Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  KAPITEL 32—EN UFORLIGNELIG BOG

  Hele Bibelen er en åbenbaring af Guds herlighed i Kristus. Dersom man tager imod den, tror på den og retter sig efter den, er den et kraftigt middel til at forvandle karakteren. Den er drivkraften, som levendegør de fysiske, sjælelige og åndelige kræfter og leder livet ind på de rigtige baner.SOL 248.1

  Grunden til, at både unge mennesker og folk i en mere moden alder så let ledes i fristelse og synd, er, at de ikke studerer Guds ord og grunder på det, som de burde. Den mangel på viljestyrke, som viser sig i deres liv og karakter, skyldes, at de forsømmer at tilegne sig den hellige undervisning, som findes i Guds ord. De gør sig ikke alvorlige anstrengelser for at lade sindet beskæftige sig med det, som kunne anspore dem til rene, hellige tanker og lede sindet bort fra det urene og det usande. Der er få, som vælger den gode del og sidder ved Jesu fødder for at blive undervist af den guddommelige lærer ligesom Maria. Kun få gemmer hans ord i hjertet og praktiserer det i livet.SOL 248.2

  Når vi tager imod Bibelens sandheder, vil de virke opløftende på sind og sjæl. Dersom Guds ord blev værdsat, som det burde, ville både ung og gammel komme i besiddelse af en indre retskaffenhed og principfasthed, som ville hjælpe dem at modstå fristelse. Blot menneskene ville tale og skrive om alt det vidunderlige, Den hellige Skrift rummer! Blot de ville hellige deres tanker, deres evner og deres skarpsindighed til studiet af Guds tanker! Fordyb jer ikke i menneskers filosofiske antagelser, men studer visdommen fra ham, som er sandheden! Ingen anden litteratur rummer en værdi, der kan sammenlignes med denne.SOL 248.3

  Det sind, der kun har jordiske interesser, finder ingen glæde ved at fordybe sig i Guds ord. Det menneske, hvis sind er fornyet ved den Helligånd, ser derimod den guddommelige skønhed og det himmelske lys skinne fra Bibelens blade. Det, som for den verdslige var en øde ørken, bliver for den åndeligsindede ct land med levende strømme.SOL 249.1

  Det er den kundskab, som er åbenbaret om Gud i hans ord, vi skal give vore børn. Lige fra det øjeblik, børnene begynder at kunne fatte, bør man tale til dem om Jesu navn og hans liv, så de lærer ham at kende. Den første undervisning, de får, bør lære dem, at Gud er deres fader. Lige fra allerførste færd må de lære at adlyde med glæde. Læs Guds ord for dem og find afsnit, som er afpasset til deres fatteevne og egnet til at vække deres interesse. Vis ærbødighed og forsigtighed, når I læser. Gentag det læste for dem. Fortæl dem fremfor alt om Guds kærlighed, som den er åbenbaret i Kristus, og om den store lærdom, den rummer:SOL 249.2

  “Når Gud således elskede os, så er også vi skyldige at elske hverandre.” 1 Joh. 4, 11.SOL 249.3

  Lad de unge søge næring for sjæl og sind i Guds ord. Kristi kors bør danne midtpunktet i al opdragelse, undervisning og alt studium. Det bør indgå som et led i deres daglige tilværelse. Da vil Frelseren hver dag blive en ledsager og ven for de unge. Hver tanke vil blive taget til fange til lydighed imod Kristus, og vi vil kunne sige med apostlen Paulus:SOL 249.4

  “Det være langt fra mig at rose mig af noget andet end vor Herres Jesu Kristi kors, ved hvem verden er korsfæstet for mig og jeg for verden.” Gal. 6, 14.SOL 250.1

  Således kan de ved troen få en erfaringsmæssig kundskab om Gud. De har fået bevis for, at hans ord er virkeligt og hans løfter sande. De har smagt og set, at Herren er god.SOL 250.2

  Den elskede Johannes besad en kundskab, som han havde erhvervet ved egen erfaring:SOL 250.3

  “Det, der var fra begyndelsen, det, vi har hørt, det, vi har set med vore egne øjne, det, vi skuede, og vore egne hænder følte på, ja, om livets ord, forkynder vi — og livet blev åbenbaret, og vi har set det og vidner om det og forkynder jer det, det evige liv, som var hos Faderen og blev åbenbaret for os — det, vi altså har set og hørt, forkynder vi også jer, for at også I må have fællesskab med os; og vort fællesskab er med Faderen og med hans søn, Jesus Kristus.” 1 Joh. 1, 1-3.SOL 250.4

  Således vil enhver på grundlag af egen erfaring være i stand til at bekræfte, at “Gud er sanddru”. Joh. 3,33. Han kan bevidne det, han selv har hørt og set og følt af Kristi kraft. Han kan vidne;SOL 250.5

  “Jeg trængte til hjælp, og jeg fandt den hos Jesus. Hvert savn blev afhjulpet, min sjæls hunger blev stillet. Bibelen er for mig en åbenbaring af Kristus. Jeg tror på Jesus, fordi han er mig en guddommelig frelser. Jeg tror på Bibelen, fordi jeg har erfaret, at den er Guds stemme til min sjæl.”SOL 250.6

  Den, der af personlig erfaring har lært Gud og hans ord at kende, har betingelser for at studere naturvidenskab. Om Kristus er der skrevet, at han “var liv, og livet var menneskenes lys”. Joh. 1, 4. Før synden kom ind i verden, var Adam og Eva i Edens have omgivet af et klart, herligt lys. De var omgivet af Guds lys. Dette lys skinnede på alt, hvad de kom i nærheden af. Der var intet, som kunne fordunkle deres erkendelse af Guds karakter og hans ger- ninger. Men da de gav efter for fristeren, veg lyset bort fra dem. Da de mistede denne herlighedens klædning, mistede de tillige det lys, som havde oplyst naturen. De kunne ikke længere tolke den på rette måde. De kunne ikke mere se Guds karakter i hans skaberværk. Således kan menneskene i dag heller ikke af sig selv forstå naturens undervisning. Hvis de ikke bliver vejledet af guddommelig visdom, vil de ophøje naturen og naturlovene over naturens Gud. Dette er grunden til, at menneskelige forestillinger om videnskab så ofte modsiger Guds ords lære. For de mennesker, der modtager livets lys fra Kristus, vil naturen atter blive oplyst. I det lys, der skinner fra korset, kan vi tolke naturens undervis- ning rigtigt.SOL 250.7

  Den, der kender Gud og hans ord af personlig erfaring, ejer en fast tro på de hellige skrifters guddommelighed. Han har bevis for, at Guds ord er sandhed, og han ved, at sandheden aldrig kan modsige sig selv. Han bedømmer ikke Bibelen ud fra menneskers videnskabelige teorier, men undersøger disse teoriers holdbarhed med den ufejlbare bibel som målestok. Han ved, at sand videnskab ikke indbefatter noget, som er i strid med Guds ord. Da Gud står bag dem begge, vil man med en rigtig forståelse af både videnskaben og Bibelen opdage, at de stemmer overens. Alt det, som i den såkaldte videnskab strider imod Guds ord, er blot gætteværk fra menneskers side.SOL 251.1

  Når en sådan person giver sig af med videnskabelig forskning, vil han finde rige muligheder for at tænke og samle sig oplysninger. Når han grunder på det, der møder ham i naturen, vil han få øjnene op for nye sandheder. Naturens bog og det skrevne ord kaster lys over hinanden. Begge giver ham bedre kendskab til Gud ved at lære ham at forstå Guds karakter og de love, han virker igennem.SOL 251.2

  Den erfaring, Salmisten havde, kan alle opnå ved at tage imod Guds ord gennem naturen og gennem åbenbaringen. Han siger:SOL 251.3

  “Ved dit værk har du glædet mig, Herre,
  jeg jubler over dine hænders gerning.”
  “Dit ord er fuldkommen rent,
  dm tjener elsker det.”
  “Summen af dit ord er sandhed,
  og alt dit retfærdige lovbud varer evigt.”
  “Gid min sjæl må leve, at den kan prise dig,
  og lad dine lovbud være min hjælp!” Sal. 92, 5; 116, 140. 160. 175.
  SOL 252.1

  Det er vor forret stadig at kunne stræbe mere og mere efter at opnå klarere åbenbarelser af Guds karakter. Da Moses sagde: “Lad mig dog skue din herlighed!”, irettesatte Herren ham ikke, men opfyldte hans bøn. Gud sagde til sin tjener: “Jeg vil lade al min rigdom (godhed) drage forbi dig og udråbe Herrens navn foran dig.” 2 Mos. 33, 18. 19.SOL 252.2

  Det er synden, som formørker vort sind og svækker vor fatteevne. Efterhånden som synden renses ud af vort hjerte, vil kundskaben om Guds herlighed i Jesus Kristus tydeligere og tydeligere vise, at han “er barmhjertig og nådig, langmodig og rig på miskundhed og trofasthed”. 2 Mos. 34, 6. Det er denne kundskab, der kaster lys over hans ord og genspejler sig i naturen.SOL 252.3

  I hans lys skal vi se lys, indtil hjerte, sjæl og sind forvandles efter hans herligheds billede.SOL 252.4

  Der åbner sig vidunderlige muligheder for dem, der således griber dc guddommelige forsikringer i Guds ord. Foran dem strækker sig sandhedens vidder, og vældige kraftkilder står til deres rådighed. Herlige ting vil blive åbenbaret. Rettigheder og privilegier, som vi ikke anede var omtalt i Bibelen, vil komme for dagen. Alle, som i ydmyghed vandrer på lydighedens sti og opfylder Guds hensigt, vil få mere og mere kendskab til Guds ord.SOL 252.5

  Lad de unge gøre Bibelen til deres vejleder og være principfaste. De vil da kunne nå så langt frem, det skal være. Al filosofi af men- neskelig art har fort til forvirring og nederlag, når Gud ikke er blevet anerkendt som den, der er alt i alle. Men den dyrebare tro, som Gud skænker, gør karakteren ædel og stærk. Når man dvæler ved hans godhed, miskundhed og kærlighed, vil man få en dybere forståelse af sandheden, og man ønsker at få et rent hjerte og klare tanker. Når sjælen dvæler ved rene, hellige tanker, forvandles den ved samfund med Gud gennem studiet af hans ord. Sandheden er så stor og omfattende, så dyb og vidtfavnende, at selvet tabes af syne. Hjertet blødgøres og fyldes med ydmyghed, godhed og kærlighed.SOL 252.6

  Også de medfødte evner udvikles ved hellig lydighed. Når de unge studerer livets ord, udvides, højnes og forædles deres åndsevner. Dersom de ligesom Daniel er Guds ords hørere og gørere, kan de som han opnå fremgang i alle kundskabsgrene. Fordi de er sjæleligt rene, vil de blive sjæleligt stærke. Hver åndsevne bliver skærpet. De kan komme i besiddelse af en sådan uddannelse og selvdisciplin, at alle, der kommer inden for deres indflydelses rækkevidde, vil kunne se, hvad et menneske kan blive til, og hvad det kan udrette, når det har forbindelse med visdommens og kraftens Gud.SOL 253.1

  Vor livsgerning her er en forberedelse til det evige liv. Den uddannelse, der begynder på jorden, vil ikke blive fuldført i dette liv. Den vil fortsætte gennem al evighed og skride fremad uden ophør. I stadig fuldere mål vil Guds visdom og kærlighed i frelsesplanen blive åbenbaret. Frelseren vil lede sine børn til de levende vandkilder og give dem en rigdom af kundskab, og dag efter dag vil Guds underfulde gerninger, de synlige beviser på hans magt til at skabe og opholde universet, fremtræde i ny skønhed for deres sind. I det lys, der skinner fra tronen, vil alle hemmeligheder forsvinde, og man vil fyldes med forundring over, hvor enkle de ting er, som man tidligere ikke kunne forstå.SOL 253.2

  Nu ser vi dunkelt, i et spejl, men da skal vi kende ansigt til ansigt; nu kender vi stykkevis, men da skal vi erkende, ligesom vi blev kendt.SOL 253.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents