Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  поглавље 12—Эреҥистелиштерди кайдаар эдетен?

  Христиан jÿрÿмниҥ jолына jаҥы кирген улустыҥ кöбизи эреҥистелип, шыралап турат. Библияда олор оҥдоп, jартап болбос кöп jерлер бар, эрлик дезе, мынызын тузаланып, олордыҥ Агару Бичикке бÿткенин jоголторго кичеенет. Андый кижи: «Мен чындык jолды канайып табайын? — деп сурайт. — Библия чындаптаҥ Кудайдыҥ Сöзи болзо, эреҥистелип турганымнаҥ, мени тÿйметкен санаалардаҥ канайып jайымдалайын?»Xj 79.1

  Бÿдÿп турганыс бек болзын деп, jеткилинче бÿдÿмjилÿ керелер бербеген болзо, Кудай Ого бÿтсин деп, бисти качан да сурабас эди. Оныҥ бар болгоны, Оныҥ кылыкjаҥы, Оныҥ Сöзиниҥ чындыгы ойсанаабыска баштанып турган керелерге тöзöлгöн, андый керелер jеткилинче. Jе Кудай эреҥистелиштер де болор деген. Бистиҥ Кудайга бÿткенис чынды керелегенине тöзöлгöлöнöр учурлу, jе кандый да аҥылу болбозо до алдырбас. Эреҥистелишти бедиреп турган улус шылтакты качан да болзо табар, jе чындыкты чындаптаҥ билерге кÿÿнзеп турган улус олорды jеткилинче табар, олорго бойынык Кудайга бÿдÿп турганын тöзöлгöлööр.Xj 79.2

  Бистиҥ киреелÿ санаабыс учыкыйузы jок Кудайдыҥ кылыкjаҥын эмезе керектерин бÿткÿлинче билип алар аргазы jок. Оноҥ болгой эҥ билгир, ÿредÿлÿ кижиге бу Агару Амыйтан jаантайын ачылбас jажыт болуп артар. «Сен шиҥжÿлеп, Кудайды таап болорыҥ ба? Öрö Турганды учына jетире би- лип аларыҥ ба? Ол теҥерилердеҥ бийик, — нени эдип болорыҥ? Алыс jерлердеҥ тереҥ, — нени билип аларыҥ?» (Иов.11:7,8).Xj 79.3

  Павел апостол тыҥ ÿнденип, айдат: «Ээ, Кудайдыҥ байлыгы кандый улу, ойгоры ла билими кандый тереҥ! Оныҥ шÿÿлтелерин шикдеер, Оныҥ jолдорын аайлаар арга jок» (Рим.11:33). «Булут ла айкараҥуй — Оныҥ jаказы, чын ла jаргы — Оныҥ ширеезиник тöзи» (Cap. 96:2) деп айдылган да болзо, Оныҥ биске эдип турган килемjизи ле Ол башкарынып турган амадулар керегинде сананып, Онык учыкыйузы jок ийдекÿчиле бириккен сöслö чыгара айдып болбос сÿÿжин ле jакшылыгын кöрöдис. Оныҥ умзаныштарын бистик тузабыска болорынча оҥдоорыс. Бис артканын ончозын jÿреги биске сÿÿшле толгон Öрö турган Кудайдыҥ колына бÿдÿмjилеер учурлу.Xj 80.1

  Кудайдыҥ Сöзинде, Онык Кудайлык бичиичизиниҥ кылыкjаҥында чылап ок, jажыттар бар. Олорды улус бÿткÿлинче качан да билип албас. Телекейде кинчектиҥ табылганы, Христостыҥ кубулганы, öлгöндöрдиҥ тирилгени, орныкканы ла Библияда бичилген кöп öскöзи де ток öткÿре тереҥ jажыт болуп, оны кижиниҥ ойсагыжы оҥдоп ло jартап болбос. Кудайдыҥ Сöзин учына jетире jÿк аайлап болбой турганыс учун бисте эреҥистелер шылтак jок. Арбÿткенде бис учына jетире аайлабай турган jажыттарга jаантайын туштайдыс. Керек дезе jÿрÿмниҥ тептегин деген бÿдÿмдеринде санаабыс jетпес табышкактарга туштайдыс. Кайда ла бистиҥ оҥдомолыстаҥ бийик кайкалдарды кöрöдис. Оныҥ учун ичкöгÿс jÿрÿмниҥ телекейинде анайда ок бис jартап болбос jажыттар барына кайкаар учурыс бар ба? Ончо ууркÿчтер jÿк ле кижиниҥ санаазы кыска ла кирелÿ болгонында. Агару Бичик Кудайдыҥ болужыла jайалганыныҥ чынын керелегени jеткилинче. Оныҥ ончо jажыттарын билип албай ла турганыс учун бис ого эреҥистелбес учурлу.Xj 80.2

  Петр апостол айдат: «Бу самараларда оҥдоорго кÿч немелер бар, олорды неме билбес ле арылыкберилик улус öскö дö Чийимдерди чилеп, jастыра jартап, бойлорын öлÿмге экелип jадылар» (2 Петр. 3:16). Библия Кудай керегинде jÿк ле бистиҥ окдойтонысты jетирип турган болзо, бистик кирелÿ, öлÿмдÿ санаабыс Оныҥ улуjаан учурын, ийдекÿчин учына jетире билип алатан болзо, ол тушта оны Кудай бичигенине бÿтпес эдис. Шак ла оныҥ улуjаан учуры, ондо бар jажыттар, ол — чындаптаҥ Кудайдыҥ чындык Сöзи деп, бистиҥ бÿдÿп турганысты бек эдер учурлу.Xj 80.3

  Библия чындыкты тегин сöстöрлö ачып, кижиниҥ jÿрегиниҥ керексинижин ле ижемjизин jеткилдейт, онызы эҥ ÿредÿлÿ улусты да кайкадат. Бу бичикти кычырып, jобожыган ла ÿредÿ jок улус аргадаштыҥ jолын табат. Jе тÿҥей ле Библияныҥ бу тептегин сöстöри биске кижиниҥ оҥдомолынын кемин артыктап турган бийик, тереҥ ле телкем чындыктары керегинде айдат. Айдарда, олорды Кудайдыҥ Бойы ачканы учун, бис бойыска jуудып аладыс. Кудайдыҥ аргадаш jанынаҥ темдектеп алганы jарт кöргÿзилген болуп, Кудайдыҥ алдында кинчегин алынары ла Христоско бÿдери биске аргадаш дööн сок jаҥыс jол чылап ачылат. Jе бу чындыктарды оҥдоор арга бар да болзо, олордо Кудайдыҥ магыныҥ jажыттары салылган. Бу jажыттарды кижиниҥ санаазы шиҥжÿлеп болбос, jе ол ло öйдö чындыкты чылаазыны jок бедирегенниҥ jÿрегин ширтилдедип, бÿдетениле толтырат. Ол Агару Бичиктерди канча ла кире кöп шиҥжÿлегенде, олор тирÿ Кудайдыҥ сöзи болгонына бÿдÿмjизи тыҥыйт. Анайып, кижиниҥ ойсанаазы Кудайлык ачылтаныҥ алдына чöгöдöйт.Xj 81.1

  Бис Библияныҥ улу чындыктарын бÿткÿлинче оҥдоор арга jогысты аайлап jадыс. Бистиҥ öлÿмдик санаабыс мöҥкÿ болгонды бадырып албас деп, кижи бойыныҥ кирелÿ билимдериле ойгор Кудайдыҥ амадуларын билип албас деп, jажырбай айдадыс.Xj 81.2

  Кудайдыҥ Сöзиниҥ ончо jажыттарын билип болбой турус деп, бÿтпей тургандар оны jектеп jадылар. Jе Библияга бÿдÿп jадыс деп айдып турган ончо улус оны jектебейт деп айдар арга jок. Апостол бичийт: «Кöрÿгер, карындаштар, кемигер jаман ла бÿтпес jÿректÿ болуп, тирÿ Кудайдаҥ jана болбозын» (Евр. 3:12). Кижи Библияныҥ ÿредÿзин кыракы шиҥжÿлеп, Агару Бичикте канча кире ачылганынча «Кудайдыҥ jажыдыныҥ терекин» билип алганда, онызы jакшы (1 Кор. 2:10). Ол ло öйдö «jажыттузы Кудай Кайракандыйыстыҥ», «ачыгы дезе, — бистийи» (Jас. так. 29:29). Эрлик кижиник санаазыныҥ шиҥжÿлеер аргазын астадарга jÿткийт, оноҥ улам Библияныҥ чындыктарына ÿренер тушта кезикте оморкош табылат. Оныҥ учун кезик улус, Агару Бичиктеги кажы ла jерди jартаарында санаазына jединип болбой, кыjыраҥгып, тарынат. Олор кöдÿриҥилÿ сöстöрди оҥдоор аргазы jок болгонын ачыгынча айтканын базындырыш деп бодоп jадылар. Кудай чындыкты ачары керектÿ деп бодоор öй келерин олор чыдажып сакыыр кÿÿндери jок. Андый улус Агару Бичиктерди таҥынаҥ оҥдоорго бойлорын ойгор деп бодойт, jе мында шорлонып, бу бичиктиҥ тоомjызын jектеп баштагылайт. Кöп теориялар ла мÿргÿÿл jаҥныҥ ÿредÿлери Библияга тöзöлгöни чын, jе олор Кудайдаҥ кöдÿриҥки алып бичилген Агару Бичиктиҥ текши учурына чындаптаҥ келишпей jат. Мынаҥ улам кöп улус эрекистелип, алаҥ кайкап jадылар. Jе мында Кудайдыҥ Сöзи бурулу эмес, кижи Библияныҥ агару бичиктерин jастыра jартайт.Xj 81.3

  Кудай jайаган амыйтандар Кудайды ла Оныҥ эткен керектерин толо оҥдоп, бир катап бого jединип алган болзо, чындыкты оноҥ ары тереҥжиде билер, билгирин элбедер, санаазына ла jÿрегине öзÿм алынар аргазы jок болор эди. Кудай мынаҥ ары эҥ бийик Амыйтан болбос, кижи дезе, билимге ле jедимдерге jединип, öспöй барар эди. Бу андый эмези учун Кудайга алкышбыйанду бололы. Ол учыбажы jок улу. «Христостыҥ Бойында дезе ойгорлыктыҥ ла билимниҥ ончо эрjинези jажырылган» (Кол. 2:3). Улус мöҥкÿликке билип, ÿренип, Оныҥ ойгорлыгыныҥ, jакшызыныҥ ла кÿчиниҥ эрjинезин бедиреп jÿрер.Xj 82.1

  Сöзиниҥ чындыктары Бойыныҥ калыгына эмди, бу jÿрÿмде ачылзын деп, Кудай кÿÿнзейт. Андый билимге jаҥыс ла бир jолло: Агару Тынныҥ ÿредÿзи ажыра jединерге jараар. «Кудайдыйын кем де билбес, оны jаҥыс Кудайдыҥ Тыны билер», «Тын ончозын, Кудайдыҥ jажыдыныҥ тереҥин де шиҥдейт» (1 Кор. 2:11,10). Аргадаачы Бойыныҥ jолыла барып jаткан улуска сöзин берген: «Ол, Чындыктыҥ Тыны, келгежин, слерге ончо чындыкты кöргÿзер... нениҥ учун дезе, Менийинеҥ алып, слерге jетирер» (Ин. 16:13, 14).Xj 82.2

  Кижи бойыныҥ jайалталарын öскÿрзин деп, Кудай кÿÿнзейт. Библияны кычырып шиҥжÿлегени, бистиҥ санаабысты кандый да öскö ÿредÿдеҥ артык тыҥыдар ла бийиктедер. Jе биске санаага тоҥ öткÿре иженерге jарабас, нениҥ учун дезе, ол кыска ла уйан. Кудайдыҥ Сöзин, керек дезе онык теп-те- гин чындыктарын чын оҥдоорго, бис jаш бала чылап бÿдер, чÿм jок болор, Агару Тыннаҥ ÿренерге ле болуш сураарга белен болор учурлу. Кудайдыҥ кÿчин ле ойгорлыгын, анайда ок Оныҥ улуjаан учурын билип аларга кÿчис jетпезин оҥдоп, бис jобожыыр учурлу. Оныла кожо jÿргенистий, бис оныҥ Сöзин jÿрегис ширтилдеп ачар учурлу. Библияны кычырып баштап, бистиҥ алдыбыста Эҥ Бийик Тоомjы болгонын бис ачыгынча айдар учурлу: тынjулабыс ла санаабыс «Мен Бар» дегенниҥ алдына эҥилер учурлу.Xj 82.3

  Öрö айдылганыла, Библияда ууркÿч ле jарт эмес деп билдирер jерлер кöп. Олорды санаа алынарга турган кижиге jаҥыс ла Кудай ачар. Агару Тынныҥ башкартузы jокко бис jаантайын Агару Бичикти jастыра jартаар чочыдуда болорыс. Кезик улус Библияны кычырып, туза албайт, кезик учуралдарда дезе — бойына каршу эдет, нениҥ учун дезе, алкыш jокко ло мÿргÿбей кычырып баштайт. Санаа ла сезим Кудайга ууланбаган, Оныҥ кÿÿнтабыла jöп эмес болзо, кычырып турган кижи эреҥистелип божобос. Мындый учуралда Библияны кычырганы неге де бÿтпейтенин тыҥыдат. Кижиниҥ санаалары шилемирдиҥ олjозында болуп калат, онызы Агару Бичикти jастыра jартаарына экелет. Улус Кудайла бÿткÿлинче эптÿjöптÿ болорго jÿткибезе, олор кандый да ÿредÿлÿ болзо, Агару Бичикти оҥдоорында азар чочыду бар, оныҥ учун олордыҥ jартамалына бÿдетени jеткерлÿ. Агару Бичиктеҥ удурлаштар бедиреп турган кижиде ичкöгÿс кöрÿм jок. Ол бойыныҥ jастыра кöрÿмшÿÿлтезиле чындаптаҥ чÿм jок ло jарт немеге эреҥистелер ле бÿтпес кöп шылтактар табар.Xj 83.1

  Канайып та jажырылып турган болзо, jе кöп учуралдарда эреҥистелиштердиҥ чын шылтагы — кинчекти сÿÿгени. Улуркак, кинчекти сÿÿчи jÿрек Кудайдык Сöзиниҥ jакылталарын, ненемени кирелеткенин jаратпайт. Агару Бичиктиҥ некелтелерине багар кÿÿни jок улус оныҥ тоомjызына эреҥистелерге белен. Чындыкты табарга, бис оны билип, ого багар деп, акту jÿрегистеҥ кÿÿнзеер учурлу. Библияны анайда шиҥжÿлеп баштаган ончо улус ол — Кудайдыҥ Сöзи деп, кöп тоолу керелер табар. Олор оныҥ чындыктарын оҥдоп алар, мынызы дезе аргадаш jанынаҥ олордыҥ санаазын ойгортор.Xj 83.2

  Христос айткан: «Оныҥ табыла кылынып jÿрейин дегени, бу ÿредÿ Кудайдам ба, эмезе Мен Бойымнаҥ таап айдып тур- гам ба деп, билип алар» (Ин. 7:17). Библияга серенип, оҥдобой турганыгарга кадалардыҥ ордына, слерди качан ок чалыдып турган jаркынга аjару салыгар, ол тушта слер мынаҥ кöп jаркын аларыгар. Христостыҥ jакшылыгыныҥ кÿчиле слердиҥ оҥдомолыгарга ачык кажы ла молjуны бÿдÿрип, эм тура эреҥистелип турган немени оҥдоор ло бÿдÿрер аргалу болорыгар.Xj 83.3

  Уредÿлÿ де, тегин де улуска — ончозына jарт бир чын кере бар, — кижиниҥ акту бойыныҥ ченемелиниҥ керези. Кудай Оныҥ Сöзиниҥ чынын ла берген сöзиниҥ чындыгын бойысты кöрзин деп шÿÿлте эдет. Ол бисти кычырат: «Ченегер, Кайракан кандый jакшы болгонын кöрöригер» (Cap. 33:9). Öскö улустыҥ сöстöрине иженбейли, бис бойыс ченеп, бÿдÿнер учурлу. Ол: «Сурагар, аларыгар» (Ин. 16:24) — деп, сöзин берет. Аргадаачы Бойыныҥ сöзине jаантайын чындык болгон. Оныҥ берген сöзи бÿдер. Ого бÿдÿмjизин салган улус чöкöбöгöн. Бис Иисуска jууктап, Оныҥ сÿÿжиниҥ толозыла jакшызынып турганыста, Онык ортобыста jÿрген тужындагы jаркынында эреҥистелиштерис ле ичкöгÿстеги караҥуйыс jоголот.Xj 84.1

  «Кудай бисти караҥуйдыҥ бийлежинеҥ jайымдап, Бойыныҥ сÿÿген Уулыныҥ Каандыгына кöчÿрген» (Кол. 1:13) — деп, Павел апостол бичийт. Öлÿмнеҥ jÿрÿмге кöчкöн кажы ла кижи, «Кудай чындык деп, бойыныҥ таҥмазын басканы ол» (Ин. 3:33). Ол мынайда керелеер аргалу: «Мен болуш керексип, оны Иисустаҥ таптым. Кайракан мениҥ керксигенимди ончозын бÿдÿрип, тынjуламнык суузын кандырды. Эмди меге Библия — Иисус Христостыҥ ачылтазы. Мен нениҥ учун Иисуска бÿдÿп jадым деп сурайдыгар ба? — Нениҥ учун дезе Ол — мениҥ Кудайлык Аргадаачым. Нениҥ учун мен Библияга бÿдÿп jадым? Ол — мениҥ тынjулама баштанган Кудайдыҥ ÿни деп, мен оҥдоп алдым. Библия — чындык, Христос — Кудайдыҥ Уулы деп, бойыста бойыс чынын керелейдис».Xj 84.2

  Петр апостол бойыныҥ карындаштарын: «Кайраканыстыҥ, Аргадаачы Иисус Христостыҥ, jакшылыгын алып, Оны билип, öзÿгер» (2 Петр. 3:18) — деп кычырат. Кудайдыҥ калыгы jакшылыкты алып, Оныҥ Сöзин jарт оҥдоп, Оныҥ агару чындыктарынаҥ jаҥы jарыкты ла jакы jарашты кöрöргö ÿренет. Анайда бастыра чактарга Серкпениҥ тÿÿкизинде болгон, анайда учына jетире болор. «Агарулардыҥ jолдоры — jаркынду jарыткыштый, ол тÿжиле там ла там jарыйт» (Ук. кууч. 4:18).Xj 84.3

  Кудайга бÿдÿп, бис келер öйгö кöрöрис, Кудайдыҥ берген сöзин оҥдоп аларыс. Ол тушта санаабыстыҥ jайалталары ла тынjулабыстыҥ кÿчтери jарыкты Береечиле тирÿ ле кöнÿ колбуда болуп, jаҥыдаҥ ийдекÿчтер алар. Кудайдыҥ ичкери кöрÿминде бисти кайкадып турганы ол тушта jарт боло берерине, оҥдоорго кÿчи ончозы ол тушта jарталарына бис сÿÿнерис. Анда, бистиҥ кирелÿ санаабыс jакыс ла jарт эмести ле бÿтпеген ижемjилерди кöргöн jерде, ончозында эпjöпти кöрöрис. «Эмди кÿскÿдеҥ чилеп, боромтык сÿрди кöрÿп jадыбыс, ол тушта чикеjарт кöрöрис. Эмди кезектей билерим, ол тушта Кудай мени билип алганы чылап, толо билип аларым» (1 Кор. 13:12).Xj 85.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents