Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Den oförlikneliga Boken

  Hela Bibeln är en uppenbarelse av Guds härlighet i Kristus. Om vi tar emot den, tror den och lyder den är den det mäktigaste medlet till att förändra karaktären. Den utgör den väldiga stim nians och betvingande kraft som ger nytt liv åt de fysiska, själsliga och andliga krafterna, och leder livet in på rätta banor.NLASB 214.1

  Anledningen till att ungdomen och även de äldre så lätt inleds i frestelse och synd är att de inte studerar Guds Ord och begrundar dess innehåll såsom de borde. Bristen på fast och beslutsam viljekraft som visar sig i livsföring och karaktär, är en följd av att man underlåter att tillgodogöra sig Bibelns undervisning.NLASB 214.2

  Bibelns sanningar kommer att förädla själ och sinne. Om Guds Ord uppskattades som det borde, skulle både unga och gamla behärskas aven hjärtats rättskaffenhet och principfasta kraft som skulle göra det möjligt för dem att stå emot alla frestelser.NLASB 214.3

  Låt tanken, begåvningen och hjärnans skarpaste verksamhet utnyttjas för att utforska Guds tankar. Gör inte mänskliga gissningars filosofi till föremål för ditt studium, men sätt dig i stället in i hans filosofi som är sanning. Ingen annan litteratur kan jämföras med denna i värde.NLASB 215.1

  Det världsliga sinnet finner inget nöje i att studera Guds Ord, men för den som förnyats genom den helige Ande lyser gudomlig skönhet och himmelskt ljus fram från dess heliga I sidor. Det som för det världsliga sinnet var som en öde öken blir för det andliga sinnet som ett land med livgivande vattenströmmar.NLASB 215.2

  Gud uppenbarad i sitt Ord
  Kunskapen om Gud såsom den uppenbaras i hans Ord är den kunskap vi skall ge våra barn. Så snart deras förstånd vaknar bör de göras bekanta med Jesu namn och liv. Vår första uppgift är att lära dem att Gud är deras Fader, och deras första fostran bör vara att lära sig kärleksfull lydnad. Med vördnad och ömhet bör man läsa och upprepa för dem de delar av Bibeln som lämpar sig för deras fattningsförmåga och anpassa det till deras vaknande intressen. Och framför allt, låt dem lära känna hans kärlek såsom den uppenbaras i Kristus och vad den lär oss:
  NLASB 215.3

  “Om Gud så har älskat oss, då äro ock vi pliktiga att älska varandra”. 1 Joh. 4: 11.NLASB 215.4

  Låt ungdomen göra Guds Ord till näring för själ och intellekt. Se till att Kristi kors blir all utbildnings stora vetenskap, och låt all undervisning och allt studium kretsa däromkring. Låt denna vetenskap bli en del av de dagliga erfarenheterna i det praktiska livet. På så sätt kommer Frälsaren att bli ungdomens dagliga sällskap och vän. Varje tanke kommer att föras in under lydnad för Kristus. Med aposteln Paulus kommer de att kunna säga:NLASB 215.5

  “Vad mig angår, så vare det fjärran ifrån mig att berömma mig av något annat än av vår Herres, Jesu Kristi, kors, genom vilket världen för mig är korsfäst och jag för världen.” Gal. 6: 14.NLASB 216.1

  På detta sätt kommer de genom tron att lära känna Gud genom den kunskap som erfarenheten ger. De bevisar då inför sig själva Guds Ords verklighet och att hans löften är sanna. De har smakat och de vet att Herren är god.NLASB 216.2

  Den älskade lärjungen Johannes ägde kunskap som han inhämtat genom personlig erfarenhet. Han kunde vittna och säga:NLASB 216.3

  “Det som var från begynnelsen, det vi hava hört, det vi med egna ögon hava sett, det vi skådade och med egna händer togo på, det förkunna vi: Om livets ord tala vi. Ty livet uppenbarades, och vi hava sett det; och vi vittna därom och förkunna för eder livet, det eviga, som var hos Fadern och uppenbarades för oss. Ja, det vi hava sett och hört, det förkunna vi ock för eder, på det att också I mån hava gemenskap med oss; och vi hava vår gemenskap med Fadern och med hans Son, Jesus Kristus.” 1 Joh. 1: 1-3.NLASB 216.4

  På liknande sätt kan vi genom egen erfarenhet bekräfta “att Gud är sannfärdig”. (Joh. 3: 33.) Vi kan bära vittnesbörd om vad vi själva har sett, hört och erfarit av Kristi kraft. Vi kan vittna och säga:NLASB 216.5

  “Jag behövde hjälp, och jag fann den hos Jesus. Varje behov blev fyllt, min själs hunger blev tillfredsställd, och Bibeln har för mig blivit en uppenbarelse av Kristus. Jag tror på Jesus därför att han för mig är en gudomlig Frälsare. Jag tror på Bibeln därför att jag har funnit den vara Guds röst till min själ.”NLASB 216.6

  Den som har vunnit kunskap om Gud och hans Ord genom personlig erfarenhet, är beredd att uppta naturvetenskapliga studier. Om Kristus står det skrivet: “I det var liv, och livet var människornas ljus”. Joh. 1: 4. Innan synden kom in i världen, omgavs Adam och Eva av ett klart och behagligt ljus, ljuset från Gud. Detta ljus upplyste allt som de kom i närheten av. Det fanns ingenting som kunde fördunkla deras uppfattning av Guds karaktär eller hans verk. Men när de föll för frestaren, lämnade ljuset dem. När de förlorade helighetens klädnad, förlorade de ljuset som upplyst naturen. De kunde inte längre läsa dess innehåll rätt. De kunde inte längre skåda Guds karaktär i hans verk. Inte heller kan människan i dag av sig själv rätt förstå naturens undervisning. Utan att vara ledd av gudomlig visdom, upphöjer hon naturen och naturens lagar över naturens Gud. Detta är orsaken till att enbart mänskliga ideer i fråga om vetenskap så ofta motsäger Guds Ords undervisning. Men för dem som tar emot ljuset från Kristi liv, blir naturen åter upplyst. I ljuset som utstrålar från korset kan vi rätt tolka naturens undervisning.NLASB 216.7

  Studiet av naturvetenskaperna
  Den som äger kunskap om Gud och hans Ord genom personlig erfarenhet har en fast grundad tro på Bibelns gudomliga inspiration. Han har bevisat att Guds Ord är sanning, och han vet att sanning kan aldrig motsäga sig själv. Han prövar inte Bibeln med människors vetenskapliga idéer, utan för i stället dessa idéer fram för att prövas av den ofelbara normen. Han vet att i sann vetenskap ingenting kan finnas som motsäger Guds Ords undervisning, ty båda har samma upphovsman, och en rätt förståelse av bådadera kommer att visa att de står i full överensstämmelse med varandra. Vad det vara må som i så kallad vetenskaplig undervisning motsäger Guds Ords vittnesbörd är endast mänskliga spekulationer.
  NLASB 217.1

  För dem kommer vetenskaplig forskning att öppna vida fält med tankar och upplysning. När de betraktar naturen får de en ny uppfattning om vad som är sanning. Naturens bok och det skrivna Ordet kastar ljus över varandra. Bådadera ger dem en bättre kännedom om Gud genom att upplysa dem om Guds karaktär och de lagar genom vilka han verkar.NLASB 218.1

  Psalmistens erfarenhet är den erfarenhet som alla kan få genom att ta emot Guds Ord genom naturen och genom uppenbarelsen. Han säger:NLASB 218.2

  “Du gläder mig, Herre, med dina gärningar; jag vill jubla över dina händers verk.” Ps 92: 5.NLASB 218.3

  “Herre, upp i himmelen räcker din nåd, och din trofasthet allt upp till skyarna. Din rättfärdighet är såsom väldiga berg, dina rätter såsom det stora havsdjupet;. . . Huru dyrbar är icke din nåd, o Gud!” Ps 36: 6-8.NLASB 218.4

  “Saliga äro de vilkas väg är ostrafflig, de som vandra efter Herrens lag. Saliga äro de som taga hans vittnesbörd i akt, de som av allt hjärta söka honom. ... Huru skall en yngling bevara sin väg obesmittad? När han håller sig efter ditt ord.” “Jag har utvalt sanningens väg, dina rätter har jag ställt framför mig.” Ps 119: 1, 2, 9, 30.NLASB 218.5

  “Jag gömmer ditt tal i mitt hjärta, för att jag icke skall synda mot dig.” Ps 119: 11.NLASB 218.6

  En klarare uppenbarelse av Gud
  Det är vår förmån att nå allt högre och högre i kunskap och erfarenhet för att därigenom få en klarare syn på Guds karaktär. När Moses bad: “Låt mig alltså se din härlighet”, blev han inte tillrättavisad av Herren utan fick sin bön besvarad. Gud sade till sin tjänare: “Jag skall låta all min skönhet gå förbi dig där du står, och jag skall utropa namnet ‘Herren’ inför dig.” 2 Mos. 33: 18, 19.
  NLASB 218.7

  Det är synden som förmörkar våra sinnen och fördunklar vår fattningsförmåga. När synden blir utrensad ur våra hjärtan, kommer ljuset från kunskapen om Guds härlighet som lyser fram hos Jesus Kristus och upplyser hans ord och återspeglas i naturen, att allt mera fullständigt förkunna om honom att han är “barmhärtig och nådig, långmodig och stor i mildhet och trofasthet”. 2 Mos. 34: 6.NLASB 219.1

  I hans ljus kommer vi att se ljus, till dess sinne, själ och hjärta förvandlas till likhet med hans helighet.NLASB 219.2

  För dem som på detta sätt omfattar Guds Ords gudomliga löften framträder underbara möjligheter. Inför dem utbreder sig vida sanningsfält och väldiga kraftresurser kommer i dagen. Vad härligt är kommer att uppenbaras för dem. Förmåner och plikter som de inte haft en aning om kommer att uppenbaras. Alla som vandrar på den ödmjuka lydnadens väg och motsvarar Guds syften, kommer att förstå mer och mer av Guds Ord.NLASB 219.3

  Om den studerande ungdomen gör Bibeln till sin ledstjärna, och står orubblig för rätta principer kan den eftersträva och vinna de högsta kunskaper och färdigheter. All mänsklig filosofi har lett till förvirring och vanära, när Gud inte har erkänts såsom allt i alla. Men den av Gud inspirerade, dyrbara tron åstadkommer en stark och ädel karaktär. När vi fäster tankarna vid hans godhet, hans barmhärtighet och kärlek, kommer vi att få en allt klarare och klarare uppfattning om vad som är sanning, och vår längtan efter renhet i hjärtat och klarhet i tankarna blir högre och heligare. Den som uppehåller sig i heliga tankars rena atmosfär förvandlas genom umgänge med Gud i studiet av hans Ord. Sanning är något så stort och så vittomfattande, så djupt och så högt att det egna jaget förloras ur sikte. Hjärtat blir milt och försynt och behärskas av ödmjukhet, vänlighet och kärlek.NLASB 219.4

  Lyckliga resultat av bibelstudium
  Våra naturliga förmågor stärks genom helig lydnad. Sedan vi noggrant har läst och betraktat livets Ord, kan vi träda fram med utvecklade, upphöjda och förädlade sinnen. Om vi i likhet med Daniel är Ordets görare såväl som hörare, kan vi såsom han göra framsteg i alla lärdomsgrenar. Eftersom vi har ett rent intellekt kan vi också få ett starkt intellekt. Varje själsförmögenhet får nytt liv. På så sätt kan vi utbilda och fostra oss själva, så att alla inom vår inflytelsesfär kommer att se vad en människa kan vara och göra, när hon står i förbindelse med visdomens och kraftens Gud.
  NLASB 220.1

  Vår uppgift här i livet är att bereda oss för det eviga livet. Den utbildning som börjat här nere kommer inte att fullbordas i detta liv. Den kommer att fortsätta under hela evigheten, i ständig utveckling men aldrig bli fullbordad. Guds visdom och kärlek i frälsningsplanen kommer att uppenbaras alltmer fullständigt. I det Frälsaren leder sina barn till livets vattenkällor, kommer han att öppna för dem överflödande kunskapsförråd. Och dag efter dag kommer Guds underbara verk såsom bevis för hans makt att skapa och uppehålla universum att öppna nya vyer av skönhet för våra sinnen. I ljuset som utstrålar från Guds tron kommer hemligheterna att få sin lösning och själen fyllas av beundran för den enkla klarheten i sådant som ingen tidigare kunnat förstå.NLASB 220.2

  “Nu se vi ju på ett dunkelt sätt, såsom i en spegel, men då skola vi se ansikte mot ansikte. Nu är min kunskap ett styckverk, men då skall jag känna till fullo, såsom jag själv har blivit till fullo känd.” 1 Kor. 13: 12.NLASB 220.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents