Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  поглавље 8—Христостыҥ Бойында болуп öзöри

  Бис ичбойыстагы кубулталардыҥ шылтузында Кудайдыҥ балдары боло бередис. Бу кубулта Библияда öрöртинеҥ туулганы деп адалат. Ол анайда ок ÿрендеечи ÿрендеген jакшы ÿренниҥ öскöнине тÿкейлелет. Анайып ла, Христоско jаҥы баштанган улус, «jаҥы туулган балдар чылап», «Христостыҥ толо кемине jедер» учурлу (1 Петр. 2:2; Еф. 4:13). Кырада ÿренделген jакшы ÿрен чилеп, олор öзÿп, тÿжÿм берер учурлу. Исаия jарчыныҥ айтканыла, олорды «чыныла кÿчтÿ улус, Кайраканныҥ магына тарыганы» деп адагылаар (Чыг. 61:3). Арбÿткенниҥ телекейинеҥ алылган бу темдектер биске ичкöгÿс jÿрÿмниҥ табыскактарын jакшы оҥдоп аларга болужат.Xj 50.1

  Эҥ оогош деген амыйтанга jÿрÿм берерге кижиниҥ ойгоры ла билгири jеткил эмес. Öзÿмдер ле тындулар олорго Кудай салган ийдекÿчтиҥ шылтузында jÿрÿп jадылар. Ичкöгÿс те jÿрÿм улуста jаҥыс ла Кудайдаҥ табылар. Кижи «öрöртинеҥ туулбаза» (Ин. 3:3), jÿрÿм jÿрбес, Христос дезе бистиҥ телекейге бу jÿрÿмди берерге болуп келип jÿрген.Xj 50.2

  Мынайда ок öзÿм керегинде айдарга jараар. Öзÿмдер Кудайдыҥ кÿчиле чечектеп, тÿжÿм берип jадылар. Кудай «баштап кöк öскÿрет, оноҥ мажак, оноҥ мажакты ашла толтырат» (Мк. 4:28). Осия jарчыныҥ айтканыла, Израиль «чомур чечек чилеп чечектейт», «анда калаш артыктажып, виноградтыҥ ööни чилеп чечектегилеер» (Ос. 14:6,8). Иисус дезе биске айдат: «Чомур чечектердиҥ öзÿп турганын кöрÿгер» (Лк. 12:27). Öзÿмдер ле чечектер алкы бойыныҥ кÿчиле, таҥынаҥ бойлоры эмес, Кудайдаҥ jÿрÿмге керектÿ ончо немелерди алып тургандары учун öзÿп jадылар. Бала, канайып та кичеензе, бойыныҥ сынын узадып болбос. Анайып слер де, бойыгардыҥ кÿчигерле, сандыртыгарла ичкöгÿс jÿрÿмде öзÿмге jедип болбозыгар. Öзÿмдер де, бала да эбире турган арбÿткеннеҥ jÿрÿге керектÿ ончо немени — кейди, кÿнниҥ jаркынын ла курсакты алып турганыныҥ шылтузында öзÿп jадылар. Христос Ого иженип турган улуска керектÿ чилеп, арбÿткенниҥ бу сыйлары тындуларга ла öзÿмдерге керектÿ. Ол буларга «мöҥкÿ jарык», «кÿн ле куйак» (Чыг. 60:19; Cap. 83:12). Ол «Израильге чалын» (Ос.14:6) болор, «öлöҥи чабылган jалаҥга jааган jаҥмыр, jерди сугарган тамчылар чылап келер» (Cap. 71:6). Ол — тирÿ суу, теҥеридеҥ тÿжÿп, телекейге jÿрÿм береечи калаш (Ин. 6:33).Xj 50.3

  Неле де тÿҥдеп болбос сый эдип телекейге Бойынык Уулын ийип, Кудай ончо jерди Бойыныҥ jакшылыгыла толтырган. Бу jакшылыкта болуп jÿрерге jÿткиген ончо улус Христос Иисус ажыра jÿрер.Xj 51.1

  Чечек кÿнге тартылып, оныҥ jаркынду чокторы тийип, кепбÿдÿм алынып, jаранып турганы чылап, бис те, бисти теҥеридеги jаркын jарытсын, кылыкjаҥыс Христостыҥ кылыкjаҥына там ла там тÿҥейлешсин деп, Акту болорыныҥ Кÿнине тартылар учурлу.Xj 51.2

  Андый ок ÿредÿ Христостыҥ сöстöри ажыра берилет: «Мениҥ бойымда болуп туругар, Мен де слердиҥ бойыгарда болорым. Сабалак ööнинде болбозо, алдынаҥ бойы jиилек öскÿрип болбос, анайып ок слер де, Менде болбозогор, нени де öскÿрип албазыгар» (Ин. 15:4,5). Сабалак сапка бириктирилбезе, öспöс, тÿжÿм бербес чилеп, анайып слер де, Христостыҥ Бойында болуп jÿрбезегер, агару jÿрÿмле jÿрÿп болбозыгар. Ол jокко слерде jÿрÿм де jок. Слерде ченелтеге удурлажар эмезе jакшылыкта ла агарулыкта öзÿм алынар ийдекÿч jок. Оныҥ Бойында болуп, толо кемдÿ jÿрÿм jÿреригер. Оноҥ jÿрÿмдик ийдекÿч алып, аругарды jылыйтпазыгар, тÿжÿм jок артпазыгар. Слер сууныҥ jанында тарылган агаштый болорыгар.Xj 51.3

  Бу керектиҥ jарымын таҥынаҥ эдер керек деп, кöп улус бодойт. Олор кинчектери ташталарында Христоско иженгендер, эмди дезе бойлорынык аргачыдалыла чын jÿрÿм jÿрерге ченежип jадылар. Jе анайда ийдекÿч салганында jедим jок. Иисус айдат: «Мен jокко нени де эдип болбозыгар». Бистиҥ jакшылыкта öзöтöнис, бистиҥ сÿÿнчибис ле тузабыс — ончозы Христосло биригеринеҥ камаанду. Jаҥыс ла кÿнÿк сайын, саат сайын Оныла тил алыжып, Оныҥ Бойында болуп, бис jакшылыкта öзöр аргабыс бар. Ол бистиҥ бÿдÿп турганыстыҥ jаҥыс та башталганы эмес, jе учы. Христос — баштапкы ла калганчы, кайда ла jÿреечи. Ол jаҥыс та jолыстыҥ бажында ла учында эмес, jе кажы ла алтамда бисле кожо болор учурлу. Давид айдат: «Мен алдымда jаантайын Кайраканды кöргöм, нениҥ учун дезе, Ол мениҥ ок jанымда; эреҥистелбезим» (Cap. 15:8).Xj 52.1

  Слер: «Канайып мен Христосто болуп jÿрерим?» — деп сурайдыгар. Анайып ла, бажында ла чылап, Оны бойыгарга jуудып аларыгарда чылап. «Оныҥ учун Христос Иисус Кайраканды канайып алынганыгар, анайып Оныҥ Бойында jÿрÿгер» (Кол. 2:6). «Мениҥ акту кижим дезе бÿдÿп, jÿрер» (Евр. 10:38). Слер бÿткÿлинче Кудайдыйы болорго, Ого бажырып ла багып jÿрерге, бойыгарды Ого бердигер. Слер Христосты бойыгардыҥ Аргадаачыгар эдип jуудып алдыгар. Слер бойыгардыҥ кинчектеригердеҥ алкы бойыгардык эткенигерле айрылып ол эмезе jÿрегерди кубултып болбодыгар. Jе, бойыгарды Кудайга берип, Ол Христоско болуп мыны ончозын слерге эткенине бÿттигер. Кудайга бÿдÿп, Христостыйы боло бердигер, бÿдÿп ок, берип ле алып, Оныҥ Бойында öзÿгер. Слер ончозын берер учурлу: бойыгардыҥ jÿрегерди, бойыгардыҥ кÿÿнтабыгарды, бойыгардыҥ jÿткÿмелеерди; Оныҥ ончо jакаруларын бÿдÿрерге, Ого бастыра бойыгарды берер учурлу. Слер анайда ок ончозын алар учурлу: Христос слердиҥ бойыгарда jÿрзин, слердиҥ ийдекÿчигер, слердиҥ актугар болзын, слерге сöсуккур болорго болушсын деп, Оныҥ ончо алкыштарын.Xj 52.2

  Бойыгарды кажы ла кÿн эртен тура Кудайга учурлагар. Бу слердиҥ баштапкы керегер болгой. Мынайып мÿргÿгер: «Мени Бойыҥа ал, Кайракан, мен бÿткÿлинче Сенийи. Мен ончо амадуларымды Сениҥ будыҥныҥ алдына салып турум. Бÿгÿн мени Бойыҥныҥ керегиҥде тузалан. Мениҥ ончо иштерим Сениҥ болужыҥла бÿтсин деп, мениле кожо бол». Мыны кажы ла кÿн эдер керек. Кажы ла кÿн эртенги кÿнге бойыгарды Кудайга учурлагар. Нени эдерге сананып алганыгарды ончозын Ого бактырыгар. Ол бойыныҥ озолондыра билгениле слерге айдып берер деп, оны бÿдÿрерге эмезе оноҥ мойноорго белен болугар. Анайып, слер бойыгардыҥ jÿрÿмигерди Кудайга кÿннеҥ кÿнге берер аргалу болорыгар, jÿрÿмигер там ла там Христостыҥ jÿрÿмине тÿкейлежер.Xj 52.3

  Христостыҥ Бойында jÿрери — ол энчÿ jÿрÿм. Христиан кижиде кööрöм санаалар болбостоҥ до айабас, jе ондо jаантайын ичбойындагы бÿдÿмjи ле токунал болор. Слер бойыгарга эмес, Христоско иженедигер. Слердиҥ чине jок болгоныгар Оныҥ ийдекÿчиле биригет, слердиҥ билбезигер — Оныҥ ойгорыла, слердиҥ аргакÿч jок болгоныгар — оныҥ улуjаан ийдекÿчиле. Слер бойыгарга кöрбöгöр, алкы бойыгарга аjаруны тыҥытпагар. Христос дööн кöрÿгер! Оныҥ сÿÿжи, Оныҥ кылыкjаҥыныҥ кеенjаражы ла толозы керегинде сананыгар. Христос ло Оныҥ Бойынак jана тÿшкени, Христос ло Оныҥ Бойын базынганы, Христостыҥ арузы ла агарулыгы, Оныҥ неле де тÿҥдеп болбос сÿÿжи — сананарга jарамыкту темалар андый. Слер Оны сÿÿзегер, Ого öткöнсöгöр, иженсегер, jÿк ле ол тушта Ого тÿҥейлежеригер.Xj 53.1

  Иисус айдат: «Мениҥ Бойымда болуп jÿрÿгер». Бу сöстöрдö туркаары, бÿдÿмjилÿ болорыныҥ, энчÿниҥ шÿÿлтези салылган. Ол ойто катап кычырат: «Меге келигер... Мен слерди токунадып койорым» (Мф.11:28). Мындый ок шÿÿлтени сарынчы айдат: «Кайраканга багып, Ого ижен» (Cap. 36:7). Исаия jарчы дезе бÿдÿмjилейт: «Слердиҥ кÿчигер тымыкта ла ижениште» (Чыг. 30:15). Бу энчÿ эшнеме этпегениле алылбас, нениҥ учун дезе, Аргадаачыныҥ кычырузында jаҥыс та сöс берилген эмес, jе ишке кычыру бар: «Мен берер комутты бойыгарга кийигер... ол тушта тынjулагарга энчÿ табарыгар» (Мф. 11:29). Христоско бÿткÿлинче иженип турган кижи Оныҥ кыразында эҥ эрчимдÿ ле кичееҥкей ишчи болор.Xj 53.2

  Кижи бастыра аjарузын бойыныҥ «мен» дегенине эткенде, ол Христостоҥ — jÿрÿм ле кÿч Береечидеҥ — jана болот. Бат оныҥ учун эрлик улустыҥ аjарузын Аргадаачыдан jаан- тайын туура эдерге, онызыла Христосло тил алыжарын ла биригерин буудактап койорго ченежет. Ол слердиҥ санаагарды ичипjип jыргап jÿрерине, jадынjÿрÿмдеги шакпырашка, керишталашка, öскö улустыҥ jедикпестутактарына, толо кемдÿ эмезигерге ууландырарга jÿткийт. Бойыгарга аjару этпес, бистиҥ аргадажыс jанынаҥ коркыбас ла тÿймебес керек. Бу ончозы бисти кÿч Береечидеҥ туураладат. Бойыгардыҥ jÿрÿмигерди Кудайга бÿдÿмjилеп, Ого иженигер. Иисус керегинде айдыгар, сананыгар. Слердиҥ «мен» дегенигер Оныҥ Бойында кайылып калар учурлу. Ончо эреҥистелиштерди ле коркышты кеде эдигер. Павел апостолло кожо мынайда айдыгар: «Эмди мен jÿрÿп турган эмезим, jе мениҥ бойымда Христос jÿрет. Эткандуда jÿрÿмимди алза, Кудайдыҥ Уулына бÿткенимле jÿрÿп jадым. Ол мени сÿÿп jат, мен учун Бойын берген» (Гал. 2:20). Кудайдыҥ Бойында энчÿ бедирегер. Слердиҥ Ого бÿдÿмjилегенеерди Ол чеберлеер. Слер Оныҥ колында болзогор, слерди Сÿÿгенниҥ ийдекÿчиле ончозын jеҥÿлÿ öдÿп чыгарыгар.Xj 53.3

  Кижиниҥ бÿткен бÿдÿмин алынала, Христос Бойын кижиликле сÿÿштиҥ бек колбуларыла колбогон. Кижи бойы кÿÿнзебезе, олорды кандый да ийдекÿч ÿзÿп болбос. Бу колбуларды ÿссин, Христос jокко jÿрер шÿÿлте этсин деп, эрлик бисти jаантайын ченеер. Бат оныҥ учун кандый да jилбиркедиш бисти öскö бийди талдаттырбазын деп, сергек болор, мÿргÿÿр ле ийдекÿч салар керек. Бисте талдаар jаҥ бар ине. Аjарубысты Христоско эдели, Ол бисти чеберлеер. Христоско баштанып турганыста, биске jеткер табарбас. Бисти Оныҥ колынаҥ кем де блаап албас. Оны улайын кöрÿп, бис «Ого тÿҥейлежип, кубуладыс, Оныҥ магыла там ла там jаркындаладыс» (2 Кор. 3:18).Xj 54.1

  Шак анайда баштапкы ÿренчиктер бистиҥ кару Аргадаачыбысла тÿҥейлешкен. Бу ÿренчиктер Иисустыҥ айткан сöстöрин угала, олорго шак ла Ол jетпегенин бу ла тарый сескендер. Олор Оны бедиреп табала, ээчий баргандар. Ӱренчиктер Оныла кожо ÿйде, кÿндÿкÿрееде, аалга jерлерде, арбÿткенде болгондор. Олор Оныҥ агару чындык керегинде ÿредÿзин угуп, Оноҥ кажы ла кÿн ÿренгендер. Бойлорыныҥ эдетен молjуларын оҥдоорго, олор, jалчылар бойыныҥ бийине чилеп, Ого кöргöндöр. Бу ÿренчиктер ончозында биске тÿҥей болгондор (Иак. 5:17). Олор бис ле чилеп кинчекле тартышкандар, агару jÿрÿм jÿрерге, бис ле чилеп jакшылыкты керексигендер.Xj 54.2

  Керек дезе Аргадаачыга ончозынаҥ тÿкей, Оныҥ сÿÿген ÿренчиги Иоанн ары jанынаҥ андый jакшы кылыкjаҥду болуп бÿтпеген. Ол jаҥыс та улуркак, бойына ла иженип jÿрген эмес, jе тудунып билбес, jöпкö кирбес болгон. Jе ого Христостыҥ Кудайлык кылыкjаҥы ачыларда, ол бойыныҥ jедикпестутактарын кöрÿп, jобожыган. Ол кÿнÿҥ сайын Кудайдыҥ Уулыныҥ ийдекÿчин, чыдамкайын, эркезин, улу болгонын ла jобожын кöргöн, мынызы оны кайкалла, сÿÿшле толтырган. Иоанн бойын эмес, Кайраканды сÿÿп, кажы ла кÿн Ого jÿрегиле тартылып турган. Христос оныҥ тарынчак, улуркак кылыкjаҥын кубулткан. Агару Тынныҥ орныктыраачы кÿчи Иоанныҥ jÿрегин jаҥырткан. Христостыҥ сÿÿжиниҥ jетирген камааныла оныҥ кылыкjаҥында jаан кубулталар болгон. Иисусла бириккени jазымы jоктоҥ андый турулталарга экелер. Христос jÿректе jÿргенде, кижи бÿткÿлинче кубулат. Христостыҥ Тыны, Онык сÿÿжи jÿректи jымжадып, бактырат, санааларды ла амадуларды Кудайга, ончо мöҥкÿ ле ÿргÿлjи немелерге ууландырат.Xj 55.1

  Христос теҥери öрö чыга берерде, Оныҥ jолыла барып jаткан улус Оныҥ бар болгонын сескенче болгон. Ол, jаркынла, сÿÿшле толо Бойы, олорло кожо болгон. Базып jÿрÿп айдып, мÿргÿп, сергидип, токунадып турган Аргадаачы Иисус амырэнчÿ керегинде jар jарлаганча, теҥериге алылган. Оны тÿмен тоолу ангелдер курчай аларда, Оныҥ ÿренчиктериниҥ кулагына мындый сöстöр угулганча болгон: «Jе бат, ончо кÿндердиҥ туркунына, чак тÿгенгенче Мен слерле кожо» (Мф. 28:20). Ол теҥериге кижи кеберлÿге кöдÿрилген. Ол Нöкöр лö Аргадаачы болуп артып, Кудайдыҥ ширеезиниҥ jанында jÿрÿп jат деп, Оныҥ олорго сÿÿжи кубулбаган деп, Ол кыйыншырада jÿрген кижиликке килегенче деп, ÿренчиктери билгендер. Улусты кандый jаан баала jайымдаганын эске алындырып, Христос Кудайга Бойыныҥ эткен керектерин, Бойыныҥ баалу канын, jыдала öткÿре сайылган колдорын ла буттарын кöргÿзет. Олорго jер белетеерге, Ол теҥериге кöдÿрилген, ойто келип, олорды Бойына алар деп, ÿренчиктер билгендер.Xj 55.2

  Христос теҥериге кöдÿрилген кийнинде ÿренчиктер кожо jуулыжала, Иисустыҥ адынак Теҥеридеги Адага бойлорыныҥ сурактарын айдарга кÿÿнзегендер. Олор jÿректери шимиреп, мÿргÿÿрге тизеленип, олорго берилген сöсти такып айдып тургандар: «Мениҥ адымда Аданаҥ нени де сураар болзогор, слерге берер. Сурагар, сÿÿнчигер толо болзын деп, аларыгар» (Ин. 16:23,24). Олор бÿдÿп, колдорын теҥери öрö там ла там бийик кöдÿрип, мынайда керелеген шÿÿлте айдып тургандар: «Öлгöн лö тирилген Христос Кудайдыҥ оҥ jанында jÿрÿп, бис учун сурап jат» (Рим. 8:34). Беженинчи кÿн дейтен байрамда олорго Коот Эдеечи тÿшкен. Ол керегинде Христос мынайда айткан: «Ол... слердиҥ бойыгарда болор». Оноҥ айткан: «Мениҥ барганым слерге торт. Мен барбазам, Коот Эдеечи слерге келбес ине, барзам, Оны слерге ийерим» (Ин. 14:17; 16:7). Бу öйдöҥ ала Христос Бойыныҥ Тыныныҥ болужыла jаантайын балдарыныҥ jÿректеринде болуп jÿрер учурлу болгон. Эмди олор, Оныҥ jерде jÿрердегизине кöрö, Ого jуук болгондор. Олордоҥ бойлорында jÿрген Христостыҥ jаркыны, сÿÿжи ле ийдекÿчи чыгып турган, оныҥ учун улус «кайкажып, Иисусла кожо jÿрген деп, олорды танып тургандар» (Иш. 4:13).Xj 56.1

  Бÿгÿн Христос баштапкы ÿренчиктери эткенин ончозын Бойыныҥ балдарына эдерге кÿÿнзейт. Иисус Бойыныҥ ÿренчиктери ортодо калганчы катап мÿргÿп, айткан: «Jаҥыс олор учун мÿргÿп турган эмезим, олордыҥ сöзинеҥ Meгe бÿткендер учун мÿргÿп турум» (Ин. 17:20).Xj 56.2

  Бойы Адазыла бирлик чилеп, бисти Оныла бирлик болзын деп, Иисус бис учун мÿргÿген. Бу кандый улу бирлик! Аргадаачы Бойы керегинде мынайда айткан: «Уулы Бойы Бойынаҥ нени де эдип болбос» (Ин. 5:19); «Мениҥ Бойымда jÿрген Ада Бойыныҥ керектерин эдип турганы ол» (Ин. 14:10). Анайдарда, Христос jÿректеристе jÿрген болзо, «Кудай слердиҥ бойыгарда кÿÿн jайап, слерди ууландырып, Бойыныҥ jакшылыкту кÿÿниле эдет» (Флп. 2:13). Бис Ол иштегени чилеп иштеерис. Бистиҥ бойыбыста ол ло тын ачылар. Оныҥ сÿÿжинде jÿрÿп, Ого ончозында тÿҥейлежерис. «Ол — Христос, Бажы эди» (Еф. 4:15).Xj 56.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents