Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Barnet i hjemmet - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitel 64—HJEMMET OG AFHOLDSBEVÆGELSEN

  Drukkenskaben raser. — Drukkenskaben hærger stadig. Alle former for uretfærdighed står som en vældig barriere for at hindre sandhedens og retfærdighedens fremgang. Sociale uretfærdigheder affødt af uvidenhed og dårlige vaner forårsager stadig usigelig elendighed og kaster en mørk skygge over både kirken og verden. Ungdommens lastefuldhed øges i stedet for at formindskes. Kun alvorlige og stadige bestræbelser vil kunne ændre denne fortvivlede kurs. Kampen mod interesserne og appetitten, mod de dårlige vaner og de onde lidenskaber vil blive voldsom og uforsonlig. Kun de, der handler efter principper, vil vinde sejr i denne kamp.1Temperance, s. 234.BIH 386.1

  Drikfældigheden øges til trods for de bestræbelser, der gøres for at holde den under kontrol. Vi kan ikke gøre for meget for at hindre dens fremgang, for at løfte den faldne og værne den svage mod fristelse. Vi kan kun udrette lidt med vore svage hænder, men vi har en aldrig svigtende hjælper. Vi må ikke glemme, at Kristus kan nå helt ned til den allerdybeste menneskelige elendighed og fornedrelse. Han kan give os hjælp til at besejre selv drikfældighedens frygtelige dæmon.2Christian Temperance and Bible Hygiene, s. 21.BIH 386.2

  Total afholdenhed er svaret. — Den eneste måde, hvorpå vi kan være sikret mod drukkenskabens magt, er ved fuldstændig at holde os fra vin, øl og stærke drikke. Vi må lære vore børn, at de for at blive mandige må lade disse ting stå. Gud har vist os, hvori sand mandighed består. Det er den, der sejrer, der vil blive æret, og som ikke vil få sit navn slettet af livets bog.3Samme, s. 37.BIH 386.3

  Upåvirkede af det moderne livs skikke kan forældrene ved alvorlige og vedholdende bestræbelser bygge et moralsk bolværk omkring deres børn, som vil værne dem mod de ulykker og forbrydelser, drukkenskaben forvolder. Børn bør ikke overlades til at udvikle sig som de vil, ved på utilbørlig måde at udvikle karaktertræk, der burde være standset i opløbet. De bør opdrages med omhu og ledes til at tage deres standpunkt på rettens, reformens og afholdenhedens side. Da vil de under enhver krise have moralsk selvstændighed til at trodse den storm af modstand, der med sikkerhed vil bryde løs mod dem, der tager standpunkt for en virkelig reform.4Temperance, s. 214. 215.BIH 386.4

  Drikfældighed er ofte en følge af nydelser i hjemmet. — I vort land gøres der store anstrengelser for at standse drikkeriet, men det har vist sig at være vanskeligt at overvinde og binde den fuldvoksne løve. Hvis halvdelen af disse anstrengelser blev brugt til at oplyse forældrene om deres ansvar med hensyn til at forme deres børns vaner og karaktertræk, ville der blive udrettet tusindfold mere godt end ved den nuværende fremgangsmåde. Vi ønsker alle arbejdere i afholdsarbejdet held og lykke, men vi opfordrer dem også til at se nøjere på årsagen til det onde, de bekæmper, og til mere gennemført og konsekvent at gå til reformer.5Review and Herald, 23. sept. 1884.BIH 387.1

  For at nå til roden af umådeholdenhed må vi gå dybere end til brugen af alkohol eller tobak. Lediggang, manglende målbevidsthed eller dårligt selskab kan være årsagen til, at mennesker bruger disse ting. Den findes ofte ved hjemmets bord, selv i familier, som anser sig for at være strengt afholdende. Alt, hvad der virker forstyrrende på fordøjelsen, som skaber unødig sjælelig ophidselse eller på en eller anden måde svækker organismen, fordi det forstyrrer de sjælelige og legemlige kræfters ligevægt, forringer sjælens herredømme over legemet og bidrager således til umådeholdenhed. Mangt et lovende ungt menneskes fald kan føres tilbage til unaturlig begærlighed, som skyldes en usund kost.6Uddannelse, s. 204. 205.BIH 387.2

  Iblandt vort amerikanske folk dækkes bordet som re- gel med retter, der tilberedes på en måde, som er egnet til at skabe drankere. Appetitten er den rådende faktor hos en stor klasse mennesker. Enhver, der føjer appetitten ved at spise for ofte, og det af føde, som ikke er af sund kvalitet, svækker sin evne til at modstå appetittens og lidenskabens krav på andre områder i samme grad, som han har styrket tilbøjeligheden til forkerte spisevaner.7Vejledning for menigheden I, s. 350.BIH 387.3

  Te og kaffe er medvirkende faktorer. — Fordøjelsesorganerne bliver først svækket ved den umådeholdenhed, der er påbegyndt i hjemmet, og snart tilfredsstiller almindelig mad ikke længere appetitten. Usunde tilstande grundfæstes, og der kommer en stærk trang til mere stimulerende føde. Te og kaffe frembringer en øjeblikkelig virkning. Nervesystemet bliver stimuleret under påvirkning af disse giftstoffer, og i nogle tilfælde er det midlertidigt, som om forstanden kvikker op og fantasien bliver mere levende. Da disse stimulanser frembringer sådanne behagelige resultater, drager mange den slutning, at de virkelig behøver dem; men der kommer altid en reaktion. Nervesystemet har hentet kraften fra sine ressourcer, og den midlertidige opstrammende virkning efterfølges af en tilsvarende nedtrykthed. Den pludselighed, hvormed teen og kaffen giver den behagelige virkning, er et vidnesbyrd om, at det, der så ud som styrke, kun er en nervøs spænding, som derfor må være skadelig for organismen.8Christian Temperance and Bible Hygiene, s. 31.BIH 388.1

  Tobak, en snigende gift. — Brugen af tobak påvirker ofte nervesystemet stærkere end brugen af alkohol. Den binder offeret til et dybere slaveri end det berusende bæger, og vanen er vanskeligere at overvinde. I mange tilfælde bliver legemet og forstanden mere forgiftet af at bruge tobak end af at indtage spirituøse drikke, for tobak er en mere snigende gift.9Testimonies for the Church III, s. 562.BIH 388.2

  Tobakken . . . påvirker hjernen og lammer følsomhe- den, så forstanden ikke klart kan opfatte åndelige ting, og da især ikke de sandheder, der tjener til at rette på denne væmmelige nydelse. De, der bruger tobak under en eller anden form, står ikke rene for Guds åsyn. Med en så smudsig vane er det umuligt for dem at ære Gud i deres legeme og ånd, som hører ham til.10Counsels on Health, s. 8.BIH 388.3

  Tobak svækker hjernen og lammer dens fine følsom-hed. Brugen af tobak fremkalder tørst efter stærke drikke og lægger i mange tilfælde grunden til drukkenskab.11Christian Temperance and Bible Hygiene, s. 17.BIH 389.1

  Virkningen af stimulanser og narkotika. — Stimulanser og narkotika har den virkning, at de nedsætter den legemlige styrke, og alt, hvad der påvirker legemet, påvirker også sindet. En stimulans kan for en tid vække energien og frembringe åndelig og legemlig aktivitet; men når den opkvikkende virkning forsvinder, vil både sind og legeme befinde sig i en ringere tilstand end før. Rusdrikke og tobak har vist sig som en frygtelig forbandelse for menneskeheden ved ikke blot at svække legemet og forvirre forstanden, men også ved at forsimple moralen. Når forstandens herredømme tilsidesættes, vil de dyriske lidenskaber tage magten. Jo friere disse gift-stoffer benyttes, des mere dyrisk bliver naturen.12Signs of the Times, 13. sept. 1910.BIH 389.2

  Lær børnene at nære afsky for stimulanser. — Lær jeres børn at nære afsky for stimulanser. Der er så mange, der af uvidenhed skaber en trang hos dem efter disse ting!13Christian Temperance and Bible Hygiene, s. 17.BIH 389.3

  Gud opfordrer forældrene til at værne deres børn mod at give efter for appetitten, og især mod at bruge stimulanser og narkotika. Kristne forældres borde bør aldrig bugne med mad, der indeholder krydderier. De bør undersøge, hvordan de skal beskytte maven mod alle former for misbrug.14Review and Herald, 27. juni 1899.BIH 389.4

  Jo mindre nervepirrende føden er i denne letsindige tidsalder, des bedre. Den eneste trygge sti er at være af-holdende i alt og beslutsomt fornægte appetitten.15Testimonies for the Church III, s. 561.BIH 389.5

  Et krav til forældrene. — Forældre kan have overført tilbøjeligheder til begær og lidenskaber til deres børn, hvilket vil gøre arbejdet med at opdrage og oplære dem til streng afholdenhed og til rene og retskafne vaner sværere. Hvis lysten til usund mad, stimulanser og nar-kotika er blevet overført til dem som en arv fra deres forældre, påhviler der forældrene et frygtelig alvorligt ansvar for at modarbejde de dårlige tilbøjeligheder, de har videregivet til deres børn. Hvor bør forældrene ar-bejde flittigt og alvorligt for i tro og håb at gøre deres pligt over for deres uheldigt stillede børn!16Samme, s. 567. 568.BIH 390.1

  Smagen og appetitten må opdrages. — Forældre bør først og fremmest sætte sig for at forstå livets og sundhedens love, for at de ikke med madlavningen eller ved nogen vane skal gøre noget, der vil udvikle forkerte til-bøjeligheder hos deres børn. Mødrene bør søge at finde ud af, hvordan de kan dække bordet med den enkleste og sundeste kost, så fordøjelsesorganerne ikke bliver svækket og nerverne kommer ud af ligevægt, og for at den undervisning, som de bør give dem, ikke bliver modarbejdet med den mad, der sættes for dem. De indre organer bliver enten svækket eller styrket af maden, der betyder meget for at kunne holde børnenes legemlige og moralske sundhed under kontrol. Børnene hører Gud til, købt med Jesu blod.17Samme, s. 568.BIH 390.2

  Hvilket helligt hverv har forældre ikke fået overdraget, idet de skal værne om deres børns legemlige og moralske sundhed, for at nervesystemet kan blive velafbalanceret og sjælen ikke bringes i fare!18Samme.BIH 390.3

  Vore søstre kan udrette meget i den store gerning for andres frelse ved kun at dække deres bord med sund, nærende føde. De kan bruge deres kostbare tid til at opdrage deres børns smag og appetit, til at grundlægge vanemæssig afholdenhed i alle ting og til at anspore til selvfornægtelse og godgørenhed.19Vejledning for menigheden I, s. 347.BIH 390.4

  Forsømmelige forældre er ansvarlige. — Mange forældre giver deres børn lov til at spise og drikke, når de har lyst, for at slippe uden om arbejdet med tålmodigt at opdrage dem til selvfornægtelse. Ønsket om at til-fredsstille smagen og give efter for lysten mindskes ikke med årene. Efterhånden som disse forkælede børn vokser op, bliver de styret af tilskyndelser og bliver slaver af begæret. Når de indtager deres plads i samfundet og begynder livet for sig selv, er de ude af stand til at modstå fristelse. I grovæderen, kæderygeren ... og drankeren ser vi de ulykkelige følger af en forkert opdragelse.BIH 391.1

  Når vi hører kristne mænd og kvinders bedrøvelige jamren over umådeholdenhedens frygtelige onde, melder spørgsmålet sig med det samme: Hvem har opdraget de unge? Hvem har fremkaldt dette ustyrlige begær i dem? Hvem har forsømt det højtidelige ansvar med at forme deres karakter, så den blev til nytte i dette liv og beredt for de himmelske engles samfund sidenhen?20Christian Temperance and Bible Hygiene, s. 76.BIH 391.2

  Det egentlige arbejde begynder i hjemmet. — Det er i hjemmet, det egentlige arbejde må påbegyndes. De største byrder hviler på dem, der har ansvaret for at opdrage de unge og forme deres karakter. Her er et arbejde for mødrene med at hjælpe deres børn til at danne gode vaner og få en ren smag, udvikle moralsk modstandskraft og få en virkelig god moral. Lær dem, at de ikke skal lade sig lede af andre, og at de ikke skal give efter for dårlig påvirkning, men at de skal påvirke andre til det gode og forædle og højne dem, de omgås. Lær dem, at når de er forenet med Gud, vil de få styrke fra ham til at modstå selv den hårdeste fristelse.21Samme, s. 21. 22.BIH 391.3

  Afholdenhed er ikke noget, man skal spøge med. — Mange gør afholdenhed til genstand for spøg. De påstår, at Herren ikke interesserer sig for så ubetydelige ting, som hvad vi spiser og drikker. Men hvis Herren var ligeglad med disse ting, ville han ikke have åbenbaret sig for Manoas hustru og givet hende tydelig undervisning og to gange pålagt hende at vogte sig for ikke at ringeagte den. Er dette ikke tilstrækkeligt vidnesbyrd om, at han interesserer sig for disse ting?22Temperance, s. 233. 234.BIH 391.4

  Reformen begynder hos moderen. — Den hellige Skrift fremhæver, hvor nøje en moder bør være med sine livsvaner.23Sundhed og livslykke, s. 36.BIH 392.1

  Reformen bør begynde hos moderen før barnets fødsel; og hvis Guds befalinger trofast blev adlydt, ville uafholdenhed ikke forekomme.24Signs of the Times, 13. sept. 1910.BIH 392.2

  Den undervisning, som englen gav de hebraiske forældre, gjaldt ikke blot moderens livsvaner, men også barnets opdragelse. Det var ikke tilstrækkeligt, at Israels befrier, Samson, fik en god arv fra fødslen. Han skulle også have en omhyggelig opdragelse. Lige fra ganske lille skulle han lære streng afholdenhed. . . .BIH 392.3

  De anvisninger, der blev givet angående de hebraiske børn, viser os, at vi ikke må være ligegyldige med noget, der kan indvirke på barnets legemlige vel. Intet er uden betydning. Alt, hvad der påvirker legemets sundhed, indvirker på sind og karakter.25Sundhed og livslykke, s. 41. 42.BIH 392.4

  Lige fra vuggen bør der undervises i afholdenhed og selvbeherskelse. Denne arbejdsbyrde hviler hovedsagelig på moderen, og støttet af faderen kan hun føre det frem til et godt resultat.26Review and Herald, 9. juli 1901.BIH 392.5

  Fortsæt undervisningen hjemme og i skolen. — Det er meget vanskeligt at slippe af med vaner, man har fulgt livet igennem, og som har formet appetitten. Uafholdenhedsdjævelen besejres ikke så let. Den har enorme kræfter og er svær at overvinde. Men lad forældrene begynde et felttog mod umådeholdenheden i deres eget hjem og hos deres egne børn og i de principper, de lærer dem at følge helt fra de er spæde; da er der håb om et godt resultat. Mødre, det vil betale sig for jer at bruge de kostbare timer, Gud har givet jer, til at forme, udvikle og opdrage jeres børns karakter og til at lære dem nøje at overholde principperne for mådehold med mad og drikke.27Testimonies for the Church III, s. 567.BIH 392.6

  Der skulle gives belæring herom i alle skoler og i alle hjem. Ungdommen og børnene burde forstå alkoholens, tobakkens og andre lignende giftstoffers evne til at nedbryde legemet, sløve tanken og sanseliggøre sjælen. Det burde gøres klart for enhver, at ingen, som gør brug af disse ting, i længden kan bevare sine fulde legemlige, sjælelige eller moralske egenskaber.28Uddannelse, s. 204.BIH 393.1

  Klargør virkningen af små afvigelser. — Det er ondets begyndelse, som man bør vogte sig imod. Ved belæringen af de unge burde virkningen af tilsyneladende små afvigelser fra det rette gøres dem meget klar. . . . Sørg for, at de unge får indprentet tanken om, at de skal være herrer og ikke slaver. Gud har gjort dem til her¬skere i det rige, som er inden i dem, og de skal udøve dette herredømme, som Himmelen har tildelt dem. Når denne belæring gives med flid, vil følgerne få betydning langt ud over de unge selv. Påvirkningen vil nå ud til at frelse tusinder af mænd og kvinder, der står lige ved afgrundens rand.29Samme, s. 205. 206.BIH 393.2

  Opbyg moralsk modstandskraft til at modstå fristelse. — Det er nødvendigt med personlige bestræbelser i den rigtige retning for at holde den tiltagende drikfældighed nede. Åh, om vi kunne finde ord, der ville smelte og brænde sig vej ind til alle forældres hjerter i landet! 30Pacific Health Journal, maj 1890.BIH 393.3

  Forældrene kan lægge grunden til et sundt og lykkeligt liv for deres børn. De kan sende dem hjemmefra med tilstrækkelig moralsk styrke til at overvinde fristelser og med mod og kraft nok til at tage kampen op med livets problemer. De kan hjælpe børnene til at tage en fast beslutning om at leve deres liv til ære for Gud og til velsignelse for verden. De kan lede børnene ind på sti- er, som gennem solskin og skygge vil føre dem til de herlige boliger hinsides.31Sundhed og livslykke, s. 19.BIH 393.4

  Gud kalder os til at tage et klart standpunkt for at være afholdende med hensyn til mad og drikke og påklædning. Forældre, vil I erkende de ansvar, Gud har pålagt jer? Studér sundhedsreformens principper og lær jeres børn, at selvfornægtelsens vej er den eneste sikre vej.32Manuskript 86, 1897.BIH 394.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents