Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  MWAKORO 9—TE MWAKURI AO TE MAIU

  Te Atua boni mwiokon te maiu ao te ota ao te kimwareirei nakon te aonaba. N ai aron buraenimatan taian ota man taai, ao n ai aron raangan ran man te koburake n ran ae maiu, ai bon aron naba ranganakon te kabwaia mai Rouna nakon ana karikibwai ni bane. Ao n te tabo are mena iai maiun te Atua i nanon te aomata, ao e na ranga nakoia tabemwang n te tangira ao te kabwaia.MK 54.1

  Kimwareirein ara Tia Kamaiu bon te tabekia rake aomata aika bwaka ao te kamaiuia. Ao i bukin aei are E aki iangoa maiuna bwa te bwai ae kakawaki nako Ina, ma E kataua te kaibangaki n aki tabe ma kamamaeana. Ao i bukin aei are anera a teimatoa n aki toki ni mwakuri i bukin kakukureiaia aomata nako. Aei are bon te kakimwareirei nako ia anera. Bwa aonga nano ake a iaiangoia i bon i rouia n nora te mwakuri ma te nanorinano ni buokia ake akea kukureia ma ake a kakakeaki bongaia n aroaroia ao n nibwaia: bwa e karaoaki irouia anera ake aki bure. Te nano are i nanoni Kuristo are E anga Ngaia n te tangira bon te nano are kaona karawa, ao e kabwanina kakukureiaia ake a maeka ikekei. Bon arei te nano are e riai n reke i rouia taan rimwin Kuristo are te mwakuri are e riai ni karaoaki i rouia.MK 54.2

  Ngkana e kakawakinaki n te nano ana tangira Kuristo n ai aron te bwai ae boiarara, ao e bon aki kona ni karabaaki. E na namakinaki raoiroina i rouia ake ti kaitibo ma ngaiia. Maiun Kuristo n te nano bon ai aron te koburake n ran n te rereua ae ranga ni kakukureia aomata nako, ni kairia ake a nang kamaunaki bwa a na ingainga n tangira te kani mooi n te ran ni kamaiu aei.MK 54.3

  Te tangira nakon Iesu e na kona ni kaotaki n te ingainga n nano nakoni katotongan karaoan are E a tia ni karaoia i bukini kabwaiaia aomata ma tabekaia rake. E na kairiri nakon te maiu n tangira, te nimamannei ao te nanoanga nakoia aomata ma maan ni kabane ake a mena i aan ana kakawakin Tamara are i karawa.MK 54.4

  Maiun te Tia Kamaiu i aon te aba bon tiaki te maiu ae bebete n ti tabe i bukina, ma E kakorakora ma te aki bwarannanno, te kanene, te aki kukua i bukini kamaiuakia aomata aika bua. Man aia tabo maan n amwarake ni karokoa Karemera E bon toua kawain te kakea i boni i Rouna, ao E aki ukoukora te Kabwaraki mai iaan uota aika kakua, ao mai iaan mwananga aika a kamaraki ma kakuan te katabetabe ma te mwakuri. Ao E taku, “Ai aron naba Natin te Aomata ngke E aki nako mai bwa E na tautoroia aomata, ma E roko bwa E na toro irouia aomata, ao bwa E na anga maiuna bwa unoraia (kamaiuaia) aomata aika bad.” Mataio 20:28. Anne bon te makuri ae kakawaki ni maiuna. Bwaai ni bane ake i rarikin aei a boni kauoua ni iango, ao a bongana naba. Boni kanana ao nimana te karaoa nanon te Atua ao te katia ana mwakuri. Ngaia, ma iangoana i bon i Rouna, bon akea nnena n Ana mwakuri.MK 54.5

  I bukin aei are aomata ake a reke tibwaia n ana akoi Kuristo a na bon tauraoi n anga nagiia bwa te karea, bwa aonga n reke tibwangaia nake E mate Iesu i bukiia n te bwai n tituaraoi mai karawa. A na karaoa are a kona ni karika te aonaba bwa e na tamaroa i bukin tukuia iai. Te nano aei bon kaotan raoi te rairaki ni koaua. Te aomata are nakoni Kuristo, boni ngaia are e na bungiaki i nanona te tangira, te kani kaotiota nakoia aomata kakawakin te iraorao are kunea i nanon Iesu; ao koauan te kamaiuaki ma te karaoiroaki e bon aki kona ni kainna i nanona. Ngkana ti a tia ni katonga ma n nora raoiroin te Uea, ao a na bon iai i roura te bwai ae ti na taekinna. N ai aron Biribo ngke e kunea te Tia Kamaiu, ai bon arora naba ni kairia temwangina nako matana. Ti na kakaai anga ake ti na kona iai ni kaota aron raoiroini Kuristo, ao koauan bwaai aika a tuai noraki ae taekan te aonaba ae na roko. E na riai n iai te ingainga n nano nakon tangiran te kan nakonako n te kawai are E a tia n toua Iesu. E na iai te nano ni koaua n tangiria aomata ake a katobibira bwa a na “nora ana Tibutetei te Atua, are uoti nako aia bure kaain aonaba.”MK 55.1

  Te nano n tangiria temwangina bwa a na kakabwaiaki e na oki bwa te kabwaia nako ira. Aio are bon ana kantaninga te Atua ngke E karekea tibwangara ae ti na karaoia n te baire ni kakamaiu. E a tia n angania aomata te tibwanga ae ti na karaoia n te baire ni kakamaiu. E a tia n angania aomata te tibwanga n te aro n Atua, are a kona ni kataorababa iai te kabwaia nako ia raoia n aomata. Aio bon te karineaki ae rietata, ao te kimwareirei ae kakawaki, ae kona te Atua n anga nakon te aomata. Nake a reke tibwangaia n te mwakuri n tangira a uotaki ni kaniaki nakon aia Tia Karikia.MK 55.2

  E boni kona te Atua n anga rongorongon te euangkerio ma aron te mwakuri n tangira nakoia anera (bwa a na taekinna). E boni kona naba ni karekei anga tabeua i bukini karaoan are E tangiria. Ma i bukin ana tangira ae akea tokina E rineira bwa raona ni mwakuri ngaira, ma Kuristo ao anera naba, n te aro are a n reke tibwangara n te kabwaia, te kimwareirei, ao te kakakorakoraki n te onimaki, are uani mwin te mwakuri n aki tatauanne aei.MK 55.3

  Ti a uaia n nanoteuana ma Kuristo i nanon ara iraorao ni karawawataana. Mwakuri ni bane ake a karaoaki ma te nano ni kukurei i bukia temwangina, e kakorakora te nano n akoi i nanon te tia angabwai, ao e tomaki riki iai ma te Tia Kamaiu i bukin te aonaba, are, “E kaubwai, ao E riki n aki kaubwai i bukimi bwa kam aonga ni kaubwai n ana aki kaubwai.” 2 I-1 Korinto 8:9. Bon ti i nanoni kakororaoan bukini karikara iroun te Atua e a kona iai n riki te maiu bwa te kakabwaia nako ira.MK 55.4

  Ngkana ko karaoa am mwakuri n ai aron are E baireia Kuristo nako ia ana reirei bwa a na karaoia, ao ni kairia aomata nako Ina, ao ko na namakina tangiran te atatai ae nano, ma te rabakau ae abwabwabwaki ni bwain te aro n Atua, ao ko na baki ao n taka ni kakaea te raoriroi. Ko na bubutia te Atua, ao am onimaki e na kakorokoraki, ao ko na mooi ni katoka nanom n te mwanibwa ni kamaiu. Te kaitara ma te ekaki nako ae karina ma te karawawataaki e na kairiko nakon te Baibara ao te tataro. Ko na rikirake n te akoi ao n ataan Kuristo, ao e na kabatiaki te atatai.MK 56.1

  Te nano n aki iaiangoiko i bon i roum ma te mwakuri i bukia aomata, e kabwabwaka te iango, e kateimatoa te aba, ao e karekea te katotonga tamaroan maiun Kuristo, ao e uota te rau ma te kukurei nakon ane iai te nano aei i rouna. E na oti korakoran te nano. E na bon akea ana tabo te taningaroti ma te iaiangoia i bon i rouna. Aomata nako ake a maiuna te akoi ni Kiritian a na riki rake ao a na riki ni korakora ni mwakuri i bukin te Atua. E na iai i rouiia itiakin otan te aro n onimaki, te teimatoa, te onimaki ae maiu, ao rikiraken te mwaaka n tatataro. E mwamwakuri Tamnein te Atua i nanoia, ni kaoti kakawakin te nanoraoi, are mwin Ana mwakuri. Ao nake a anga ngaia nakon te buokia aomata n aki iaiangoia i bon i rouia, a bon mwamwakuria kamaiuaia.MK 56.2

  Te aro are ti kona iai n riki rake n te akoi bon te kamwawaira ma te iaiangoira i bon i roura ma ni karaoa te mwakuri are E a tia Kuristo ni katoka i aora bwa ti na karaoia, n ai aron ara kona, ni buokia ao ni kakabwaiaia nake a kainnanoa te buobuoki are ti kona ni buobuoki iai. E reke te korakora man te mwamwakuri; te mwamwakuri bon uotan te maiu. Aomata ake a kanene ni kateimatoa te maiu n Kiritian n akea aia mwakuri ma ni kantaninga te kabwaia are e reke n te akoaki, ao akea te bwai ae karaoia i bukini Kuristo; ai bon aekakia aomata ake a kataia ni maiu n aki taraiamwarake. Bon ti te bo te maiu n onimaki ao te maiu n aon te aba, are tokina te aki mwamwakuri bon te mangori nako ao te mka. Te aomata are e aki kakabonganai waena e na bon bua korakorana ni kabonganai. Ai aron naba te Kiritian ae aki kakabongana te korakora are E anganna te Atua, e aki ti aki tokanikai ni maiuna maiun Kuristo, ma e na bua naba korakorana ae iai i rouna.MK 56.3

  Ana ekaretia Kuristo bon ana itabon te Atua ae rineia i bukin kamaiuaia aomata. Ana mwakuri bon te uota te euangkerio nakon te aonaba. Ao te mwiokoaki aei e mena i aoia Kiritian ni kabane. A bane ni mwiokoaki n tatabemania nako n ai aron karakan aia tarena, ao reken aia tai, bwa e na kakoroaki nanon ana kananako te Tia Kamaiu. E kaotaki ana tangira Kuristo nako ira, ao ti a riki iai bwa taan tarau nako ia ake a tuai n ataia. E a tia te Atua n anganira te ota, ao tiaki ti i bon i bukira n ti ngaira, ma ti na tibwaia nakoia (aomata).MK 56.4

  Ngke arona bwa a bane taan rimwini Kuristo n uti nakon mwiokoaia, ao a na bon iai nga ma nga taan tataekina te euangkerio nakoia bekan, are ngkai bon ti temanna ae taekinna. Ao nake aki kona ni karin n te mwakuri, a na boni kona ni buobuoki n aia mwane, n aia nanoanga, ao n aia tataro. Ao a na bon rangi ni mwaiti aika a mwakuri ma nanoia i bukia aomata n aba ake a tia ni Kiritian.MK 57.1

  Ti bon aki riai n nako n abaia bekan ke ni kitan mwengara i bukin ana mwakuri Kuristo ngkana bon iai are ti riai ni karaoia ni mwengara. Ti bon kona ni karaoi ara mwakuri n te mwenga, te ekaretia, i buakoia nake ti bobotaki ma ngaia, ao ai nake ti karikirake ma ngaia.MK 57.2

  Mwaitin ana tai ni maiu ara Tia Kamaiu n te aonaba aei e boni bane n te mwakuri n taotaonakinnano n ana tabo ni mwakuri te kabenta i Natareta. Anera aika tabonibai a bon roroko iroun Uean te Maiu n ana tai n nakonako ma taani mwakuri ao reibwa, ao E bon aki kinaki ao n aki karineaki. E boni kakaonimaki ni karaoa are riai ni karaoia n aron rabakauna, n ai aron naba kamaiuaia aoraki i Rouna ke nakonakon i aon buakan ma naouean namani Kariraia. Ai ngaia are, i nanon mwiokoara aika rinano n te maiu aei ma nibwara aika mangori ti riai n nakonako ao ni mwakuri ma Iesu.MK 57.3

  E taku te abotoro, “A na bane aomata ni mena n nakoaia aika mena ngke a weteaki ni mena naba iroun te Atua.” 1 I-1 Korinto 7:24. Te tia iokinibwai e na riai ni wakina ana iokinibwai n te aro are e na neboaki iai ana Toka i bukin ana kakaonimaki. Ngkana te tia rimwini Kuristo ngaia ni koaua, ao e na uota ana koaua nakon ana waki ni bane ni kaota nanon Kuristo nakoia aomata. Te tia Karao intin e na kona naba ni kakaonimaki ma n teimatoa ni katotonga maiun Teuare waki n te waki ni maiu ae mangori i buakon tabukin Kariraia. Aomata ni kabanieia ake a arana aran Kuristo a boni riai ni karaoi aia mwakuri, n te aro are e na noraki irouia temwagina aroia aika raoiroi, ao a na kona iai ni kairaki nakon neboan te Tia Karikibwai ao te Tia Kamaiu.MK 57.4

  A mwaiti ake a bitanikai man te anga bwai n tituaraoi nakon ana mwakuri Kuristo, bwa kioina ngke iai i rouia te konabwa riki ao te kona n ibuobuoki. Te iango ae taorababa bwa ti ngke e reke irouia te tarena ae a tangiraki bwa a na anga aia konabwai nakon ana mwakuri te Atua. E a tataneiai te aba n ataaki bwa a ti anganaki tekorakina ake a tangiraki taian tarena n aki warekaki temwangina, ake nake aki weteaki bwa a na reke tibwaia n te mwakuri ke te kaniwanga. E bon aki oti te koaua aei n te taetae ni kaikonaki aei. Bwa ngke e weteia ana toro te toka, ao e angania aia mwakuri n te tatabemania.MK 57.5

  N te nano n tangira ti kona ni karaoa te mwakuri ae te kabanea ni mangori ‘“bwa kanga i bukin te Uea.” Korote 3:23. Ngkana e mena ana tangira te Atua n te nano ao e na bon oti n te maiu. E na ramwaneira Ana nanoanga Kuristo ao ara mwakuri ana rikirake ao ni kabwaia.MK 57.6

  Ko aki riai n tataninga te tai ae kakawaki ke ni kantaninga te tai ae raka, i mwain ae ko na karaoa te mwakuri i bukin te Atua. Tai iaiangoa ae tera ana iango te aonaba i bukim. Bwa ngkana maium ni katoa bong e kaotiota itiakin ma koauan nanom nakon am onimaki, ao a kakoaua temwangina ae bon iai am kantaninga i bukia, ao e bon aki bane buaka korakoram.MK 58.1

  A kona naba n riki ana reirei Iesu ake a mangori ma ake a aki kaubwa bwa te kabwaia nakoia temwangina. Tao a na bon aki namakina ae a karaoa te mwakuri ae raoiroi, ma i nanon aki ataan are a karaoia a bon tia ni kariki naao ni kakabwaia ae a na rababa nako ma n nano, ao a na aki ata naba mwin te kabwaia are a tia ni karikia ni karokoa te bong n anga te kabanea ni kaniwanga. A na bona ki namakina ke n ata ae a tia ni karaoa ae kakawaki. A bon aki kantaningaki bwa a na katabei nanoia i bukin tetekeraoin aia waki. A bon ti kantaningaki bwa a na waki n akea te karongoa, ni karaoa ae kakawaki. A bon aki kantaningaki bwa a na waki n akea te karongoa, ni karaoa raoi ana mwakuri te Atua are E mwiokoia ma te kakaonimaki, ao e na aki matebuaka maiuia. A na bon riki rake ao n riki rake riki aroia ni katotonga Kuristo; a bon mwakuri n inanoi ma te Atua n te maiu aei, ao a kakorakoraia nakon te mwakuri ae kakawaki ma te kimwareirei ae akea waeana n te maiu ae na roko.MK 58.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents