Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Barnet i hjemmet - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitel 60—KENDSKAB TIL OG LYDIGHED MOD LIVETS LOVE

  Det underfulde menneskelegeme. — Vi er Guds værk, og hans ord erklærer, at vi “er underfuldt skabt”. Han har dannet denne levende bolig for sindet; den er kunstfærdigt “virket”, som et tempel, Herren har gjort egnet til bolig for Helligånden. Sindet behersker hele mennesket. Alle vore gode og dårlige handlinger har deres oprindelse i sindet. Det er sindet, som tilbeder Gud og forbinder os med de himmelske væsener. Alligevel forøder mange hele deres liv uden at få forstand på det skrin (det menneskelige legeme), som rummer denne skat.BIH 347.1

  Alle legemets organer er sindets tjenere, og nerverne er budbringerne, der overfører dets ordrer til hver eneste legemsdel og styrer den levende organismes bevægelser.1Fundamentals of Christian Education, s. 425. 426.BIH 347.2

  Under studiet af legemets opbygning bør opmærk-somheden rettes mod dets vidunderlige hensigtsmæssighed, den harmoniske funktion og de forskellige organers afhængighed af hverandre. Når elevens interesse således er blevet vakt og han er kommet til at indse betydningen af legemskultur, kan der af læreren gøres meget for at sikre den rette udvikling og de rette vaner.2Uddannelse, s. 200.BIH 347.3

  Sundheden bør vogtes. — Eftersom sjæl og sind får ud-tryk gennem legemet, er både sjælelig og åndelig kraft i høj grad afhængig af fysisk styrke og aktivitet. Alt, hvad der fremmer legemlig sundhed, fremmer også udviklingen af en stærk karakter og et ligevægtigt sind. Ingen kan uden at være sund og rask tydeligt forstå eller fuldt ud opfylde sine forpligtelser over for sig selv, over for sine medmennesker eller over for sin skaber. Derfor burde sundheden vogtes lige så omhyggeligt som karak-teren. Kendskab til fysiologi og hygiejne burde være grundlæggende for alle opdragende bestræbelser.3Samme, s. 197.BIH 347.4

  Mange vil ikke sætte sig ind i sundhedslovene. — Mange vil ikke gøre sig de nødvendige anstrengelser for at få kendskab til livslovene og de enkle midler, der skal tages i anvendelse for at genvinde helbredet. De stiller sig ikke i det rette forhold til livet. Når sygdom bliver følgen af deres overtrædelse af naturlovene, søger de ikke at rette deres fejltagelser og derefter bede om Guds velsignelse.4Christian Temperance and Bible Hygiene, s. 112. 113.BIH 348.1

  Vi bør uddanne os til ikke blot at leve i overensstem-melse med sundhedslovene, men også til at undervise andre i en bedre levevis. Mange, selv blandt dem, der bekender sig til at tro på de specielle sandheder for denne tid, er sørgeligt uvidende med hensyn til sundhed og afholdenhed. De trænger til at blive undervist bud på bud og regel på regel. Emnet må på ny fremholdes for dem. Denne sag må ikke forbigås som uvæsentlig, for næsten alle familier trænger til at blive rusket op i dette spørgsmål. Samvittigheden må vågne op til at kende sin pligt til at efterleve principperne i en virkelig reform.5Samme, s. 117.BIH 348.2

  Hygiejnens grundregler med hensyn til kost, motion, omsorg for børn, behandling af syge og mange tilsvarende forhold, burde skænkes langt større opmærksomhed, end de i reglen får.6Uddannelse, s. 199.BIH 348.3

  Studér de forebyggende foranstaltninger. — De årsager, som ligger til grund for den dødelighed, sygdom og degeneration, som råder i dag i de mest civiliserede og bedst stillede lande, skænkes alt for lidt opmærksomhed. Menneskeslægten er i tilbagegang. ... De fleste af de onder, som bringer elendighed og ødelæggelse over menneskene, kunne forebygges, og forældrene er for en stor del i stand til at bekæmpe dem.7Sundhed og livslykke, s. 42.BIH 348.4

  Lær børnene at slutte fra årsag til virkning. — Lær jeres børn at slutte fra årsag til virkning. Vis dem, at hvis de overtræder tilværelsens love, må de undgælde derfor med lidelse. Bliv ikke modløse, hvis der ikke viser sig en forbedring så hurtigt, som I ønsker det, men undervis dem tålmodigt og bliv ved, indtil sejren er vundet.8Counsels to Parents, Teachers, and Students, s. 126.BIH 349.1

  De, som studerer og efterlever grundreglerne for en korrekt levevis, vil blive velsignet rigt både legemligt og åndeligt. En forståelse af sundhedslæren er et værn mod mange af de lidelser, som er i stadig tiltagen.9Samme, s. 138.BIH 349.2

  Undervisningen bør tiltage. — Børn burde tidligt gennem en enkel og letfattelig undervisning lære grund-begreberne for fysiologi og hygiejne. Dette arbejde burde påbegyndes i hjemmet af moderen og burde samvittighedsfuldt fortsættes i skolen. Når eleverne vokser til, burde der stadig gives vejledning i denne henseende, indtil de er skikkede til at drage omsorg for det hus, de bor i. De burde forstå, hvor vigtigt det er at vogte sig for sygdomme ved at bevare hvert eneste organs styrke, og burde også lære, hvordan almindelige sygdomme og ulykkestilfælde skal behandles.10Uddannelse, s. 198.BIH 349.3

  Faktisk viden er ikke tilstrækkelig. — Man bør få den, som studerer fysiologi, til at indse, at hensigten med hans studium ikke blot er at bibringe ham kundskaber om visse kendsgerninger og principper. Dette vil i sig selv ikke være ham til megen gavn. Han er måske klar over betydningen af ventilation, og der er måske også gode muligheder for at forsyne hans værelse med frisk luft, men hvis han ikke fylder sine lunger på den rigtige måde, vil han komme til at lide under følerne af mangelfuld vejrtrækning. På samme måde forstår han måske nødvendigheden af renlighed, og han har måske også de nødvendige midler til rådighed, men det vil være til ingen nytte, medmindre han gør brug deraf. Det vigtigste ved undervisning i disse principper er at få eleven til at indse betydningen heraf, så at han samvittighedsfuldt praktiserer, hvad han har lært.11Samme, s. 202.BIH 349.4

  Kendskab til naturens love nødvendigt. — Der burde tages hensyn til forhold, som ikke almindeligvis er ind-befattet i undervisningen i fysiologi — forhold, som har langt større betydning for den studerende end mange af de tekniske spørgsmål, der i almindelighed hører ind under dette fag. Som det grundlæggende princip i al uddannelse i disse fag burde de unge lære, at naturens love også er Guds love — og lige så fuldt ud guddommelige som forskrifterne i de ti bud. De love, der behersker vor fysiske organisme, har Gud skrevet på hver eneste nerve, muskel og fiber i legemet. Enhver tankeløs eller forsætlig overtrædelse af disse love er en synd mod vor skaber.BIH 350.1

  Hvor nødvendigt er det da ikke, at der meddeles et gennemgribende kendskab til disse love!12Samme, s. 198. 199.BIH 350.2

  Regelmæssige måltider og søvn. — Betydningen af regelmæssige spisetider og sovetider bør ikke overses. Da arbejdet med at bygge legemet op foregår, mens man hviler, er det særlig i ungdommen vigtigt, at man får re-gelmæssig og rigelig søvn.13Samme, s. 201.BIH 350.3

  Når man regulerer sovetiden, bør det ikke ske vilkårligt. De studerende bør ikke gøre det til en vane at studere i de sene nattetimer og bruge dagens timer til at sove i. Hvis de er vant til dette hjemme, bør de rette på denne vane og gå til ro i rette tid. De vil da stå op om morgenen styrkede til dagens gerning.14Counsels to Parents, Teachers, and Students, s. 297.BIH 350.4

  Understreg til stadighed de rette sundhedsvaner. — De rette vaner med hensyn til mad og drikke og påklædning må til stadighed understreges. Dårlige vaner gør de unge mindre modtagelige for bibelundervisning. Børnene skal værnes mod at tilfredsstille appetitten og især mod at bruge nydelsesmidler og narkotika. Kristne forældres borde bør ikke bugne af mad, der indeholder krydderier.15Samme, s. 126.BIH 350.5

  Vi skal ikke hengive os til en levevis, der vil svække den legemlige eller åndelige styrke, eller på nogen måde misbruge vore kræfter. Vi skal gøre alt, hvad der står i vor magt, for at bevare sundheden, for at vi kan få et mildt sind og en klar tankegang og blive i stand til at skelne mellem det hellige og det almindelige og ære Gud i vort legeme og i vor ånd, som hører ham til.16Youth's Instructor, 24. aug. 1893.BIH 351.1

  Den rette holdnings betydning. — Noget af det første, der bør tilsigtes, burde være en rigtig holdning, både når man sidder og når man står. Gud skabte mennesket rankt, og han vil, at det skal være i besiddelse af ikke blot den legemlige, men også den sjælelige og moralske gavn, den ynde, værdighed og selvbeherskelse, det mod og den selvtillid, som en rank holdning i så høj grad virker fremmende på. Læreren bør yde belæring i denne henseende både gennem sit eksempel og ved at forlange det. Vis eleven, hvordan den rette holdning er, og kræv, at den skal fastholdes.17Uddannelse, s. 200.BIH 351.2

  Åndedrættets og stemmens rette brug. — Næst efter en rigtig holdning er det vigtigste åndedrættets og stemmens rette brug. Den, som sidder og står rankt, har større chancer end andre for at trække vejret på den rigtige måde. Men læreren burde indprente sine elever, hvor vigtigt det er at trække vejret dybt. Vis dem åndedrætsorganernes sunde funktioner, der hjælper på blodomløbet, styrker hele organismen, stimulerer appetitten, virker fremmende på fordøjelsen og bevirker sund og rolig søvn, hvorved de ikke blot forfrisker legemet, men også virker beroligende på sindet. Og mens det bliver vist, hvor vigtigt det er at trække vejret dybt, bør man forlange, at dette bliver gjort. Der bør gives øvelser, som fremmer dette, og der bør sørges for, at det bliver en stadig vane.BIH 351.3

  Stemmeudviklingen indtager en vigtig plads inden for legemskultur, fordi den tjener til at udvikle og styrke lungerne og således værne mod sygdom. Pas på, at ma- vemusklerne får frit spil under åndedrættet, og at åndedrætsorganerne er ubesværede, så der sikres den rigtige foredragsmåde ved oplæsning og tale. Sørg for, at det snarere bliver mavens muskler, der belastes, end strubens. På denne måde kan man forebygge megen træthed og alvorlige sygdomme i halsen og lungerne. Der bør lægges megen vægt på at tilegne sig en tydelig udtale, en jævn, korrekt afpasset toneføring og en ikke for hastig foredragsmåde. Dette vil ikke alene virke fremmende på helbredet, men vil i høj grad forøge det behagelige og virkningsfulde ved den studerendes arbejde.18Samme, s. 200. 201.BIH 351.4

  Tre afgørende punkter for familiens lykke. — Ved studiet af hygiejne må den samvittighedsfulde lærer benytte enhver lejlighed til at indskærpe nødvendigheden af fuldendt renlighed, både med hensyn til éns personlige vaner og til alle éns omgivelser. Det burde fremhæves, hvor værdifuldt det daglige bad er både som sundhedsfremmende middel og til styrkelse af sjælens evner. Der burde også lægges vægt på sollys og ventilation, på soveværelsets og køkkenets hygiejne. Lær eleverne, at et sundt soveværelse, et fuldkomment rent køkken og et smagfuldt arrangeret bord, som er dækket med sunde ting, vil virke bedre til at bevare familiens lykke og vække agtelse hos enhver fornuftig gæst end en hvilken som helst kostbar møblering af dagligstuen. At “livet er mere end maden og legemet mere end klæderne” (Lukas 12, 23), er en sandhed, der ikke er mindre tiltrængt nu, end dengang den blev givet af den guddommelige lærer for mere end nitten hundrede år siden.19Samme, s. 202.BIH 352.1

  Lær naturens lægemidler at kende. — Frisk luft, sollys, afholdenhed, hvile, motion, en rigtig kost, brugen af vand samt tillid til Guds almagt er de sande lægemidler. Enhver bør have kendskab til naturens helbredende midler og vide, hvorledes man bruger dem. Det er af væsentlig betydning både at have teoretisk viden og praktisk erfaring i at hjælpe de syge.BIH 352.2

  Brugen af naturlige helbredelsesmidler kræver imidlertid megen omhu og energi, og derfor er ikke alle villige til at prøve dem. Naturens arbejde med at helbrede og opbygge foregår gradvist, og den utålmodige synes, det går for langsomt. Det kræver et vist offer at give afkald på skadelige nydelser, men i sidste instans vil det vise sig, at naturen både arbejder viseligt og godt, hvis man ikke lægger den hindringer i vejen. Ved fortsat at adlyde naturens love vil man blive belønnet med et sundt legeme og et sundt sind.20Sundhed og livslykke, s. 12.BIH 353.1

  En omfattende samling forskrifter. — Med hensyn til hvad vi kan gøre for os selv, er der et punkt, som kræver omhyggelig og grundig overvejelse. Jeg må lære mig selv at kende. Jeg må altid være villig til at lære at drage omsorg for denne bygning, det legeme Gud har givet mig, for at jeg kan bevare det i den bedst mulige sund-hedstilstand. Jeg må spise de ting, der vil være bedst for mig rent fysisk, og jeg må drage særlig omsorg for, at mine klæder er sådan, at de bidrager til et sundt blod-omløb. Jeg må ikke unddrage mig motion og frisk luft. Jeg må have alt det solskin, det er muligt for mig at få. Jeg må have visdom til at blive en trofast vogter af mit legeme.BIH 353.2

  Jeg ville gøre noget meget uklogt ved at gå ind på et køligt værelse, når jeg sveder. Jeg ville vise mig som en uforstandig tjener, hvis jeg tillod mig at sidde i gennemtræk og således udsætte mig for at blive forkølet. Jeg ville være uforstandig, hvis jeg sad med kolde fødder og ben og derved drev blodet til hjernen eller de indre or-ganer. Jeg bør altid beskytte mine fødder i fugtigt vejr. Jeg bør regelmæssigt spise den sundeste føde, der kan skabe den bedste blodkvalitet, og jeg bør ikke arbejde voldsomt, hvis jeg kan undgå det. Og når jeg overtræder de love, Gud har fastsat for mit legeme, må jeg angre, forbedre mig og komme i den allerbedste tilstand under de læger, Gud har stillet til rådighed — frisk luft, rent vand og det værdifulde, helbredende solskin.21Medical Ministry, s. 230.BIH 353.3

  Enhver skal stå til regnskab. — Vore legemer er Kristi dyrekøbte ejendom, og derfor har vi ikke ret til at behandle dem, som vi vil. Alle, der forstår sundhedens love, bør indse, at det er deres pligt at følge disse love, som Gud har givet. Enhver bør betragte det som sin pligt at være lydig over for sundhedens love. Vi må selv tage følgerne, hvis vi overtræder dem. Enhver af os skal stå til regnskab for vore handlinger og vore vaner. Derfor skal vi ikke spørge: “Hvad gør andre mennesker?” men: “Hvordan skal jeg behandle den bolig, Gud har givet mig?”22Sundhed og livslykke, s. 87.BIH 354.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents