Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Barnet i hjemmet - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitel 35—HVORLEDES FORÆLDRE KAN OPBYGGE STÆRKE KARAKTERER

  Giv dette arbejde den bedste tid og omtanke. — Barnet bliver som en hjælpeløs skabning lagt i forældrenes arme. Det ved ingenting, og det skal lære at elske Gud og opdrages i Herrens tugt og formaning. Det skal formes efter det guddommelige forbillede.BIH 179.1

  Når forældrene indser betydningen af deres arbejde med at opdrage deres børn, når de forstår, at evige interesser står på spil, vil de føle, at de må hellige dette arbejde deres bedste tid og omtanke.1Signs of the Times, 16. marts 1891.BIH 179.2

  Søg at forstå de grundlæggende principper. — Hvad der læres i den allerførste tid og i barndommen samt de vaner, der dannes i disse år, betyder mere for karakterdannelsen og livsindstillingen end al undervisning og opdragelse senere hen.BIH 179.3

  Forældrene bør gøre sig dette klart. De bør forstå de principper, der ligger til grund for børnenes pleje og opdragelse. De bør kunne give dem de bedste legemlige, sjælelige og moralske betingelser under opvæksten.2Sundhed og livslykke, s. 42.BIH 179.4

  Undgå overfladiskhed. — Vi lever i en tid, hvor næsten alt er overfladisk. Der er ikke megen karakterfasthed, fordi børnenes oplæring og uddannelse lige fra vuggen er overfladisk. Deres karakter er bygget på løst sand. Selvfornægtelse og selvbeherskelse er ikke blevet støbt ind i deres karakter. De er blevet forkælede og føjet, indtil de ikke duer til det praktiske liv. Lyst til fornøjelse behersker sindet, og børnene bliver ødelagt af smiger og forkælelse.3Health Reformer, dec. 1872.BIH 179.5

  Værn om børnene med bøn og tro. — I har sat børn i verden, som ikke har været medbestemmende vedrø- rende deres eksistens. I har i høj grad gjort jer ansvarlige for deres fremtidige lykke og evige vel. Hvad enten I føler det eller ej, påhviler der jer det ansvar at opdrage disse børn for Gud — med nidkær omsorg holde øje med, når den listige fjende første gang nærmer sig, og være beredt på at rejse banner imod ham. Byg en mur af bøn og tro om jeres børn og vær årvågne dertil med flid. I kan ikke et øjeblik vide jer sikre mod Satans angreb. I har ikke tid til at hvile fra agtpågivende, flittigt arbejde. I bør ikke et øjeblik sove på jeres post. Dette er en overordentlig vigtig krig. Den har evighedsbetydning. Det gælder liv eller død for jer og jeres familie.4Testimonies for the Church II, s. 397. 398.BIH 179.6

  Indtag et fast og bestemt standpunkt. — Forældre nærer i almindelighed for megen tillid til deres børn; for medens forældrene stoler på dem, giver de sig ofte af med synd i det skjulte. Forældre, overvåg jeres børn med nidkær omhu! Forman, irettesæt og giv dem råd, når I står op, når I sidder ned, når I går ud, og når I kommer ind, “linie på linie, bud på bud, lidt her og lidt der”. Hold jeres børn i ave, medens de er unge. For mange forældres vedkommende bliver dette i sørgelig grad forsømt. De indtager ikke så fast og bestemt et standpunkt, som de skulle med hensyn til deres børn.5Vejledning for menigheden I, s. 43. 44.BIH 180.1

  Så med tålmodighed den dyrebare sæd. — “Hvad et menneske sår, det skal han også høste.” Forældre, jeres gerning består i at vinde jeres børns tillid og i kærlighed så den dyrebare sæd med tålmodighed. Gør jeres arbejde med tilfredshed og beklag jer aldrig over modgang, bekymringer og slid. Hvis I ved tålmodige, venlige, kristelige bestræbelser kan fremstille en sjæl som fuldkommen i Kristus Jesus, vil jeres liv ikke have været forgæves. Bevar håbet og tålmodigheden for jeres eget vedkommende. Lad ingen skuffelse kunne spores i jeres ansigtstræk eller holdning. Med Guds hjælp ligger det i jeres hænder at skabe en karakter, der kan arbejde i Herrens vingård og vinde mange sjæle for Jesus. Opmuntre bestandig jeres børn til at nå en høj standard for alle deres vaner og tilbøjeligheder. Bær over med deres ufuldkommenheder, ligesom Gud bærer over med jeres ufuldkommenheder og har tålmodighed med jer og våger over jer, for at I må kunne bære frugt til hans ære. Opmuntre jeres børn til at stræbe efter at føje de dyder, de mangler, til det, de allerede har opnået.6Manuskript 136, 1898.BIH 180.2

  Lær dem at være lovlydige. — Fædre og mødre, vær fornuftige. Lær jeres børn at være lovlydige.7Manuskript 49, 1901.BIH 181.1

  Det er ikke barmhjertighed eller godhed at give et barn lov til at gøre, som det vil, at bøje sig for dets vaner og undlade at irettesætte det af den grund, at I elsker det for højt til at straffe det. Hvilken form for kærlighed er det, der giver jeres barn lov til at udvikle karaktertræk, der vil gøre det selv og alle andre ulykkelige? Bort med en sådan kærlighed! Sand kærlighed vil se på sjælens nuværende og evige vel.8Review and Herald, 16. juli 1895.BIH 181.2

  Hvilken ret har forældre til at sætte børn i verden for derpå at forsømme dem og lade dem vokse op uden opdragelse og kristen undervisning? Forældre bør være ansvarsbevidste. Lær dem selvbeherskelse. Lær dem, at de skal ledes og ikke lede.9Manuskript 9, 1893.BIH 181.3

  Det fysiske, intellektuelle og åndelige må sideordnes. — De fysiske, intellektuelle og åndelige evner bør udvikles til at danne en velafbalanceret karakter. Børn bør vogtes, beskyttes og opdrages, for at dette kan gennemføres med held.10Testimonies for the Church IV, s. 197. 198.BIH 181.4

  Jesu fysiske konstitution så vel som hans åndelige ud-vikling bliver fremstillet for os i disse ord: “Barnet voksede” og “gik frem i . . . vækst”. I barndommen og ungdommen bør opmærksomheden samle sig om den fysiske udvikling. Forældrene bør således oplære deres børn til at tilegne sig gode vaner med hensyn til spise og drikke, påklædning og motion, så der kan lægges en god grundvold for et godt helbred senere i livet. Der bør drages særlig omsorg for den fysiske organisme, for at de legemlige kræfter ikke skal blive hindret i væk- sten, men udvikles i fuld udstrækning. Dette stiller børn og unge i en gunstig stilling, så at de med en passende religionsundervisning kan blive styrket i ånden ligesom Kristus.11Youth's Instructor, 27. juli 1893.BIH 181.5

  Helbredet har meget at gøre med forstand og moral. — For at vække jeres børns moralske følelse for Guds krav bør I indprente i deres sind og hjerte, hvorledes de skal adlyde Guds love i deres fysiske legeme; for helbredet har meget at gøre med deres forstand og moral. Når de er sunde og har et rent hjerte, er de bedre beredt til at leve og være en velsignelse for verden. Det er yderst vigtigt at lede deres sind i den rigtige retning og på det rigtige tidspunkt, for meget afhænger af den beslutning, der træffes i det kritiske øjeblik.BIH 182.1

  Hvor er det derfor betydningsfuldt, at forældrenes sind så vidt muligt er fri for unødvendige, forvirrende og trættende bekymringer, så de kan tænke og handle med besindighed, visdom og kærlighed, idet de først og fremmest tager hensyn til deres børns fysiske og moralske sundhed.12Health Reformer, dec. 1872.BIH 182.2

  Forældre undrer sig over, at børn er meget vanskeligere at styre, end de tidligere var, skønt det i de fleste tilfælde er deres egen forbryderiske ledelse, der er årsagen. Den mad, de sætter på bordet og opmuntrer deres børn til at spise, ophidser til stadighed deres dyriske lidenskaber og svækker de moralske og intellektuelle evner.13Pacific Health Journal, okt. 1897.BIH 182.3

  For sindet er ren føde nødvendig. — Opdrag jeres kæres evner og smag; sørg for at beskæftige deres sind, så der ikke kan blive plads til lave, nedværdigende tanker eller nydelser. Kristi nåde er den eneste modgift og det eneste forebyggende middel mod det onde. I kan selv bestemme, om jeres børns sind skal være optaget af rene og sunde tanker eller af de synder, som findes overalt — stolthed og forglemmelse af Frelseren. Sindet må ligesom legemet have ren føde for at få sundhed og styrke. Giv jeres børn noget at tænke på, der er uden for og over dem selv. Det sind, som lever i en ren og hellig atmosfære, vil ikke blive pjattet, overfladisk, forfængeligt og egoistisk.14Brev 27, 1890.BIH 182.4

  Vi lever i en tid, hvor det forlorne og overfladiske bliver ophøjet fremfor det virkelige, naturlige og varige. Sindet må holdes fri for alt, som vil føre det i en forkert retning. Det må ikke besværes med dårlige historier, som ikke udvikler åndsevnerne. Tankerne vil få samme karakter som den føde, vi forsyner sindet med.15Testimonies for the Church V, s. 544.BIH 183.1

  Strålende begavelse er ikke tilstrækkelig. — I er måske glade for jeres barns strålende begavelse; men hvis den ikke beherskes af et helliggjort hjerte, vil den komme i et modsætningsforhold til Gud. Kun en tydelig fornemmelse af Guds krav til os kan give os den rette karakterfasthed, skarpsindighed og indsigt, som er en forudsætning for fremgang både i denne og den kommende verden.16Review and Herald, 23. april 1889.BIH 183.2

  Sæt et højt mål for karakterudviklingen. — Hvis vi lærer vore børn at være flittige, er faren halvvejs overstået, for lediggang medfører alle former for fristelse til at synde. Lad os opdrage vore børn til at opføre sig naturligt uden at være for frie, til at være godgørende og selvopofrende uden at være ødsle, og til at være sparsommelige uden at blive gerrige. Lad os frem for alt lære dem, hvilke krav Gud stiller til dem, at det er deres pligt at tage religionen med i alle livets anliggender, at de skal elske Gud højest og elske deres næste, og ikke forsømme de små opmærksomheder, der betyder så meget for lykke i livet.17Pacific Health Journal, maj 1890.BIH 183.3

  Bed om himmelsk visdom. — Forældre bør vende sig til Gud og bede alvorligt om visdom og guddommelig hjælp til at opdrage deres børn rigtigt, så de kan udvikle en karakter, som Gud kan anerkende. De skal ikke være optagede af, hvorledes de kan uddanne deres børn, så de vil blive rost og æret af verden, men hvorledes de kan opdrage dem til at forme en smuk karakter, som Gud kan anerkende. Der behøves megen bøn og studium for at få himmelsk visdom til at vide, hvordan de unge skal behandles, for såre meget er afhængigt af, hvordan forældrene leder deres børns tankegang og vilje.18Health Reformer, dec. 1872.BIH 183.4

  Der må gives moralsk og åndelig vejledning. — Forældre behøver en erkendelse af deres forpligtelse til at sende børn ud i verden, der har veludviklede karakterer — børn som har moralsk kraft til at modstå fristelse, og hvis liv vil ære Gud og være til velsignelse for deres medmennesker. De, som går ud i det praktiske liv med faste principper, vil være i stand til at stå uplettede af denne fordærvede tidsalders moralske besmittelse.19Christian Temperance and Bible Hygiene, s. 75.BIH 184.1

  Lær børnene at vælge selv. — Lær de unge og de små børn selv at vælge den kongelige dragt, som er vævet på den himmelske væv — “en skinnende ren linnedklædning” (Åb. 19, 8), som alle Jordens hellige vil være iført. Denne klædning, som er Kristi egen uplettede karakter, tilbydes frit hvert eneste menneske. Men alle de, der tager imod den, vil modtage og bære den her.BIH 184.2

  Lær børnene, at når de lukker deres sind op for rene, kærlige tanker og udfører gode og nyttige handlinger, så ifører de sig hans karakters skønne klædning. Denne dragt vil gøre dem skønne og elskede hernede og vil siden være deres adgangstegn til kongens palads.20Education, s. 249.BIH 184.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents