A mwaiti ake a karekei raun nanoia aika a kiriwe n te kantaninga ae a taku bwa a boni kona ni bibiti aroia ni bubure n te tai are a bon taku iai; n te aro are a takakaro ma te wewete n nanonga, ngke a bon namakinna ma n namakinna. A taku i nanoia bwa i mwin aia aki kan tabe ma te Tamnei n nanoanga, i mwin te anga aroia nakon ana itera Tatan, ao a boni kona n onea aia waki n te tai naba are e taonia iai te maaku ae korakora ao te tangira buokaia. Ma bon tiaki te bwai ae bebete karaoan anne. Te taneiai, te reirei, i nanon te bongi ni maiu, e a bon tia n taua taekan te aroaro n te aro are ai ti tabeman ngkanne ae a tangira te kani katotonga Iesu.MK 23.4

  E boni ngae n ti teuana tibanakon te aroaro, ti teuana tangiran te buakaka, ae teimatoa n tobwaaki n te nano, ma e a boni kamauna naba mwaakan te euangkerio ni kabanea. Nano ni kabane aika iriraki nanoia nakon te karaoa ae bure, a na kakorakoraki i nanoia ribaan te Atua. Te aomata are kaota te matoatoa ni kakewea te aro, ke te nanomatoa n rawa nakon ana koaua te Atua e na bon ana uan are e a tia n unikia. I nanon te Baibara ni kabanea bon akea te kauring ae kakamaaku riki nakon te kauring i bukini kakeani bongan te bure n aron are taekinna te tia rabakau: ae te tia bure “e na maraia i bukin mwaitin ana bure.” T. Rabakau 5:22.MK 25.1

  E tauraoi Kuristo ni kainaomataira man te bure, ma bon akea kairoroan te nano i Rouna; ma ngkana e teimatoa kakaraoan te bure ao te nano e na bwanin n einakoa ae buakaka, ao akea i nanona tangiran te kainaomataaki. Ngkana ti aki butimwaea ana nanoanga Kuristo, ao tera riki ae E kona ni karaoia? Ti boni bairea kamaunakira n ara motinnano n rawa nakon ana tangira. “Noria bon ngkainaba te tai n akoi ae kariaiakaki, noria, bon ngkainaba te bong ni kamaiu.” 2 I-Korinto 6:2 “Ngkana tao kam kan ongo bwanana n te bong aei, ao kam na tai kamatoai nanomi.” Ebera 3:7,8.MK 25.2

  “Bwa e taratara tinanikun te aba te aomata, ma E taratara te nano Iehova.” 1 Tamuera 16:7.te nano n aomata ma kiriwena n te kukurei ao te nanokawaki, te aki teimatoa, te nano n aki kani kairaki, e mena iai te aki itiaki ao te mwamwanai. E atai iangon nako te nano te Atua ma are e bon tangiria te nano ao oin ana kantaninga. Nako Ina ma maium ni bon aekana anne ae kawantantaaki n te bure. N ai aron are e karaoia te tia otea te areru ngke e taakina nanona nakoni maata ake a matairiki ni kangai, “Te Atua Ko na tirotiroai ao ata nanou: Ko na kataai, ao ata nanou nako, ao noria bwa tao iai i rou te aro ae buakaka ke akea, ao kairai i nanoni kawain te maiu are akea tokina.” Areru 139:23,24.MK 25.3

  A mwaiti ake a butimwaea te katei ni wanawana ae a bakan tangira te Atua, ngke e tuai ni kaitiaki nanoia. (Ngkana ngkoe) ke e riki aei bwa am tataro, “Te Atua, Ko na karika te nano ae itiaki i nanou, ao Ko na manga karaoa te tamnei ae botumwaaka i nanou.” Areru 51:10. Bon tararuaiko raoi i bon i roum. Baina te nano ae teimatoa ni kanene n ai aron ae kanga ko rawea maium. Anne are e bon riai ni katiaki raoi i marenan te Atua ma ngkoe, are e riai n tia raoi n aki totoki. Ngkana ti te kantaninga, n aki kakoroaki bukina, ao e na boni karekea matem.MK 25.4

  Reiakina ana taeka te Atua ma te tataro. “Are te taeka are ko anganaki n ana tua te Atua, ao ni maiun Kuristo, are kaetietin te raoiroi ae kakawaki, are ngkana akea, ao e aki kona te aomata n nora te Uea.” Ebera 12:14. E kaota raoi te nano n aron te bure, ao e katererera raoi kawain te kamaiuaki. Anga ngkoe nako iai ngkai n ai aron wirikirikin bwanan te Atua nako im.MK 25.5

  Ngkana ko nora korakoran te bure, ao ngkana ko noriko ni bon arom ni koaua, tai taenikai n te bwarannano. Bwa boni i bukia taani bure are E roko iai Iesu bwa E na kamiuia. Ti aki raoiakina te Atua nako ira, ma - bon te tangira ae kamimi! Te Atua i nanoni Kuristo “E raoiakinia kain aonaba nako Ina.” 2 I-Korinto 5:19. N Ana tangira ae kororaoi E bon ukoukoria natina aika aki kan ongeaba. Bon akea te karo n te aonaba aei ae kona te taotaonaki n nano nakoia natina aika aki kan ongeaba n ai aron taotaonakin nanon te Atua nakoia ake E ukoukoria bwa E na kamaiua. Bon akea ae kona ni binenea te tia riaon te tua n te tangira. Bon akea te aomata ae e a tia ni kaotinakoi taeka n akoako ni bubuti nakon te tia tiotionako n ai aron are E karaoia te Atua. Ana berita ni kabane, Ana taeka ni kauring, bon kaotan ana tangira ae akea kabotauana.MK 26.1

  Ngkana e roko Tatan n tuangko bwa te tia bure ngkoe ae mwaiti am bure, ao kaeka matam nako eta nakon am Tia kainaomatako, ao taekina raoiroina ae riai neboakina iai. Te bwai ae kona ni buokiko bon te kaeka matam nakon Ana ota. Kakoauai am bure, man tuanga te kairiribai bwa “E roko Kuristo Iesu i aon te aonaba bwa E na kamaiuia tani bure,” (l Timoteo 1:15.) ao ko na kamaiuaki n Ana tangira ae aki konaki ni kabotaunariaki. E titirakinaki Timon iroun Iesu i bukia aomata aika uoman aika iai baeia. Temanna e bae i roun ana toka n te mwaiti ae uarereke, ao temanna n te mwaiti ae e bati, ao te toka e kamaunai baeia ni kauoman, ao ngkanne Iesu E titirakina Timon ni kangai, Antai i buakoia uakekei ae tangiria riki? “E kaeka Timon ni kangai, I taku bwa teuare e katokaki kabwakan ae mwaiti mai rouna.” Ruka 7:42,43. Ti a bon tia n riki bwa taani bure aika mwaiti ara bure, ma E mate Kuristo bwa aonga ni kabwaraki ara bure. Kororaoin raoiroin ana anga Ngaia bwa te karea are e a riai neboakina iai. E bon kororaoi arona ngkana e kaotaki i matan te Atua i bukira. Aomata ake a mwaiti riki kabwaran aia bure i Rouna a mwaiti riki aia tangira nako Ina, ao a na tei ni kaan riki ma Ana kaintokanuea n neboia i bukin ana tangira ae abwabwaki, ma ana anga ngaia bwa te karea ae akea tokina. I bukin namakinan raoi ana tangira te Atua, are ti a kona n ota raoi riki iai ni buakakan te bure. Ngkana ti nora abwabwakin te taurekereke are e karuoaki mai eta i bukira, ngkana ti kona n ota raoi n aron te karea are akea tokina are E a tia Kuristo ni karoia i bukira, ao e na kamarauaki te nano n te akoi arei ma te raraoma i bukin te bure.MK 26.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents