Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  MWAKORO 10—ATAAN TE ATUA

  A boni mwaiti kawai ake E ukoukori te Atua bwa E na kaotia iai nakoira, ao ni kairira nakon te itoman ma Ngaia. A bon teimatoa bwai aika karikaki n tataetae nakon ara namakin. Te nano ae tauraoi e na bon namakina ana tangira te Atua ma mimitongina n aron are kaotaki ni bwaai ake e karaoi bain te Atua. Aomata ake a kakauongo a kona n ongo ao n ota n ana taeka te Atua ri nanoni bwaai aika karikaki. Tawana aika mawawa, kaai aika ririeta, ue aika tuai raure, ma ue aika raure, naang aika a mwamwae nako, te karau ae bwaka, te koburake n ran, tamaroani karawa, a bane n tataetae nakon nanora nako, ao ni weteira bwa ti na ikikina ma Teuare E karaoi baikai ni bane.MK 59.1

  Ara Tia Kamaiu E bauti ana reirei aika kakawaki ni bwaai aika karikaki. Kaai, mannikiba, ueni kain te aoneinei, tabuki, taian kanamo, ao raoiroin karawa, ao ai uana naba ma bwaai aika riki ma ake a katobibira n te maiu ni katoa bong, baikai ni bane a bane n tomaki ma taekan te Koaua, n te aro are e na aki toki ni kauringaki te nano n ana reirei te Atua ri buakon katabetaben bwaikorakin rawawatan maiun te aomata.MK 59.2

  Nanon te Atua bwa a na kukurei natina n Ana mwakuri, ao ni kakatonga n aron te mwenga ae rau ae tamaroa are E kataua bwa mwengaia n te aonaba aei. Te Atua bon te Tia tangira te tamaroa, ao i aoia ni bane nanona ae korakora E bon tangira raoiroin te aroaro; E tangirira bwa ti na wakina te tamaroa, ao te itiaki n aron are e noraki n tatamaroan ueni kaai.MK 59.3

  Ngkana ti anga nanora ni kakauongo, ao ana karikibwai te Atua a na bon reireira baika a kakawaki n aron te ongeaba ao te onimakinna. Mairouia itoi ma kawaia ae aki kataneaki ri aani karawa i nanon roro ma roro n tou kawaia, ni karokoa te bwai ae moan te uarereke n ai aron te atom, a boni bane baikai n ongeaba nakon nanon te Tia Karikibwai. E boni kakawakin bwaai ni kabane te Atua ao E kateimatoai baike E a tia ni kariki. Teuare E kakawakin ma ni kateimatoai n aki totoki E a tia ni kariki. Teuare E kakawakin ma ni kateimatoai n aki totoki taian aonaba aika aki konaki ni warekaki, E bon karerekei naba kainnanoia mannikiba ake a aki toki n anenei aia anene n akea makuia. Ngkana a mwananga aomata ni kaei aia mwakuri ni katoa bong, ao ngkana a tataro, ngkana a wene n te tairiki, ngkana a uti n te ingabong, ngkana e amwarake te kaubwai n ana bareti, ke ngkana e bootia natina te kananoanga i rarikin kanaia ae aki tau mwaitina, a boni bane n noraki iroun te Tama are i Karawa. Bon akea te ranimata ae timtim ae aki noria te Atua. Bon akea te moangare ae E aki ataia. Ngkana ti boni kakoauai raoi baikai, ao kiriwen nanora ake aki riai n riki; a na kamaunaaki. A na bon aki on maiura n te bwarannano n ai aron ae noraki ngkai; bwa bwaai ni kabane aika abwabwaki ma aika uarereke, a na bane n tiku i nanoni bain te Atua, are E bon aki kona ni kabotauaki n te kakawakin, ke n ri aon naba are E kona. I bukin aei are ti kona ni kakukureira n te motirawa are a ukoria temwangina ma e aki reke i rouia.MK 59.4

  Ngkana e kakukureiaki nanom n ana katikitiki tamaroan te aonaba aei, iangoa te aonaba ae e na roko, are e na akea iai karawawataaan te bure ma te mate, ike e na aki manga noraki iai mwin te rekenikai ni bwaai aika a karikaki. Karika iaiangoan mwengaia ake a na kamaiuaki bwa iangon nanom, ao ururinga ae e na boni mimitong riki (te mwenga arei) nakon are e kona am iango n iaiangoia. Ti bon nora maaki mimitongin te Atua i nanon kakaokoron ana bwai n tituaraoi ni bwaai aika karikaki. Bwa e koreaki ae kangai, “Baike e tuai n nori te mata ao e tuai n ongo te taninga ao a tuai n rin i nanon te aomata boni baike E katauraoi te Atua i bukiia ake a tangiria.” 1 I-Korinto 2:9.MK 61.1

  A boni mwaiti aia taeka taan ototo ma taan rabakau n aroni baika karikaki, ma bon te kiritian ae kimwareirei riki n tamaroan te aonaba aei, ao ana karabwarabwa e rietata, bwa e kina mwin ana mwakuri bain Tamana, ao e nora ana tangira n te ue, ao ni kaai aika tutu ma aroka. Bon akea ae kona ni kakukureia ni koaua n taran te tabuki ke te mwarua, te karanga ao marawa, ngkana e aki taraia bwa kaotan ana tangira te Atua i bukin te aomata.MK 61.2

  E tataetae te Atua nako ira ri nanon ana mwakuri ni kakawakin, ao i nanon naba ana mwakuri Tamneina n te nano. I nanon baike ti kaitara ma ngaai, ao bwaai aika katobibira ma aron ononeakin baika riki ni katoabong, ngkana a uki nanora nako iai ao ti kona ni karekei reirei aika kakawaki mai iai. Ni kaotaan raoi ana mwakuri ni kakawakin te Atua iroun te tia oto areru ao e taku, “A buta aonaba n Ana atataiaomata Iehova.” “Ane rabakau ao e na taratarai baikai, ao e na iangoi ana atataiaomata Iehova.” Areru 33:5. ao 107:43.MK 61.3

  E tataetae te Atua nako ira n te Baibara. Bon te boki aei are e kateretereaki iai nako ira kaotiotan aroarona are arona ni katabeaki ma aomata, ao kakawakin te mwakuri ni kakamaiu. N te boki naba aei ae oti iai nako ira rongorongoia tamanuea ma burabeti ma aomata riki temwangina aika raraoi maiuia ngkoa. Bon aomata naba ngaiia “ae ti tearona ma arora.” Iakobo 5:17. Ti nori aroia ni kekeiaki ri buakon te bwarannano n ai aron naba ae i roura, ma aroia ni bwaka n te kaririaki n ai arora, ma a boni manga keiaki, ao a tokanikai i nanon ana akoi te Atua: ao, n noran aei, are a kaungaki iai nanora n ara kanene ni kakaea te raoiroi. Ngkana ti wareki aron kakawakin bwaai ake a kariaiakaki bwa a na kaitara ma ngaai, aomata ake ngkekei, ma aron te ota ao te tangira ao te kabwaia are reke nako ia bwa kimwareireia, ma aron te mwakuri are a karaoia i nanon te akoaki are a anganaki ma te nano are a kairaki iai ao ngkanne te tamnei are a kairaki iai e na kaura i nanora ain te raoiroi ma te nano ni kani katotongia n aroaroia, are aroaroia n nanakonako ma te Atua.MK 61.4

  Iesu E taekin taeka aikai i bukin te O Tetemanti, ao ai moa ra riki koauaia i bukin te Nu Tetemanti, (ao E kangai,) “Boni ngaia ae kaotioti i buku.” Ioane 5:39. Te Tia Kamaiu boni Ngaia are boto i Rouna aan ara kantaninga i bukin te maiu are akea tokina. Eng, te Baibara ae bwanin e kaotiota Kuristo. Boni mai moani karikan bwaai, ni karokoa te kabanea ni berita, “ao ngke tao akea Ngaia ao e aki karikaki te bwai teuana ae karikaki.” Ioane 1:3. “Noria I a waetata n roko.” Kaotioti 22:12. Ti wareki rongorongon ana mwakuri, ao ti kakauongo n ana taeka. Ngkana ko tangira te ikikina ma te Tia Kamaiu, ao ko riai n reiakina te Baibara ae tabu.MK 62.1

  Kaona te nano ae bwanin n ana taeka te Atua. Bwa boni ngaia te ran ni kamaiu, katoka korakoran takam iai. “Boni ngaia naba te berena mai karawa.” E taku Iesu nako ia, “Bwa ngkana kam aki kana irikon Natin te Aomata, ao ngkana kam aki nima naba rarana, ao akea te maiu i nanomi.” Ioane 6:35. Ao E a manga kaota nanon ana taeka ngke E kangai, “Taeka aika I atongi nako imi bon te tamnei ao te maiu.” Ioane 6:63. A riki rabwatara man bwaai ake ti kang ma nim, ao n ai aron waakin te maiu n rabwata, ai bon aron naba wakin te maiu n onimaki: bwa bon i nanon te bwai are ti iaiangoia are e na anganira te nano ao te korakora nakon arora n onimaki.MK 62.2

  Oin aron te aro ni kakamaiu boni ngaia ae bane nanoia anera nako iai ni kan neneria. E na riki bwa te rabakau ao te anene i rouia ake a kamaiuaki i nanon ririki ake akea tokia n te aki totoki. Ao tiaki e bon riai te iangoia ma te karaurau n reiakinna ngkai? Ana nanoanga ma Ana tangira Iesu are akea tokina, te karea are karaoaki n onei mwira, a boni wewete nakon te rairaki ma te nano ni koaua. Ti bon riai n iaiangoa aron ara Tia Kamaiu ao ara Tia Raoi. Ti bon riai n iangoa aron Teuare E roko bwa E na kamaiuia ana aomata man aia bure.MK 62.3

  Bwa ngkana ti teimatoa n iangoi ana kantaninga karawa, ao ara tangira ma ara onimaki a na rikirake ni korakora, ao ara tataro a butimwaeaki iroun te Atua, bwa kioina ngke a rikirake riki man rikirake riki n irengan ma te onimaki ao te tangira. A na itiaki ara iango n ara tataro, ao n nako man te nano ae koaua. E na bon iai te teimatoa riki n onimakina Iesu, ao te katoa bong n namakina mwaakana ni maiura, are mwaakana ni kamaiuia ni kabaneia ake a nakon te Atua i Rouna.MK 62.4

  Ngkana ti iaiangoa raoiroin ara Tia Kamaiu, ao ti na bon tangira te oneaki ae bwanin ma te manga kaboouaki ni katotonga itiakina. E na bon iai te baki ma te taka n nano ni kani katotonga Teuare ti karinea. Ngkana e teimatoa ara iango irouni Kuristo, ao a na bon iai i roura te kan tataekinna riki nakoia temwangina, ao n riki bwa te tia tei i bukina nakon te aonaba.MK 62.5

  E aki ti koreaki te Baibara i bukia taan atatai n ti ngaia; e bon aki, ma e koreaki ni katauaki i bukia aomata ni kabaneia. Taian koaua ake a katauaki i bukin te kamaiuaki a karaoaki bwa a na ota n ai aron otan te tawanou; ao bon akea ae na kairua iai ma ni bua kawaina, ma ti te koraki ake a bon iri oin aia baire n onea mwin ana baire te Atua are e ota raoi.MK 63.1

  Ti bon aki riai n ira nanon aia taeka aomata ake a tuangira n aron ana reirei te Baibara, ma ti bon riai ngaira n reiakina ana taeka te Atua. Ngkana ti kariaia temwangina bwa a na iango i bukira, ao e na mwauku korakorara ao e na kauarerekeaki ara konabwai. Korakoran mwaakan te iango e na tinanikora i bukin aki kakabonganana ni baika a riai n iaiangoaki, ai aron naba buan ana kona (te iango) n ota raoi n nanon ana taeka te Atua aika nano. E na boni kamwawawaki te iango ngkana e kakabonganaki n ukeuke i nanon reirein te Baibara ni kabotaunaria te kibu teuana ma te kibu teuana, ao bwain te onimaki ma te aro n onimaki.MK 63.2

  Bon akea te bwai ae kona ni kakororaoa riki korakoran te nano nakon ae te reiakina te Baibara. Akea te boki teuana ae mwaaka riki ni kaoti iangon te nano, ma n anga te mwaaka nakoni bwain te nano, i rarikin are e kona n anga rababan kakannaton ana koaua te Baibara. Ngkana e reiakinaki ana taeka te Atua n ai aron reiakinana ae riai, a na karababaki aia iango aomata, ao a na rine aroaroia, ao teimatoan aia kantaninga e na kaota te kaokoro ni maiuia.MK 63.3

  E na bon ti teuana ae na reke ni warekan te Baibara ae e a warekaki nako naba n te aro ni kawaekoa. E kona temanna ni kabanea te Baibara ae bwanin ni warekia ao e bon aki nora tamaroana ke n ota n nanona aika raba ma n nano. Warekan te mwakoro ae ti teuana ni karokoa ae otaraoi nanona n te nano ma n inanoi ma te baire ni kakamaiu, e boni kakawaki riki nakon warekan mwakoro aika bati n akea bukina ni koaua ae noraki: ao akea te kaetieti ae koaua ae karekeaki mai iai. Kawakina am Baibara i roum. Ao ngkana e reke am tai ae riai, warekia; ao katuka te kantaninga are reke man te kibu n am ururing. Ngkana tao ko touanako kawaim ko na kona naba ni wareka te mwakoro teuana ma n iaiangoia ao kabaea i nanom.MK 63.4

  Ti bon aki kona ni karekea te wanawana ngkana akea te nano ni koaua ma te tataro ao te reiakina ana taeka te Atua. Bon iai iteran te Baibara tabeua aika kai ota n aki kona ni kairua te aba iai, ma iai itera tabeua aika aki mena otaia i matao n te aro ae a na kai noraki ni waetata. Kibun te Baibara a bon riai ni kabotaunariaki ma kibun naba te Baibara. E na bon riai n iai te karaurau n ukeuke ma te tataro ni kan ota. Aekakin reiakinan te Baibara aei e na iai mwina nako im ae kakawaki. Aron are a kunea taani keniken bwa iai te biti ae wene rinanna ni karabaki i aantano, ao ai bon arona naba nako ia akana a ukeuke ma te kakorakoraia n ukora te bwai ae raba ae kakawaki n ana taeka te Atua, bwa a na boni kunea te koaua ae kakawaki are e karabaki mai rouia ake a ukeuke n te aro n aki karaurau. Te taeka ae roko mairoun te Tamnei ae iangoaki ma te karaurau n te nano, e na kona n riki bwa te raanga n ran ae raanga nako man te koburake n ran ni kamaiu.MK 63.5

  E bon aki riai n reiakinaki te Baibara n akea te tataro. I mwain kaukan iteran baana ti bon riai ni bubuti ana kaokaota te Tamnei are Raoiroi, ao e na bon reke. Ngke e roko Natanaera iroun Iesu, ao E taku te Tia Kamaiu, “Noria, bon te Iteraera ni koaua, ae akea te uarao i rouna!” Ioane 1:47. E taku Natanaera, “Ko moan atai n te tabo ra? E kaeka Iesu ni kangai, I noriko ngke e tuai ni weteiko Biribo ngke ko mena i aan te biku.” Ioane 1:48. E na bon norira naba Iesu ngkana ti mena n taabo aika raba aika taabo n tataro, ngkana ti ukoria i bukin te ota bwa ti aonga n ata te koaua. Anera ake a nako man te aonaba n ota a na boni memena i rouia nake a ukoukora ana kairiri te Atua ma nanoia ae nanorinano.MK 64.1

  Te Tamnei are Raoiroi E karietata te Tia Kamaiu ao E neboia. Bon oin ana mwakuri te kaotiota Iesu, ma itiakin raoiroina, ma te kamiauaki ae kakannato are ti ti kona ni karekea i Rouna. E taku Iesu, “Ane E na neboia: bwa E na anai man au bwai n tuangingkami.” Ioane 16:14. Tamnein te koaua bon ti Ngaia te Tia Reirei ae konabwai n anga te koaua n Atua. Ai abwabwaki ra aron te Atua ni karinea te botannaomata ngke E a tia n anga Natina bwa E na mate i bukia, ao E a manga rinea Tamneina bwa E na riki bwa ana tia reirei te aomata, ao E na bon teimatoa ni kairiri!MK 64.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents