Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  MWAKORO 13—KIMWAREIREI I NANON TE UEA

  A weteaki natin te Atua bwa a na riki bwa taan tei i bukini Kuristo, ni kaotiota raoiroin te Uea ao nananoangana. N ai aron Iesu ngke E a tia ni kaota nako ira koauan aroaron te Tama, ao ai arora naba bwa ti riai ni kaotiota Kuristo nakon te aonaba are e aki ata tamaroan ana tangira n nanoanga. E taku Iesu, “Ko kanakomaiai nako aon te aba, ao ai arou naba. I a manga kanakoia aikai nako aon te aba.” “Ngai nanoia, ao Ngkoe i nanou.” Ioane 17:18,23. E taku ana taeka te abotoro are Bauro nakoia taan rim win Iesu, “Kam boni kaotiotaki bwa ana reta Kuristo, ae ataaki ma ni warekaki irouia aomata ni kabaneia.” 2 I-Korinto 3:3,2. E boni kanakoa ana reta Kuristo nakon te aonaba aei irouia natina ni kabaneia. Ngkana te tia rimwini Kuristo ngkoe ao E kanakoa ana reta ni maium nakon te utu, te kawa, ao te tabo are maeka iai. E boni memena Kuristo i roum, ma nanona ae ingainga ni kan taetae nako ia ake aki tataneiai ma Ngaia. Tao bon aomata aika aki wawareka te Baibara ngaiia ke tao aki ongo te taeka are tataetae nako ia man iteraniban te Baibara, ao tao a aki nora naba ana tangira te Atua i nanoni bwaai ake a karikaki i Rouna. Ma ngkana bon te tia tei ngkoe ni koaua i bukini Iesu, “Kam boni kaotiotaki bwa ana reta Kuristo, ae ataaki ma ni warekaki irouia aomata ni kabaneia.” 2 I-Korinto 3:3,2. E boni kanakoa ana reta Kuristo nakon te aonaba aei irouia ni kabaneia. Ngkana te tia rimwini Kuristo ngkoe ao E kanakoa ana reta ni maium nakon te utu, te kawa, ao te tabo are ko maeka iai. E boni memena Kuristo i roum, ma nanona ae ingainga ni kan taetae nako ia ake aki tataneiai ma Ngaia. Tao bon aomata aika aki wawareka te Baibara ngaiia ke tao aki ongo te taeka are tataetae nako ia man iteraniban te Baibara ngaiia ke tao a aki nora naba ana tangira te Atua i nanoni bwaai ake a karikaki i Rouna. Ma ngkana bon te tia tei ngkoe ni koaua i bukini Iesu, ao tao bon i roum are a na kona ni kairaki iai nakon ataan riki raoiroin te Atua ao a na anaki nanoia nakon te tangiria ao te neboia.MK 80.1

  A bon rineaki Kiritian bwa taan katea te ota i nanon te kawai nako karawa. A na riki bwa taan kaota te aonaba aei n te ota are reke i rouia mairoun Kuristo. Maiuia ma aroaroia a na riai n reke mai iai irouia temwangina etin raoi aron Iesu ma ana mwakuri.MK 80.2

  Ngkana bon taan tei ngaira i bukini Kuristo, ao ti riai ni karika ana mwakuri ni bon arona ae katika te nano. Kiritian ake a boboti iango ni karawawata ao taiani kananokawaki nako ia, ao ni ngurengure ao n tatangitang, a boni kaotiota te banna ae kairua nakoia temwangina n aron te Atua ma te maiu ni Kiritian. A karika te kantaninga ae te Atua E bon aki tangiria natina bwa a na kukurei, ao n te aro aei a karika te kaotioti ni kewe i bukin Tamara are i karawa.MK 80.3

  E bon tokanikai Tatan ngkana e kona ni kairia natin te Atua nakon te aki onimaki ao akean te kantaninga. E kukurei n norira bwa ti na aki onimakina te Atua, n nanououa mwaakana ma tauraoina ni kamaiuira. E tangiria bwa ti na iangoa te Uea bwa aongkoa E na karawawataira n ana kakawakin. Bon ana mwakuri naba Tatan te kaota te Uea bwa aongkoa E aki tatangira ao n nananoanga. E kaotibuaka te koaua n aron te Atua. E kaona iaiangoan te Atua ni kantaninga ni kewe; ao e aki tei i aon koauan aron Tamara are i karawa, ao ngaira naba ti aki toki ni katei ara iango i aon ana kaotioti Tatan aika kairua, ma n aki karinea te Atua n arora n aki onimaki ao ni ngurengure nako Ina. E bon aki toki Tatan ni kakaai anga ake e na karika te maiu n onimaki bwa te bwai ae karawawata te aba. E tangiria bwa e na tara n ae e bati te mwakuri iai ao e kanganga; ao ngkana e a kaotiotaki te aekaki ni maiu aei i roun te Kiritian bwa aron te maiu n onimaki, ao te Kiritian anne, i buakon ana aki onimaki, e na riki bwa te bouanikaua nakon ana mwamwanai ni kairua Tatan.MK 81.1

  A mwaiti ake a nakonako ni kawain te maiu, ake a tutuku naba i aon aia kairua, aia aki tokanikai, ao aia bwarannano, ao a on nanoia n te rawawata ma te bwarannano. Ngke I mena i Eurobe ao iai te aine temanna ae mena n te nano aei, ao e taonaki n te rawawata ae korakora ao e koroboki nako iu ni bubuti buokana taeka ni kaungaunga. N te tairiki are i mwin warekan ana reta i rou. I mi bwa angkoa I mena n te nnenaroka, ao temanna ae tara n ae ana bwai te nnenaroka arei, e kairai ri buakoni kawaina. I a boboti ueni kaai ao I kakukureiai ni boiararaia, ao te aine are kaoroboki nako iu, e nakonako i rarikiu, ni kaira nanou nakoni ue aika kateketeke aika aki kan tarataraki ao ni karibwa kawaina. Ao ikanne are e a ngurengure ao ni karawawataaki. E bon aki nakonako n te kawai n ririmwin te tia kairiri, ma e nakonako i buakon ue aika inging ma kateketeke. Ao e ngurengure ni kangai, “O ai kawa ra te nnenaroka ae tamaroa aei ngkai e a kabuakakaki n te kateketeke? Ao ngkanne e taku te tia kairiri nako ina, Tai tabe ma te kateketeke bwa a kona n ti kaikoakiko. Bobotii uen rooti, ma ueen kiebu, ao ue aika bingke.”MK 81.2

  Tiaki bwa bon iai bwaai aika raraoi ni maium? Tiaki bwa bon iai taai aika kakawaki are e kaonaki iai nanom n te kimwareirei iroun Tamnein te Atua? Ngkana ko rairaki n tara aroni baika a tia n riki nakoni maium, ao tiaki bwa ko na kona ni kunei bwaai aika kakukurei iai? Ao tiaki bwa berita ake mairoun te Atua ai aron ue aika boiarara i rarikin nako kawaim? Tiaki ko bon riai ni karika titikiraoia ao boiararaia bwa a na kaona nanom n te kimwareirei?MK 81.3

  Kaai aika inging ma aika kateketeke a na ti kaikoakiko ao ni karawawatako; ao ngkana ko boboti ti bwaai aikai, ao ni kaoti nakoia temwangina, ao tiaki bwa, ko kamangora naba iai raoiroin te Atua, n tukiia ake a mamaeka i rarikim man touani kawain te maiu?MK 81.4

  Bon te aki wanawana te boboti bwaai aika akea kakukureia i nanon maium are ko a tia ni kitannabon te bwai ae akea raoiroina, a kabwara te nano, bon te aki wanawana taekinaia ao te karawawataaki ni karokoa ae ko a taenikai n te bwarannano. Te nano ae bwarannano e on n te roo, ao e tuuki ana ota te Atua, ao e kawenea naba te karawawataaki i nanoni kawaia temwangina.MK 82.1

  E rabwa te Atua i bukin te banna ae teretere are E a tia ni kaotia nako ira. Ti riai ni boboti raoiroin koauan Ana tangira, n te aro are ti na kona iai n nonori n taai nako: (n aron aikai): Natin te Atua E kitana ana kaintokanuea Tamana ao E kunikaia arona are te Temanna n Teniman n te aro n aomata bwa E aonga ni kona ni kamaiua te aomata mani mwaakan Tatan; ana tokanikai Iesu i bukira, E kauka karawa nakoia aomata, ma ni katerei nakon aia kantaninga aron te Atua ni kaota mimitongina; ma aron tabekakin rake te utu n aomata ae bwaka ni mwaruan te kamaunaki, are kabwakaki iai n te bure, ao ni manga kaokia nakon te tomaki ma te Atua are akea tokina, ao te kona naba n teimatoa n te kataki n onimakinan ara Tia Kamaiu ma ni kunikaiaki n raoiroin Kuristo, ao ni karietataki nakon ana kaintokanuea. Bon akanne banna ake e tangiria te Atua bwa ti na teimatoa n iaiangoi.MK 82.2

  Ngkana ti nanououa n ana tangira te Atua, ma n aki onimakin Ana berita, ao ti bon aki anga iai te karineaki nako Ina, ao ti karawawata Tamneina are Raoiroi. E na kanga aron te tina ae a teimatoa ni ngurengure natina i bukina bwa kanga ai aron are e aki tabeakinia, ngkai e a bon tia ni kabanea maiuna ma korakorana i bukin karokoraoan kukurein nanoia ao n angania te rau? Iangoia, a nanououa n ana tangira; e na bon uruaki nanon te tina anne. Ao tao e na kanga aron nanon te karo ae karaoaki naba anne nako ina irouia natina? Ao e na kanga Tamara are i karawa n iangoira ngkana ti aki onimakina ana tangira, are ana tangira are E a tia ni kairaki iai nakon te anga Natina ae te rikitemanna bwa e aonga n reke te maiu i roura? E koroboki te abotoro (ni kangai) Teuare aki taua ae bon Natina, ma E anga i bukira ni kabaneira, ao E na iranna n aki anganira bwaai n akoi ni kabane ma Ngaia? Rom 8:32. Ao tao a na iraman, aika kaotia n aroia ngkana tiaki n aia taeka, te kantaninga ae kangai, “Bon tiaki ana kantaninga te Uea aei i buku. Tao E tangiria temwangina ma E bon aki tangirai.”MK 82.3

  Baikai ni bane a bon karika te kabuanibwai nako im; bwa taeka n nanououa ni kabane ake ko taekin a kainaoa ana kariri Tatan; ao e boni kakorakora i nanom te kakai nanououa, ao e karekea kanaengia anera ni kakawakin mai roum. Ngkana e kaririko Tatan ao tai ikeikena te taeka n nanououa ke te aki ota. Ngkana ko rinea te kauka te mataroa nakon ana iango nako, ao e na kaonaki am iango n te aki onimaki ao te aki kan ongotaeka. Ngkana ko taekin am namakin (n nanououa) ao taeka n nanououa ni kabane ake ko kaoti e aki ti okirikaki nako im, ma boni kanga te kora ae e na kariki ua i nanoni maiuia temwangina, ao e na boni kanganga manga kaokan te bwai are a tia n riki n am taeka. Tao ko na boni kona ngkoe ni manga tokanikai n tain te kaririaki ao man ana kamwane Tatan, ma temwangina ake a tia ni kairarangaki n am mwakuri, tao a na bon aki kona ni birinako man te aki onimaki are ko a tia n taekinna. Ai kakawaki ra bwa ti na ti taekin baike e na karika kakorakoran te maiu n onimaki ao te maiu!MK 82.4

  A boni kakauongo anera bwa a na ongo bwa te aekaki ni kaoti tera ae ko na uotia nakon te aonaba n aron am Toka are i karawa. Ke a riki am maroro bwa maroroakinan Teuare E maiu bwa E na raoi i bukim i matan te Tama. Ngkana ko kamauri ma raoraom, ao ke e mena te nebo nakon te Atua i aon riam ao i nanom. E na riki aei bwa anakin nanona nakon Iesu.MK 83.1

  A bane n iai katakia aomata nako; karawawatakia aika aki konaki n tabekaki, ao kaririakia aika e kanganga te rawa nako iai. Tai taekin am kanganga nakon raom ni karikaki, ma uoti bwaai ni kabane nakon te Atua n te tataro. Karikia bwa te tua te aki taekina te taeka teuana n nanououa, ke ni bwarannano. Ko boni kona ni karaoa ae abwabwaki i bukini kakukureiaia temwangina, ao ni kakorakora nanoia ni keiaki n taeka ni kaungaunga ma te nebo ae raoiroi.MK 83.2

  A boni mwaiti aika ninikoria aika maraki n te kaririaki, ae a tauraoi ni konaki n te ianaanai ma boni ngaia, ao mwaakan te buakaka. Tai kabwara nanon temanna ae aekana aei n ana tai ni kanene. Kakukureia n te ninikoria, n taeka ni kaunganano are e na kona ni kamatoaki iai i aoni kawaina. N te aro anne e na ota otan Kuristo mai roum “bwa akea i buakora ae maiu ni kabanea ana bong i boni i bukina n ti ngaia.” I-Rom 14:7. I bukin arora ake ti aki namakin, a kona ni kaungaki iai temwangina ao ni kakorakoraki, ke tao ni kabwaraki nanoia, ao ma n rawa nakon Kuristo ao te koaua.MK 83.3

  A mwaiti ake a kairua aia iango n aroni maiun Kuristo ma aroarona. A taku inanoia bwa akea te maiu iai ao te ota bwa e matoa, e tua matoa ao akea kimwareireina. N aaro aika a maiti (aika aron aikai), e kawantaki iai te ekaretia ni kananokawaki aikai.MK 83.4

  E bon aki toki n atongaki ae tang Iesu, ma e bon aki oti ae moangare. Bon te koaua bwa ara Tia Kamaiu bon te aomata ae nanokawaki, ao e mena te karawawataaki I rouna, bwa e kauaka nanoia nakon karawawataakia aomata ni bane. E bon ngae ngke maiuna bon te maiu ni kakea i bon i Rouna, ao E rabunaki n te maraki ao te katabeaki, ma E bon aki kabwaraki nanona. Taraan moana e bon aki noraki iai te rawawata ao te ngurengure, ma bon iai i Rouna raun te itiaki. Nanona bon te koburake n ran ni kamaiu, ao n taabo nako ike E nako iai ao E uota te motikinrawa ao te rau, te kimwareirei ao te kukurei.MK 83.5

  Ara Tia Kamaiu E bon bwabwaina te koaua, ao E kukurei n te nano ae koaua, E aki rawawata ke ni kakantanga n rawawata. Maiuia nake a katotonga maiuna a bon on n te nao ae koaua; a bon korakora nanoia nakon mwiokoia. E na toki te nano n aki kakoaua, e na akea te kakiriwe n tokonono, akea te manikangarae ni ioawawa, bwa ana aro Iesu e anga te rau n nano n ai aron raun te namo. E bon aki katoka otan te kimwareirei, e aki tuuka te kakukurei, ke n rabuna otan te moangare. E aki roko Kuristo bwa E na toro te aba i Rouna ma E roko bwa te toro: ao ngkana E tautaeka ana tangira n te nano, ao tina kona iai ni katotongnga.MK 85.1

  Ngkana ti aki toki n iaiangoi aia iowawa temwangina ma aia mwakuri n aki etieti, ao e na boni kanganga i roura bwa ti na tangiriia n ai aron are E a tia n tangirira iai Kuristo: ma ngkana a teimatoa ara iango i aoni kamimin ana tangira ma ana nanoanga Kuristo i bukira, ao te nano ae ti te bo ma are i Rouna e na raanga mai roura nakoia temwangina. Ti bon riai n tatangira ao ni ikarinerine i marenara n aki tarai bureia temwangina ma aki kororaoia ake a aki kona n raba mai roura. E bon riai ni maiunaki te nanorinano ma te aki onimakiniko i bon i roum, ao te taotaonakinnano i bukin bureia temwangina. Bwa n te aro aei, e na kamaunaki iai taian iango n iaiangoira i bon i roura, ao e na karikira bwa (aomata) aika iai i roura abwabwakin te nano ma te akoako.MK 85.2

  E taku te Tia oto Areru“Onimakina Iehova ao karaoa ae raoiroi; maeka i aon te aba, ao amwamwarake i nanon te kakaonimaki.” Areru 37:3. “Onimakina Iehova.” E toa te bong ae koraki ma ana karawawata, ma katabetabena, ao kananououana, ao ngkana ti kaitibo ao ai tauraoi ra ngaira n taekin ara kanganga ao karawawataakira. A mwaiti ake a karekei aia kanganga aika aki kantaningaki, a mwaiti taiani maaku aika karekeaki nako ia, n ai aron rawawatan te aki rau n nano ae noraki, n te aro are e kona n taku temanna bwa akea ara Tia Kamaiu ae nananoanga ma n tatangira ae tauraoi n ongo n ara bubuti, ao n riki bwa buokara ae tauraoi n tain te kainnano.MK 85.3

  Iai temwangina aika aki toki ni mamaku, ao a karekei kanganga aika aki riai n reke i rouia. Ni katoa te bong ae koraki a boni katobibiaki ni kanikinaean ana tangira te Atua; ni katoa bong a kakukureia n ana kakawakin te Atua aika mwaiti, ma a bon tarariao bwaai n tituaraoi aika iai i rouia ngkai. A katabeaki nanoia ni bwaai aika aki nako raoi are a maakui bwa a taku bwa a na roko, ke taiani kanganga aika iai ngkai aika boni baika uarereke, are kamatuaki mataia iai bwa a na aki nori bwaai aika e riai karabwarabwa iai. Kanganga ake a iaiangoi a bon aki kairia nakon te Atua are boni Ngaia nnen buokaia, ma e karaureia ma Ngaia, bwa bukin ae a kakiriweaki nanoia ao a ngurengure.MK 85.4

  Ti karaoa ae raoiroi ngkana ti aki onimaki? E aera ngkai ti na aki karabwarabwa ao ti na aki onimaki? Iesu bon raora, ao karawa ae bwanin e tabeakin arora. Ti riai n aki kariaia kaminominon ao katabetaben te maiu n te bong ae koraki bwa e na aki karaua te nano ao ni karawawata. Bwa ngkana ti karaoa anne ao e na bon aki toki ni iai te bwai ae e na karekea te aki rau ao te kaunun. Ti bon riai n aki irira nanon te kiriwennano bwa e ti karekea te aki rau ao e kakuaira, ao e bon aki buokira nakon kaitaran taiani karawawataaki.MK 85.5

  Ngkana tao ko kabuanibwai n te karikirake, am katautau a riki n aki ota ao n ro, ao tao ko a taonaki n te kabua; ma tai bwarannano; kaki am iango n raraoma iroun te Atua, ao tuku n rau ao ni kukurei. Tataro i bukin te wanawana bwa ko aonga ni wakina arom ma te inaomata n rinerine, ao e na tukaki iai te bua ao te kanganga. Karaoa are ko kona n am itera n te aro are e na karekea mwina ae raoiroi. E berita Iesu i bukin ana buobuoki, ma e na raonaki n are ti kona. Ngkana, e onimakinaki ara Tia Buobuoki, ao ko a bon tia iai ni karaoa ae ko kona, butimwaea mwina ma te kakatonga.MK 86.1

  Bon tiaki ana kantaninga te Atua bwa a na karawawataaki ana aomata ni iango n raraoman te maiu. Ma e bon aki mwamwanaira ara Uea. E bon aki taku nako ira, “Tai maaku bwa e na bon akea te kanganga i nanom kawaim.” E ataia bwa a mwaiti taiani kabuanibwai ma kanganga ao E a kaman katereterei nako ira. Bon tiaki nanona bwa E na anaia ana aomata mai aon te aonaba ae ana bwai te bure ao te buakaka, ma E kairia nakon te tabo ni katantan ae aki kona n taenikai. E kangai ana tataro i bukia ana reirei, “I aki tataro bwa ko na uotia nako mai aon te aba, ma I tataro bwa Ko na kawakinia man te buakaka.” Ioane 17:15. E taku naba, “Ami bwai i aon te aba te rawawata: ma kam na kabebetei nanomi; I a tia ni kataea ana kai te aba.” Ioane 16:33.MK 86.2

  Kuristo E reireia ana reirei n ana kabwarabwara i aon te maunga taian reirei aika a kakawaki n aron riain te onimaki nakon te Atua. Ana taeka n reirei aikai a bon riki bwa kaungakin nanoia natin te Atua i nanon roro, ao a tia n uouotaki rikaki ni karokoa ara tai ni bon aroia naba ni kaungaunga ao ni karaunano. Te Tia Kamaiu E kairi aia iango taan rimwina nakoia manin annang n aroia n anenei aia anene n nebo, n aki katabeaki ma iango n raraoma, bwa “a bon aki ununiki, ao a aki tai.” Ao E boni karerekei naba kainnanoia te Tama ae Kakannnato. E taku ana titiraki te Tia Kamaiu, “Tiaki kam bongana riki nako ia? Te tia karekei aroia aomata ma maan E kauka baina n anga nakon ana karikibwai. Manin annang a bon aki tibanako man ana atatai. E bon aki kabwaka te amwarake i wia, ma E katauraoi kawai ni ibuobuoki i bukini kainnanoia. A riai ni katauraoi bwaini ngaoia aika uarereke. A riai ni kamwarakeia natiia. A waaki ma te anene nakon aia mwakuri, bwa E kakamwarakeiia Tamami are i karawa.” Ao Tiaki kam bongana riki nako ia? Tiaki bwa a bongana riki aika iai wanawanaia, ma taan taromauri n onimaki nakoia manin annang? Tiaki bwa e riai te Tia Kairi arora, te Tia kawakin maiura, Teuare karikira n aron katotongana, bwa E na karerekei kainnanora aika riai ngkana ti onimakinna?MK 86.3

  Kuristo E kairi aia iango ana reirei nakon uen te tawana ake a rikirake ni maiu raoi, ao a ikawai rake ni kororaoin te tamaroa are e a tia Tamara are i karawa n angania, are boni kaotaan ana tangira i bukin te aomata. E taku (ana taeka), “Kam na iangoi rikirakeni kiebun te tawana.” Tamaroaia ao kororaoin aron ue aikai a bon riaon mimitongin Toromon. Te kabanea n tamaroa ni kunikai ae karaoaki n te rabakau e bon aki kona ni kabotauaki ma tamaroan aingan tikiraoin uen ana karikibwai te Atua. E taku ana titiraki Iesu, “Ao ngkana e kunikaiaki n aron aei iroun te Atua uteuten te tawana are maiu n te bong aei, are kakiaki n nen te ai ningabong, ao tiaki E boni kunikaingkami riki, ngkami aika karako ami onimaki?” Mataio 6:30. Ngkana te Atua te tia koro banna ae a angan te ue ae akea arona ae rai n ti tebongina tamaroana ma matamatana, ai mwaiti ra riki riain abwabwakin ana kakawakin i bukia ake a karikaki ni katotongnga? Ana taeka n reirei Kuristo aikai boni buoka nakon te iango n aki rau, te kaminomino ao te nananououa ae nanon te tia aki onimaki.MK 87.1

  Te Uea E bon tangiria natina mwane ma aine bwa a na kukurei, a na rau ao a na ongeaba. E taku Iesu, “I anganingkami au rau: I aki anganingkami n ai aron te aba ngkana e anga. Ana tai rawawata nanomi, ao a na tai maaku.” Ioane 14:17. “I atong baikai nako imi, bwa e na memena kakatongau i roumi, ao e na koro raoi kakatongami.” Ioane 15:10.MK 87.2

  Te kukurei ae kataaki ni kakaeaki man te iango n iaiangoiko ibon iroum i tinanikun kawain te mwiokoaki e bon aki eti raoi, e aki teimatoa, ao e kai toki, e na mauna nako, ao e na on te nano n te maroa ao te nanokawaki; ma bon iai te kimwareirei ao te karauaki n nano n ana mwakuri te Atua, e bon aki katukaki te Kiritian bwa e na nakonako ni kawai aika kananououa; e aki katukaki bwa e na rawawata n rawawata aika akea kanoaia ao te bwarannano. Ngkana akea i roura kukurein te maiu aei, ti bon riai ni kimwareirei ni kantaninga te maiu are e na roko.MK 87.3

  Ma bon n te aonaba aei are a na reke iai kimwareireia Kiritian n te itoman ma Kuristo; a na kona naba ni karekea otan ana tangira, are teimatoan karaunanon te memena i matana. Waakin te maiu aei ni kabane a kona ni uotira ni kanira ma Iesu, E na kona naba n anganira te atatai ae nano n aron ana tangira, ao e na kona naba ni kaanira riki ma mwengan te rau ae tangiraki. Ma ngaia are ti na tai kaaki ara onimaki, ma e na iai i roura teimatoan ara kakoaua, ae matoa riki nakon are mai mwaina. “Ebenetera, ao e kangai, E buokira Iehova ni karokoa ngkai,” ao E na boni buokira ni karokoa te toki. 1 Tamuera 7:12. Ti riai n tarai kanuringa ake a tei bwa kauring nako ira i bukin are e a tia ni karaoia te Uea i bukira bwa karauan nanora ao kamaiuara mai bain te tia urubwai. Ti riai ni kawakin i nanora ururingan booun raoiroin re nanoanga are e a tia ni kaotia te Atua nako nanora ururingan booun raoiroin te nanoanga are e a tia ni kaotia te Atua nako iraran ni mata ake E a tia ni kaoi, maraki ake E kabebetei, kiriwennano ake E kamaunai, taiani mamaku ake E katoki, taiani kainnano ake E karekei buokaia, kakabwaia ake E angabaikai ni bane a kakorakoraira nakon te waki ae bwanin are e mena i mwaira i nanon nikiran ara bong ni mwananga nakon te aba are tabu.MK 87.4

  Bon akea te bwai ae ti kona ma bon ti te tarai boong aika ana roko n tara te kaminomino ae boou n te iangatoa ae e na roko, ma ti riai naba n tara are e a tia n nako, ao ai arona naba ma bwaai aika tuai n roko, ao ti na kangai “Ebenetera, ao e kangai E buobuokira Iehova ni karokoa ngkai. Ao aron am bongi nako, ao ai aron naba korakoram.” Tua Kaua 33:25. Te karawawataaki e na bon aki riaon te korakora are ti a tia n anganaki bwa ti na kaaitaraa iai. Ma ngaia are ti na riai ni karaoa ara mwakuri ike ti nora riaina iai, ni kakoaua bwa ngkana iai te bwai are e na taonira, ao te korakora are e na kaitaraa te karawawataaki ti na bon anganaki.MK 88.1

  Ao n taai aika a na roko e na kaukaki mataroan karawa ni kariaia rinia natin te Atua, ao a na oti mai win Uean te mimitong kabanea n taeka are a na ongo bwa kanga te anene ae tangiraoi, (ae kangai), “Nako mai ngkami, aika kam kakabwaiaki iroun Tamau, kam na anaa ueami ae katauraoaki i bukimi mai moani karikan aonaba.” Mataio 25:34.MK 88.2

  Ao ngkanne a n butimwaeaki taani kamaiuaki nakon te mwenga are e katauraoia Iesu i bukia. Raoraoia ikekei a na bon tiaki taani kamangaoa te aonaba, tiaki taani kewe, taan taromauri boua, taan aki itiaki, ao taan aki onimaki, ma a n iraorao ma nake a tia n tokanikai i aon Tatan, ao a tia ni katamaroai aroroia i nanon te nanoanga n Atua. Te kakai bure ni kabanea, te aki raoiroi ni kabanea are e karawawataia ikai a bane n tia ni kanakoaki n raran Kuristo, ao kororaoin ao otaraoin mimitongina, are ota mwaaka riki nakon taai, a bon anganaki. Ao aron tamaroan te Atua, ma kororaoin aroarona, e na ota mai rouia, n te aro ae riaon te mimitong ae n te maiu aei. E na bon ake aia bure i matan te kaintoka n uea ae mainaina are kakawaki, (ao) a buokanibwaia kakannatoia anera ma tekeraoia.MK 88.3

  N iangoan te mimitong are e na riki (te aomata) bwa te tia bwaibwai iai “ao tera ae e na anga te aomata bwa boon tamneina?” (maiuna). Mataio 16:26. E ngae ngke tao e aki kaubwai, ma bon iai i rouna te kaubwai ao te karineaki are e aki kona te aonaba aei ni karekeanena. Te aomata ae e a tia ni kaboaki ni kamaiuaki ao e a tia ni kaitiakaki naba man ana bure ngkana e anga ngaia nakon ana mwakuri te Atua ma korakorana, e na boni moan te mwaiti bonganana; ao iai te kimwareirei i karawa i matan te Atua ma anera aika tabu i bukin temanna ae kaboaki ni kamaiuaki, ae te kimwareirei ae kaotaki n anene n tokanikai aika tabu.MK 88.4

  * * * * *

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents