Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  MWAKORO 5—TE KATABUAKI NI KAOKOROAKI

  Bon aei ana berita te Atua, “Ao ane kam na ukoukorai, ao N na bon reke iroumi, Ngkana kam bon ukoukorai n nanomi ni kabwane” Ieremia 29:13.MK 31.1

  E bon riai ni bwanin raoi te anga nano nakon te Atua, bwa ngkana tiaki arora anne ao e na bon aki kona n reke te bitaki nako ira are ti na kona iai ni manga kaokaki nakon katotongan te Atua. Ti bon ianena mai i roun te Atua n rikira. E kaota raoi arora Te Tamnei are e Raoiroi n taeka aikai, “Kam mate n riaokin te tua iroumi ma ami bure” Ebeto 2:1. “E bane n aoraki te atu, ao e bane n nimamate te nano. Akea te tabo ae e maiu i nanona.” Itaia 1:5,6. Ti tauaki ni kamatoaki n ana aonikatatai Tatan; “bwa konana n ai aron nanona.” 2 Timoteo 2:26. Ma e korakora nanon te Atua ni kani kamaiuira ma ni kainaomataira. Ma i bukina ngke e ti kona n reke aei n te oneaki n nano ae koaua, ma kabouan arora ae bwanin raoi, are tia riai iai ngkanne n anga maiura ae bwanin nakon te Atua.MK 31.2

  Te buaka ae te kabanea ni korakora ae e atia ni buaka te aba iai bon te buaka ma bon ngkoe. Te anga ngkoe, te anga te nano ni kabane nakon irakin nanon te Atua, e riai ni kabaneaki te korakora nako iai; ma e bon riai te aomata n anga ngaia nakon te Atua i mwain ae e na manga kabouaki maiuna n te raoiroi.MK 31.3

  Ana tautaeka te Atua, bon tiaki aekakin are kaotiotia Tatan are angkoa e kateaki iaon te anga ngkoe nakon ae eaki oota te aba iai, ma te babaire ae e aki rinanon te riai. (Bon tiaki arona anne) ma e bon katika te nano ma te atatai. “Mai ikai bwa ti na iango,” (Itaia 1:18) bon ana kakao te Tia Karikibwai nako ia ake E boni karikiia. Bon akea ana kairoro te Atua nakoni bwaai ake E kariki. E bon aki kona ni butimwaea te nebo ae aki nako man te nano ni kukurei ao n ata ae karaoia. Te kairoroaki nakon te anga ngkoe, e urua aron te iango ma te aroaro; e karika te aomata bwa kanga te mitin. Anne bon tiaki ana kantaninga te Tia Karikibwai ma E tangira te aomata. Are boni ngaia bauni mwaakan ana karikibwai, bwa e na rota raoi arona n rikirake. E katea i matara rietatan te kakabwaiaki are E bane nanona iai bwa E na uotia nako ira i nanon Ana akoi. E weteira bwa ti na anga ngaira nako Ina, bwa e aonga ni karaoiroaki Ana kantaninga i nanora. Te rinerine e bon tiku nako ira bwa ti na riai n rinea te kainaomataki man te toronaki n te bure, bwa ti aonga ni buokanibwaia te inaomata ae mimitong are aia bwai natin nako te Atua.MK 31.4

  Ngkana ti anga ngaira nakon te Atua, ti bon riai ni kaaki bwaai nako ake e na karaureira ma Ngaia. I bukin anne are E riki n atonga aei iai te Tia Kamaiu, “Bwa i buakomi ane e aki kitan bwaai ni kabane ao e aki kona n riki bwa au reirei.” Ruka 14:33. Bwaai ni kabane aika katika te nano mairoun te Atua a bon riai ni kakiaki. Mamon bon aia buouannati aomata aika bati. Tangiran te mwane, te kani kaubwai, bon te taurekereke te koora are a bautaki iai ma Tatan. Te kinaaki irouia aomata, ao te karineaki a bon neboaki irouia temwangina. Te maiu n iaiangoia i bon i rouna ni kabebeteaki, ao te kainaomataaki man te mwiokoaki, bon aia bouannanti naba temwangina. Ma taiani kabae n toronaki aikai a bon riai ni motikaki. Ti bon aki kona n riki bwa ana bwai te Uea iterara, ao ana bwai te aonaba iterara. Bon tiaki natin te Atua ngaira ngkana ti aki bwanin raoi n riki bwa Ana bwai.MK 31.5

  Bon iai temwangina ake a bakan neboa te Atua, ao a bon onimakin oin korakoraia ni kawakin ana tua te Atua, ni katei oin raoiroia, ao ni karekei maiuia. Nanoia a bon aki kairaki n te nano ae koaua ae tangiria Kuristo, ma a ukoukora te karaoa tibwangan te maiu ni kiritian n ai aron are tangiria te Atua mai rouia, bwa aonga ni karekea karawa. Te aeka ni katei ae ai aekan aei bon akea uana. Ngkana e mena Kuristo n te nano, ao e na boni kaonaki iai te aomata n Ana tangira Kuristo, ma kimwareirein te tomaki ma Ngaia are e na nim iai ma Ngaia, ao n teimatoa n iaiangoia ma ni kakantaningaia, ao te iaiangoiko i bon i roum ngkanne e na manuokaki. Tangiran Kuristo boni koburaken karaoan te mwakuri. Aomata ake a namakina korakoran katikitikin ana tangira te Atua a bon aki kakaea uarereken kaekan are E tangiria te Atua, a bon aki kakaea naba bebeten are e riai ni karaoaki, ma a kaeti nanoia nakon karaoan ae riai n ira nanon aia Tia Kamaiu. A anga bwaai ni kabane ma nanoia ae koaua, ao a kaota te nano ni kukurei ni kaboraoia ma kakawakin te bwai are a ukoukoria. Kaotiotan Kuristo ae akea te tangira ae nano iai, bon ti te taeka man te wi, te babakan ae akea kanoana, ao te mwakuri ae rawawata n akea kakukureiana.MK 32.1

  N am iango e bon rangi n abwabwaki te karea ae te anga ngkoe ae bwanin nakon Kuristo? Titirakiniko te titiraki aei, “Tera ae E a tia n anga Kuristo i buku?” Natin te Atua ae anga Ngaia ni kabaneate maiu ao te tangira ao te karawawataaki i bukini kamaiuara. Ao ngkanne, ti kona ngaira aika ti aki tau nakon te tangira ae kakawaki aei n tau nanora mai Rouna? N taai nako ni maiura ti boni karerekea te kakabwaiaki n Ana nanoanga, ao i bukin aei are ti a aki namakina aron abwabwakin te kamaiuaki are ti a tia ni kamaiuaki iai mani korakoran ara aki ataibwai ma ara aki konabwai. Ti kona n tara Teuare E kaikoakaki i bukin ara bure, ma n rawa nakon ana tangira ao ana anga Ngaia bwa te karea? N aron noran ana kananorinanoa ae akea tokina uean te Mimitong, ao ti na ngurengure naba ngkana ti na kona ni karekea te maiu ri buakon te karawawataaki ma te kakeaki bongana?MK 32.2

  Titirakin nanoia taani kamoamoa aika mwaiti e kangai, E aera ngkai I riai ni karawawataaki ao ni kainnanoai i mwaain ae I kona ni kakoaua butimwaeau iroun te Atua? N na kairiko nakon Kuristo. Bon akea ana bure, ao i aon riki anne bon te nati n Uea Ngaia i karawa; ma i bukin are E katoka kain te aomata E riki bwa te tia bure i bukin te botannaomata. “E warekaki i buakoia taani bure, ngke E boni uouoti naba aia bure aomata aika bad, ao E bubuti ni kan raoi i bukia taani bure.” Itaia 53:12.MK 32.3

  Ma tera ae ti kabua, ngkana ti kaki bwaai ni kabane?Te nano ae bure ma ni kamwaraeaki, bwa e na katamaroa ni kaitiakia Kuristo n oin rarana, ao ni kamaiua n ana tangira ae korakora. Ma e boni ngae n anne ao a taku aomata bwa e kanganga te anga bwaai ni kabane! I mama n ongo taekinana, ao I mama naba ni korea taekana.MK 33.1

  E bon aki tuangira te Atua bwa ti na kaki bwaai aika bongana aika ti tangiri ni kawakin. Ni bwaai ni kabane ake e karaoi te Atua, E karaoia ma nanona n tangiria natina bwa a na kororaoi aroia. A bia bane aomata ake aki rinea Kuristo n namakina ae iai iroun te Atua te bwai ae E na angania ae kakawaki riki nakon are a ukoukoria. E boni kariki kanganga aika aki eti te aomata ngkana e karaoi ana mwakuri ma ana iango n ekanako nanon te Atua. Bon akea te kimwareirei ni koaua ae e na kona ni karekeaki ni kawai aika a tia n tabuaki i Rouna, bwa E ata ae raoiroi riki, ao E karaoi babaire i bukin raoiraoin Ana karikibwai. Te kawai ae riaon te tua boni kawain te karawawataaki ao te kamaunaki.MK 33.2

  Bon te kairua karinan te iango ae kukurei te Atua n noria natina bwa karawawataaki. E boni bwanin nanoni karawa ni kukurei n iangoa kukureia aomata. Tamara are i karawa E bon aki bonota kwain te kimwareirei nakon ana karikibwai. Te bwai ae tangiria te Atua, E weteira bwa ti na kararoaira man te ira nanon are ti tangiria, are e na kona n uota te karawawataaki ma te bwarannano are e na kona ni kainaki iai mataroan te kimwareirei ao karawa. Ana Tia Kamaiu te aonaba E butimwaia aomata ni bon aroia nako, ma aron aia tangira, ma aia aki kororaoi, ao aia aki konabwai; ao E aki ti kaitiakia man te bure ao n angania te kabwaraki aia bure i nanon rarana, ma E karekea naba te raunnano nakoia ake a bane nanoia ni kan uataboa amona ni buoka uotana. Bon ana kantaninga bwa E na anga te rau ma te motirawa nako ia ake a nako Ina i bukin te berena ni kamaiu. E tangirira bwa ti na karaoi mwakurii ake a na kairaki iai kawaira nakon kororaoin te kimwareirei are e aki kona n reke i rouia taan aki ongeaba. Kororaoin kimwareirein maiun te aomata bon te kariaia Kuristo bwa E na mena n te nano, are boni Ngaia te kantaninga nakon te neboaki.MK 33.3

  A mwaiti aika titiraki ni kangai: Tera arou n anga ngai bwa e na tauaki taekau iroun te Atua? E korakora nanom nakon te anga ngkoe nako Ina, ma ko memere n oini korakoram n toronaki n te nanououa, ao n tauaki arom ni kateini maium ae te maiu ni bure. Am berita ma motin nanom boni kanga ai aron robu aika taano. Ko bon aki kona ni kaeti arom, ao am iango nako, ma bwaai aika ko taonaki iai. ataakin urakin am berita ao aki kororaoin am motinnano e a kamemerea onimakinan am keiaki i bon roum, ao e karika i nanom te namakin ae angkoa e aki kona te Atua ni butimaiko; ma ko bon aki riai ni bwarannano. Te bwai ae ko riai n ota iai boni koauan mwakan te motinnano. Bon aei te mwaka are taua taekan aron te aomata, bon te mwaaka ni motinnano, ke te mwaaka n rinerine. A boni bane bwaai nako n aanaki n etin ana baire te motinnano. E a bon tia te Atua n angan te aomata te mwaaka n rinerine; ao ai bon ana bwai te aomata ni kabongana. Ko boni aki kona n onika namom, ko bon aki kona i bon i roum n anga namom ni kabane nakon te Atua, ma ko kona n rinea te toro i Rouna. Ko kona n anganna am motinnano, ao ngkanne E na mwamwakuria i nanom te nano ae kani karaoa ae kukurei iai te Atua. Ao i bukin aei are e na bwanin raoi iai arom ni kakiaki i aan ana babaire Tamnein Kuristo; ao rawawatam nako a na bane n uotaki nako Ina, ao am iango nako a na boraoi ma nanona.MK 33.4

  I bukin kabonganakin raoi te motinnano, ao e na iai te bitaki ae riai i nanon maium. I bukin te anga tauakin arom nakoni Kuristo, ao ai aron are ko tomaki iai ma te mwaaka are i aoia tautaeka nako ma mwaaka nako. E na bon reke korakoram mai eta are ko na kona iai ni kateimatoaki, ao i bukin teimatoam n anga ngkoe nakon te bwainaki iroun te Atua ko na kona iai ni maiuna te maiu ae boou, are bon te maiu n onimaki.MK 34.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents