Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  MWAKORO 7—KINAKIA ANA REIREI IESU

  “Ma ngaia aei, ngkana e mena te aomata i nanoni Kuristo, ao bon te aomata ae tibwa karikaki nabangkai: a bwakanako bwaai ni kawai; noria, a riki bwa bwaai nabangkai.” 1 I-1 Korinto 5:17.MK 41.1

  Tiaki nanona bwa angkoa akea kakoauan rairan nanon te aomata, ngkana e aki kona ni kaota te tai, ma te tabo, ke mwiokon rairakin nanona. E taku Iesu nakon Nikotemo, “Bon ane n te ang, bwa ike e kani wai nako iai, ao e wai, ao ko ongo neaana, ma ko aki ataia bwa e nako mai ia, ao e nakea: ao ai aroia naba aomata ni kabaneia aika bungiaki iroun te Tamnei.” Ioane 3:8. N ai aron te ang, ae ko aki kona n nora rabwatana, ma e kona n noraki mwin ana mwakuri, ma n namakinaki naba, ai bon aron naba ana mwakuri Tamnein te Atua ni mwakuri i nanoia aomata. Mwaakani manga kaboouan te nano, are e aki kona n noraki ni matan te aomata, e karika te maiu ae boou n te nano; ao e karika te aomata bwa katotongan te Atua. E boni ngae ngke akea karongoan ana mwakuri te Tamnei, ao akea naba namakinana, ma e bon noraki mwina. Ngkana e a tia ni kaboouaki te nano iroun Tamnein te Atua, ao na oti koauana ni maiun te aomata. Ngkai bon akea i roura te kona ni bibiti nanora, ke ni kairira nakon te inanoi ma te Atua; ao ngkai ti aki riai n onimakinira i bon iroura ke n onimakin ara mwakuri aika raraoi, ao e na bon riai n oti naba ae mamaeka ana akoi te Atua i nanora ke e aki. E na noraki te bitaki n te aroaro, te katei, ao bwaai ake ti tatangiri. E na bon teretere raoi te kaokoro i marenan te maiu ni kawai ma te maiu ae boou. E na ota raoi te aroaro, tiaki n ti karaoan te raoiroi n tabetai ao te tibanako n tabetai, ma e na ota raoi n te bwai are tangiraki n tataekinaki ao ni karaoaki.MK 41.2

  Bon te koaua bwa e boni konaki ni kaetaki te aroaro n akea mwaakani Kuristo ni kabooua te aomata. Tangiran te kan kairarangia aomata, ao iaiangoan te kan karineaki irouia temwangina e kona naba ni karika maiunan te maiu ae nakoraoi. E kona naba te kan karietataki ni kairira nakon aki karaoan te tarabuaka. E kona naba te nano ae e iaiangoia i bon i rouna ni karaoi mwakuri n tatangira. Ao ngkana arona anne, ao tera nanon ae ti riai iai n rineia bwa antena itera ae ti na mena iai?MK 41.3

  Antai ae mena te nano i rouna? Antai ae mena ara iango nako i rouna? Antai ae ti tatangiria n tataekinna? Antai ae ti kabane nanora i rouna ma korakorara? Ngkana ana bwai Kuristo ngaira, ao e mena ara iango i Rouna, ao boni Ngaia?mamaten nanora. Kaubwaira ma arora nako ti katabui i bukina. E na babane nanora ni kani katotonga, ni maiuna maiuna, ni karaoa nanona, ao ni kakukureia ni bwaai nako.MK 41.4

  Aomata ake a “tibwa karikaki nabangkai” i nanoni Kuristo Iesu a na kariki uan te Tamnei, ae “te tangira, te kimwareirei, te rau, te taotaonakinnano, te atataiaomata, te raoiroi, te kakaonimaki, te nimamnnei, te taubaang.” I-1 Karatia 5:22,23. A na bon aki teimatoa ni kakaraoi aroaroia ni kaibwabwaru ake mai mwaina, ma i nanon onimakinan Natin te Atua a rimwina n toua mwini mwanekana, ni kaotiota aroarona, ao ni kaitiakia n ai aron ngke E itiaki. Bwaai ake a riribai ngkoa ao ngkai a tatangiri; ao bwaai ake a tatangiri ngkoa ao ngkai a riribai. Te nano ni kamoamoa ma te kakai rotaki, e a riki bwa te nano ae nanorinano ao e nimamannei. Te nanobaba e a riki n nanonaomata. Te tia mamanging e a nanonnaomata, ao te aki itiaki e a riki n itiaki. Aroaron te aonnaba ake akea bongaia, ma kateina, a bane ni katinanikuaki. Kiritian aikoa ukoukora “katamaroan tinanikuia ma a ukoukora katamaroaia ae riai, ae te aomata ae raba ae bwain te nano, ae katamaroami ae aki kona n mka, ae te nano ae nimamannei ae rau.” 1 Betero 3:3,4.MK 41.5

  Bon akea te rairannano ae koaua ngkana e aki oti ni bitakin te maiu. Ngkana e manga karaoa ae riai te tia bure, ni kaoki bwaai ake e anai n te aro ni babakanikawai, ni kabwarai ana bure, ao n tangira te Atua ma aomata, ao e nang tibwa kona iai (te tia bure) ni kakoaua ae e a tia ni kitana te mate nakon te maiu.MK 42.1

  Ngkana, ngaira aika taani bure, ti nakoni Kuristo ni karekei tibwangara n ana nanoanga ni kabwarabure, ao e na koburake iai te tangira man te nano. Karawawataaki ni bane a na riki ni bebete, bwa te amo are E anga Kuristo e bebete. A riki taiani mwiokoaki bwa bwaai aika kan tangiraki, ao te anga karea bwa te bwai ni kakukurei. Kawai ake a niraki n te ro a riki n ota ni bakareren otan Taain te Raoiroi.MK 42.2

  E na noraki raoiroin aroaron Kuristo irouia taan rimwina. Bwa boni kakukureiana te karaoa nanon te Atua. Tangiran te Atua ma korakoran kan neboakina, boni ngaia te mwaaka are kairira wakini maiun ara Tia Kamaiu. Te tangira e katamaroa maiuna ma n neboi arona nako. Te tangira boni mairoun te Atua. Te nano ae aki katabuaki ni kaokoroaki e bon aki kona ni kuneaki iai te tangira ke ni kaotinakoa te tangira. E ti kona ni kuneaki te tangira n te nano ae uea iai Iesu. “Ti tangiria bwa E tangirira moa.” 1 Ioane 4:19. Te tangira e borika te aroaro, e taua taekan te maiu, e babairea te katei, e urua te kairiribai, ao e karika te raoiroi nakoni maiun te aomata. Ana tangira te Atua aei ae mena n te nano e katamaroa te maiu, ao e kataorababa raoiroina ni katobibia.MK 42.3

  Boni iai kairua aika uoua irouia natin nako te Atua ae a riai ni kawakinia mai iai:e kaeti aei nakoia ake a tibwa onimakina ana akoi te Atua. Te moani kairua, bon are e a tia n rinanoaki are bon te tarai oin aia mwakuri n onimakin bwaai aika kona ni karaoi, bwa aonga ni kona i bon i rouia n inanoi ma te Atua. Ane kataia ni kan raoiroi ni kawakinan te tua e boni kata ae aki konaki. Te mwakuri ni bane ae karaoia n akea Kuristo, e boni kamwaraeaki n te iaiangoia i bon i rouna ma te bure. Bon ti ana akoi Kuristo n ti ngaia i nanon te onimaki ae kona ni karekea te maiu ae raoiroi nako ira.MK 42.4

  Te kauoua ae kakamaku naba kairuana bon te taku bwa onimakinan Kuristo e kainaomataia aomata mani kawakinan ana tua te Atua; bwa a taku bwa ti te onimaki are ti ti kona iai ni katonga ana akoi Kuristo. Ao ara mwakuri bon akea bongaia i bukini kamaiuara.MK 43.1

  Ma iangoia raoi n aron aei, bwa te ongeaba bon tiaki kaotan te bakan irira nanon temanna, (kan tiroaki), ma bon te mwakuri n tangira, Ana Tua te Atua e boni kaota raoi aron te Atua ni koaua; ni kaota raoi aron te tangira, ao bon aan ana tautaeka te Atua i karawa ao i aonaba. Ngkana a kaboouaki nanora ni katotonga te Atua, ao ngkana e unikaki te nano n Atua i nanora, ao tiaki bwa e na iraki nanon ana Tua te Atua ngkanne ni maiura? Ngkana e unikaki aron tuan te tangira n te nano, ao ngkana e kabouaki te aomata ni katotonga te Tia Karikia, ao e na kakoroaki iai nanon te berita nabangkai are e kangai, “N na karin au Tua i nanoia ao N na korei i nanoia.” Ebera 10:16. Ao ngkana e koreaki te tua n te nano, ao tiaki bwa e na borika te maiu? Te ongeaba (ma ana mwakuri nako ao kakaonimakin te tangira) boni kanikinaean raoi ana reirei Iesu ni koaua. E taku te Baibwara, “Bwa bon tangiran te Atua te baei, ae tauan ana Tua i roura.” 1 Ioane 5:3. “Ane kangai, I ataia, ma e aki tau ana tua, ao bon te tia kewe ngaia, ao e aki mena te koaua i nanona.” 1 Ioane 2:4. E bon aki kainaomataaki te aomata mai i aan te ongeaba, ma bon te onimaki, ao n ti te onimaki, are ti a riki bwa taani katonga ana akoi Kuristo, are ti a kona naba iai ni karaoa te ongeaba.MK 43.2

  Ti bon aki karekea te kamaiuaki n ara ongeaba, bwa te kamaiuaki bon ana bwai n tituaraoi te Atua ae akea boona, are e karekeaki n te onimaki. Ma te ongeaba bon uaan te onimaki, “Ao kam bon ataia bwa e kaotaki Teuarei bwa E na uotinako ara bure ao akea te bure i nanona. Ane maeka i nanona ao e aki bure: ane bure ao e aki noria ao e aki ataia.” 1 Ioane 3:5,6. Aio boni kinakin raoi ana reirei Iesu ni koaua. Bwa ngkana ti mena i nanoni Kuristo, ao ngkana e mena ana tangira te Atua i nanora, ara namakin, ara iango, ara katautau, ao ara mwakuri nako, a na bon inanoi ma nanon te Atua, are kaotaki i nanon kaetietin ana Tua aika tabu. “Ataei aika uarereke, e na tai mwamwanaingkami temanna: ane karaoa te raoiroi ao e bon raoiroi n ai aron Teuarei ngkae E raoiroi.” 1 Ioane 3:7. E kaotaki raoi te raoiroi n ana Tua te Atua aika a tabu, ake a kaotaki n tua ake tebwina are e anganaki te aba i Tinai.MK 43.3

  Te baere e atongaki bwa te onimakina Kuristo are angkoa e kainaomataia aomata mani kabaeaia nakon te ongeaba nakon te Atua, bon tiaki te onimaki, ma bon te baabakan. “Bwa kam kamaiuaki n te akoi i bukin te onimaki.” Ebeto 2:8. Ma “te onimaki ngkana akea ana mwakuri, ao e mate ngkana ti ngaia.” Iakobo 2:17. E a kamani kaota taekan aron Iesu i mwain rokona n te aonaba aei, ao E kangai, I kukurei ni karaoa ae ko tangiria Atuau; eng, e mena naba am tua i nanou. Areru 40:8. Ao i mwaini waerakena nako karawa E katereterea naba ae kangai, “I kawakin ana tua Tamau ao I maeka n tangirana.” Ioane 15:10. E taku te Baibara, “Ao aio te aro are ti ataia iai bwa ti bon ataia, ngkana ti tau ana tua nako, .... ane taku bwa e maeka i nanona ao e riai bwa e na nakonako n te aro are E nakonako iai Teuarei.” 1 Ioane 2:3-6. “Bwa E maraki naba Kuristo i bukimi, ao E katuka te aro are kam na kakairi iai, bwa kam na tou mwini mwanekana.” 1 Betero 2:21.MK 43.4

  Aron reken te maiu are akea tokina i nanon taai aikai bon arona naba ma ngkerimoani bon aekan naba are n te Baretaiti i mwaini bwakan ara moani bakatibuare te ongeaba ae kororaoi nakon ana tua te Atua boni kororaoin te raoiroi. Ngkana arona bwa te maiu are akea tokina e kona ni karekeaki n te aro ae aki rota ae ai aron aei, ao ngkanne kukurein te kariki bwai ae bwanin e na tiku n te kanganga. E nang uki ngkanne te kawai i bukin te bure, ma uotana ae te rekenikai ao te karawawataaki bwa e na tei matoa n aki toki.MK 44.1

  Bon te bwai ae konaki iroun Atam i mwaini bwakana nakon te bure bwa e na karekea raoiroin aroarona n te ongeaba nakon ana tua te Atua. Ma e aki tokanikai nakoni karaoan anne, ao i bukin ana bure are e a bwaka iai aron karikara ao ti a bon aki kona ni karekea te raoiroi i bon i roura. Ao i bukin are ti a riki bwa taani bure, n aki itiaki, ao ti a aki kona iai n ongeaba nakon te tua ae raoiroi. Bon akea ara raoiroi i bon i roura ae ti na kona iai n ira nanon are tangiria ana tua te Atua. Ma Kuristo E a tia ni karaoa te kawai ni katantan i bukira. E a tia ni maeka i aon te aonaba aei i buakon te karawawataaki ma te kaririaki n ai aron naba aika ti bon kaitara ma ngaai. Ma E maiuna te maiu ae aki bure. E mate i bukira, ao E anga nanona bwa E na anai burera, ao E na anganira ana raoiroi. Ngkana ko anga ngkoe nako Ina, ni butimwaia bwa am Tia Kamaiu, ao ngkanne, e bon aoria ngkana moan te mwaiti am bure, ma i bukin Arana ko na riki n raoiroi. E tei aroaron Iesu n onea mwin aroarom, ao ko na butimwaeaki nako matan te Atua n ai aron ae ko tuai ni bure.MK 44.2

  I aon riki aei, Kuristo E onika te nano. E maeka i nanom n te onimaki. Ko riai ni kateimatoa te itoman aei ma Kuristo n te onimaki, ao ni kateimatoa te anga nanom nako Ina; ao ngkana ko teimatoa ni karaoa aei, ao e na mwamwakuri i nanom te nano ni kan ongeaba, ao te tangira karaoan are e boraoi ma are E kukurei iai. Ao i bukin aei are ko na kona iai n atonga ae kangai, “Ao bong aika I kabane ngkai n te rabwata, ao I kabane n onimakina Natin te Atua are tangirai are E anga Ngaia i buku.” Karatia 2:20. I bukin naba aei are E atonga aei iai Iesu nakoia ana reirei, “Bwa tiaki ngkami ae kam taetae, ma bon Tamnein Tamami are taetae i nanomi.” Mataio 10:20. Ngkana E mwamwakuri Kuristo i nanomi, ao kam na kona iai ni katotonga te nano ae boraoi ma nanona, ao ni karaoa te mwakuri ae raoiroi ae boraoi ma Ana mwakuriae karaoan te raoiroi bon te ongeaba.MK 44.3

  Ma mgaia are bon akea i roura te bwai ae ti na kona ni kamoamoaira iai. Bon akea aan ara kamoaira i bon i roura. Ma e na riai n ti mena aan ara kantaninga i nanon raoiroini Kuristo are ti anganaki, ao are e uotaki nako ira iroun Tamneina are mwamwakuri i nanora ao i roura.MK 45.1

  Ngkana ti taekina te onimaki, ao bon iai te bwai ae riai n ota n te nano. Bon iai te koaua ae abwabwaki kaokorona ma te onimaki. Te koaua aei, bon kakoauan te Atua ae iai Ngaia ma ngkoangkoa, ma mwaakana, ao koauan ana taeka. Taiani koaua aikai e boni kakoauai naba Tatan ao a bon aki kakeweaki naba i nanoia ana taanga n taimonio. E taku te Baibara bwa “a boni kakoaua naba te taeka anne taian taimonio ao a ruru.” Iakobo 2:19. Ma bon tiaki te onimaki anne. Ike iai iai tiaki ti te kakoaua ana taeka te Atua, ma bon te anga nano ni koaua nako Ina; ike iai iai te nano n ongeaba nako Ina;ao te nano ae teimatoa i Rouna, ao bon iai te onimaki ikanne ae te onimaki ae mwamwakuri n te tangira, ao e kaitiaka te aomata. N te onimaki ae aekan aei e a kabouaki iai te nano bwa e na katotonga te Atua. Ao te nano are e bon tuku naba n arona n aki kaboouaki e bon aki kona n ongeaba nakon ana tua te Atua, e bon aki kona naba, ni kukurei n taian tua aika tabu, ao e aki kona ni botaki n atonga ae kangai ma te tia oto Areru, “Ai bati ra tangiran am tua i nanou! Bon au bwai ni iaongoa te baei ni kabongnga.” Areru 119:97. E kakoroaki raoi raoiroin te tua i nanora “ngaira aika ti aki toua mwin te rabwata ma ti toua mwin te Tamnei.” Rom 8:4.MK 45.2

  Bon iai temwangina aika a tia n ata ana kabwarabure n tangira Kuristo, ao a ingainga ni kan riki bwa natin te Atua, ma iai namakinan aki kororaoin raoiroin aroaroia, a kairua maiuia, ao a tauraoi n nanokokoraki n taku bwa a tuai n oneaki nanoia iroun te Tamnei are Raoiroi. E na kangai au taeka nakoia aomata aika aekaia anne, “Tai kerikaki ni bwarannano. Ti bon riai ni kabatia ara katorobubua ni bobaraki n tang i rarikini waen Iesu i bukin ara aki kororaoi ao ara kairua ao ti riai n aki bwarannano.” E boni ngae n ae ti taenikaiaki iroun te kairiribai, ma ti bon aki kakiaki, ke ni mwanuokaki ma ni kitanaki iroun te Atua. Ti bon aki kitanaki bwa Iesu bon are i angatain te Atua are boni Ngaia are E tabe n raoi i bukira. E taku Ioane are te reirei are tangiraki, “I koroi baikai nako imi, bwa kam onga n aki bure. Ao ngkana e bure temanna, ao bon iai te Tia Tei ibukira ae mena iroun te Tama are Iesu Kuristo are raoiroi.” l Ioane 2:1. Ao tai mwaninga naba ana taeka Iesu are kangai, “E bon tangiringkami te Tama.” Ioane 16:27. E boni bane nanon te Atua nakon te manga kaoki ngkami nako Ina, bwa E aonga n nora raoiroina ao tabuna bwa e na oti i roumi. Ao ngkana bon nanom ni kan anga ngkoe nako Ina, ao Teuare E a tia ni moana ana mwakuri i nanom E na boni wakinna nako ni karokoa ana bong Iesu Kuristo. Kabatia riki te tataro ma te nano ni koaua; kabatia riki am kakoaua. Ngkana ti a roko n te nibwa are ti aki onimakina oin korakorara, ao ti na riai n onimakina mwaakn ara Tia Kamaiu, ao ti na neboa Teuare boni Ngaia mwiokon raoiroin aroarora.MK 45.3

  Ngkana ko kaan riki ma Iesu, ao ko na kona n nora raoi riki buakakan arom, bwa e na ota raoi riki etin am taratara, ao e na bwanin riki noran aki raoroim ni kabotauaki ma aron kororaoin Raoiroina. E oti n aei ngkanne bwa e a bua makan ana mwamwanai Tatan, ao ko a kairaki n ana mwakuri ni kakamaiu Tamnein te Atua.MK 46.1

  Bon akea tangiran Iesu ae koaua ae tiku n te nano ngkana e tuai n namakina aki raoiroina te nano anne. Te aomata ae a tia n rairaki ni mwin ana akoi Kuristo e na boni kona n nora raoi aron Iesu n Atua; ma ngkana ti aki nora ara aki kororaoi, ao e oti iai n akea te kairua, bwa ti tuai n nora tamaroan ao kororaoin Kuristo.MK 46.2

  Ngkana ti kamangorira, ao ti na kona riki iai ni kamoamoa itiakin ma raoiroin ara Tia Kamaiu ae aki totoki. Noran arora ni bubure e kateirakeira nakon Teuare E kona te kabwarai bure. Ao ngkana e nora ana aki konabwai te aomata, ao e na nakon Kuristo, ao E na boni kaotia Kuristo nakoina n te mwaaka. Namakinan riki kainnanora e na tabekira nako Ina ao nakon ana taeka te Atua, ao ti na kona n nora raoi riki aroarona, ao ti na kororaoi riki ni kaotiota arona ni koaua.MK 46.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents