Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  MWAKORO 11—TE TIBWANGA AE TE TATARO

  E bon tataetae te Atua nako ira i nanoni bwaai aika karikaki ma te Baibara ma bwaai ake E anganganira ao ana kairiri Tamneina. Ma aro aikai ni bane a bon aki tau; ma ti bon riai naba ngaira n anga nanora ni kabane nako Ina. I bukin karekean te maiu n onimaki ao te korakora, ao e na bon riai n iai i roura te itoman ni koaua ma Tamara are i karawa. Ara iango a na bon riai ni mena i Rouna; ao n iaiangoa ana mwakuri, ana tangira ao ana kakabwaia, ma bon tiaki naba aei ae kororaoi iai ara itoman ma te Atua, ma e na bon riai naba n iai ara taeka ae ti na taetae nako Ina iai n aron maiura ni koaua.MK 65.1

  Te tataro boni kaukan te nano nakon te Atua n ai aron ae nakon raoraom. Tiaki i bukina ngke e riai karaoana, bwa e aonga ni kaotaki nakon te Atua aroarora, ma i bukina bwa ti aonga ni kona ni butimwaea te Atua. Te tataro e bon aki karuoa te Atua nako ira, ma e tabekira rake nako Ina.MK 65.2

  Ngke E mena Iesu i aon te aba, ao E reireia ana reirei aroia n tataro. E tuangia bwa a na kaoti kainanoia n te bong ae koraki i matan te Atua, ao a na kabane aia iango aika iango n raraoma ni kaki i Rouna. Ao te koaua are E tuangia are a na boni kaekaki aia tataro, e boni kaeti naba nako ira.MK 65.3

  Iesu, ngke E memena i buakoia aomata, E bon aki totoki n tataro. Ara Tia Kamaiu E arona te aro ae ai arora n aron kainnanora ao ara aki konabwai n te aro are E riki naba Ngaia bwa te Tia bubuti buoka ma te nanorinano, te Tia tataro ae nanomwaaka Ngaia ni kakaea mairoun Tamana taiani buoka ni kakorakora aika boou, bwa e aonga ni wakinako ma ni kamatoaki i bukin te mwakuri are E riai ni karaoia, ao te kataaki. Bon Ngaia ara banna ni kakairi ni bwaai ni bane. Bon Ngaia tarira n ara tai ni memere, bwa E bon “kaririaki ni bwaai ni kabane n ai arora,” ma ngkai temanna ae akea ana bure Ngaia E raira nako maiuna man te buakaka, E nanomwaaka n te karawawataaki ao n te bwainikirinaki are bwakaria n te aonaba aei ae aban te bure. Arona ni kananorinanoa e karika te tataro bwa te bwai ae riai ao te tibwanga. E reke raun nanona ao kimwareireina n te itoman ma Tamana. Ao ngkai Ngaia ae aia Tia Kamaiu aomata ao Natin te Atua E namakina riain te tataro, ai mwaiti ra riki riaia nake a memere ma ake a bubure n namakina riain te tataro n te nano ae koaua ma te teimatoa n tatataro.MK 65.4

  E boni kariariaira Tamara are i karawa bwa E na anganira kororaoin ana kakabwaia. Bon te tibwanga te baei nako ira bwa ti na mooi ni katoki nanora ni koburaken te tangira ae akea tiana. Ai kami ra ngkai ti aki bati n tatataro! E bon tauraoi te Atua ao E kan ongo te tataro ma te nano ni koaua man nano aika nanorinano mairouia natina, ao ngaira ti boni kaota te tabwarabwara n ara itera ni kaoti kainnanora nakon te Atua. Tera ae a kona n iangoia aneran karawa i bukin te aomata ae kawa ae akea ana konabwai, ae karean te kaririaki ngke e aki bati n tataro ao e uarereke ana onimaki, ngkai nanon te Atua are nanona n tangira ae akea tokina e tauraoi n angania ae mwaiti riki nakon are a kona ni butia ao ma n iangoia? Anera a bon tangira te bobaraki i matan te Atua, ao a tangira te memena i rarikina. A taua te itoman ma te Atua bwa kimwareireia; ao natin te aonaba aei ake a kainnanoa riki te ibuobuoki are e ti kona n anga te Atua a taraki n ae a bon rau nanoia ni waki n akea ana ota te Tamnei, ao te iraorao ma Ngaia.MK 65.5

  Roon teuare buakaka e rabunia nake a kakaea bongan te tataro. Wirikirikin ana kariri te kairiribai e kainaoia bwa a na bure, e riki aei ti i bukina bwa a aki kabongana te tibwanga are e a tia n angania te Atua ae ana babaire ae te tataro. Aera natin te Atua aika mwane ma aine ngkai aki kan tataro, ngkai te tataro bon te king i nanon bain te onimaki ni kauka autinbwaini karawa ike a mena iai baika a kakawaki aika taiani buoka aika a na reke mairoun Teuare akea tiani mwaakana? Ngkana akea te tatataro n taai nako, ma te kamarurung n taratara, ao ti na bon tiku n te kakai kabuanibwai ae te rikirake n aki karaurau ao te kitana te kawai ae eti. Te kairiribai e bon teimatoa n ukori kawai n tutuki man te kai n nanoanga n te aro are ti na aki kona ni bubuti ma te nanorinano ae koaua ao te onimaki, bwa ti aonga ni karekea te nanoangaki ao te korakora n rawa nakon te kaririaki.MK 66.1

  Bon iai kawai aika riai are ti na kona iai ni kantaninga te Atua bwa E na ongo ao ni kaekai taian tataro. Te moani bwai mai buakon aikai bon te namakina te kainnano te buokaki mai Rouna. E a bon tia ni berita ni kangai, “Bwa N na nurakina te ran i aon ane kani mooi, ao karanga i aontano ae mwauteretere.” Itaia 44:3. Aomata ake a baki ao ni kani mooi i bukin te raoiroi ake a bane nanoia n tangira te Atua a na boni kakoaua bwa a na kaonaki. E na bon riai n uki te nano nakon ana mwakuri te Tamnei, bwa ngkana tiaki arona anne ao e bon aki kona ni karekeaki ana kakabwaia te Atua.MK 66.2

  Kainnanora ae abwabwaki bon te kaetieti ao te onnon i bon i bukira ma te nano ni kan akoaki. Ma e riai ukeukeran te Uea bwa E na karaoi baikai i bukira. E taku te Uea, “Bubuti ao ane kam na anganaki.” Mataio 7:7. “Ao Teuare aki taua ae bon Natina ma E anga i bukira ni kabaneira, ao E na iranna n aki anganira bwaai n akoi ni kabane ma Ngaia?” Rom 8:32.MK 66.3

  Ngkana ti kawakina te bure i nanora, ngkana ti nimta te bure ae ataaki ao te Uea E na bon aki ongo i roura; ma ana tataro te aomata ae raraoma ni koaua, ae uruaki nanona e na bon butimwaeaki n taai nako. Ngkana a bane ni kaetaki kairua nako, ao ti na riai ni kakoaua bwa te Atua E na boni kaekai ara tataro. Oin ara raoiroi e bon aki kona ni karekei akoara iroun te Atua, ma bon ana kakawakin Iesu are E na kamaiuira, rarana E na kaitiakira, ma i rarikin anne bon iai ara mwakuri ae ti riai ni karaoia bwa ti na ira nanon te baire are ti na butimwaeaki iai.MK 66.4

  Te aro riki teuana ae na tokanikai iai te tatataro bon te onimaki “bwa e riai bwa ane e nakon te Atua, ao e na kakoaua bwa bon iai, ao bwa bon te tia kabo aia onimaki akana kakorakoraia n ukoukouria.” Ebera 11:6. E taku Iesu nakoia ana reirei, “bwa bwaai ni kabane aika kam bubuti ngkana kam tataro, ao kam na taku i nanomi bwa e reke i roumi ao kam na anganaki iai.” Mareko 11:24. (Tara arora), ti kakoaua n ana taeka?MK 67.1

  Te koaua e rababa ao akea tiana, ao E kakaonimaki Teuare E a tia n berita. Ngkana ti aki karekea te bwai are ti bubuti i bukina, n te tai are ti bubuti iai, ti bon riai naba ni kakoaua bwa E bon ongo te Uea, ao E na boni kaekai ara tataro. Ti boni kakairua, ao a kimototo ara noraba n te aro are n tabetai ti bubuti i bukini bwaai aika kona n riki bwa tiaki te kabwaia nakoira, ao Tamara are ikarawa n ana tangira E kaekai ara tataro n anganira are e na riki nako ira bwa te bwai ae e na moamoa bongananaare ti na bon tangiria naba ngke arona bwa e kaotaaki nakoira aroni bwaai aika a na riki. Ngkana e tara n ae aki kaekaki ara tataro, ao ti bon riai n teimatoa n te berita; bwa e na bon roko taini kaekana, ao ti na karekea te kakabwaiaki are ti bon rangi ni kannanoia. Ma te koaua ae tataro ni kabane a bane ni kaekaki n aron ara bubuti ao n ai aron are ti bubuti iai bon ake te koaua iai. E bon rangi ni wanawana te Atua n te aro are E aki kona ni kairua, ao bon moan te raoiroi n te aro are E aki kona n tau bwaai aika raraoi mai rouia ake a nakonako n te aro ae riai. Ai ngaia are tai maku n onimakinna, e boni ngae ngkana ko aki nora waekoani kaekaan am tataro. Onimaki ni koauan ana berita are, “Bubuti, ao ane kam na anganaki.” Mataio 7:7.MK 67.2

  Ngkana ti karaoa te babaire ma ara nanououa ma makura, ke ni kataia ni kaeti bwaai nako aika ti aki ota iai i mwain ae iai ara onimaki, ao e na kakorakoraki riki iai te nanououa. Ma ngkana ti nakon te Atua ma namakinan te aki konabwai ma te akea mwiokora, n arora ni koaua, ma te nanorinano ni kakoaua n te onimaki bwa e kaotiotaki kainanora nako Ina are bon Ngaia ae abwabwaki ana atatai are E nori bwaai ni kabane i nanoni baika karikaki, ma n tautaekan bwaai ni kabane n oin nanona ao n ana taeka, E na boni kona ao E na ongo tangira, ao E na kaota te ota i nanora. I nanon te tataro ma te nano ni koaua ao ti a tomaki iai ma nanon te Atua. Tao e na bon akea i roura te koaua ae abwabwaki i bukin te tai arei are E taraira iai ara Tia Kamaiu ma te nanoanga ao te tangira; ma bon iai koauana. E bon ngae ngke ti aki namakina baina i aora, ma E bon mena baina i aora n te tangira ma te nanoanga ao te akoi.MK 67.3

  Ngkana ti nakon te Atua bwa ti na bubuti te nanoangaki ma te kabwaia, ao e na bon riai n iai i nanora te nano n tangira ao ni kakabwarabure? Ti na kanga n tataro ni kangai, Ko na kabwara ara bure mai roura n ai arora ngkai ti kabwara aia bure akana bure nako ira, ngkana iai nanora aika aki kani kabwarabure? Mataio 6:12. Ngkana ti kantaningai oin ara tataro bwa a na kaekaki, ao ti riai ni kabwarai aia bure temwangina n te aro are e na karaoaki naba nako ira kabwaran ara bure are ti kantaningaia.MK 67.4

  Te teimatoa n tataro e a tia n noraki bwa boni ngaia reken te kaekaki. Ti bon riai n tataro n taai nako ngkana ti tangira te rikirake i nanon te onimaki ma te atatai. Ti bon riai n “botumwaaka n tataro,” (Rom 12:12) ao ni “kamarurungira nako iai ni katituaraoi” Korote 4:2. E kairoroia taan onimaki Betero bwa a na “kamarurungia n tau bangia bwa a na tataro.” 1 Betero 4:7. E anga naba te kaetieti Bauro ni kangai“Ma a na kaotaki ami bubuti nakon te Atua ni bwaai ni kabane, n te tataro ma te bubuti ma te katituaraoi.” Biribi 4:6. E taku naba Iuta, “Ma ngkami aika kam tangiraki. . . . kam na tataro iroun te Tamnei are Raoiroi, ao kam na kawakiningkami n tangirami iroun te Atua.” Iuta 20,21. Te tataro n aki toki bon teimatoan te itoman i marenan te aomata ma te Atua, n te aro are maiun te Atua are raanga nako nanoni maiura, ao mani maiura e na manga raanga n oki nakon te Atua n te itiaki ma te raoiroi.MK 68.1

  Bon iai riain te kamarurung n tataro; tai kariaia te bwai teuana bwa e na tukiko. Kakaei anga aika ko na kateimatoa iai te itoman i marenan Iesu ma ngkoe. Kakaei anga aika ko na kona iai n roko n te tabo are e tataneiai te aba n tataro iai. Aomata ake a kakaea ni koaua te itoman ma te Atua a na bon nonoraki n te kaintataro, a na kakaonimaki ni karaoi mwiokoaia, ao a na bane nanoia ma te ingainga ni kan karekea buokaia n aron are kona n reke. A na kataia riki ni katamaroa aron karekean aia tai ni karokoia n te tabo are a kona iai ni karekea bakareren te ota mai karawa.MK 68.2

  Ti riai ni bobotaki n tataro n ara utu, ao ae riai riki nakon anne ti bon riai n aki kakakea bongan te tataro n ae bon ti ngkoe bwa bon ngaia te maiu. E boni kanganga bwa e na nako raoi te maiu ngkana e kakakeaki bongan te tataro. Te tataro n te utu ke te tataro n te botaki e bon aki tau n ti ngaia. N te tabo ae okoro e riai ni kaotaki aron te maiu ni kabane bwa e na ataia te Atua. Te tataro ni bon ti ngkoe e na riai n ti ongo te Atua are E ongo tataro. Bon akea te taninga teuana ae riai n ongo kanoan te tataro anne. N te tataro ni bon ti ngkoe e kararoa te aomata man te karongoa, ao man te kiriwe n nano. N te rau, ao te nano ae koaua, e na ukoukoraki iai te Atua. Te raoiroi ao te nano ae teimatoa e bon roko mairoun Teuare E nora ae raba are uki taningana nakon taian tataro aika waerake man te nano. Te aomata e na itoman ma te Atua n te rau ao te onimaki, ao e na ikoti naba nako ina ota mairoun te Atua bwa kakorakorana ao buokana n ana tai ni kaiangatoa ma Tatan. Te Atua bon Ngaia rietatan korakorara.MK 68.3

  Tataro i nanon am ru; ao ngkana ko karaoi am mwakuri ni katoa bong, tai toki ni kawaerakea nanom nakon te Atua. Bwa anne te aro are e nanakonako iai Enoka ma te Atua. A na waerake tataron te nano n ai aron te bwai ae kakawaki ae boiarara i matan te kaintoka n nanoanga. E bon aki kona Tatan n tokanikai i aon ane e teimatoa n tiku nanona iroun te Atua.MK 68.4

  Bon akea te tai ke te tabo ae aki kariaiakaki iai te tataro nakon te Atua. Bon akea te bwai ae kona n tukira bwa ti na kawaerakei nanora n te tataro ma te nano ae koaua. I buakon te koraki, i nanon te kawai, ao i nanon te tai n tabetabe, ti boni kona ni kawaerakei ara tataro nakon te Atua, ma n onnon i bukin ana kairiri, n ai aron are karaoia Neemia i mwain ana bubuti nakon te uea are Atatokititi. Te tataro n itoman ae raba e na riai n iai n taabo nako aika ti mena iai. A bon riai n uki mataroan nanora n taai nako, ao ara kakao a na waerake n te aro are E na kona n roko Iesu ni mamaeka i nanora bwa te Irua mai karawa ni maiura.MK 69.1

  E bon ngae ngkana iai baika a bubuaka, baika a karika te buakaka ni katobibira, ti bon riai n aki ikeikena boiraana, ma ti riai ni maiu n angini karawa ae itiaki. Ti bon riai ni kaini mataroa nakon iango aika aki itiaki ma nano aika aki raoiroi, ao ti na tabeki rake maiura nako matan te Atua n te tataro ma te nano ae koaua. Nake a kauki nanoia ni butimwaea te ibuobuoki ma te kakabwaiaki mairoun te Atua, a na bon nakonako n ae raoiroi riki nakon ae n te aonaba, ao e na iai i rouia te itoman ma karawa.MK 69.2

  E na riai n iai i roura otaraoin riki ataakin Iesu, ao kororaoin atakiraoin kakawakin koauan te maiu are aki totoki. A na kaonaki nanoia natin te Atua n tamaroan te itiaki; ao ngkana arona bwa e kakoroaki bukin aei, ao ti na riai n ukoukori bwaini karawa ake E kamatatai te Atua.MK 69.3

  E na riai ni burimauniaki te nano ao n tabekaki rake, bwa e aonga n anganira te Atua te kona n ikeike n angin karawa. Ti na bon riai ni kania rarikin te Atua n te aro are ngkana a roko taiani kataaki aika karina, ao nanora a na rairaki nako Ina n ai aron te ue n rairaki nakon taai.MK 69.4

  Katikui i matan te Atua ana tangira nanom, kimwareireim, nanokawakim, am iango n raraoma, ao mamakum. Ko bon aki kona ni karaka rawawatan uotana ao ni kakua. Bwa Teuare E atai mwaitin iran atura E bon aki kakateina te aki kan tabe nakon kainnanoia natina. “Bwa moan te nanoanga te Uea ao E akoi.” Iakobo 5:11. E bon rotaki nanona ae te nano n tangira ni karawawatara, ma arora n tangitang. Uoti nako Ina bwaai ni bane aika kamangaoa te iango. Bon akea te bwai teuana ae kanganga i Rouna ae E aki kona ni kaetia, bwa E tabeki taian aonaba. E tau taekan bwaai ni kabane n te aonaba. Bon akea iterani maiura ae E na ro i Rouna n aki kona n ataia; bon akea te kaminomino ae kanganga kabwaranakoana i Rouna. Akea te kananoanga ae na kona ni bwakara temanna ae moan te mangori i buakoia natina, akea te kiriwe n nano ae e na rota te maiu, akea karongoan te kimwareirei, akea te tataro ma te koaua ae oti nako man wii (natina) ae a na kakeaki bongana iroun Tamara are i karawa, ke n aki waekoa ni katabea nanona iai. “E kamaiuia akana uruaki nanoia, ao E kabaei ikoakia.” Areru 147:3. Taian iraorao i marenan te Atua ma aomata n tatabemania nako a bon okoro ao ni kororaoi n ai aron are kanga akea riki kaain te aonaba aei bwa ti temanna, ao ai aron naba ae ibukin ti temanna ae anga iai natina ae tangiraki i Rouna.MK 69.5

  E taku Iesu, “Kam na bubuti n arau: ao I aki taku nako imi, bwa N na butia te Tama i bukimi; bwa E bon tangiringkami te Tama.” Ioane 16:26,27. “Kam aki rineai, ma I rinei ngkami, . . . bwa E na anganingkami te Tama ane kam butia n arau.” Ioane 15:16. Te tataro n aran Iesu e bon nano riki nakon are ti te mwanewea te ara anne ni moan te tataro ao n tokina. Ma bon te tataro n te nano ao n te iango are mena i nanon Iesu, ao ngkai ti kakoauai ana berita, ti na mwiokoa ana nanoanga ma ni mwakuria ana mwakuri.MK 70.1

  Bon tiaki nanon te Atua bwa ti na riki bwa kakaokoro, ke taani maeka ni kaokoroira i bukin te onimaki, ao ni kararoaira man te aonaba, bwa ti aonga n anga ngaira i bukin te mwakuri n taromauri. Te maiu, e na bon riai ni katotonga maiun Iesu n tabe ma aomata ao n tataro naba. Te aomata are akea riki ana mwakuri bwa ti te tatataro e na aki maan ao e na toki n tataro, ke e na riki ana tataro bwa te taeka ae tainaki n okiokiraki. Ngkana a kaokoroia aomata man te maiu ae tataneiai te aba iai, ni kararoaia man mwiokoan te kiritian ma ni bitaki nako, ao ngkana a toki ni mwakuri i bukin te Toka, are E a tia ni mwakuri ni koaua i bukia, a na bon kabua aroia n tatataro, ao a na bon akea nanoia nakon te kan taromauri. E riki aia tataro bwa boni i bukia ao e tauanne. A aki kona n tataro i bukin tangiran te nanorinano ke wakinan Uean Kuristo ao ni bubuti te kakorakoraki are a kona ni mwakuri iai.MK 70.2

  Ti na bon aki tokanikai ngkana ti kakakea bongan reken ara tai ni bobotira ni kakorakoraira ao n ikaungaira temanna nakon temanna n ana mwakuri te Atua. E na mauna koauan ana taeka ma kakannatona man ara iango. Nanora a na toki kaotaia ma kaungaia are reke man katabuaia, ao ti a kekerikaki n te maiu n onimaki. N ikoikotakira ni kiritian e na mwaiti ae bua mai roura i bukin uarereken te nanoanga i marenara. Ane tabe i boni i bukina ao e aki kanoa te nibwa are kantaningaia te Atua bwa e na mena iai. Kabonganan raoi arora n iraorao e na uotira nakon te inanoanga ma temwangina, ao e na riki bwa te rikirake ao te korakora nako ira n ana mwakuri te Atua.MK 70.3

  Ngkana a bobotia Kiritian, ni mamaroroakina ana tangira te Atua ma kakawakin koauan te kamaiuaki, ao a na kaboouaki nanoia, ao a na manga kaungaia i rouia. Ti kona ni katoa bong n reiakina riki aron Tamara are i karawa, ni karekei otara aika boou n ana nanoanga; ao ngkanne e na reke i roura iai te kan tataekina ana tangira; ao ngkana ti karaoa aei, ao a na kabueaki nanora ma ni kaungaki. Ngkana ti iaiangoa riki Iesu ma n tataekinna, ao ni kauarerekea te iangoira i bon i roura, ao e na mwaiti riki memenana i roura.MK 70.4

  Ngkana ti iangoa te Atua n te tai naba are ti namakina iai ana kakawakin i bukira, ao ti boni kateimatoa iai iangoana n ara iango, ao ti na kukurei n taetae nako Ina ao n neboia. Ti tataekin bwain te maiu aei bwa bukina ngke iai nanora iai. Ti tataekinia raoraora bwa bukina ngke ti tangiriia; kimwareireira ao nanokawakira a reitaki ma ngaia. Ma bon iai abwabwakin kakannaton riain tangiran te Atua nakon ae te tangiria raoraora n te aonaba aei; te bwai ae moamoa riaina n te aonaba boni karimoan te Atua n ara iango, ao te maroroakina raoiroina ao te tataekina aroni mwaakana. Abwabwakin raoiroin bwaai n tituaraoi ake E a tia n anganira; a bon aki riai n riki bwa katabeaiangan ara iango ma ara tangira, n te aro are akea te bwai ae ti na angan te Atua; ma boni bwain kauringara baikekei nako Ina, ao bautara n te kabae n tangira ao ni kaitau nakon ara Tia Buobuoki are i karawa. Ti a bon tatarai naba bwain te aonaba aei. Ti na tabeki matara n tara mataroan te umwanibotaki ae uki i karawa, ike e ota mai iai mimitongin te Atua ni moan Kuristo are “E kona ni kakororaoa kamaiuaia akana nakon te Atua i Rouna.” Ebera 7:25.MK 71.1

  Ti riai ni kabatia riki kamoamoan te Atua, i “bukin ana atataiaomata, ma ana mwakuri aika a kamimi nakoia natia aomata.” Areru 107:8. Ara taromauri e na aki karaoaki ti i bukin te bubuti ke bwaai aika a na reke nako ira. Ti bon aki riai n ti iaiangoi bwaai ake a tangiri nanora ma n aki iangoi kabwaiara aika ti a tia ni karekei. Ti bon aki bati ni bwaina te tataro, ao ti rangi ni kauarerekea te katituaraoi. Bon taan teimatoa ngaira ni karerekea ana nanoanga te Atua, ao ai uarereke ra te kaitau ae ti karaoia, ai uarereke ra ara kamoamoa te Atua i bukin bwaai ake E a tia ni karaoi i bukira.MK 71.2

  E bon taetae te Atua nakoia Iteraera n tai ake ngkoa n aia tai ni botaki ma Ngaia, ni kangai,“Ao kam na amwarake iai i matan Iehova ae Atuami, ao kam na kimwareirei ni bwaai ni kabane aika kam arori baimi nako iai, ngkami ma kaain ami auti nako aika E kakabwaiako iai Iehova ae Atuam.” Tua Kaua 12:7. Te bwai ae karaoaki i bukin neboan te Atua e riai ni karaoaki ma te kimwareirei, ao te anene n nebo ao te katituaraoi, ao tiaki n te aro n nanokawaki ao n rawawata n nano.MK 71.3

  Atuara bon te Tama ae nananoanga. E aki riai n riki ana mwakuri bwa te bwai ae kananokawaki, ao ni kauruaki nano. Ma e riai ni kakukurei taromaurian te Uea ao te kareke mwakuri n ana beku e na kakukurei naba. E aki tangiria natina te Atua, ake E a tia ni katauraoa te maiu ae kakawaki i bukia, bwa a na taraia bwa te Tia Kairiri ae matoatoa Ngaia. Bon raoia ae moamoa Ngaia; ao ngkana a taromauria, ao E kantaningaia bwa E na mena i buakoia, bwa E na kakabwaiaia ma ni karau nanoia ao ni kaon nanoia n te kimwareirei ao te tangira. E korakora nanon te Uea i bukia natina bwa a na karauaki nanoia n ana mwakuri ao te karekea riki te kukurei n rawatan ana mwakuri. E kantaningaia aomata ake a roko n taromauria bwa a na oki ma uotaia iango aika kakawaki n aron ana kakawakin ao ana tangira, n te aro are aonga ni kakukureiaki n aia mwakuri ni katoa bong bwa e aonga n reke i rouia te akoaki aonga ni kokoaua ao ni kakaonimaki ni bwaai ni kabane.MK 71.4

  Ti riai ni botaki ni katobibia te kaibangaki. Kuristo ao matena e na riai n riki bwa boton ara iango ma ara maroro ao kabatian kukurein iangon nanora. Ti riai ni kakawakin i nanora kakabwaiaki ni bane ake ti karekei mairoun te Atua, ao ngkana ti namakina ana tangira ae korakora, ao ti na riai n tauraoi n anga bwaai ni kabane nako nanoni baai ake a bobitiaki i aon te kaibangaki i bukira.MK 72.1

  E kona ni waerake ni kania karawa te aomata i aoni bai-1 ni-kiba aika bain te nebo. E bon taromauriaki te Atua n taian anene ma katangitang i karawa, ao ngkana ti kaoti ara kaitau ao ti tomaki ma te nebo ae kakawaki riki ae aia taromauri tangani karawa. “Ane kareana te katituaraoi ao e neboia.” Areru 50:23. Ti riai n roko ma kimwareirein te karinerine nako matan ara Tia Karikira “ma te katituaraoi ma bwanaan te anene.” Itaia 57:3.MK 72.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents