Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  поглавље 11—Мÿргÿ ончозынаҥ артык

  Арбÿткен ле ачылта ажыра, Бойыныҥ биске килемjизи ажыра, Бойыныҥ Тыныныҥ камааныныҥ болужыла Кудай биске айдат. Jе мыныла бистиҥ колбубыс токтобос учурлу. Бистиҥ кажыбыска ла анайда ок Ого бойыстыҥ jÿрегисти ачар керек. Ичкöгÿс jÿрÿмдÿ ле ийдекÿчтÿ болорго, бис Теҥеридеги Адабысла тил алыжар учурлу. Бистиҥ санааларыс Ого баштанар аргалу. Бис Оныҥ эткен керектери, Оныҥ буурсагы ла алкыштары керегинде сананарыс та, jе мынызы Оныла тил алышканы эмес. Кудайла чындаптаҥ колбу тударга, бис Ого бойыстыҥ jÿрÿмис, сÿÿнчилерис ле эрикчилдерис керегинде айдар учурлу.Xj 69.1

  Мÿргÿп, Кудайга нöкöриске чилеп jÿрегисти ачадыс. Мынызы бис кемдер болгонысты Кудай билбес учун эмес, jе биске Оны бойыска jуудып аларында болужарга керектÿ. Мÿргÿ Кудайды биске эмес, бисти Кудайга jууктадат.Xj 69.2

  Jерде jÿрÿп, Иисус Бойыныҥ ÿренчиктерине мÿргÿйтенниҥ ÿредÿзин берген. Ол Кудайдыҥ алдына кÿнÿҥ сайынгы керексингенин ачары, Ого бойыныҥ бастыра ижемjилерин салары керектÿзин айткан. Олордыҥ мÿргÿгени угулар деп, Аргадаачы сöзин берген. Бу сöс бериш анайда ок биске де келижип jат.Xj 69.3

  Иисус Бойы, улустыҥ ортозында jÿрÿп, улам сайын мÿргÿйтен. Ол бистиҥ керексингенисти ле арга jогысты Бойына алынып, Кудайдыҥ керегине jÿреринде ле ченелтелерди öдöринде туркаары артыкташкан ийдекÿчтÿ болорго, Бойыныҥ Теҥеридеги Адазынаҥ болуш сурап баштанатан. Иисус биске ончозында jозок кöргÿзет. Ол чине jок тужыста Карындажыс боло берген, Ол «бис чилеп, ончозында ченелген», jе jаманнаҥ jескинип, кинчек jок бойынча арткан. Кинчектиҥ телекейинде Аргадаачы кыйыншыра кöрÿп, тартыжу öткöн. Мÿргÿ Ого керектÿ, ончозынаҥ артыгы болгон. Ол Бойыныҥ Адазыла тил алыжарында токунал ла сÿÿнчи алатан. Улусты Аргадаачы, Кудайдыҥ Уулы мÿргÿйтенин керексиген болзо, бис, чине jок, кинчектÿ, öлÿмдÿ амыйтандар, туркаары мÿргÿйтенин оноҥ тык керексиир учурлу!Xj 69.4

  Теҥеридеги Адабыс бойыныҥ алкыштарын ончозын биске берерге белен. Бис учыкыйузы jок сÿÿштиҥ аржанынаҥ суубысты кандырар аргабыс бар. Бистиҥ андый ас мÿргÿп турганыс кайкамчылу эмес пе? Бойыныҥ балдарыныҥ эҥ jобожыныҥ акту jÿректеҥ мÿргÿгенин Кудай кÿÿнзеп угат, jе бис Ого бойыстыҥ керексигенисти ачарга табыланадыс. Jокту, бойлорына болужып болбос, ченелтелерге алдырган улусты кöрöлö, теҥериниҥ ангелдери нени сананар? Кудай олорды учыкыйузы jок сÿÿп, олор сурайтанынаҥ ла кÿÿнзейтенинеҥ чикjок кöпти берерге белен, олор дезе ас мÿргÿп, ас бÿдÿп jадылар. Ангелдер Кудайга чындык jалчыланып jадылар, Оныҥ jуугында jÿретени олорго сÿÿнчилÿ. Олорго Кудайла тил алыжатаны — улудаҥулу сÿÿнчи. Ол ло öйдö бис, jердиҥ балдары, jаҥыс ла Кудай берер аргалу болушты керексип турган бойлорыс, Оныла тил алышпай, Оныҥ Тыныныҥ jаркыны jокко jÿретениле болорзынып турган болгодыйыс.Xj 70.1

  Мÿргÿйтенин jектеп тургандарды бÿркеген караҥуйды эрлик койылтат. Оштÿ шымыранып айткан jилбиркедиштер кинчекке апарат. Олорго Кудай берген мÿргÿ артык болгонын jектегилеп турган учун, бу ончозы анайда болуп jат. Мÿргÿ — ол Öрö турган Кудайдыҥ теҥериде чеберлелген учыкыйузы jок аргаларын ачып турган бÿдетениниҥ тÿлкÿÿри болзо, нениҥ учун Кудайдыҥ уулдары ла кыстары анайда кÿÿнкÿч jок мÿргÿп jадылар? Бис сергек болбой, чылаазыны jок мÿргÿбезебис, бистиҥ алдыбыста эшнеме керексибес болуп калар, чындык jолдоҥ астыгар чочыду туруп jат. Jакшылыктыҥ ширеези дööн jолдо öштÿ биске jаантайын буудак эдет. Бисти мÿргÿйтенин ле бÿдетенин jектезин, jакшылыкты албазын, ченелтелерди öдöргö кÿч кожулбазын деп, ол бойыныҥ jанынаҥ ончозын эдет.Xj 70.2

  Jарт айалгаларда Кудай мÿргÿгенин угуп, ого каруу jандырып турган деп, бис бÿдÿмjилÿ болор аргабыс бар. Баштапкы деген некелтелердиҥ бирÿзи незинде дезе, бис Оныҥ болужын керексигенисти оҥдоор учурлу. Ол сöзин берген: «Суузаганга суу, кургаганга агындар урарым» (Чыг. 44:3). Акту болорынаҥ аштап, суузап, бастыра jÿрегиле Кудайга jÿткип jÿрген кижи, тойорым деп, бÿдÿмjилÿ болор учурлу. Jÿрек Агару Тынныҥ камаанына ачык болзо, jаҥыс ла ол тушта Кудайдыҥ алкыжы алылар.Xj 71.1

  Сÿрекей керексинип jÿргенис бистиҥ тузабыска бÿдÿмjилÿ ле чокым кере болуп jат. Бистиҥ керексигениске каруу jандырсын деп, Кайраканга бойыс баштанар учурлу. Ол айдат: «Сурагар, слерге берилер». «Ол Бойыныҥ Уулын чеберлебей, ончобыс учун öлÿмге берип, Оныла кожо биске ончозын сыйлап бербес беди?» (Мф. 7:7; Рим. 8:32).Xj 71.2

  Jÿрегисте jаманды эдерге сананып алган, кандый бир кинчекке илинген болзобыс, Кайракан мÿргÿгенисти укпас. Jе кинчегин алынып, алсанаага тÿшкен кижиниҥ мÿргÿзи jаантайын угулып, jарадылар. Jе алкы бойыстыҥ эткен керектеристи Кудай качан да jаратпас. Jаҥыс ла Иисус Христостыҥ эткен керектери бисти аргадаар, jаҥыс ла Оныҥ Каны бисти арутаар. Jе бу ончозы Кудай бисти Бойына jуудып аларга тургускан некелтелерди jоголтпойт.Xj 71.3

  Кудайга бÿдери — jедимдÿ мÿргÿйтенниҥ база бир некелтези. «Ол бар деп, Оны чын бедиреп jÿрген улуска кайрал болор деп, Кудайга келип турган кижи бÿдер учурлу» (Евр. 11:6). Иисус ÿренчиктерине айткан: «Мÿргÿп тура, нени де суразагар, сураганымды алдым деп мÿргÿгер, слерге болор» (Мк. 11:24). Бис Оныҥ сöзине бÿдÿп jадыс па?Xj 71.4

  Христостыҥ мынайда бÿдÿмjилегенинде учбаш jок. Ол берген сöзине чындык. Керек дезе сураганысты ол тарый албазабыс, тÿҥей ле Кайракан бисти угуп, мÿргÿбиске каруу jандырар деп, бис бÿдер учурлу. Бис бойыстыҥ кÿÿнзегенисте jастырып, ыраада кöрбöй, кезикте биске кежик экелбес немени сурайдыс. Мыны Текеридеги Адабыс билер, Ол бистиҥ мÿргÿбиске каруу берип, шак ла бистиҥ тузабыска керектÿни, бастыра jÿрегистеҥ бойыс кÿÿнзегенисти ийет. Бис, öрöртинеҥ ÿредÿ алган бойлорыс, jолыбыста туштап турганыстыҥ ончозыныҥ чындык учурын оҥдоор учурлу. Керек дезе бистиҥ мÿргÿбиске каруу jок деп билдирип те турган болзо, бис тÿҥей ле Кудайдыҥ jакшылыгына иженер учурлу, — каруу бойыныҥ öйинде jазым jок берилер, эҥ керексип турганыста алкыш аларыс. Jе карууны кÿÿнзегенисле шак ла мындый öйдö лö анайып аларыс деп айдары бойына бойы иженгени болор. Кудай jастырбас — Ол учы jок ойгор, Оны бедиреп турган улустыҥ алкыжын айрыбас — Ол учы jок быйанзак. Оныҥ учун, керек дезе бойыгардыҥ мÿргÿгерге ылтам каруу албазагар да, Ого бÿдÿнерге коркыбагар. Оныҥ мынайда берген бек сöзине иженигер: «Сурагар, слерге берилер» (Мф. 7:7).Xj 71.5

  Алаҥзып, коркып, мынык камаанында jÿрген болзобыс эмезе бистиҥ санаабыс jетпести ончозын окдоорго ло jартаарга ченежип турган болзобыс, ууркÿчтерис там кöптööр. Jе бис бойысты болужы jок ло камаанду (бис чын да андый эдис) деп оҥдоп, Кудайга келип турган болзобыс, Бойыныҥ jайаганында ончозын кöрÿп, Бойыныҥ кÿÿнтабыла, Сöзиле ончозын башкарып Турганныҥ алдында jобожып, Ого бÿдÿп, керексигенисти ачып турган болзобыс, Ол бистиҥ jайнубысты угар, Бойыныҥ jаркыныла jÿректеристи чалыдар. Акту jÿрегистеҥ мÿргÿп, Учыкыйузы Jоктыҥ ойсанаазыла билижедис. Ол öйдö, айса болзо, Jайымдаачыбыс бисти сÿÿп, биске килеп, ÿстибиске эҥчейип, сеспей де турган болзобыс, эрке килемjи эдип турганыныҥ чынын керелегени jок то болордоҥ айабас.Xj 72.1

  Кудайдаҥ килемjи ле алкыш сураганыста, бойыс та буруны таштаарга белен, сÿÿшле толо болор учурлу. «Биске тöлÿлÿ улустаҥ канайып алымдабайдыс, бистиҥ де тöлÿлеристи алымдаба» (Мф. 6:12) — деп мÿргÿп, jуук улузыстыҥ jаманын канайып таштабайтаныс? Кудай мÿргÿбисти угар деп сакып турган болзобыс, бойыстыҥ jаманыс ташталарына иженип, анайып ла öскö улустыйын таштаар учурлу.Xj 72.2

  Мÿргÿде турумкай болоры — сураганды аларга jаан учурлу некелте. Кудайга бÿдетенис тыкызын, ичкöгÿс jÿрÿмдеги ченемелис байызын деп, бис токтоду jок мÿргÿÿр учурлу. «Jаантайын мÿргÿгер, мÿргÿде сергек болугар, алкышбыйан айдыгар» (Кол. 4:2). Петр апостол бÿдÿп тургандарга айдат: «Керсÿ болугар, мÿргÿп, сергек болугар» (1 Петр. 4:7). Павел апостол jакыйт: «Jаантайын мÿргÿп ле сурап, алкыш айдып, Кудайдыҥ алдында керексигенеерди ачыгар» (Флп. 4:6). Иуда апостол бичийт: «Слер дезе, кару улузым, Агару Тынла мÿргÿп, бойыгарды Кудайдыҥ сÿÿжинде чеберлегер» (Иуд. 20, 21). Токтоду jок мÿргÿйтени — тынjулабыстыҥ Кудайла бузылбас бирлиги. Мыныҥ шылтузында Кудайлу jÿрÿп, Оны бойыстыҥ jÿрÿмистиҥ арузыла, агарулыгыла сÿÿндиредис.Xj 72.3

  Мÿргÿни не де буудактабазына jединер керек. Иисусла бирлигеер толо ло сÿÿнчилÿ болзын деп, ончо аргакÿчигерди салыгар. Jаҥжыкканыла Кудайга мÿргÿп турган jерлерде болорго, не ле арганы тузаланыгар. Кайраканла чындаптаҥ бирлик болорго турган улус мÿргÿÿл jуундарга jÿрÿп, бойлорыныҥ молjуларын акчек бÿдÿрер. Олор Кудайдыҥ берер болгон ончо алкыштарын аларга, текеридеги jаркынныҥ чокторы jÿректерин jарыдар jерде болорго не ле аргаларды тузаланарга кÿÿнзеер.Xj 73.1

  Бис билебисте мÿргÿÿр, jе jаҥыскандыра мÿргÿйтенин ундыбас учурлу: мында тынjуланыҥ jÿрÿминик jажыды бар. Jаҥыскандыра мÿргÿйтенин jектеп, jакшылыкта öзöр лö тыҥыыр арга jок. Jÿк jаҥыс билелик эмезе элjондык мÿргÿ jеткил болбос. Бойыстыҥ jÿрегисти Кудайдыҥ ончоны кöрööчи кöзи алдына ачалы. Jаҥыскандыра мÿргÿгенисти jаҥыс ла Ол угар учурлу. Jажытту сураганды Кудайдаҥ башка кемниҥ де угар учуры jок. Мÿргÿп турган кижи Кудайла jакыскан болуп, öскö улустыҥ камаанына алдырбас, ол сандырап öкпööрбöс. Ол Кудайга токунаалу, jе jайнулу баштанар. Jажыттуны кöрÿп, jÿректик тÿбинеҥ айдылган мÿргÿни угуп турган Кудайдаҥ ÿзÿги jоктоҥ jакшынак камаан jедер. Андый кижи бÿдÿккей болуп, Кудайла тил алыжып, эрликле тартыжуда тыҥыдылган ла jöмöлгöн болорго, бойына Кудайлык jаркынныҥ чокторын алынат. Бистиҥ кÿчибис — Кудайда.Xj 73.2

  Jакыскандыра, кÿнÿҥ сайынгы иштоштыҥ аразында мÿргÿгер, Кудайдыҥ алдында бойыгардыҥ jÿрегерди улам сайын ачыгар! Шак анайда Енох «Кудайдыҥ алдында jÿрген». Бу jажытту мÿргÿлер, саҥ чылап, jакшылыктыҥ ширеезине кöдÿрилет. Jÿреги Кудайла бирлик кижини эрлик эркитеп болбос.Xj 73.3

  Кудайга кандый ла öйдö, кандый да jерде мÿргÿп баштанарга jараар. Биске акту кÿÿнистеҥ мÿргÿп, jÿректеристи ачарга не де чаптык эдип болбос. Керек дезе тышкаары талтабыш та, улус та аразында эмезе бойыстыҥ керекjарактарысты да эдип, Кудайга баштанып, оноҥ болуш ла башкарту сураар аргабыс бар. Анайда бойыныҥ öйинде Неемия Артаксеркскаанныҥ алдына туруп, сураган эди. Кудайла кайда ла jуук колбу тударга jараар. Бистиҥ jÿректерис Христосты кычырып, эжиги jаантайын ачык болор учурлу. Ол бистиҥ тынjулабыска теҥеридеги кÿÿнзеген айылчы чылап кирип, ондо болуп jÿрзин.Xj 74.1

  Бисти эбире jек ле jайраду курчаза да, оныҥ каршулу буузын тынып алып кайдарыс, бисте теҥериниҥ ару кейин тынып jÿрер арга бар ине. Бис Кудайга акту кÿÿнистеҥ мÿргÿп, кара ла jаман санаалардаҥ бойысты чеберлеп аларыс. Кудайдыҥ камаанына ла Оныҥ алкыштарына jÿректери ачык улус агару айалгада jÿрÿп, теҥериле туркаары бирлик болор.Xj 74.2

  Биске Иисусты jакшы билип алар, мöҥкÿликке чын бар немелерди бойыста баалап билер керек. Кудайдыҥ балдарыныҥ jÿректерин агарулык толтырар учурлу. Бого jедип аларга, бис теҥеридеги чындыктар jанынаҥ Кудайдыҥ ÿредÿзин бедиреер учурлу.Xj 74.3

  Jÿректерис öрö, Кудай биске берип турган теҥериниҥ ару кейине ууланзын! Бис Кудайга jуук болзобыс, кажы ла сайын сакыбаган jанынаҥ ченелте болгондо, санааларыс чечек кÿнге чилеп, Ого баштанар.Xj 74.4

  Кудайдыҥ алдына бойыгардыҥ керексигенеерди, сÿÿнчигерди, кунукчылараарды, санаалараарды ла айап jÿргенеерди ачыгар! Мынызыла Оны чылатпазыгар, jоботпозыгар. Бажыгардыҥ кажы ла кылын тоолойтон Кудай бойыныҥ балдарыныҥ керексигенин бÿдÿрбей калбас. «Кайракан кöп быйанду ла буурсак» (Иак. 5:11). Оныҥ сÿÿген jÿрегине бистик ачукороныс табарат. Ого бу керегинде айтканыста, Ол бисле кожо санааркайт. Слерди тÿймедип, токунатпай турганды jажырбай, Ого келигер. Кандый да кош Ого тоҥ öткÿре уур болбос: Ол телекейлерди, Орчылаҥды башкарат ине. Бистиҥ ичтелекейисле колбулу ончо неме Ого jаан учурлу. Бистиҥ jÿрÿмистиҥ тÿÿкизинде Ол кычырып албагадый булгалган бир де бажалык jок; та нени де jетире оҥдоп болбой кÿчсинип турганыста, Оныҥ болужып албазы jок. Оныҥ балдарыныҥ эҥ оогош дегендерине табаргадый кандый да jеткертÿбек, öзöкбуурды öйкöгöн кандый да тÿймеен, кандый ла сÿÿнчи, акту кÿÿннеҥ кажы ла сайын мÿргÿгени — не де, ончозында туружып, каруу берип турган Теҥеридеги Адабыстыҥ аjарузынаҥ кыйышпайт. «Jÿреги сыстап, алсагышка тÿшкендерди Ол jазат, олордыҥ ачукоронын эмдейт» (Cap. 146:3). Кудай ла кажы ла кижи ортодогы колбулар бек ле толо. Бу кижи jерÿстинде сок jаҥыс чылап, Теҥеридеги Адабыс оны кичееп алып jÿрет, ол учун Бойыныҥ сÿÿген Уулын берген.Xj 74.5

  Иисус айткан: «Мениҥ адымда суранарыгар. Слердиҥ учун Аданы буурсадарым дебейдим. Ада слерди Бойы сÿÿп jат». «Мениҥ адымда Аданаҥ нени де суразагар, оныгарды Ол слерге берзин деп, слерди туттым» (Ин. 16:26,27; 15:16). Jе Иисустыҥ адын адап мÿргÿйтени, бу атты мÿргÿниҥ бажында ла учында тегин адайтаны эмес. Онызы Иисустыҥ берген сöстöрине бÿдÿп, Онык кÿÿнтабыла, тыныла эптÿjöптÿ мÿргÿйтени, Оныҥ керектерин эдип, Оныҥ jакшылыгына иженери.Xj 75.1

  Кудайга бажырып, Оныҥ керегине jÿрер амадула бисти монахтар боло берзин эмезе аалга jерлерде jÿрзин деп, Ол некебей jат. Бис Христос чылап jÿрÿп, иштеер, мÿргÿÿр учурлу. Нени де этпей, jаҥыс ла мÿргÿп турган кижи, удабай мÿргÿбей барат, эмезе темиккени ле аайынча мÿргÿйт. Улус элjондык jÿрÿмнеҥ, христиан молjуларынаҥ ла крестти алып jÿреринеҥ кыйышканда, олорго болуп чылаазыны jок иштеген Кайраканга кичеенип иштебей барганда, мÿргÿÿр немелери jок: олордыҥ ÿренер де, билим де алар не ле jÿткÿмели jоголот. Олор тöс аjаруны бойлорына эдип мÿргÿйт. Олор кижиликтиҥ керексигени, Христостыҥ Каандыгыныҥ бÿдÿретени, Кудайдыҥ керегине jÿрерге олордыҥ бойлорына кÿч берери керегинде мÿргÿп болбос.Xj 75.2

  Кудайга бажырарында бойбойысты тыҥыдарга ла сергидерге кожо болор арганы jектегенисте, кöпти jылыйтадыс. Оныҥ Сöзиниҥ чындыктары бойыныҥ кÿчин ле учурын jылыйтат. Олор jÿректериске мынаҥ ары ÿредÿ бербейт, арутабайт, ичкöгÿс jÿрÿмде öлÿп каладыс. Бойбойыска килебей турганыста, кöпти jылыйтадыс. Санааларын бойында ла алып jÿрген христианин ого Кудай jакыган керекти бÿдÿрбейт. Христиан сÿÿшке чын таскаганыс бисти öскö улуска сескир ле аjарыҥкай эдет, Кудайга бажырарында тыҥыдат.Xj 75.3

  Христиандар кожо jуулыжып, Кудайдыҥ сÿÿжи ле jайымдалыштыҥ баалу чындыктары керегинде бойбойлорына айдышкан болзо, бойлоры да ичкöгÿс байлыкта тыҥып, öскö улуска jакшынак камаанын jетирер эди. Бис кÿнÿҥ сайын Теҥеридеги Адабыс керегинде там кöптöдö билип, Оныҥ jакшылыгында jÿрÿп, jÿрÿмниҥ jаҥы ченемелин аларыс, мынызы дезе бисте Оныҥ сÿÿжи керегинде айдар кÿÿнди ойгозор. Анайда этсебис, jÿректерис jылыдылып, сергидилер. Бис Иисус керегинде кöп, бойыс керегинде ас сананып, айдып турган болзобыс, Оныҥ ортобыста jÿргенин толо сезер эдис.Xj 76.1

  Кудайдыҥ биске эдип турган килемjизин кöрÿп, Ол керегинде кÿнÿҥ сайын эске алынып турган болзобыс, санааларыс jаантайын Ого ууланар эди, Ол керегинде куучындап, Оны мактап, сÿÿнчи табар эдис. Бис бойыстыҥ jердеги керектерис керегинде айдадыс, нениҥ учун дезе, олор бисти jилбиркедет. Бис наjыларыс керегинде айдадыс, нениҥ учун дезе, олорды сÿÿп, олорло бойыстыҥ сÿÿнчибисти ле кунугысты ÿлежедис. Jе бисте Кудайды наjыларыстаҥ артык сÿÿр шылтактар ума jок кöп. Кудай керегинде сананары, Оныҥ jакшызы керегинде айдары, Оныҥ ийдекÿчи керегинде куучындаары — бат бу биске эҥ учурлу. Кудай биске кысканбай jайалталар берген. Олорды бистиҥ санааларысты jуда салзын, jÿрÿмис Кемдийи болгонын ундып, jÿректеристи ээлезин деп берген эмес. Карын, бис неле байыдылганыс ончозы Ол керегинде jаантайын эске алындырар, теҥериде ончо jакшыны Береечиле бисти сÿÿштиҥ ле алкышбыйанныҥ колбуларыла колбоор учурлу. Бис jердегизи керегинде тоҥ öткÿре кöп сананадыс. Теҥеридеги öргööниҥ ачык эжиги дööн кöрöли. Ондо Христостыҥ чырайынаҥ Кудайдыҥ магыныҥ jаркыны чалыйт. «Ол ажыра Кудайга келип турган улусты jаантайын аргадаар аргалу» (Евр. 7:25).Xj 76.2

  «Улуска jетирип турган быйаны учун, эдип турган кайкамчылу керектери учун» Кудайды тыҥыда мактайлы (Cap. 106:8). Бистиҥ мÿргÿÿл jаҥдагы jÿрÿмис jаҥыс ла сурактарла, олорго каруу сакыйтаныла болорзынбас учурлу. Jаҥыс ла бойыстыҥ керексиништерис керегинде туркаары са- нанбайлы, алып турган jакшылыкты ундыбайлы. Бис андый ас мÿргÿп, андый ас алкышбыйан айдып jадыс! Кудайдаҥ кÿнÿҥ сайын быйан алып, Ого алкышбыйан айтпайдыс! Оныҥ биске болуп эткени учун Оны андый ас мактап jадыс!Xj 76.3

  Jебрен чакта израильдер Кудайга бажырарга кожо jуулыжарда, Ол мынайда jакарган: «Слер ле билелеригер колдорыгар эткенин ончозын, Кайракан, Кудайыгар неле алкаганын эске алынып, Кайракан, Кудайыгар алдында ажанып, сÿÿнигер» (Jасакты так.12:7). Кудай макталзын деп эдилип турганы ончозы кунукла эмес, сÿÿнчиле, мак jаҥарларла, алкышбыйанла эдилер учурлу.Xj 77.1

  Бистиҥ Кудайыс — килеҥкей, буурсак Ада. Ого jалчыланары jоболтолу, кунукчылду керек болбос учурлу. Кудай jаҥыныҥ чÿмjаҥдарын öткÿрип, Оныҥ керегинде туружары — бат мында бис чындаптаҥ макатыш алар аргабыс бар. Кудай Бойыныҥ балдарына болуп аргадаштыҥ улу атнерелÿ керегин эткен. Оны кату некелтелÿ Jакараачы деп бодобос керек. Оныҥ кÿÿни андый. Кудай — бистиҥ эҥ артык Нöкöрис. Кудайга бажырарга шыйдынып турганыста, Ол бисле кожо болорго, бисти алкаарга ла токунадарга, jÿректеристи сÿÿнчиле, сÿÿшле толтырарга кÿÿнзейт. Ого бажырып jÿрери Оныҥ балдарына уур кошjÿк болбозын, jе бу олорго макатыш ла токунал берзин деп, Кайракан кÿÿнзейт. Ого бажыратан jерге келип турган улус Кудайдыҥ килемjизи ле сÿÿжи керегинде баалу санаалар алзын, бу колбу ажыра олор кÿнÿҥ сайынгы ижинде ийдекÿчтÿ болуп, кÿÿнсанаазы кöдÿрилзин, Оныҥ jакшылыгын алала, ончозында акчек ле чындык эдер аргалу болзын деп, Ол кÿÿнзейт.Xj 77.2

  Бис керÿ агаштыҥ эдегинде биригер учурлу. Христос, ÿзеери кере тартырган Бойы, бистиҥ санааларыстыҥ ла эрмеккуучындарыстыҥ темазы болор, эҥ кереес ле сÿÿнчилÿ сезимдер берер учурлу. Биске Кудайдаҥ алган кажы ла алкышты ундыбас керек. Бис Оныҥ учыкыйузы jок сÿÿжин оҥдозобыс, биске болуп керÿ агашка кадалган колдорго ончозын берип ийерис.Xj 77.3

  Кайраканла анайда бирлик болгоныстаҥ улам тынjулабыс Оны мактап, канатталып, теҥериге чыгат. Теҥериде jÿргендер Кудайга jаҥарла, кÿÿле бажырат. Айдарда, jÿректеристиҥ тÿбинеҥ Ого алкышбыйанысты айтсабыс, бистиҥ Кудайга бажырып, Ого jалчыланганыс теҥериде jÿргендердиҥ jалчыланыжына там тÿҥейлежер. «Макташты тайылга эдип турган кижи, Кудайды тоойт» (Cap. 49:23). Кудайдыҥ алдында агару сÿÿнчиле сÿÿнип туралы. Ого «мактап ла jаҥарлап» бажыралы (Чыг. 51:3).Xj 77.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents