Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  MWAKORO 6—TE ONIMAKI AO TE BUTIMWAEAKI

  Ngkana e a tia ni kautaki am atatai iroun te Tamnei are Raoiroi, ao ko na riai iai n tia n nora aron buakakan te bure, mwaakana, uotana, maraiana; ao ko na taraia ma te ribaia ni makua. Ko na namakina ae te bure e a tia ni karaureko ma te Atua, n te aro are ko a kabaeaki i aani mwaakan te buakaka. Ngkana ko kakorakorako riki ni bitaki nako mai iai, ao ko na namakina riki am aki konabwai. Iangon nanom a bon aki raraoi; nanom e aki itiaki. Ko na nora maium bwa e on n te iaiangoia i bon i rouna ma te bure. Ao e na korakora nanom ni kani kabwaraaki am bure, ni kaitiakaki ao ni kainaomataaki. Te inanoi ma te Atua, te riki ni katotonga aronatera ae I riai ni karaoia bwa a na reke baikai iai?MK 35.1

  Bon te rau n nano ae ko riai ni karekea,ana kabwarabure karawa, ao te rau ao te tangira ae mena n te nano E aki kona ni kaboaki n te mwane, e aki konaki ni mwaakan te atatai, te wanawana e aki kona n rotia, ko bon aki kona ni kantaningaia, n oini korakoram, bwa e na reke. Ma e anganiko te Atua bwa ana bwai n tituaraoi, n akea “te ua mwane ma n aki uoti naba booia.” Itaia 55:1. Bon am bwai ngkana ko arora baim n taua. E taku te Atua, “Ngkana tao ai aroni kunikai aika uraura ami bure ao a na riki ni maimaima n ai aron te tino; ngkana tao a uraura n ai aron te bwai ae moan te uraura, ao a na riki n ai aron buraen te tibu.” Itaia 1:18. “Ao N na anganingkami naba te nano nabangkai, ao N na karina te tamnei nabangkai i nanomi.” Etekiera 36:26.MK 35.2

  Ngkai ko a tia ni kaoti am bure, ao ni kaki mai nanom. Ngkai ko a tia ni katia mai nanom bwa ko na anga ngkoe nakon te Atua. Nako Ina ngkai, ao butia bwa E na kaitiaki am bure ni kabane, ao n anganiko te nano nabangkai. Ao kakoaua bwa E boni karaoia bwa E a tia ni berita. Bon anne te reirei are reiakinna Iesu ngke E mena i aon te aba, are bwaai n tituaraoi ake E a tia ni berita iai te Atua nako ira, ti riai ni kakoauai bwa a reke i roura, ao bon ara bwai. E kamaiuia aomata Iesu man aorakia ngke iai onimakinan mwaakana i nanoia; E buokia ni bwaai ake a noraki i rouia, are a kairaki nanoia iai bwa a na onimakinna naba n aroni bwaai ake a tuai n noribwa aonga ni kakoaua mwaakana ni kona ni kabwarai bure. E boni kaota raoi aei n ana taeka ngke E katoka aorakin te aomata are nakibaina, ngke E kangai, “Bwa kam aonga n ataia bwa E konai ni kabwarai bure i aonaba Natin te aomata,- ao E taku nakon te nakibaina,-” “Tei rake, tabeka kiem ao nakon am auti.” Mataia 9:6. Ai aron naba Ioane are te tia taekina te euangkerio ngke kaota naba te koaua aei n taekina aron ana kakai Kuristo ni kangai, “Ma a koreaki aikai, bwa kam aonga ni kakoaua Iesu bwa bon te Kuristo are Natin te Atua; ao ngkai kam onimakinna, ao e na reke i roumi te maiu i nanon arana.” Ioane 20:31.MK 35.3

  Man rongorongo aika a tauaki mwia n te Baibara n aron Iesu ni katoki aoraki, ti na kona iai ni karekei reireiara ni kakoaua bwa iai i Rouna te kona ni kabwarai bure. Ti na rairaki n nora rongorongon te mwauku are i Betetaita. Bon te aomata ae kananoanga ae akea buokana ngaia, e bon tuai ni kabonganai baina ma waena i nanon tenibwi ma wanua te ririki. Ma e boni ngae n anne ao Iesu E kangai nako ina, “Tei rake tabeka kiem ao nakonako.” Ngke arona, tao e na kona ni kangai te aomata are aoraki, “Te Uea ngkana nanom ni kani kamaiuai ao I a ongo am taeka.” Ma e bon aki, e kakoaua ana taeka Iesu, e kakoaua bwa e a tia ni kamaiuaki, ao e anga nanona n teirake naba ngkekei, e tauraoi nanona n nakonako, ao e a nakonako naba. E karaoa are E tuangnga Kuristo, ao te Atua E anga te mwaaka. E a katokaki aorakina.MK 37.1

  Ai uana naba bwa bon te tia bure ngkoe. Ko bon aki kona ni kaboi mwin am bure ake ko a tia ni karaoi, ko bon aki kona n onea nanom, ao ni kaitiakiko. Ma E berita te Atua bwa E na karaoia ni kabane i bukim i nanoni Kuristo. Kakoaua te berita anne. Kaotioti am bure, ao anga ngkoe nakon te Atua. Tauraoi n toro i Rouna. Ao ngkana ko karaoa anne, ao te Atua E na boni kakoroa nanon ana taeka nako im. Ngkana ko kakoaua te beritani kakoaua bwa a kabwaraki am bure ma ni kaitiakaki, ao te Atua E na anganiko te kakoaua, ko a kamaiuaki, n ai aron naba Kuristo ngke E anga te mwaaka nakon te nakibaina, bwa e na nakonako ngke e kakoaua bwa e a tia ni kamaiuaki. Ai uana naba anne ngkana ko kakoaua.MK 37.2

  Tai kantaninga namakinan te marurung, ma kangai, “1 kakoaua; bwa e boni koaua, tiaki i bukina bwa I namakinna, ma i bukina ngke E a bon tia ni berita iai te Atua.”MK 37.3

  E taku Iesu, “Bwa bwaai ni kabane aika kam bubuti, ngkana kam tataro, ao kam na taku i nanomi bwa a reke i roumi, ao kam na anganaki iai.” Mareko 11:24. Bon iai aron te berita aei, bwa ti na tataro n ai aron nanon te Atua. Ma bon nanon te Atua aei ae te kaitiakira man te bure, nikaraoira bwa natina, ao n anganira te kona ni maiuna te maiu ae raoiroi. Ai ngaia are ti bon riai ni bubuti kakabwaiki aikai, ma ni kakoauai bwa a reke i roura, ao ni karabwa te Atua bwa a tia n reke i roura. Bon te tibwanga nako ira bwa ti na nakon Iesu bwa ti na kaitiakaki, ao ti na tei i matan te tua n akea te mama ke te angama. “Ma ngaia ae akea kabureaia akana a mena i nanoni Kuristo Iesu, ake aki nakonako n rimwin te rabwata, ma a nakonako n rimwin te Tamnei.” Rom 8:1.MK 37.4

  I mwini ngkai ao ti aki am bwai ngkoe; bwa ko a tia ni kaboaki n te boo. “Bwa kam aki kaboaki ni baika a nangi mka, ae te tirewa ma te kora. . . . ma kam kaboaki n te rara ae kakawaki, ae kanga ai aron raran te tibutetei ae akea buakakana ao akea barekana.” 1 Betero 1:18,19.1 bukin onimakinan te Atua, ao E a tia te Tamnei are Raoiroi ni karika te maiu nabangkai i nanom. Ko riki bwa te nati ae bungiaki nako nanon ana utu te Atua, ao E tangiriko n ai aron tangiran Natina.MK 37.5

  Ngkai ko a tia n anga ngkoe nakon Iesu, tai manga kerikaki, tai manga uotiko nako mai Rouna, ma katoa te bong ae koraki ni kangai, “Ana bwai Kuristo ngai; I a tia n anga ngai nako Ina;” ao butia bwa E na anganiko Tamneina, ma ni kawakiniko n ana akoi. Ngkai ko a tia n anga ngkoe nakon te Atua, ao ni kakoaua, ko a riki iai bwa natina, ao ko a riai iai ni maiu i nanona. E taku te abotoro (are Bauro), “Ma ngaia aei, ngkai kam a tia n anganaki Kuristo Iesu are te Uea, ao kam nakonako naba i nanona.” Korote 2:6.MK 38.1

  A taku n aia namakin temwangina bwa a riai ni kataaki moa, ao ni kakaoauaki iroun te Uea bwa a bitaki aroni maiuia, i mwain are a na kona iai n tangira Ana kakabwaia. Ma a bon kona naba ngkai n tangira te kakabwaiaki mairoun te Atua. A bon riai n iai i rouia ana akoi te Atua, ao Tamnein Iesu bwa E na buoka aia aki konabwai, bwa ngkana tiaki arona anne, ao a bon aki kona aomata n rawa nakon te buakaka. E tangirira Iesu bwa ti na nako Ina ni bon arora aikai, ae te bubure, te aki konabwai, ao te akea arora. Ti riai n roko i Rouna ma arora ni bane n aki konabwai, arora n nanobaba, arora ni bubure, ma ni bwaka i waen Iesu ma te rawawata i bukin karaoan te bure. Boni bwain neboana te mwaneira ni baina n akoi, ao te bauti ikoakira, ao te kaitiakira man te buakaka ni kabane.MK 38.2

  Bon aei te tabo are a bwaka iai aomata aika ngaa; a aki kakoaua bwa Iesu E kabwarai aia bure nako, n tatabemania. A bon aki kawara te Atua n ai aron ana taeka. Bon te tibwanga nako ia ni bane ake a nakoraoi ma aron ataan te kabwarabure bwa e nakoia taani bure n akea boona. Ma kaaki te nano are e nanououa are angkoa e aki kaeti ana berita te Atua nako im. Bwa te berita boni i bukia taan uru tua ni kabaneia ake a raraoma. E a bon tia ni katauraoaki te korakora ma te akoaki i nanon Kuristo bwa e na uotaki irouia anera aika tabonibai nako ia ake a kakoaua. Bon akea ae rawawata ana bure n te aro are e aikoa kona ni karekea te kakorakoraki, te kaitiakaki, ao te karaoiroaki i nanon Iesu, are E a tia ni mate i bukia. E tauraoi Iesu n onei kunikaia ake a tia ni kabarekaki ma ni kamatamataaki n te bure, ao ni katoka i aoia kunikain te raoiroi ae mainaina, ma n tuangia te maiu ao tiaki te mate.MK 38.3

  Aron te Atua nako ira bon tiaki aron are a karaoia aomata i marenaia are iai tokina ma tiana. Ana iango bon te iango ae nanoanga, te tangira, ao te akoi n atataiaomata. E taku ana taeka, “Ke e kitana arona ni kawai te aomata ae buakaka, ao nanona te aomata ae iowawa; ao ke okira Iehova, ao E na nanoangaia iai, ao ke e okira Atuara bwa E na kabwabwaka kabwaraan ana bure.” Itaia 55:7. “I kamaunai am bure bwa kanga te nang.” Itaia 44:22.MK 38.4

  “Bwa I aki kukurei ni maten ae mate, bon ana taeka te Uea ae Iehova: ma ngaia ae kam na rairingkami ma ni maiu.” Etekiera 18:32. E bon tauraoi Tatan n iraea n uota nako kabwaian ana rau te Atua. Bon nanona naba bwa e na uotanako noran te kantaninga ao te ota mairoun te aomata; ma bon tai kariaia bwa e na karaoa anne. Tai anga taningam nakon te tia kariri, ma kangai: E a tia ni mate Iesu bwa I aonga ni maiu. E tangirai, ao bon tiaki Ana kantaninga bwa N na kamaunaki. Bon iai Tamau are i karawa ae nananoanga; ao e boni ngae ngke I a tia ni kabongana Ana tangira n te aro ae aki riai, ao ai uan naba ana kakabwaia ake a tia ni kabonganaki n aro naba aika aki riai, N na teirake, ao N na nakon Tamau, ao N na kangai, “I bure nakoni karawa, ao i matam, I aki riai bwa N na manga atongaki bwa natim ngai: ko na karikai bwa aron temanna n am tia mwakuri.” Te kaikonaki aei e tuangko aron te tia tiotionako ni butimwaeaki: bwa “Ngke e mena i kiraroa, ao e noria tamana, ao e nanoangaia, ao e biri, ao e bwaka i aon roroana, ao e kaboria ma ngaia.” Ruka 15:18-20.MK 38.5

  E boni ngae te kaikonaki aei, n raoiroi ma n ringa te nano, n aron taekinakina ma e bon aki kororaoi naba ni kateretera aron ana atataiaomata are akea tokina Tamara are i karawa. E kaota aei te Atua iroun ana burabeti ngke e kangai, “I bon tangiriko n te tangira ae akea tokina: ma ngaia ae I burimauniko n te atataiaomata.” Ieremia 31:3. Ngke e raroa nako te tia bure man ana auti Tamana, ma ni bakataei ana bwai n te aba are e irua iai, ao nanon te Tama E boni kariaria; ao reken te nano ni kabanea are e reke i nanon te tia bure, bwa e na okira te Atua, bon ana mwakuri ni wewete Tamneina, n te tangira, ni kairoro ma te bubuti, are e a katikaki iai te tia tiotio nako ni kaokaki nakon nanon Tamana n tangira.MK 39.1

  Ngkai e mena korakoran ana berita te Baibara i matam, ko kona ni karekea nnen te nanououa? Ko kona ni kakoaua aei, ae ngke e korakora nanon te tia bure, ae kananoanga aei ni kan oki, ao e korakora nanona ni kan kitan ana bure, ao te Atua E matoatoa n tukia bwa e na aki roko i rarikini wena ma te nanc?n raraoma? Kararoai iango aika aron akanne. Bon akea te bwai ae kona n urua riki nanom nakon ae te butimwaai iango ni kairua aika ai aron aikai n aron tamara are i karawa. E riba te bure, ma E tangira te tia bure, ao E anga Ngaia i nanoni Kuristo n te aro are aomata ake a tangira te kamaiuaki a na bane ni maiu, ao e reke i rouia te kabwaia are akea tokina n te abanuea are mimitong. Tera te taeka ae korakora riki ke ae tamaroa riki ae kona ni kabonganaki nakon are E a tia n rineia i bukin kaotiotan ana tangira nako ira? E taku, “E kona te aine ni mwanuoka natina ae mamma bwa e na aki nanoangaea natini birotona? Eng a boni kona aine ni mwanuokia natia, ao Ngai N na aki mwanuokiko.” Itaia 49:15.MK 39.2

  Kaeka matami nako eta, ngkami aika kam nanououa, ao aekana ruru ni maku; bwa E maiu Iesu ao E karaoa te raoi i bukira. Katituaraoa te Atua i bukin ana bwaintituaraoi ae Natina ae E tangiria, ao tataro bwa E na aki matebuaka matena i bukim. E weteiko te Tamnei n te bong aei. Nako mai ma nanom ae bwanin nakon Iesu, ao ko na kona iai ni karekea Ana kakabwaia.MK 39.3

  Ngkana ko wareki taiani berita, ao uringa ae boni kaotan te tangira ma te nanoanga ae riaon ae kona n taekinaki. Nanon te Atua n tangira ae korakora ae akea tokina, e ukoukora te tia bure ma te nanoanga ae akea tiana. “Ao ti kamaiuaki iroun Teuarei n rarana, ao a kabwaraki ara bure i Rouna.” Ebeto 1:7. Eng ko riai n ti kakoaua ae te Atua boni buokam. E tangiria ni kaoka katotongana i nanon te aomata. Ao ngkai ko burimauniaki nako Ina ma te kabwarabure ao te raraoma, ao Ngaia E na kaaniko ma te nanoanga ao te kabwarabure.MK 40.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents