Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  MWAKORO 8—TE IKAWAIRAKE NAKON KATOTONGAN KURISTO

  Oneakin te nano n riki bwa natin te Atua e atongaki aei n te Baibara bwa te bungiaki. Ao teuana riki, e kabotauaki ma rikin te kora ae raoiroi ae unikia te tia ribana. N ai aron te kabotau aei, aomata ake a tibwa rairaki nakoni Kuristo, “ai aroia merimeri aika tibwa bungiaki” 1 Betero 2:2, “are ti na rikirake” n riki bwa mwaane ma aine aika “rikirake nako nanon Teuare Kuristo” Ebeto 4:15. Ke ai aron te kora ae raoiroi ae unikaki n te tawana are a na ikawai rake ao a na kariki ua. E taku ana taeka Itaia “bwa a aonga n atongaki bwa kaai aika a raraoi, aika arokan Iehova, bwa E aonga n neboaki.” Itaia 61:3. Ma ngaia are man wakin aron te maiu aei, are ti a karekea mai iai buokara n ata riki aron wakin te maiu n onimaki.MK 47.1

  E bon aki konaki n rabakaun te aomata ma wanawanana ni karekeaki te maiu nakon te bwai ae moan te uarereke ni baika a karikaki. Ma e ti reke te maiu i nanon te maiu are e a tia n anga te Atua n te aro are a kona iai kaai ma maan ni maiu. Ai arona naba bwa bon ti i nanon te maiu are mairoun te Atua are e a bungiaki iai te maiu n onimaki i nanoia aomata. Ao ngkana e aki bungiaki te aomata mai eta ao e aki kona n reke tibwana n te maiu are E roko iai Iesu bwa E na anga.MK 47.2

  N ai aron te maiu, ao ai bon aron naba te ikawai rake. Bwa bon te Atua are karaoi ue bwa a na raure, ao E karaoi naba bwa a na ua. Boni man mwakana are a kona iai koraa n riki rake, “te baa moa, ao rimwi te raibwebwe ao rimwi te ua ae tawa n te raibebwebwe.” Mareko 4:28. E taku te burabeti are Otea n taekiniia I-Iteraera “bwa a na ue n ai aron te kiebu” Otea 14:5,9. “A na manga maiu n ai aron te wita, ao a na ue n ai aron te kurebe.” E tuangira naba Iesu bwa ti “na iangoi rikiraken kiebu” ma aroia n rikirake. Ruka 12:27. Kaai ma ue a bon aki riki rake ni bon aroia i bon irouia ke ni bon oin aia mwakuri, ma bon man bwaai ake e katauraoi te Atua i bukini maiuia. E aki kona naba te merimeri ni bon oin tabetabena ke mwaakana i bon irouna ni karikirakea. Ai bon aromi naba kam aki kona ni bon oin tabetaben nanomi ke n oin korakorami ni kateimatoa rikiraken te maiu n onimaki. Aroka, ao Merimeri, a riki rake man baike a karerekei man bwaai ake a katobibiia are a buobuoki nakoni maiuia, n aron te ang te riringa ao te amwarake. Bwaai n tituaraoi aikai nakoni baika karikaki aika maan ma aroka, ai bon aron naba Kuristo nako ia ake a onimakinna. Bon “aia ota Ngaia ae akea tokina. Itaia 40:19. Bon taai ma te otanga,” Areru 48:11, E na riki “n aron te aoi nakoia I-Iteraera,” Otea 14:5. “ane E na ruo n ai aron te?karau i aon te uteute ae koreaki.” Areru 72:6, bon te ran ni kamaiu, bon “ana berena te Atua. . . . ae ruo mai karawa ma n angan te aba te maiu.” Ioane 6:33. I bukin korakoran ana bwai n tituaraoi te Atua inanon Natina, E a tia ni kaona aonaba n ana akoi n ai aron te ang ae katobibia te aonaba. Aomata ni kabane ake a rinea te kan ikeike n te kamaiuaki aei a na maiu, ao a na ikawai rake n riki bwa mwaane ao aine i nanoni Kuristo.MK 47.3

  N ai aron te ue n rairaki nakon taai, bwa e na riki te ota bwa kaotan tamaroana ao rokoraoin karaoana, ao ai arora naba bwa ti riai n rairaki nakon Taain te Raoiroi, n te aro are otani karawa e na ota i aora, bwa e aonga n ae aroarora e na riki rake ni katotonga Kuristo.MK 49.1

  E bon reiakina naba aei Iesu ngke E kangai, “Kam na maeka i nanou, ao Ngai i nanomi. E aki kona ni kariki ua te mwanga i boni i rouna ngkana e aki mena ni kaina; ao ai aromi naba, kam aki kona ngkana kam aki maeka i nanou. . . . kam aki kona te bwai teuana ngkana kam a raure ma Ngai.” Ioane 15:4,5. Ko bon riai ni mwiokoa maium irouni Kuristo bwa ko aonga ni maiuna te maiu ae raoiroi, n ai aron te mwaanga nakon rabwatan te kai i bukini maiuna ao kariki uaana. Ngkana ko raure ma Ngaia ao bon akea te maiu i roum. Bon akea korakoram n rawa nakon te kaririaki, ke te kona n riki rake n te akoaki ao te raoiroi. Maeka i nanona ao ko na maiu raoi. Karerekea maium mai Rouna ao ko na bon aki rai ke n aki kariki ua. Ko na katotonga te kai ae unikaki i rarikin te karanga n ran.MK 49.2

  A mwaiti ake a taku n aia iango bwa a riai ni karaoa iteran aroia n ti ngaia. A onimakina Kuristo i bukin kabwaran aia bure, ao i mwina a ukoukora te maiuna te maiu ae raoiroi ni bon oin aia kekeiaki. Ma keiaki ni kabane aika aekan anne a na bon aki tokanikai. E taku Iesu “Kam aki kona te bwai teuana ngkana kam raure ma Ngai.” Ioane 15:5. Rikirakera i nanon te akoaki, kimwareireira, ao bonganan maiuraa bane ni mwimwi i aon ara itoman ma Kuristo. Boni bukin te itoman ma Ngaia, ni katoa bong, ni katoa aoa,ni maeka i nanona, are ti a kona iai n riki rake n te akoi. Bon tiaki ti te Tia karika ara onimaki ma bon te Tia kakoroa naba. Bon te moa Kuristo ao bon te toki ao bon te aki totoki. E na bon raonira, tiaki ti n te moani waaki ao n tokina, ma E na bon raonira ni katoa te mwaneka i aon te kawai. E taku Tawita, “I kaki Iehova i matau n aki toki: ngkae E memena Iehova i angataiu ao N na aki mwemwe.” Areru 16:8.MK 49.3

  Ko titiraki n aron aei, “N na kanga ngkai ni mena i nanoni Kuristo?”Ni bon aron naba are ko a tia ni butimwaia n te moan tai. “Ma ngaia aei, ngkai kam a tia n anganaki Kuristo Iesu are te Uea, ao kam na nakonako naba i nanona.” I-Korote 2:6. “Ao e na maiu au aomata ae raoiroi n te onimaki.” Ebera 10:38. Anga ngkoe nakon te Atua, bwa ko na riki bwa ana bwai, n neboia ma n ongeaba i Rouna, ao karika Kuristo bwa am Tia Kamaiu. Ko bon aki kona i bon i roum ni kaboi mwin am bure ke n onika nanom; ma ngkana ko a tia n anga ngkoe nakon te Atua, ko na kakoaua iai bwa i bukin aran Kuristo E na karaoi bwaai akanne ni kabane i bukim. N te onimaki ko riki iai bwa ana bwai Kuristo, ao n te onimaki naba ko na bon ikawai rake i nanonan te anganga ao n te karereke. Ko na anga bwaai ni kabane, nanom, am katautau, ao am mwakurianga ngkoe nako Ina n ongeaba ni bwaai ni kabane ake E tangiri; ao Kuristo, ma kororaoin te kakabwaiaki ni kabane, e na mena i nanom, ao E na riki Ngaia bwa korakoram, raoiroim, am Tia Buobuoki ae akea tokina, ao E na anganiko te korakora n ongeaba.MK 49.4

  Katabua maium nakon te Atua n te ingabon; karika aei bwa am moani mwakuri. Karika aei bwa am tataro, “Anaa maiu Atuau bwa am bwai ni koaua. I kawenei au iango ni kabanei i rarikini waem. Kabonganai n te bong aei n am mwakuri. Tiku i rou, ao ke a bane au mwakuri ni karaoaki ma ae boraoi ma nanom.” Aio bon te bwai ae riai ni katoabongiaki. N te ingabong ae koraki anga maium ni katabua nakon te Atua i bukin te bong anne. Anga am baire ni kabane nako Ina, bwa e na kakoroaki bukina ke anga ngkoe nakon Ana kakawakin. Ngkana e karaoaki aei ni katoa bong ao ko anga iai maium nako nanoni bain te Atua, ao maium ngkanne e na borikaki ma ni borikaki riki ni katotonga maiun Kuristo.MK 50.1

  Te maiu i nanoni Kuristo bon te maiu ni motika rawam. E na bon akea iai te kibeuri n nano, ma e na ti te tekateka raoi, n rau n onimaki. Am kantaninga e na aki kaeti nako im; bwa e na kaeti nakon Kuristo. Am aki konabwai e na tomaki ma korakorana, am aki wanawana e na tomaki ma wanawanana, am aki konamaki e na tomaki ma korakorana ae teimatoa. Ai ngaia are ko riai n aki taraiko i bon i roum, tai kariaia am iango bwa e na onimakiniko, ma tara Kuristo. Ke e mena te nano i aon ana tangira, i aon raoiroina, ao kororaoin aroarona. Bon aio te bwai are riai ni memena i nanora n taai nakoae aron Kuristo ni kaakea i bon i Rouna, aron Kuristo ni kananorinanoa, aron Kuristo n itiaki ma n raoiroi, aron Kuristo n ana tangira ae moan te korakora. Bon i bukin tangiran Iesu, te kakairi ni Maiura, ao te onimakiniko ni koaua i Rouna, are ko na kona iai n oneaki n riki ni katotonga arona ni koaua.MK 50.2

  E taku Iesu“Maeka i nanou.” Taeka aikai a kaota te kantaninga ae te motirawa, te teimatoa, ao te onimaki ni koaua. E a manga taku naba ana taeka ni kakao, “Bane mai nako Iu. . . . ao N na motiki rawami.” Mataio 11:28,29. E oti naba te kantaninga aei n ana taeka te tia korea te Areru:“Ko na tiku n rau i mwaain Iehova, ao taningaia n taotaona nanom.” Areru 37:7. Ao e anga naba te kantaninga aei Itaia “A na reke korakorami n te rau ma te onimaki.” Itaia 30:15. Te motirawa?aei e aki kuneaki i nanon te aki mwakuri, bwa te berita are i nanon ana wewete ni kakao te Tia Kamaiu I bukin te motirawa e raonaki n te wewete nakon te mwakuri. “Amoa amou i aomi. ... ao a na reke i roumi iai motikan rawami.” Ioane 11:28,29. Te nano are mwiokoa Kuristo ni koaua, e na mwakuri korakora ni koaua i bukin Iesu.MK 50.3

  Te nano are e bon iaiangoia te aomata i bon i rouna e rairaki nako mairoun Kuristo, are bon Ngaia mwiokon te korakora ao te maiu. Bon anne nanon Tatan ae teimatoa ni karaoia, bwa e na taui nano ni bibiti nako mairoun te Tia Kamaiu, ao n tuki itoman ma inanoin te aomata ma Kuristo. Kakukurein te aonaba aei, katabetabena ma kaminominona ao kananokawakina, aia kairua temwangina, ke bon am kairua, ao te aki kororaoi; i nanoni baikai ni bane e ukora kawairaaean te iango iai Tatan. Tai kairarangaki n ana iango. A mwaiti ake a karaoa are a taku bwa eti raoi, a tangira te maiu i bukin te Atua, ma e boni kairia naba Tatan bwa a na katabetabeaki aia iango n aia kairua ma aia aki konabwai, ao e karaureia iai ma Kuristo, ao e kantaningaia bwa e na reke i rouna te tokanikai. Ti bon riai n aki karikira i bon i roura bwa aan te waaki ao n anga ngaira nakon te kirewe n nano ma te maaku i bukin te nanououa n reken te maiu i roura. Baikai ni bane a raira nako te aomata mairoun Teuare oin reken te korakora. Anga kawakinan arom nakon te Atua, ao onimakinna. Iaiangoa Iesu ao tataekinna. Kariaia ngkoe bwa ko na mauna i Nanona. Kaki nano n nanououa; kabwaranakoa mamakum. Atonga ae kangai ma te Abotoro ae Bauro “Tiaki ngai rimwi ae I maiu, ma E maiu Kuristo i nanou: ao bong aika I kabane ngkai n te rabwata ao I kabane n onimakinan Natin te Atua, are tangirai, are anga Ngaia i buku.” I-Karatia 2:20. Motirawa iroun te Atua. E boni kona te kawakina are ko a tia n anga nako Ina. Ao ngkana ko kaki maium i nanoni baina, ao E na uotiko nakon ae i aon riki te tokanikai iroun Teuare E a tia n tangiriko.MK 50.4

  Ngke E kariaia te riki n aomata Kuristo ao E tomaia iai ma te aomata n te toma ae te tangira ae bon akea uruakina ni mwaaka tabeua ma ti ngkana bon nanon te aomata. E na bon teimatoa Tatan ni karirira bwa ti aonga n urua te tomaki aei, n rinea te kanaokoroira mairoun Kuristo. Bon anne te tabo are ti riai ni kawakinira iai, ni kakorakoraira, n tataro, n te aro are ti na aki kairaki nakon te rinea te toka temanna; bwa are ti bon inaomata n taai nako n rinerine. Ma ti riai ni kamatoaira iroun Kuristo, ao E na boni kawakinira. Ti na tara Iesu ao ti na maiu. Bon akea ae kona n anaira mai baim. Ngkana ti teimatoa n taraia ao ti na “onikaki n riki n ai arona n te mimitong teuana nakon te mimitong teuana mairoun te Uea ae Tamnei.” 2 I-Korinto 3:18.MK 51.1

  Bon anne te aro are a kona iai ni katotonga maiun aia Tia Kamaiu ae tangiraki ana moa n reirei Iesu. Ngke a ongo bwanan Iesu ana reirei, a namakina ae a kainnanoia. A ukoria, a kunea, ao a iriria. A memena i Rouna n te auti, n aia tai n amwarake, n te ru, ao n te tawana. A memena i Rouna bwa kanga ataein te reirei ma aia tia reirei, are a katoabong ni karekea mai Rouna taiani koaua aika kakawaki. A taraia bwa kanga ai aroia toro n tara aia toka ni karekea are a riai ni karaoia. Ana reirei Iesu akekei bon aomata naba ngaia “ae ti te arona ma arora.” Aia buaka ma te bure bon aekan naba ae i roura. A kainnanoa naba te akoaki ae ti kainnanoia, bwa e aonga ni konaki iai ni maiunaki te maiu ae raoiroi.MK 51.2

  N ai aron Ioane, are te reirei ae tangiraki, are e kaotiotaki maiun te Tia Kamaiu ni maiuna: e bon aki reke raoiroin aroarona i bon i rouna n rikina. Bon te aomata ngaia e ninikoria n arona nako ao e tangira te kakannato, e waki ma te korakora ao te aki karaurau i buakon te kakaierake. Ma ngke e ota raoi maiun te Atua i rouna, ao e nora ana aki kororaoi ao e riki arei bwa kananorinanoana. N noran te korakora ao te taonakinnano, te mwaaka ma te nanorinano, te kakannato ao te nimamanei are oti ni katoa bong ni maiun Natin te Atua, ao e a kaonaki iai nanona n te nano ni kukurei ma te tangira. Ni katoa te bong ao e a katikaki nanona nakoni Kuristo ni karokoa ae e a mauna boni ngaia i bukin tangiran ana Toka. Kiriwen nanona ma nanona ae bane i eta e a anga nakoni mwaakani Kuristo. Ao e a oneaki maiuna ni mwaakan te Tamnei n onei nano. Mwaakan ana tangira Kuristo e a karika oneakini maiuna. Aio are boni mwin te itoman ni koaua ma Kuristo. Ngkana E maeka Kuristo n te nano ao e oneaki te maiu ae bwanin. Tamnein Kuristo ma ana tangira e kamaraua te nano, e kataenikaia, ao e kaunga te kantaninga ma korakoran te tangira nakon te Atua ao karawa.MK 52.1

  I mwin waeraken Iesu nako karawa, ao namakinan bobotakina ma taan rimwina e bon tiku naba i buakoia. Bon namakinan arona ni memena i rouia, ae on n te tangira ao te ota. Iesu, ae te Tia Kamaiu, are E a tia n nanakonako ma ni mamaroro, ao n tatataro ma ngaia, are E a tia naba n atong taeka ni kaungai nano ma ni karau nano nako ia. Ngke E tabe n atong taekan te rau, ao E a uotaki rake naba mai rouia nako karawa, ao tangini bwanana e oki nako ia ngke E a mwaneaki rake n te nang anera ae kangai, “I a memena naba i roumi ni boong ni kabane ni karokoa tokin aonaba.” Mataio 28:20. E a tia n waerake nako karawa ma rabwatana n aomata. A ataia iai taan rimwin bwa i matan ana kaintokanuea te Atua E boni mena iai Raoraoia ma aia Tia Kamaiu; are E aki bibitaki ana nanoanga; are E a tia naba ni kamarakaki te aro n rabata. E kaotiota i matan te Atua bonganan oin rarana ae kakawaki; ao ni kaoti ikoakini baina ma waena, bwa kanuringan boon te maiu are E a tia ni kabwaka i bukia ake E kamaiuia. A ataia naba ana reirei bwa E waerake nako karawa bwa E na katauraoa aia tabo i mwaiia, ao bwa E na manga oki ni kairia nako Ina.MK 52.2

  N aia tai ni botaki reirei i mwini waeraken Iesu nako karawa, ao a rangi n ingainga nanoia ni kani kaoti aia bubuti nakon te Tama n aran Iesu. Ma nanoia ni koaua ma te maaku a bobaraaki n tataro ni mwanewei taeka ni karaunano aikai. “Bwa ane kam butia te Tama ao E bon anganingkami n arau. Kam tuai ni bubuti te bwai teuana n arau ni karokoa ngkai: kam na bubuti ao ane kam na anganaki, bwa a na kororaoi kakatongami.” Ioane 16:23,24. A karietatai bwain te aro n onimaki ma korakoran kauntaekana, ni kangai, “Boni Kuristo Iesu are E mate, are E a manga uti naba: ao boni Ngaia are E mena naba i angatain te Atua,ao E kume naba n raoi ibukira.” I-Rom 8:34. Bon te bong are Bentekota are e a roko irouia namakinan te Tia Buobuoki are E kaman tuangia Iesu bwa e maeka irouia. Ioane 14:17. E atonga naba aei Iesu. “E manena riki iroumi nakou: bwa ngkana I aki nako, ao e aki roko i roumi te Tia buobuoki; ma ngkana I nako, ao N na kanakomaia nakoimi.” Ioane 16:7. Man te tai arei ni karokoa ngkai E mamaeka Kuristo i nanoia natina iroun te Tamnei. E a karokoraoaki riki aia itoman ma Ngaia n aron are ngke E boni memena Iesu i rouia. Te ota, te tangira ao te mwaaka are mwaakan Kuristo ni mamaeka i nanoia e a ota nako mai rouia n te aro are e a noraki irouia aomata “ao a mimi iai; ao ataia iai bwa a memena iroun Iesu ngkoa.” Mwakuri 4:13.MK 52.3

  Aron Kuristo ni bane nakoia ana reirei, ai bon aron naba nanona ae korakora nakoia natina ni boong aikai; bwa n ana kabanea n tataro ngke E katobibiaki irouia ana reirei aika ti tabeman, E kangai, “I aki tataro i bukia ti aikai, ma I tataro naba i bukia ake a onimakinai n aia taeka.” Ioane 17:20.MK 53.1

  E tataro Iesu i bukira, ao E bubuti bwa ti na riki n teuana ma Ngaia n ai arona ngke teuana Ngaia ma Tamana. Ai kami ra te itoman aei! E taekina ae bon arona te Tia Kamaiu ni kangai, “E aki kona te mwakuri teuana te Nati i bon i Rouna.” Ioane 5:19. “Ma E karaoi ana mwakuri te Tama are mamaeka i nanou.” Ioane 14:10. Ao ngkanne, ngkana E mamaeka Kuristo i nanora, ao E na mwamwakuria i nanora “te kani mwakuri i bukin nanona.” (Biribi 2:13). Ti riai ni karaoa aron are E a tia ni karaoia; ti riai ni kaotiota te nano ae boraoi ma nanona. Ao ngkana ti tangiria ao ni mamaeka i nanona, “ao ti na riki rake nako nanon Teuare Kuristo are te atu.” I-Karatia 4:15.MK 53.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents