Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  поглавље 3—Кинчегиналынары

  Кижи Кудайла чын колбуларды канайып тургузар? _ Кинчектÿ кижи канайып акту боло берер? Jаҥыс ла Христос ажыра бис Кудайла, Оныҥ агарулыгыла эптÿjöптÿ болорыс, jе бис Христоско канайып келерис? Беженинчи дейтен кÿнде тÿйметкен ол ло суракты кöп улус берет. Ол тушта олор бойлорыныҥ кинчегин алынып, «Биске нени эдер керек?» — деп, сурап тургандар. Петрдыҥ jандырган каруузында баштапкы сöстöр «кинчегерди алыныгар» дегени болгон (Иш. 2:37). База бир учуралда, jаан удабай ол мынайда айткан: «Кинчектеригер ташталзын деп, кинчегерди алынып, Кудайга баштаныгар!» (Иш. 3:19).Xj 17.1

  Кинчегин алынар дегени — эткен кинчек учун санааркап, оны мынаҥ ары этпейтени. Кинчектиҥ тÿбегин оҥдобозобыс, бис оноҥ мойнобозыс; бистиҥ jÿрегис кинчектеҥ jана тÿшпезе, jÿрÿмисте чын кубулта болбос.Xj 17.2

  Кöп улус кинчегин алынарыныҥ учурын аайлабайт. Улус эткен кинчеги учун кородоп, керек дезе тыштыла кылыкjаҥын кубултат, нениҥ учун дезе, jаман кылынгандары учун кыйналыпшыралаарынаҥ коркып jадылар. Jе онызы, Библияда айдылганыла, кинчегин алынар дегени эмес. Олор кинчектиҥ бойын эмес, кинчектиҥ салтарларын сананып, кородоп ыйлап jадылар. Исав тун туулганы болор тапэригин эрjажына jылыйтканын оҥдоп, анайда кунуккан. Валаам, jолында кылышту турган ангелдеҥ коркып, öлтÿртпеске бойыныҥ бурузын алынган; jе ол чынынча кинчегин алынбаган, jаманнаҥ jескинбеген. Ол бойыныҥ умзаныштарын кубултпаган. Иуда Искариот бойыныҥ Кайраканын садып, тыҥ ÿнденип, айткан: «Актуны öлÿмге садып ийип, кинчек эттим» (Мф. 27:4).Xj 17.3

  Öлöтöнин билип, удабас болотон jаргыдаҥ коркып, ол мынайда ачыгынча айдынган. Ол эткен jаман керегиниҥ салтарларынаҥ коркыган, jе Кудайдыҥ jек jок Уулын садып ийгени, «агару Израильдеҥ jана тÿшкени» учун jÿрегиниҥ тÿбинде кородобогон, алсагышка алдырбаган. Египеттиҥ фараоны Кудайга jаргыладып, оноҥ арыгы кыйыншыралардаҥ кыйыжарга, бойыныҥ кинчегин алынатан, jе jеткертÿбек öдö лö бергенде, Кудайга удурлажып туратан. Бу улус ончозы кинчектиҥ бойы керегинде эмес, кинчектиҥ салтарлары керегинде сананып ачурканатан.Xj 18.1

  Jÿрек Кудайдыҥ Тыныныҥ камаанына бакканда, кинчектÿ кижиниҥ уйады ойгонып, ол Кудайдыҥ теҥериде ле jерде башкарып турган Jасагыныҥ тереҥин ле агарузын оҥдоп баштайт. «Телекейге келген кандый ла кижини jарыдыл турган» jарык кижиниҥ jажытту санааларын, карачкыда jажырылганды jарыдып, илезине чыгарат (Ин. 1:9). Кинчектÿ кижи санаазыла, jÿрегиле бойыныҥ бурузын оҥдоп баштайт. Ол jаҥыс ла Иегова актаар деп, ачыгынча айдып, jектÿ ле быjар бойы, кижиниҥ тынjулазыныҥ ончо jажыттарын билер Кудайдыҥ алдында турганынаҥ коркыйт. Ол Кудайдыҥ сÿÿжин, агарулыктыҥ jаражын, аруныҥ сÿÿнчизин кöрöт. Ол Теҥериле тил алыжарга, ару болойын, кубулайын деп jÿткийт.Xj 18.2

  Давид jабыс тÿжÿп, мÿргÿгени кинчек эделе чындаптаҥ кунукканныҥ темдеги болуп jат. Ол акту jÿрегинеҥ кинчегин алынган. Ол бойыныҥ бурузын jымжадарга ченешпей, кезедÿдеҥ кыйыжарга болуп мÿргÿген эмес. Давид бойыныҥ эткен каршулу керегиниҥ коркыштузын, тынjулазыныҥ jектÿзин оҥдоп, бойыныҥ кинчегинеҥ jескинген. Ол jаҥыс та Кудай кинчегин таштазын деп эмес, jе jÿрегин арутазын деп мÿргÿген. Ол агару jÿрÿмниҥ сÿÿнчизин кöрöргö, Кудайла эптÿjöптÿ болотонын, тил алыжатанын орныктырарга jÿткиген. Кöрзöгöр дö, ол ачукоронын, сÿÿнчиырызын jÿрегиниҥ тереҥ тÿбинеҥ келип турган сöстöрлö канайда айдат:Xj 18.3

  «Кинчекjарамастары ташталган,
  кинчектери jабылган кижи кежиктÿ!
  Кайракан кинчектерин тоого албаган,
  тынjулазында мекетöгÿн jок кижи кежиктÿ». Cap. 31:1,2.
  Xj 19.1

  «Бойыҥныҥ улу килемjиҥле меге киле, Кудайым,
  Карамкысканыш jок Бойыҥ jарамастарымды ташта...
  Нениҥ учун дезе jарамастарымды оҥдоп jадым,
  кинчегим болзо jаантайын алдымда...
  Иссопло мени ÿрÿсте, ару болорым;
  jаҥдап jун, кардаҥ ару болорым...
  Мениҥ бойымда ару jÿрек jайа, Кудайым,
  Öзöгимде акту болор тынды jаҥырт.
  Мени Бойыҥнаҥ тууралатпа,
  Агару Тыныҥды менек айрыба.
  Мени аргадап, сÿÿнчимди буры,
  Бойыҥныҥ Тыныҥла мени тыҥыт...
  Мени каннаҥ айры, Кудайым,
  мени аргадайтан Кудайым,
  Ол тушта тилим Сениҥ чыныҥды мактаар». Cap. 50:3—16.
  Xj 19.2

  Кижи бойыныҥ кÿчиле мынайда кинчегин алынып болбос; ол jаҥыс ла «бийикке чыгып, улуска сыйлар берген» Христос ажыра кинчегин алынар.Xj 19.3

  Шак бу суракта кöп улус азып jат, оныҥ учун Христостыҥ олорго jетирер кÿÿндÿ болужын албай jадылар. Озо баштап кинчектеристи алынбазабыс, Христоско келип болбозыс, кинчегин алынганы кинчекти таштаарына jол белетейт деп, олор бодойдылар. Чындап та, кинчегин алынган кийнинде кинчек ташталат. Онызы чын, нениҥ учун дезе, jаҥыс ла бурузын алынып, кунукка алдырган jÿрек Аргадаачыны керексийт. Jе кинчектÿ кижи Иисуска барарга, бойыныҥ кинчегин алынарын сакыыр учурлу ба? Кинчегин алынары кинчектÿ кижи ле Аргадаачы ортодо буудак болор учурлу ба?Xj 19.4

  «Jобопчучурап калгандар ла уурга бастыргандар, ончогор Meue келигер, слерди токунадып салайын» (Мф.11:28) — деп, Христос кычырат. Кинчектÿ кижи бу кычыруны алардаҥ озо кинчегин алынар учурлу деп, Библия ÿретпей jат. Чындаптаҥ кинчегин алынарга ийдекÿчти Христос берип jат ине. Мыны Петр израильдерге баштанып, jартаган: «Израиль кинчегин алынып, Кудайга баштанып, кинчектери ташталзын деп, Кудай Ого, jÿрÿмниҥ Баштамызына ла Аргадаачыга, jаҥ ла кÿч берген» (Иш. 5:31). Бис уйадысты ойгозоочы Христостыҥ Тыны jокко база кинчегисти алынып болбозыс, анайда ок Христос jокко кинчектерис ташталбас.Xj 19.5

  Христос биске не ле jакшы jÿткÿмел берет. Бисти jаҥыс ла Ол кинчектеҥ jескиндирер. Кижиниҥ чындыкка ла ару болорго jÿткигени, бойын кинчектÿ деп оҥдогоны чылап, Христостыҥ Тыны бистиҥ jÿректериске камаанын jетирип турганын керелейт.Xj 20.1

  Иисус айткан: «Мен jердеҥ кöдÿрилзем, ончолорын Бойыма тартып аларым» (Ин. 12:32). Христос кинчектÿ кижиге улустыҥ кинчектери учун öлгöн Аргадаачы болуп ачылар учурлу; Голгофадагы керÿ агашта кере тартылган Кудайдыҥ Кураанына кöрÿп, бис jайымдаштыҥ jажыдын jакшы оҥдоп баштайдыс, Кудайдыҥ jакшылыгы бисти кинчегисти алынарына баштап алып апарат. Христос, кинчектÿлерди аргадап аларга болуп, Бойыныҥ öлÿмиле бисти учыкыйузы jок сÿÿп турганын кöргÿскен. Кинчектÿ кижи бу сÿÿшти оҥдоп, jÿреги jымжайт, санаазы jарыйт, кинчегин алынар кÿÿни ойгонот.Xj 20.2

  Чын, кезикте улуска кинчектÿ jÿрÿми учун уйатту боло берет, олор Христоско баштангалакта бойлорыныҥ бир канча jаман кылыктарын таштайт. Jе олордыҥ jакшы болорго канайып та ченешкени, чын эдерге акту jÿрегинеҥ кÿÿнзегени — олорды Христоско тартып турган ийдекÿчтиҥ шылтузы. Олор тынjулага jеткен камаанды сеспей де турган болзо, уйады ойгонып, jÿрÿми билдирлÿ тÿзелет. Кинчектери учун кере тартылганды кöрзин деп, Христос олорды Бойыныҥ керÿ агажына кöрöргö кÿÿнзедет. Ол тушта олорго Христостыҥ jакылтазы ачылат, олордыҥ башкыдагы jÿрÿми jектÿ болгоны илеjарт боло берет; олор jÿректерине кинчек кандый тереҥ тазылдар божотконын кöрÿп jадылар. Христостыҥ актузын кезектей оҥдоп, мынайда айдадылар: «Кинчекке олjолоткон ончо улусты jайымдаары учун андый jаан баа тöлöлгöн болзо, кинчек дегени ол не болотон? Бис öлÿп кал- бай, мöҥкÿ jÿрÿмдÿ болзын деп, канча кире сÿÿш, кыйыншыра ла базынчык керек болгон! Кудай бисти андый тыҥ сÿÿп туру эмеш пе?»Xj 20.3

  Кинчектÿ кижи оны Христоско тартып турган бу сÿÿшке, бу кÿчке удурлажар да; jе ол удурлашпаза, кыйалта jогынаҥ Христоско келер; ол аргадаштыҥ учурын билип, Кудайдыҥ сÿÿген Уулына анча кире кыйыншыра экелген бойыныҥ кинчектерин алынып, керÿ агаштыҥ эдегине келер.Xj 21.1

  Арбÿткенниҥ телекейинде ончозын аайлубашту тöзöп койгон ол ло Кудайлык ОйСанаа улуска баштанып, олордыҥ jÿректерин суузадып jат. Бу телекейде оныҥ суузын не де кандырып болбойт. Олорды амыр ла энчÿ береечини — Христостыҥ jакшылыгын бедирезин деп, Кудайдыҥ Тыны кычырат. Бистиҥ Аргадаачыбыс кöскö илинер ле илинбес камаанын jетирип, улусты тынjулазын тойдырып болбос соотjыргалдаҥ туура тартарга, Бойы ажыра тоозы jок байлыктар аларына аjару эдерге, jаантайын ченежет. Бу телекейдиҥ соолып калган сууларынаҥ суузын кандырарга темей ченежип турган ончо улуска Кудай мындый jарла баштанат: «Суузаганы келгей, кÿÿни бары jÿрÿмниҥ суузын тегинге алгай» (Ач. 22:17).Xj 21.2

  Слер бу телекей берип болбос кандый да jакшыга бастыра jÿрегерле jÿткип турган болзогор, слердиҥ бу jÿткÿмелеер Кудайдыҥ слерге баштанган ÿни деп билигер. Оны кинчегерди алынарга болушсын, учыкыйузы jок сÿÿштÿ ле сыраҥай ару Христосты слерге ачсын деп сурагар. Аргадаачыныҥ jÿрÿминеҥ Кудайдыҥ jасагыныҥ ээжилерин — Кудайга ла кижиге сÿÿжин кöрöдис. Оныҥ jÿрÿми карам jок сÿÿшле, jакшынак керектерле толо болгон. Бис Ол jаар кöргöнисте, Аргадаачыбыстаҥ келип турган jаркын бисти jарытканда, jаҥыс ла ол тушта алкы бойыстыҥ кинчектÿбисти ле кылыкjаҥыстыҥ ÿрелгенин кöрöдис.Xj 21.3

  Айса болзо, бис, Никодим чилеп, чын jÿрÿп jадыс, jаман кылык этпейдис деп сананып, бойысты токынададыс, биске, öскö дö ончо кинчектÿлерге чилеп, Кудайдыҥ алдында jÿректеристи jобожыдары керек jок деп бодойдыс. Jаҥыс ла Христостоҥ келип турган jарыкта jÿректеристиҥ jектÿ болгонын кöрÿп, бистиҥ кажы ла эдип jÿргенис jаман санааларла, Кудайга öштöжÿле быjартыган деп оҥдойдыс. Чы- нынча, бистиҥ акту болгоныс киртиген кийимдий, jаҥыс ла Христостыҥ Каны бисти кинчектиҥ быjарынаҥ арутап, бистиҥ jÿректеристи Ого тÿҥей эдип jакыртар деп, оҥдоп баштайдыс.Xj 21.4

  Кижиниҥ кылыкjаҥыныҥ кажы ла jаманы билдирлÿ болзын деп, jедикпестер ле jектер иле болзын деп, Кудайдыҥ магыныҥ jÿк ле бир чогы, Христостыҥ тынjулага öткöн арузыныҥ jалт эткени jеткил эмтир. Кинчектÿ кижиге оныҥ кÿÿнземелиниҥ jектÿзи, jÿрегиник чындык эмези, оозынаҥ чыккан jаман ачылат. Ол бойыныҥ jастырганы Кудайдыҥ jасагын бусканын кöрöт; ого Кудайдыҥ Тыныныҥ камааны jедип, jÿреги оорып, сыстайт. Христостыҥ ару, jек jок кылыгына кöрÿп, ол бойынаҥ бойы jескинип турганын сезет.Xj 22.1

  Даниил jарчы, ого ийилген теҥериниҥ элчизин курчаган макты кöрöлö, алкы бойыныҥ jÿдегин билип, кунукка алдырган. Кайкамчылу немени кöрöлö, нени сескенин бичип, ол мынайда айдат: «Менде ийдекÿч артпаган, бÿдÿшбадыжым кöрöр аайы jок кубулган, уйкумнаҥ да астыккам» (Дан.10:8). Андый камаан jеткен кижи бойын бойы сÿÿрин, мензиништи jаман кöрÿп, Христоско бÿдÿп, Кудайдыҥ jасагына ла Христостыҥ кылыкjаҥына келишкедий ич аруга jедерге jÿткиир.Xj 22.2

  Павел апостолдыҥ бойы керегинде айтканыла, jасактыҥ некелтезиле (бу некелтелер дезе jаҥыс ла кöрÿнип турганды башкаргандар) акту болоры jанынаҥ ол «jек jок» болгон (Флп. 3:6); jе ого jасактыҥ ичкöгÿс байлык аайынча jаны jарт боло берерде, ол бойыныҥ кинчектерин кöрÿп ийген. Jасакла башкарынып, тыш керектер эдип, ол кинчек этпей тудунган; jе агару jакылталарды тереҥжиде билип алала, оныҥ кандыйын Кудай кöргöни чилеп, бойын кöрÿп ийген. Айдарда, ого jобожып, бойыныҥ бурузын чыгара айдынарга келишкен. Апостол айдат: «Мен качан да jасак jокко jÿргем. Jе jакылта табыларда, кинчек тынданып келген, мен дезе öлÿп калгам» (Рим. 7:9, 10). Ол Кудайдыҥ jасагыныҥ ичкöгÿс байлык jанынаҥ учурын оҥдоп аларда, кинчек чындаптаҥ jескинчилÿ болгоны jарталып, улуркак кÿÿнинеҥ ис те артпаган.Xj 22.3

  Кудай ончо кинчектерди бир тÿҥей jаман деп бодобойт. Ол, улус чылап ок, кижиниҥ бурузын башкалап баалайт, jе кандый да кинчек Кудайдыҥ алдында оогош болбой jат. Ки- жиниҥ шÿÿлтези jастыралу ла арга jок, Кудай дезе ончозы керегинде чындаптаҥ кандыйынча шÿÿп айдат. Аракызакты кыйа кöргÿлеп, оны кинчеги райга божотпос дейдилер. Ол ло öйдö улуркайтаны, jаҥыс ла бойын сÿÿйтени, ачыркайтаны аjару jок артат, jе шак ла бу кинчектерди Кудай анчада ла jаман кöрöт, нениҥ учун дезе, олор Оныҥ jалакайына, кижизегине, карам jок сÿÿжине келишпей jат. Jаан кинчек эткен кижи уйалар да, бойыныҥ эшкереги jогын оҥдоп, Христостыҥ jакшылыгын керексиир, jе улуркак кижиге не де керек jок, оныҥ учун jÿреги Христоско ло Оныҥ тоолоп болбос алкыштарына jабылу.Xj 22.4

  «Ээ, Кудай, меге, кинчектÿ кижиге, буурсак бол» (Лк. 18:13) — деп мÿргÿген каланчы бойын эҥ jаман кижи деп бодогон. Оны эбире jÿрген улус база ла анайда бодогондор. Jе ол бойыныҥ нени керексигенин сескен. Буруныҥ ла уйаттыҥ кошjÿгине бастырып, ол Кудайдыҥ алдына туруп, Оноҥ быйан сураган. Кинчектиҥ олjозынаҥ jайымдап турган Кудайдыҥ Тыныныҥ jакшылыкту камаанына оныҥ jÿреги ачык болгон. Фарисей бойын актузынып, мактанып мÿргÿгени дезе, оныҥ jÿреги Агару Тынныҥ камаанына jабылу болгонын керелеген. Ол Кудайдаҥ ыраак болгон, оныҥ учун, jектÿ бойы, Кудайдыҥ агарулыгыла текши нези де jок болгонын оҥдобой турган. Ого не де керек jок болгон, оныҥ учун нени де албаган.Xj 23.1

  Бойыгардыҥ кинчектÿгерди оҥдогон болзогор, артык боло беретенигерди сакып отурбагар. Сÿрекей кöп улус Христоско келерге, бойлорын jакшы деп бодобойт. Слер бойыгардыҥ аргакÿчигерле тÿзелерге иженип jадыгар ба? Jе «ефиоп бойыныҥ терезин, эмезе ирбис — чоокыр öҥин кубултып болор бо? Анайып слер де, jаманды эдерге темигип калган бойыгар, jакшыны эдип болороор бо?» (Иер. 13:23). Биске jаҥыс ла Кудай болужар. Бисте мынаҥ артык бÿдÿмjилÿ шылтактар, мынаҥ артык агару кылыкjаҥ, мынаҥ артык jарамыкту арга табылбаганча, бис сакыбас учурлу. Бис бойыс нени де эдип болбозыс. Бис Христоско бойыс кандый, андый ла болгонысла келер учурлу.Xj 23.2

  Кудай, Бойыныҥ улу сÿÿжиле, быйаныла керек дезе Оныҥ jакшылыгын jектеп турган улусты аргадаар деп, кем де сананбазын. Кинчектиҥ jескинчилÿзин jаҥыс ла Голгофадагы керÿ агашка кöрÿп оҥдоор аргабыс бар. Кудай ток öткÿре jалакай, Ол кинчектÿ кижини таштабас деп, кем де бÿдÿмjилеп турган болзо, Голгофа дööн кöрзин. Христос кинчектÿ улустыҥ бурузын Бойына алынып, олор учун шыралаган, нениҥ учун дезе, кижини аргадайтан öскö jол jок болгон, бу тайылга jокко кижилик кинчектик быjартыдып турган кÿчинеҥ айрылып албас эди, агару амыйтандарла тил алыжарын орныктырып болбос эди. Улус ойтодоҥ ичкöгÿс jÿрÿмле jÿрÿп баштазын деп, Христос олордыҥ сöс укпаганы учун бурузын Бойына алынып, кинчектери учун шыралаган. Кинчектик коркыштузын, jаҥыс ла Христоско багынып, кинчектиҥ олjозынаҥ jайымдалар, jакшы jÿрÿм jÿрер аргабыс барын Кудайдыҥ Уулыныҥ сÿÿжи, кыйыншыралары ла öлÿми керелейт.Xj 23.3

  Кезикте кинчегин алынар кÿÿни jок кижи, бойлорын Христостыйы деп аданып турган улус jаар кол уулап, «Мен олордоҥ коомой эмезим — деп айдат. — Олор менеҥ де турумкай, санаалу ла керсÿ эмес, мен ле чилеп, соотоп, jыргап, боро кардына болуп jÿрÿп jадылар». Анайып, ол алкы бойыныҥ эшнеме керектебезин актаарга болуп, улустыҥ jедикпестутактарын тузаланат. Jе öскö улус кинчектÿ ле jедикпестутакту болгонынаҥ улам бистиҥ jаманыс ташталбас, нениҥ учун дезе, Кайраканныҥ айтканыла, бис öлöр салымду, jÿрÿмде jастырбас кижидеҥ эмес, кинчеги jок Кудайдыҥ Уулынаҥ тем алар учурлу. Христиандар jаман кылынып jадылар деп комудап турган улус бойлоры jÿрÿмиле jакшы jозок кöргÿскедий. Христианин кандый болор учурлузын анайда jакшы оҥдогылап турган болзо, мынызы олордыҥ алкы бойлорыныҥ бурузын кöптöдип турган болбос по? Олор канайда чын эдерин билип jадылар, jе тÿҥей ле анайда эдеринеҥ мойнойдылар.Xj 24.1

  Табыланганы jеткерлÿ. Бойыгардыҥ кинчектеригерди ачыгынча айдарын удатпагар! Тÿмендер тоолу улус бу jастыраны эдип, мöҥкÿликке öлÿп калгылайт. Христосло колбу тудуп, jÿректеригерди арутагар! Мында jÿрÿмниҥ кысказы ла аайтööй jогы керегинде айтпаза да кем jок. Jе jеткер — кöп улус jетире оҥдобой турган jеткер керегинде унчыкпай отурарга jарабас. Ол jеткер незинде дезе, Кудайдык Тыныныҥ кинчек этпезин деген кычырузын улустыҥ угар кÿÿни jок. Кинчек кандый да оогош деп билдирзе, оны jарадып тур- ган не ле кижи мöҥкÿликке öлÿп калар чочыду бар. Биске jеҥдиртпеген кинчек, учытÿбинде бисти jеҥип, öлтÿрип койот.Xj 24.2

  Тудулу jиилекти jиири — ол тоҥ öткÿре jаман кылык эмес, Кудай олорго озолондыра jакып айткан jаман салтарды jетирбес деп, Адам ла Ева бойлорын бойлоры бÿдÿндирип тургандар. Jе мынайда кылынганы Кудайдыҥ кубулбас агару jасагын бусканы болгон. Ол кижини Кудайдаҥ ырадып, бистиҥ телекейге öлÿм ле сöслö айдып болбос ачукорон экелген. Чактардакчактарга jерÿстинде кыйыншырада jÿрген улустыҥ онтукалагы угулат. Кижиниҥ уккур эмезиник салтары бастыра jайалганга jедип, ол онтопкалактап jат. Теҥериниҥ бойында да Кудайга удурлашканыныҥ истери артып калган. Голгофадагы керÿ агаш, Кудайдыҥ jасагын бузаачыларды jайымдаарга керектÿ кайкамчылу тайылганыҥ кереези болуп, туруп jат. Кинчекти керекке албайтанын токтодолы!Xj 25.1

  Кудайдыҥ jасагын кажы ла сайын бусканыс, Христостыҥ jакшылыгын jектегенис бистиҥ бойыска jаман салтар jетирип, jÿректеристи катуркандырат, кÿÿнтабысты уйададат, кöрÿмсезимисти мокортот. Бис jаҥыс та багынбай турган эмезис, jе Кудайдыҥ Агару Тыныныҥ эрке кычырузын укпай барадыс.Xj 25.2

  Кöп улус, кÿÿнзезебис ле, jаман этпей барарыс деп, бойлорын токынадат. Кудайдыҥ улуска килеп эткен кычыруларын jектеп, оны тÿҥей ле ойто ло ойто угарыс деп, олор бодойдылар. Jÿрÿмде jакшылык берер Тынды ачуркандырып, эрликке jайылып, jеткертÿбек келзе, бойыстыҥ jолдорысты кубултар аргабыс бар деп, олор сананып jадылар. Jе анайда эдетени андый да jеҥил эмес. Кинчектÿ jÿрÿм олордыҥ кылыкjаҥын айдары jок ÿреп, соҥында jÿк кезиги Христоско тÿҥейлежерге кÿÿнзейт.Xj 25.3

  Керек дезе кылыкjаҥныҥ кандыйбир jаман jаны, jÿректе табылган бир кÿÿн, артучында, Сÿÿнчилÿ Jардыҥ ийдекÿчин jоголтып койот. Кинчекке кажы ла сайын jараарынча эткени, кижини Кудайдаҥ ырадат. Кедерлеп, Кудайдыҥ чындыгына бÿтпей, оны керекке албай турган кижи, учытÿбинде нени ÿрендегенин бойы jууп алар. Ойгор Соломон мынайда айткан: «Кинчектÿ кижи бойыныҥ кинчегиниҥ олjозында jÿрÿп jат» (Укаа кууч. 5:22). Оныҥ бу сöстöри чилеп, jаманды ке- рекке албайтанын jаратпай турганы керегинде мынайда тыҥыда айдылганын бастыра Библиядаҥ таппазыгар.Xj 25.4

  Христос бисти кинчектеҥ jайымдаарга белен, jе Ол бисти бого албадабайт. Бис кинчекке алдырып, бÿткилинче jаманга jайылып, jайымдалар, Кудайдыҥ аргадаачы jакшылыгын алынар кÿÿнис jок болзо, Ол биске база нени эдер аргалу? Бис кедерлеп, Оныҥ сÿÿжин jектеп, бойысты бойыс öлÿмге бередис. «Бат эмди jарамыкту öй, бат эмди аргадаштыҥ кÿни jедип келди» (2 Кор. 6:2). «Бÿгÿн Оныҥ ÿнин уксагар, jÿректеригерди катуландырбагар!» (Евр. 3:7,8).Xj 26.1

  «Кижи чырайга кöрöт, Кайракан дезе jÿрекке кöрöт» (1 Каан.16:7) — кижиниҥ кубулчаҥ, сÿÿнчиле, кунукла, быjарла, тöгÿнле толгон jÿрегине! Кудай бистиҥ санаабысты, умзанганысты ла амадуларысты билер. Тынjулагар кандый да jектÿ болзо, Ого барыгар! Сарынчы чылап, Ончоны Кöрööчиниҥ алдына jÿректеристиҥ кору толыктарын ачып, сурайлы: «Чене мени, Кудайым, jÿрегимди билип ал; мени ченеп, санааларымды билип ал, мен jеткерлÿ jолдо бо деп кöр, мени мöҥкÿ jолго ууландыр» (Cap. 138:23,24).Xj 26.2

  Кöп улус jаҥыс ла санаазыла бÿдÿп, мÿргÿÿл jаҥды jаҥдаганыла, «тыштыла бÿдÿп турган болуп кöрÿнгениле» болорзынат, jе бу ла öйдö олордыҥ jÿректери аруталбаган бойы артат. Мынайда мÿргÿгер: «Мениҥ бойымда ару jÿрек jайа, Кудайым, мениҥ öзöгимде чындык тынды jаҥырт» (Cap. 50:12). Бойыгардыҥ алдыгарда бойыгар акчек болугар! Jана баспас, турумкай болугар, jÿрÿмигер бычактыҥ мизинде тужында эдеригер чилеп эдип jÿрÿгер! Бу сурактыҥ аайына Кудай ла слердик алкы бойыгардыҥ тынjулагар мöҥкÿликке чыгар учурлу. Слер cап тудунарга ченешкен куру ижемjи слерге öлÿм экелердеҥ айабас.Xj 26.3

  Мÿргÿп, Кудайдыҥ Сöзин шиҥжÿлегер! Бу Сöс Кудайдыҥ Jасагында ла Иисус Христостыҥ jÿрÿминде слерге агарулыктыҥ улу ээжилерин ачат, олор jокко «Кайраканды кем де кöрбöс» (Евр.12:14). Ол бистиҥ кинчектÿ болгонысты айдып, аргадалатан jолды jарт кöргÿзет. Оны тынjулагарга баштанган Кудайдыҥ ÿни деп оҥдоп, кöгÿске алынар керек.Xj 26.4

  Кинчектиҥ коркыштузын ла jÿрегистиҥ чын айалгазын кöрÿп, чöкöмjикке алдырбайлы. Христос кинчектÿлерди аргадаарга келген ине. Бис Кудайдыҥ алдында jакшы кöрÿ- нерге кичеенбезебис те алдырбас, нениҥ учун дезе, — о, кайкамчыл сÿÿш! — Кудай «Христос ажыра телекейди Бойыла jараштырган» (2 Кор. 5:19). Бойыныҥ эрке сÿÿжиле Ол азыптозып jÿрген балдарыныҥ jÿректерин Бойына тартат. Jерде jÿрген адаэнелердиҥ кемизи де, Кудай Jердиҥ балдарына чылап, jастырып турган балдарына чыдамкай болуп албас. Аза бергенди Ол чылап кем де килеп, сÿÿп, Бойына кычырбас. Оныҥ берген ончо сöстöри, озолодо jакып айтканы Оныҥ сöслö чыгара айдып болбос сÿÿжин керелейт.Xj 26.5

  Слер — улу кинчектÿлер деп, эрлик слерди бÿдÿндирип турганда, Бойыгардыҥ Jайымдаачыгар дööн кöрÿп, Оныҥ эткен jакшы керектери керегинде айдыгар. Слерге чындаптаҥ болужатан неме — Оноҥ келип турган jаркынга кöрöтöни. Кинчегерди jажырбагар, jе «Христос Иисус телекейге кинчектÿ улусты аргадаарга келген» (1 Тим.1:15) деп, слер Оныҥ не де артыктап болбогон сÿÿжиле аргадаларыгар деп, эрликке айдыгар. Бир катап Иисус тöлÿге тÿшкен эки кижи керегинде Симонго куучындаган. Олордыҥ бирÿзи бойыныҥ ээзине ас, экинчизи кöп акча тöлÿлÿ болгон. Ээзи олордыҥ экилезиниҥ тöлÿзин тöлöттирбеген. Христос Симонноҥ: «Олордыҥ кажызы оны артык сÿÿр?» — деп сураган. Симон каруу jандырган: «Мен бодозом, кöбин тöлöттирбегени» (Лк. 7:43).Xj 27.1

  Бис улу кинчектÿлер болгоныс, jе Христос бистиҥ кинчектеристи таштаарга öлгöн. Бисти аргадазын деп, Аданы сураарга, Оныҥ тайылгазы тегин де улу. Кöп кинчегин таштаткан улус Оны мынаҥ артык сÿÿр. Олор Оныҥ ширеезине öскöлöрине кöрö jуук туруп, Оны улу сÿÿжи ле кемjип болбос тайылгазы учун мактаар. Кудайдыҥ сÿÿжин канча ла кире толо билгенисте, кинчектиҥ каршузын анча ла кире jакшы оҥдойдыс. Кудайдыҥ биске килемjизи кандый улу болгонын кöргöнисте, Христостыҥ биске болуп эткен кемjип болбос тайылгазыныҥ учурын оҥдоп баштаганыста, jÿректеристе не де болуп jат. Ол сÿÿп турганысты, бурубысты алынганысты айтканыстаҥ кайылат.Xj 27.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents